Észak-Magyarország, 1974. november (30. évfolyam, 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

VHAG PROLETÁRJAI, EGYESOUETEKI A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXX. évfolyam, 256. szám Ara: 80 fillér Péntek, 1974. 'november 1. Losonczí Pál hazaérkezett Varsóból A látogatásról közleményt adtak ki Kádár János tepdta Herbert Miest Mai számunkból iiiimiiiiimiiiHoittmiiiiii A lenini elvek alapján (3. oldal) Rovatunk postájából (S. oldal) Radic­es tv-míísor (7. oldal) A nyugdíjasok figyelmébe (& oldal) Az Alvaro Cunhal tárca­nélküli miniszter vezette portugál kormányküldöttség csütörtökön a Kreml falánál megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. A küldöttség tagjai egyperces néma tiszte­letadással adóztak a szovjet harcosok emlékének, akik a második világháború évei­ben életüket áldozták a fasiz­mus ellen vívott harcban. Csütörtökön a Budapesti Pártbizottság oktatási igaz­gatóságának épületében meg­kezdődött a Magyar Újság­írók Szövetségének kétnapos közgyűlése. Az elnökségben foglalt helyet Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Grósz Károly, az MSZMP KB ágit. pröp. osztályának vezetője, Várko- nyi Péter államtitkár, a kor­Losonczi Pál, felesége és kísérete csütörtökön délután repülőgépen hazautazott Varsóból. Búcsúztatására a magyar és lengyel nemzeti zászlókkal díszített repülő­téren megjelent Jablonski, az Államtanács elnöke, Gticwa, a szejm elnöke, Olszowski külügyminiszter és más sze­mélyiségek. Ott volt Németi József, hazánk lengyelországi ■nagykövete. Losor.czi Pál, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke, aki Henryk Jablons- kinak, a Lengyel Népköztár­saság Államtanácsa elnöké­nek meghívására hivatalos, baráti látogatást tett a Len­gyel Népköztársaságban, csü­törtökön — feleségével és kíséretével együtt — hazaér­kezett Budapestre. Kíséreté­ben volt dr. Polinszky Ká­roly oktatási miniszter, Bo- donyi Pálné, az Elnöki Ta­nács tagja, a Hazafias Nép­front budapesti Bizottságá­nak titkára, Roska István külügyminiszter-helyettes, Tordai Jenő külkereskedel­mi miniszterhelyettes és Nagy Lajos, a Külügyminisz­térium protokollosztályának vezetője. A fogadtatásra a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent 'Kisházi Ödön, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Cse- terki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára, dr. Dimény Im­re mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter, Keserű Jánosné könnyűipari minisz­ter és Púja Frigyes külügy­miniszter. Jelen volt Jerzi Zielinski, a Lengyel Népköz- társaság budapesti nagykö­vetségének ideiglenes ügy­vivője. Losonczi Pál megérkezése­kor sajtónyilatkozatot adott. Losonczi Pál négynapos mány Tájékoztatási Hivatalá­nak elnöke, Katona István, az MSZMP KB tagja, a Nép- szabadság főszerkesztője, Barcs Sándor, a MUOSZ el­nöke, Komját Irén, a MUOSZ alelnöke, Király András, a szövetség főtitkára, Kimmel Emil, a Nyomda-, a Papír­ipar és a Sajtó Dolgozói Szakszervezetének főtitkára, Vas Imre, a Művészeti Dol­lengyelországi látogatásáról közös közleményt adtak ki. Losonczi Pál és Henryk Jablonski a tárgyalások so­rán tájékoztatta egymást or­szága belső helyzetéről, át­tekintette a kétoldalú kap­csolatok fejlődését és véle­ményt cserélt a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseiről. A két elnök megállapítot­ta, hogy a Magyar Népköz- társaság és a Lengyel Nép- köztársaság politikai, gazda­sági, kulturális és tudomá­nyos együttműködésének fej­lődése' erősíti a két nép ba­rátságát. A felek megállapították, hogy eddigi külpolitikájuk szellemében továbbra is mindent megtesznek a nem­zetközi enyhülés és együtt­működés erősítése, elmélyí­tése érdekében. A Szovjet­unióval és a többi testvéri szocialista országgal, valamint a béke erőivel együtt arra törekednek, hogy a világban uralkodó kedvező folyamatok visszafordíthatatlanná válja­nak. