Észak-Magyarország, 1974. szeptember (30. évfolyam, 205-228. szám)

1974-09-03 / 205. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXX. évfolyam. 205. szám Ara: 80 fillér Kedd, 1974. szeptember 3. Iliipr segítség Ünnepség a fővárosban A Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Főiskolája fennállásának 25. évforduló­ja alkalmából hétfőn ünnep­séget rendeztek a főiskolán. Az elnökségben foglalt he­lyet többek között Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Nemes Dezső, a Politikai Bizottság tagja, a főiskola rektora és Győri Imre, a Központi Bizottság titkára. Az ünnepségen jelen volt több testvérpárt — köztük a Szovjetunió Kommunista Pártja — pártfőiskolájának küldöttsége. Részt vett a po­litikai, társadalmi élet szá­mos ismert vezető személyi­sége, a főiskola sok volt hallgatója. Nemes Dezső megnyitóját követően Szabó József, a fő­iskola rektorhelyettese- mon­dott. ünnepi beszédet; felszó­lalt Kádár János is. A testvérpártok pártfőis­koláinak küldöttségei nevé­ben E. M. Csekarin, az SZKP KB Pártfőiskolájának rektora köszöntötte a jubi­láló politikai főiskolát. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az évforduló alkal­mából a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést adományozta dr,. Szántó Györgynek, a nemzetközi po­litikai tanszék vezetőjének, dr. Erdödi Józsefnek, a filo­zófiai tanszék helyettes ve­zetőjének és dr. Gulyás Emilnek, az agrárpolitikai tanszék vezetőjének. Hárman részesültek a Munka Érdemrend ezüst, ketten pedig bronz fokoza­ta kitüntetésben. A kitüntetéseket az ün­nepségen Győri Imre adta át. Ugyancsak az ünnepségen nyújtotta át dr. Polinszky Károly oktatási miniszter az Oktatásügy kiváló dolgozója kitüntetést Nemes Dezsőnek, valamint Szabó József, Mol­nár János és Vészi Béla rektorhelyetteseknek, dr. Si­pos Aladár és Wirth Ádám tanszékvezető egyetemi ta­nároknak, Blaskovits János tanszékvezető egyetemi do­censnek, dr. Pécsi Kálmánná és dr Róna? Albertné egye- j térni adjunktusoknak, Simon Ferenc és dr. Szántó György né egyetemi docen­seknek. Az évforduló alkalmából kedden az MSZMP Poltikai Főiskoláján tudományos ülésszakot rendeznek a vi­lágnézeti harc időszerű fel­adatairól. Az ülésszak főre­ferátumát Vészi Béla rektor­helyettes tartja. Bierelí az USß-ba ülne! Kommentárt szentel a Trybuna Ludu tegnapi száma Edward Gierek októberre tervezett amerikai látogatá­sának. A lap többek kö­zött rámutat: „Az Egyesült Államok külpolitikájában folytatódik a realista irányzat. Ennek újabb, rendkívül fontos bi­zonyítéka, hogy az ameri­kai elnök hivatalos vendé­geként októberben Washing­tonba látogat Edward Gie­rek. a LEMP KB első tit­kára.” KiSZ-érMgz!ei A KISZ járási jogú bi­zottságainak titkárai részére tartottak értekezletet tegnap, hétfőn a KISZ Borsod me­gyei Bizottságán. Török László, a KISZ Borsod me­gyei Bizottságának első tit­kára megnyitó szavai után Üjhelyi Tibor, az MSZMP Borsod megyei Bizottságának titkára tartott előadást és konzultációt a Magyar Szo­cialista Munkáspárt XI. kongresszusára való felké­szülés időszerű feladatairól. Átadták Iriiülségiiiik a Szevjefmia utazott Hétfőn Simon István fő­titkárhelyettes vezetésével a Szovjetunióba utazott a Ma­gyar írók Szövetségének kül­döttsége. A delegáció részt vesz a Szovjet írószövetség jubileumi közgyűlésén, amelyre a szovjet írók I. kongresszusa 40. évfordulója alkalmából kerül sor. A küldöttség tagja Bárány Ta­más, Hidas Antal, Kun Ag­nes és Wessely László. a Júnó-száSlót Rózsa Miklós köszönti a vendégeket Elkészült Miskolc új szál­lodája, a Hotel Júnó, amely a HUNGARHOTELS szállo­da- és étteremhálózat leg­korszerűbb tagja. A Júnó- szálló 12 emeletes épületé­ben 108 fürdőszobás, loggiás szoba van. Ebből 90 két­ágyas, 18 háromágyas korsze­rűen berendezett, kényelmes szoba. Szeptember 3-tól, má­tól a vendégek kívánságára (Folytatás a 2. oldalon), A cementgyári kőbánya üzemben elkészült belső szalagpályákon megkezdődtek a hideg- próbák. Fotó: Laczó József Az új Hejócsabai Cement­gyár beruházásának igen fontos része a kőbánya­üzem rekonstrukciója. A korábbinál jóval nagyobb kapacitású gyár a mészkő­bányától is sokkal többet kíván; az eddigi, éri 500 ezer tonnáról 1 millió 800 ezer tonnára kell növelni a termelést. Nyilvánvaló, hogy a régi berendezésekkel ez nem volna lehetséges- Tel­jesen megújul tehát a kő­bánya is. A Tapolca fölötti Nagykő- mázsa képe máris teljesen