Észak-Magyarország, 1974. december (30. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-04 / 283. szám

ESZAK-MAGYARORSZAG 4, 1974. december 4., szerda A művészetpártolás — társadalmi feladat A vasárnap megnyílt mis­kolci téli tárlat sok egyeb mellett a mecenatúra gon­dolatát is előtérbe helyezte. A megnyitó beszédben Var­ga Gáborné megyei tanács­elnök-helyettes arról szólt többek között, hogy a vidék lehetőséget kap a jövőben művészeti életének szervezé­sére, kiállítások rendezésére, azoknak a feltételeknek meg­teremtésére, amelyek szük­ségesek a művek és a közön­ség találkozásához. Ez azon­ban sok anyagi áldozatot és munkát kíván. Vidékünk mű­vészeti szempontból erős, s jelenlegi színvonalunkat nemcsak megtartani, hanem továbbfejleszteni kell. Az életet a művészek alkotó­munkája, műveik művészi színvonala jelentheti és ezek eljuttatása a közönséghez. Hogy ezt a kívánt fokon meglehessék, tanácsaink és társadalmunk további segítő, ösztönző anyagi támogatása szükséges, emelte ki többek között. Arról is szólt, hogy a mecénásoknak milyen sze­repük volt a történelem so­rán a nagy művészeti alko­tások megszületésében, s hogy ez a szerep most álla­mi szerveinkre és társadal­munkra vár. E mecénási sze­rep betöltésében olyan ered­ményeket mutathatunk fel, mint a nógrádi üzem :k nyolc társadalmi szerződése, vagy a Borsod megyei kettő. És ennél a számadatnál meg kell állnunk egy gondo­latra. Ha Nógrádban nyolc üze­mi társadalmi szerződés tá­mogatja a művészek alkotó­munkáját, az azt jelenti, hogy az ott élő, számottevő képzőművészek döntő több­sége, csaknem valamennyije élvezi a támogatást és kap­csolatban áll üzemekkel, üzemi dolgozókkal. Borsod megyében két szerződés saj­nos nagyon kevés. Akár a támogatásra érdemes rangos művészek számát, akár a tá­mogatni képes üzemeket te­kintjük. Mindössze két, Mis­kolcon élő művész áll szer­ződésben két diósgyőri nagy­üzemmel, s bár vásárlások és egyéb megnyilatkozások formájában alkalmi támoga­tást nyújtanak más gazdálko­dó szervek is, sem a megye bányászata, sem építőipari vállalatai, sem vegyipara, szövetkezetei, mezőgazdasági üzemei, sem más gazdálkodó egységei nem ismerték még fel annak jelentőségét, hogy a társadalmi szerződéssel nemcsak’ a művészt segítik, hanem magukat, saját dol­gozóikat is, s megteremtik annak lehetőségét, hogy mind több és több témát is szolgáltassanak az alkotó­művésznek mindennapjaink életéből. E két megye egymás mel­lé állítása igen kemény kont­rasztot mutat. Nógrád megye Borsodhoz képest kicsi. Üze­Nem lenne célszerűtlen Bor­sod megye nagyüzemei veze­tőinek, a Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsának, a szövetkezeteket összefogó szerveknek, a tanácsoknak és természetesen a képzőmű- ; vészek érdekképviseletének közösen számba venni a tá­mogatási lehetőségeket és szükségleteket. S már az új gazdálkodási év kezdetétől felújítani hajdan volt szer­ződéseket, megkeresni egy­más kezét, üzemhez kötni az alkotókat. A támogatási ösz- szegek általában nem maga­sak, a gazdálkodó szervek költségvetését nem veszélyez­tethetik De magában a szer­ződés létrejöttében kifejeződ- J hét az a kapcsolat, amely szocialista társadalmunkban a termelőmunka és a min­dennapjainkat művészi átfo­galmazásban tükröztető mű­vész között szükséges. A művésznek kell a termelő élet ismerete, másképpen ho­gyan is tükröztethetné azt. S hogyan teljesíthetné felada­tát, hogyan elégíthetné ki az üzemi dolgozók igényeit, ha nem él közöttük, ha nem ins­pirálja őt a munka lendüle­te újabb és újabb alkotá­sokra? TANYA Felcdy Gyula munkája Balta Demeter fotói Miskolcról Tegnap (léiben nyílt meg kis ünnepség keretében Miskolcon, a Kossuth Művelődési Ház föld­szinti előterében nallu Demeter fotóművész tárlata, amely Mis­kolc 1195—1975 címmel tárja a lá­togató elé városunk változásait. Illetve mai, megváltozott arcu­latát. A csaknem félszáz nagy­méretű képről városunk ismert és kevésbé ismert részletei te­kintenek a tárlatlátogatóra. I »iá- született