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének a Lengyel Népköztársaság Ál­lamtanácsa elnökével folyta­tott megbeszélései a barát­ság, a kölcsönös megértés szellemében folytak, teljes nézetazonosságot tükröztek és újabb hozzájárulást je­lentenek a két ország test­véri kapcsolatainak fejlődé­séhez. Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke hivatalos, ba­ráti látogatásra hívta meg a Magyar Népköztársaságba Henryk Jablonskit, a Lengyel Népköztársaság Államtaná­csának elnökét, aki a meg­hívást elfogadta. gozók Szakszervezetének fő­titkára. Részt vett a tanács­kozáson Jiri Kubka, a Nem­zetközi Újságíró Szervezet főtitk a es Oleg Zaglagyin, a NUSZ titkára. Barcs Sándor, a MUOSZ elnöke, az MTI vezérigazga­tója megnyitójában szólt ar­ról, hogy az eltelt időszakban a magyar újságírók küi- és belpolitikai téren egyaránt jó munkát vé­geztek. Nagy segítséget jelentett, hogy a párt az újságírás fej­lesztését, színvonalának eme­lését mindenkor fontos poli­tikai ügynek tekintette. A szövetség választmánya a legutóbbi közgyűlés óta el­telt öt esztendő munkájáról írásos beszámolót készített, amely átfogó képet nyújt a bel- és külpolitikai újságírás helyzetéről. Király András a beszá­molóhoz fűzött szóbeli kiegé­szítésében kiemelté: mindaz, amit az újságírás adhat, amivel gazdagíthatja tár­sadalmi életünket, — po­litikánkat szolgálja. (Folytatás a 2. oldalon) Évente találkoznak A Szovjetunió kormánya és a Német Szövetségi Köz­társaság kormánya között létrejött megállapodási ame­lyet szerdán írtak alá Moszk­vában, előirányozza az ipari kooperáció fejlesztését és az együttműködés kiszélesítését a nyersanyag- és az energia­termelés területén. A két ország szervezetei­nek ebben az cgyüttműkö- ‘ désben való részvétele egye- j bek között szabadalmak, li- cencck átadását, gép- és . gépi berendezések szállítását jelentheti. A két állam képviselői évente legkevesebb egy íz­ben hol Bonnban, hol Moszk­vában találkoznak a megál­lapodás teljesítésének ellen­őrzése céljából. Az 1971. szeptember 3-án megkötött négyoldalú meg­állapodásnak megfelelően ez a megállapodás a megszabott előírásoknak megfelelően Nyugat-Bcrlinre is vonatko­zik. Telefonügyelet a gáton Tegnapelőtt még ítéletidő, eső, havas eső, viharos ere­jű szél tombolt megyénk északkeleti végein. Ez igen megnehezítette az árvíz el­leni védekezés munkálatait. A kialakult súlyos hidrome- teorológiai helyzetben sem szünetelt azonban a munka éjszaka sem. A védekező munkálatok mellett megerő­sítették a figyelőszolgálatot is. A gátakon újabb telefon- állomásokat telepítettek an­nak érdekében, hogy a vé­delmi központtal mindenü- nen meglegyen a közvetlen összeköttetés. A sűrű esőt hozó viharban a telefon­ügyeletesek minden eszközt, homokot, üres homokzsákot, lapátot, műanyag fóliát fel­használtak arra, hogy eny­hítsenek nehéz helyzetükön A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására 1974.