megváltozott. A még most is termelő régi berendezé­sek szinte eltörpülnek a gyorsan épülő újak mellett. Nem véletlenül, hiszen a csaknem négyszeresére nö­vekvő termeléshez az eddi­gi egyszintes bányaművelés­ről, s az egysoros techno­lógiáról négyszintes műve­lésre, illetve kétsoros tech­nológiára kell áttérni. Eddig jól haladnak a munkálatok. A négy meg­művelendő szint közül há­rom már készen áll a ter­melésre. A termelés meg­kezdésére várnak a korsze­rű homlok-rakodógépek, az Ausztriából importált Böh- ler-fúrók, s egy sor más be­rendezés is. Egy részük je­lenleg is részt vesz a ter­melésben. A belső szállítás­ban 27 tonnás szovjet döm­perek is segítenek majd. Jó ütemben folyik a két előtörő rendszer kiépítése. Az 1. számú — a felső — már teljesen elkészült; a szovjet szerelők segítségével rövidesen megkezdik a pró­bákat. A másodiknál még némi betonozás is hátra van de ennél is dolgoznak már a technológiai szerelők. A két előtörő rendszerről a mészkő a törő-osztályozóra kerül majd. Itt nyugatné­met Humboldt-licenc alap­ján készült törőgépeken és az osztályozást végző vib­rátoros szitákon halad át- Ezek is a helyükön állnak — jelenleg a befejező mun­kálatokat végzik a szerelők. A következő állomás: az át­meneti tároló, ahol már szemcsenagyság szerint osz­tályozva vár továbbszállí­tásra a darabos mészüzemi kő, és a cementgyártáshoz szükséges, apróbb klinker- kő. A jórészt már felépült átmeneti tároló impozáns látványt nyújt. Ide futnak be, illetve innen indulnak ki a belső szalagpályák, s ezekhez csatlakozik a távol­sági szállítószalag is. A belső szállítószalag-pá­lyák nagyobbik része már elkészült. Ezeken már meg­kezdődtek az első hidegpró­bák is: igaz, még terheletle­nül, de megforgatták a sza­lagokat. S ez nem kis ese­mény az itt dolgozók szá­mára, hiszen lényegében az új cementgyár első létesít­ményeinek bejáratása indult meg. Közben szépen halad a távolsági szalagpálya — az ország leghosszabb szál­lítószalag-rendszere — épí­tése is. Japán szakemberek irányításával „sütik” összjj^ a szalagdarabokat, s a mint­egy 7 kilométernyi szalag­pályából körülbelül 4 kilo­méteres szakasz teljesen el­készült. Program szerint a kőbá­nyának és a hozzá kapcso lódó létesítményeknek no­vemberre készen kell len­niük. És jósolni korai lenne még, annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy a be­ruházás megvalósításában részt vevő vállalatok között jó az együttműködés, s az itt dolgozók mindent meg­tesznek a program betartá­sáért. Erről tanúskodik az első hidegpróbák megkezdé­se, s a jelenlegi jó ütemű munka is. (flanck) Baregfadesnek A magyar kormány öt­millió forint értékű segélyt nyújt Banglades Népi Köz­társaság árvízsújtotta lakos­ságának. A segélykülde­mény első részét a Magyar Vöröskereszt különrepülő- géppel útnak indította. A szállítmány tejporból, gyer­mektápszerből, takarókból és sátrakból álL Hogyan telt a nyár? Elrepült ... Gyors szárnyalton, hirtelen ... Mintha csak most lelt volna, amikor a „vakáció’* utolsó betűje is felkerült a táblára. Pedig azóta majd három hónap telt el — iz­galmas foelcsatákkal, vidám táborozásokkal, strandolással, gondta­lan, örömteli napokkal. Tegnap már mindez múlt időbe került. ,\ csengöszó új tanévre szólította a hat-tizennyolc éveseket. Es elkez­dődött az élménybeszámolók ideje... (Tanévnyitásról szóló riportunk a «. oldalon) Tegnap, szeptember 2-án együttes ülést tartott a Di­ósgyőri Gépgyár pártbizott­sága és szakszervezeti bizott­sága. Részt vett a tanácsko­záson Dojcsák János, a me­gyei párt-vb tagja, a DIGÉP vezérigazgatója és Moldován Gyula, a Miskolci városi Pártbizottság titkára is. Az elnöklő Varga Barna­básnak, a VSZB titkárának köszöntő szavai után Mónus Antal, a nagyüzemi pártbi­zottság titkára terjesztette elő „A munkásosztály társadal­mi szerepének fejlesztésére, helyzetének további javítá­sára”. vonatkozó — a Köz­ponti Bizottság 1974. márci­us 19—20-i ülésén elfogadott „irányelvek” végrehajtására készített vállalati „intézkedé­si terv” javaslatát, amelyet előzetesen a párt-vb megvita­tott. Az intézkedési tervet az együttes plenum megvitatta és jóváhagyta. A vitában tíz felszólalás hangzott eh Fel­szólalt és kifejtette vélemé­nyét a tervezett intézkedé­sekről Moldován Gyula, a városi pártbizottság titkára is. Visszatérlek a diákok . Az elsíf biáegprébák I a HCM kdbánya Szemében ’ m * Wies! tartott i i pártbizottsága

Next

/
Oldalképek
Tartalom