utcáink, városrészeink, s néhány üzemi kép, emberi arc tükrözi napjainkat. Igaz, a tárlat címe harminc esztendei áttekintést seite'ett, de mindösz- sze két kép akad. amelyen szembetűnik, hogy néhány éve — öt-hat esztendeje készült: a Kelői annisz és Széchenyi utca találkozása, meg a Hunyadi utca felülnézeti képe. Ív« semmikén* pen sem baj, hiszen értékeink, szép új létesítményeink ;» har­minc év előtti kontraszt meg­mutatása nélkül is beszédesek. A fotók többségben olyan szögből mutatják meg városunk motívumait, amelyet az utcai járókelő általában észre sem vesz, a városunkat jól ismerő fotóművész viszont segít meg­látni sok olyan érdekességet* amely mellett könnyen tova­lépnénk jártunkban. A fotókból egyébként jó kiállítású füzet i« megjelent. A tárlat Csótai Jánosnak, a városi pártbizottság osztályveze­tőjének beszédével nyílt meg. Darvas Józsefre emlékeztek Kegyeletes emlékezés szín­Kamarazenei napok Miskolc ’74 A társadalmi szerződések, amelyek a munkásosztály művészetpártolását jelzik, nemcsak a művészek elen­gedhetetlen támogatása szem­pontjából fontosak, hanem legalább annyira jelentős az a kapcsolat is, amely a tár­sadalom és a művészet:, ezekben az esetekben pedig szorosan a gyárak, dolgozóik és a művész között kialakul­hat. A Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa és az akkori Művelődésügyi Minisztérium korábban közös állásfogla­lásban szabályozta az üzemek és a művészek szerződéskö­téseit, sajnos ennek az állás- foglalásnak a szelleme Bor­sodban igen gyengén realizá­lódik. mei — bár igen jelentősek — Borsod üzemi ellátottsá­gához képest ugyancsak háttérbe szorulnak. S lám, ez a kisebb megye, ahol ke­vesebb a mecénásnak alkal­mas gazdálkodó egység és kevesebb a támogatásra ér­demes művész is, jobban megértette a művészek tá­mogatásának szükségességét. Tételes törvények nem írják elő, hogy gazdálkodó szerve­ink mecénási szerepet vállal­janak. Legalábbis jelenleg nem írják elő. A márciusi közművelődési párthatározat szelleme azonban már sugall­ja ennek szükségességét. Szocialista rendünkben a művészetek és a művészet támogatása természetszerűen nem lehet egyes emberek I feladata vagy éppen kivált- I sága. De éppen szocialista rendünkből adódik ennek a feladatnak társadalmivá vá­lása. Ez pedig a különböző állami segítségeken, megren­deléseken, megbízásokon, egyebeken kívül a dolgozó tömegeket foglalkoztató gaz­dálkodó szervek értő mece­natúrájában kell, hogy meg­nyilvánuljon. Benedek Miklós I helye volt kedden a Mező Imre úti temető; halálának első évfordulóján megko­szorúzták Darvas József Kossuth-díjas író sírját. Dobozy Imre Kossuth-dí­jas író, az írószövetség fő­titkára mondott beszédet, amelyben felidézte Darvas József eszmei szilárdságát, hitvallását, írói ars poeticá­ját: az alkotói elképzelése­ket a lehető legnagyobb harmóniába ötvözni, az esz­me elkötelezett szolgálatá­val. Ez a nemes hivatás, ez a szolgálat emelte Darvas József alkotását, életművét jelenséggé — mondotta. Tájékoztatjuk az építeni szándékozókat, hogy »ollalatunknál. — Kérelmeket, építési engedély csatolásával a Miskolci Beruházási Vállalat, Hunyadi utca 5. sz. alatti központjában lehet leadni, rogy postán a 3051 Pf. 72 címre beküldeni. MISKOLCI BERUHÁZÁSI VALLALAT Értesítjük Tisztelt Vevőinket, hogy éves VAGYONMKGALLAPlTÖ LELTARUNKAT 1974. DECEMBER 16-TÖL 1975. JANUAR 4-TG tartjuk. t Szíves megrendeléseikre a tartós fogyasztási "cikkeket december 21-ig szállítják ki. Minden egyéb áru kiadása a leltár időszaka alatt szü­netel. VA8VILI» Kereskedelmi Vállalat Borsod megyei Kirendeltsége A Pénzügyminisztérium miskolc-tapolcai üdülője vizsgázott szakácsot (nőt), konyhai dolgozókat, gázkazánfűtői képesítéssel rendelkező karbantartót keres állandó munkakör betöltésére. JELENTKEZÉS: Miskolc-Tapolca, Zója utca 11. szám alatt. Pályázati hirdetmény Az AFIT XVL sz. Autójavító Vállalat pályázatot hirdet: 0 ZEM VEZETŐ- HELYETTES I. MŰSZAKI VEZETŐI munkakörök betöltésére. