Észak-Magyarország, 1974. december (30. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-01 / 281. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Az ifjúsági törvény szellemében Konyháinál az Hitt állami tangaiánl Feladat: az intézményhálózat tejlesztése Mai számúnli tartalmából: Heti világlÉadó (2 oldal) (5. oldal) j __J „ Mókán ár” a!'C.8ilail (’S. oldal) (11 oldal) Művészeti napol (12. oldal) A Minisztertanács határo­zatot hozott az ifjúsági tör­vénynek a gyermek-korosz­tályra történő hatékonyabb alkalmazása, a nevelési fel­tételek javítása és az úttö­rőcsapatok rendszeres anya­gi támogatásának biztosítá­sa érdekében. A kormányhatározat in­tézkedik arról, hogy az ál­lami szervek és intézmények — az adott terület sajátos­ságait figyelembe véve — az ifjúsági törvény ágazati és helyi végrehajtása során if­júságpolitikai feladataik ré­szeként határozzák meg ten­nivalóikat a gyermekkorosz­tály nevelésének segítését, az úttörőmozgalmi munka tá­mogatását illetően. A válla­lati intézkedési tervek ugyan­csak tartalmazzanak ez irá­nyú feladatokat. A mfrisz- tériumok (országos hatáskö­rű szervek), a Fővárosi Ta­nács és a megyei tanácsok az ifjúság helyzetének két- évenkérfti vizsgálata kereté­ben fordítsanak figyelmet a gyermekkorosztállyal kapcso­latos feladataik meghatáro­zására is. A mozgalmi nevelőmunka személyi feltételeinek javítá­sa érdekében az úttörőmoz­galomban rendszeresen ifjú­vezetői munkát végző fiata­lokat a pedagógus intézmé­nyekbe történő jelentkezé­sük elbírálásánál — azonos pontszám esetén — előnyben A kongresszusi és a fel- szabadulási munkaverseny helyzetéről, a munkafelaján­lások teljesítéséről és a to­vábbi feladatokról tanács­koztak Mezőkövesden a he­lyi üzemek, vállalatok, szö­vetkezetek gazdasági, párt-, tömegszervezeti vezetői és a szocialista brigádok képvise­lői. A munkaverseny ered­ményeiről Juhász Péter, a Mezőkövesdi városi Pártbi­zottság első titkára adott tá­jékoztatást. Elmondta, hogy a munka­versenynek szép hagyomá­nyai varinak Mezőkövesden. Ezt bizonyltja, az Áfész bir­tokában lévő MT és a SZOT vörös vándorzászló, a kü­lönböző miniszteri, illetve kiváló vállalat kitüntetések, és elismerések. Az eddigi si­kerek arra kötelezik az üze­mek, vállalatok kollektíváit, hogy gyarapítsák tovább eredményeiket. A kongresz- szus tiszteletére tett vállalá­sok teljesítése jól szolgálja a gazdálkodás hatékonyságá­nak fokozását, a tervek túl­kell részesíteni, azokkal együtt, akik kötelezettséget vállalnak, hogy felsőoktatá­si tanulmányaik befejezése után a számukra kijelölt munkahelyet elfogadják. A nevelőmunka anyagi fel­tételeinek javítása érdekében a kormányhatározat egyebek között így. intézkedik: 1976. január 1-től biztosítani kell, hogy az általános iskolák a diáksportra már jóváhagyott, tanulónkénti évi 10 forint mellett, további évi 10 fo­rint személyenkénti kultu­rális, táborozási támogatás­ban részesüljenek. Az így képzett évi 20 forint szemé­lyenkénti mozgalmi előirány­zat felhasználásáról az isko­la igazgatójával egyetértés­ben az úttörőcsapat vezető­sége dönt. Vizsgálni kell ezen összeg további emelé­sének lehetőségét az V. éves terv folyamán. Az V. ötéves terv kidol­gozásakor gondoskodni kell az úttörőmozgalmi célokat is