-októ­ber 28—31. között látogatást tett Magyarországon a Né­met Kommunista Párt kül­döttsége, amelyet Herbert. Mies, a párt elnöke vezetett. A delegáció tagja volt: Her­mann Gautier, a párt alelnö­ke, Ellen Weber, a vezetőség tagja, és Heinz Mühlhaus, az elnökség irodájának vezetője. A Német Kommunista Párt küldöttségét fogadta Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára. Az MSZMP küldöttsége — Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára, Grósz Ká­roly, a KB osztályvezetője és Horn Gyula osztályvezető-he­lyettes — tárgyalást folyta­tott a német testvérpárt kép­viselőivel a két felet kölcsó­léket. Ahol lehetett, tüzet is gyújtottak, szinte az áradás keltette víz szomszédságá­ban. Talán nem is azért, mert a tűz melegére számí­tottak, hiszen még a füst szagát is ellopta az erős szél, hanem mert a tűz, az élet. az otthon jelképe. Tegnap reggelre aztán ki­sütött végre a nap. Jobb lett az emberek kedve még ak­kor is, ha ez a napsütés nem meleget, hanem az ilyenkor még szokatlan hideget ho­zott. A Bodrog gátrendsze­rén tegnap is több mint ez­ren dolgoztak. A védvonalon levők a hidegre való tekin­tettel rendszeresen kapnak védőitalként forró teát, a fi­gyelőszolgálat részére pe­dig tegnap kiosztották ame­nösen érdeklő kérdésekről. A delegáció találkozott Gás­pár Sándorral, a Politikai Bizottság tagjával, a SZOT főtitkárával. A NKP küldött­sége véleménycserét folyta­tott Párdi Imrével és Be- recz Jánossal, a Központi Bizottság osztályvezetőivel. A szívélyes, elvtársi lég­körben lezajlott megbeszélé­seken a két párt képviselői kölcsönösen tájékoztatták egymást pártjaik tevékeny­ségéről. A német testvérpárt kül­döttsége látogatásra hívta meg az MSZMP Központi Bizottságának küldötségét. A Német Kommunista Párt küldöttsége csütörtökön elutazott hazánkból. A dele­gációt a Ferihegyi repülőté­ren Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkára búcsúztatta. leg munkaruházatot. Az újabb csapadék hatására a Bodrog és a Tisza vízállása némileg megemelkedett teg­nap reggelre. Azóta a Bod­rogon a vízszint megállapo­dott, de még mindig a ma­ximális vízállás fölött. En­nek megfelelően a Bodrogon harmadfokú készültség van. A Tiszáit változatlan az ár- vízvédelmi készültségi foko­zat. A Sajón, a Hernádon és a Tárnán azonban tegnap délelőtt 10 órakor módosítot­ták, mérsékelték a készült­ségi fokozatot. Ennek értel­mében az említett folyókon már csak elsőfokú árvízvé­delmi készültség van. Nem változott, a készültségi foko­zat a Taktán, vagyis a fel­ső folyásán első-, az alsó szakaszon másodfokú ké­szültségi fokozal van ér­vényben. A Tisza menti védelmi szakaszon a hullámverésnek kitett helyeken rőzsével és műanyag fóliával védekez­nek. A Bodrog menti vé­delmi szakaszon — különö­sen Sárospatak és Vajdács­ka térségében — tovább folytatják a töltéserősítési munkálatokat. Itt is véde­keznek hullámverés ellen. A Sajó menti, a Hernád menti és a Tárná menti védelmi szakaszon a védelmi anya­gok felszedése, összegyűjté­se, illetve a megrongálódott töltésszakaszok helyreállítá­sa folyik. Az Észak-magyar­országi Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi törzsétől tegnap este kapott tájékoztatás sze­rint az erősen felázott tala­jon nagy nehézségekbe ütkö­(Folytatás a 2. oldalon) Barcs Sándor, a MUOSZ elnöke üdvözlő beszédet mondja A Sajón, a Hernádon, a Tárnán Mérsékelték a készültségi fokozatskat Még mindig a maximum fölött a Bodrog Nehézségek a védmüvek helyreállításában Laczó József felv. és megóvják a teleíonkészü Cnial Moszkvában Megkezdődött a MUOSZ közgyűlése

Next

/
Oldalképek
Tartalom