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: gépjárműmérnöki, üzemmérnöki, technikusi képesítés és 3—5 éves szakmai gyakorlat. Fizetés a kollektív szerződés szerint. JELENTKEZNI LEHET: AFIT XVI. sz. Autójavító Vállalat, személyzeti és oktatási osztályán. Miskolc, Zsoicai kapu 9—11. sz. Telefon: 15-321. A Miskolc város felszaba­dulásának harmincadik év­fordulóját ünneplő, gazdag kulturális programsorozat szép bevezetője volt a Kos­suth Művelődési Házban ren­dezed kamarazenei napok öt koncertje, november 26—30-a között. Miskolc az elmúlt három évtized alatt számos zenei eseménynek volt színhelye. Köztudott az is, hogy itt mű­ködik — immár 11 éve — az ország első függetlenített, ta­nácsi fenntartású szimfo­nikus zenekara. Ennek tagjai a zenekari és a koncertmun­kán túl, kamarazenéléssel is töltik idejüket. Több kis­együttes; vonósnégyes, fú­vósötös alakult. — Ez a tény érlelte meg bennük az ötletet — mondja Flach Antal, a Művészeti és Propaganda Iroda vezetője, a sorozat főrendezője —, hogy meghívjuk az ország hasonló zenekarainak kama­razenét művelő és kedvelő muzsikusait. A szervezéshez az Országos Filharmóniát hívtuk segítségül. Reméljük, — tette hozzá az első hang­verseny napján —, hogy a zenét kedvelő és szerető miskolciaknak maradandó művészi élményt nyújtanak majd a koncertek. Élményekben — s nyugodt lelkiismerettel hozzátehetem a felejthetetlen jelzőt — nem is volt hiány. A „miskolci zenekedvelőkében azonban annál inkább. Ügy' tervezték, hogy egy-egy koncertre száz helyet biztosítanak, s azok­nak, akik mind az öt hang­versenyt meg akarják hall­gatni, kedvezményes 'bérletet is kiadnak. De a „fizető ven­dégelt” száma esténként en­nek a száznak még a tíz szá­zalékát is alig haladta meg. Hogy mégsem fulladt érdek­telenségbe ez a magas szín­vonalú és rangos hangver­seny-sorozat, az annak a pár lelkes zenebarátnak és azok­nak a zenészeknek köszön­hető, akik az elmúlt hét minden napján zenére „éhe­sen” várták a hangversenyek kezdetét. Az első hangverseny no­vember 26-án a magyar szár­mazású Josef Schwab (NDK) gordonka-, és Hanna Dipp- ner (NDK) zongoraművész szonátaestje volt. Előhírnö­keként egy leendő nemzet­közi kamarazenei napok megrendezésének. A második estén az Ars Renata együttes es a Pécsi trió vendégszere­peit a Kossuth Művelődési Ház pódiumán. November 28-án a Debreceni rézfúvós- hatos és a Miskolci ütös- együttes koncertje vonzotta a legnagyobb közönséget. Megérdemelten arattak nagy sikert. Szép volt a következő est programjának első része, a budapesti Jeunesse fúvós­ötös műsora. A második rész­ben a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult vonós oktett gyenge szerep­lése sajnos az egész sorozat művészi színvonalát rontot­ta. A zárókoncert, november 30-án a világhírű Bartók- vonosnegyes vendégjátéka volt. Az előadásukban hal­lott három mű, három zenei korszak, három stílus nagy­szerű tolmácsolása a sorozat fényes koronája volt. Nem azért, mert a Bartók-vonós- négyes tagjai Kossuth-díja- sok, nem azért, mert a világ minden táján elismert, nagy­szerű művészek, hanem azért, mert amit szombaton este nyújtottak, az a zene meg­szólaltatásának, a nagybetű­vel írt ZENÉ-nek a legma­gasabb foka. A kamarazenei napok, a vendégművészek és a város vezetőinek, szakembereinek baráti találkozói véget értek. Valamennyi fellépő művész elvitte magával Asszony i Tamás szobrászművész ez alkalomra készített emlék- plakettjét. Két mondat, a zárókoncert utáni baráti találkozón el­hangzottak közül: Komlós Péter (I. hegedűs a Bartók-vonósnégyesben): — Ez a fajta zenére érzé­keny közönség, amellyel itt találkoztunk, nem gyakori, ezért jövünk ide mindig nagy kedvvel és örömmel. Tolnay Ferenc (Miskolc város Tanácsa Művelődésügyi Osztályának vezetője); — Ha voltak is hiányossá­gok, azért reméljük, hogy módunkban lesz máskor is megrendezni a kamarazenei napokat. A rendezőség úgy tervezi, hogy kétévenként kerül majd sor a kamarazenei napokri Miskolcon, s a jövőben nem­zetközi jelleggel. (Varsányi Zsuzsa) I

Next

/
Oldalképek
Tartalom