szolgáló intézményhálózat fejlesztésének központi és helyi erőforrásokkal való megalapozásáról. Az V. öt­éves tervben megépülő álta­lános iskolákat. — a kor­mányhatározat rendelkezése szerint — úgy kell tervezni, hogy azok oktatási célú he­lyiségei alkalmasak legyenek közművelődési, úttörőmoz­galmi célokra is. teljesítését, az önköltség csökkentését, s a Dolgozz Hibátlanul! mozgalom mind szélesebb körű bevezetését — hangsúlyozta az előadó. A varos ipari üzemeiben 160, a mezőgazdasági szek­torban 25, míg a kereskede­lemben 45 szocialista brigád dolgozik. Elsősorban ők jár­nak élen a kongresszusi vállalások teljesítésében is. Mi jellemzi a mostani ver­senymozgalmat? Mindenek­előtt, hogy felöleli az élet minden területét, s a dol­gozók széles tömegei vesz­nie benne részt. Számos új elemmel bővült a verseny­mozgalom Mezőkövesden is. A vállalásokban megtalál­hatók olyan célkitűzések is, amelyek a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javí­tására, a várospolitikai cél­kitűzések megvalósítására irányulnak. A verseny eddi­gi szakaszában jelentős ered­mények születtek. Többek között megemlíthetjük, hogy a Városban működő ipari üzemek első háromnegyed­Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke, aki Indira Gandhi miniszterelnök meg­hívására hivatalos látogatást tett az Indiai Köztársaság­ban, majd azt követően U Ne Win-nek, az államta­nács elnökének és U Seirv Win miniszterelnöknek a meghívására Burmába láto­gatott, szombaton visszaér­kezett Budapestre. üÉjeziil 3 ÉeíMzsÉi laoócslozss A Magyar Országos Béke- tanács meghívására novem­ber 28. és 30. között a bé- kemozgalini tevékenységről konzultatív tanácskozást tar­tottak Budapesten, a bolgár, a csehszlovák, a kubai, a lengyel, a magyar, a mongol az NDK, a román, a szovjet és a vietnami békemozgal­mak képviselői. Részt vettek a megbészélésen a Béke-vi- lágtanács titkársága és a Nemzetközi Béke Intézet képviselői. A találkozón véleményt cseréltek a szocialista or­szágok békemozgalmainak tevékenységéről és megvitat­ták, milyen módon járul­hatnak hozzá a békeszerető, erők moszkvai világkong­resszusa eszméinek további gyakorlati megvalósításához. éves termelési értéke 8 szá­zalékkal haladta meg az elő­ző év hasonló időszakában elért szintet. A legerőtelie- ebb fejlődés a MEZŐGÉP Vállalat, az Autóvill és a Kismotor- és Gépgyár kö- vesdi gyáregységében tapasz­talható. A szövetkezetek kö­zül a Matyó Háziipari Szö­vetkezet jár az élen. A MEZŐGÉP Vállalat dolgozói \ például 8 millió forint terv­túlteljesítésre tettek ígéretet. Az Autóvillamossági Felsze­relések Gyárában az önkölt­ségcsökkentés került első­sorban előtérbe, míg a Kis­motor- és Gépgyárban a DH-mozgalom továbbfejlesz­tését határozták el a szocia­lista brigádok. A mezőkövesdi dolgozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kongresz- szusi munkaverseny minden munkahelyen eredményesen záruljon, illetve folytatód­jék jövőre, hazánk felsza- badulásónak 30. évfordulója] tiszteletére. I A számvetés szerint Jelentős erriráytk liirtskában A kongresszusi munkaverseny helyzete Mezőkövesden MISKOLC MAI ARCA Laczo József felvétele XXX. évfolyam, 281. szám Ára: 1 forint Vasárnap, 1971. december 1. FffiS isi hazaérkezett

Next

/
Oldalképek
Tartalom