Észak-Magyarország, 1973. november (29. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam, 256. szám , Ara: 80 fillér Csütörtök. 1973. november 1. FcShivás a tfiiág népeihez Egyesítsük erőfeszítéseinket i tartás léte érdekében Iféget ért M0&2ikwäfbaw a hékeerék világkongresszusa A békeerők moszkvai vi­lágkongresszusának zuroülé- se szerdán késő délután ült össze, hogy jóváhagyja a kongresszus záródokumentu­mait, amelyek szövegét az iisszekötő bizottság szerda délutáni ülésén öntöttek vég­leges formába. A záróülés először a kong­resszusnak a világ népeihez intézett felhívását hagyta jó­vá, majd a Biztonsági Ta­nács közel-keleti határoza­tainak támogatására szólí­totta fel a világ közvélemé­nyét egy külön erre a célra megfogalmazott rövid nyi­latkozatban. Ezt követően Mihal Zimjanyin, az össze­kötő bizottság szovjet alel- nöke felolvasta a kongresz- sz.us nyilatkozatát, amely a bizottságokban végzett mun­ka eredményeit összegezi. A békéétől: moszkvai vi­lágkongresszusa zárónyilat­kozatot fogadott el. Ez hangoztatja, hogy a kongresszus csupán a kez­detet jelenti az emberek kö­zötti kölcsönös megértés és együttműködés megszilárdí­tása érdekében a béke, a nemzeti függetlenség, a nem­zetközi biztonság, az émberi jogok és a társadalmi hala­dás javára történő együttes nemzeti és nemzetközi erő­feszítésekben. A nyilatkozatban a kong­resszus azzal a felhívással fordult az összes részt vevő nemzeti és nemzetközi szer­vezetekhez, hogy hagyják jó­vá az állandó bizottságai ál­tal elfogadott beszámolókat és javaslatokat, s hajtsák végre azokat. Felszólítja to­vábbá az összes érdekelt szervezeteket, pártokat és mozgalmakat, hogy folytas­sák tevékenységüket az együttműködés, a párbeszéd és az egységes cselekvés szellemében, vagyis abban a szellemben, amely a moszk­vai béketanácskozást jellem mezte. A kongresszus megbízta a nemzetközi előkészítő bizott­ságot. küldjön delegációkat az ENSZ-be. az Afrikai Egy­ségszervezethez és más kor­mányközi szervezetekhez, amelyek informálják e szer­vezeteket a kongresszus ha­tározatairól és javaslatairól. Ugyancsak az előkészítő bi­zottság feladatává teszi a zá­rónyilatkozat annak elősegí­tését. hogy a moszkvai kong­resszus Által kezdeményezett; módon további eszmecserék bontakozzanak ki a kong­resszuson részt vett szerve­zetek között újabb kontak­tusokról és együttműködési lehetőségekről. A békeszerelő erők világ- kongresszusa felhívta a világ népeit, hogy az igazságos és tartós béke szavatolás? ér­dekében egyesítsék erő’eszí- téseiket. A szerdán elfogadott, fel­hívás leszögezi, hog' a bé­keszerető erők sikert" követ­keztében az. utóbbi időben javulni kezdett a nemzetkö­zi politikai légkör. Realitás­sá vált az a remény, hogy a mai és a jövőbeni nemze­dékek megmenekülhetnek a nukleáris katasztrófa rémé­től. Az ellenségeskedés és a szembenállás a nemzetközi kapcsolatokban fokozatosan átengedi helyét a békés és kölcsönösen előnyös együtt­működésnek, valamint az ál­lamok közötti fokozottabb bizalomnak. Ugyanakkor — hangzik a felhívás -L maradtak még olyan térségek, ahol a fe­szültség ugyanolyan nagy, mint korábban volt, ahol még mindig nem sikerült felszámolni az egész emberi­séget veszélyeztető agresszió tűzfészkeit. A kongresszus felhívta a népeket: követeljék a nem­zetközi biztonságon és a kölcsönösen előnyös együtt­működésen alapuló békés együttélés érvényesülését, szorgalmazzák a fajüldözés, a gyarmatosítás és a neo- kolonuüizrnus felszámolását. Követeljék az általános és teljes leszerelést, a katonai támaszpontok és szövetségek felszámolását, a nukleáris fegyverek alkalmazását, gyár­tását, kipróbálását és felhal­mozását eltiltó nemzetközi konvenció elfogadását, vala­mint az agresszió összes for­máinak beszüntetését. Követeljék, hogy a hábo­rús célokra előirányzott ösz- szegeket fordítsák a nyomor megszüntetésére, az írástu­datlanság felszámolására, az oktatás, az egészségügy fej­lesztésére. követeljék az igaz­ságtalanság kiküszöbölését, valamint azt, hogy minden nép saját belátása szerint használja fel nemzeti erő­forrásait. A felhívás kimondja, hogy a béke, a biztonság és a! igazságosság szavatolásának elengedhetetlen feltételeként végre kell hajtani az ENSZ- határozatokat. Ezek a követelmények — hangoztatja a felhívás — megfelelnek az ENSZ-alap- okmány, a bandungi konfe­rencia, az el nem kötelezett országok konferenciája el­veinek, valamint azoknak az elveknek, amelyeket nemrég hirdettek meg a különböző társadalmi rendszerű álla­mok vezetői által aláírt bé­kedeklarációkban és okmá­nyokban. A Közel-Kelettel kapcso­latos kongresszusi okmány kimondja: „A pillanatnyi helyzet gyors és hatékony intézkedéseket követel. Á békeszerető erők nemzeti és nemzetközi kötelessége, hogy aktívan részt vegyenek ab­ban a tevékenységben, amely annyira szükséges mind a közel-keleti népek, mind pe­dig az egész világ népei szempontjából.” A békekongresszus Romesh Chandra záróbeszédével ért véget. Chandra hangsúlyozta, hogy a békeerők moszkvai világkongresszusa minőségileg új szakaszt, mérföldkövet je­lentett a békemozgalom tör­ténetében. Méltatta a vi­lág népeinek, a világ ha­ladó közvéleményének nagy szerepét az emberiség továb­bi sorsának alakításában. Végül szovjet pionírok egy csoportja vörös szegfűcsokor­ral köszöntötte a záróülés elnökségének tagjait. Képünk: a magyar küldöttség a záróülésen Fülen o büskemiinát építése Munkában a DIGÉP szerelői, az evaporatív kondenzátor- állomáson (Riport a 3. oldalon) Mai SZ«ÉÍH)I iiiiiiiiitmtiimiiiiiiiiimiH ülést téri az mm? (2. oldal) Szaéat beszéde (2. oldal) Kspi postaibból (5. oldal) Szűrei és beesés (X oldal) Cseterki Lajos látogatása miskolci képzőművészeknél Miskolc képzőművészeti éleiének néhány reprezen­táns képviselőjével találko­zott tegnap, október 31-én Cseterki Lajos, az MSZMP KB tagja, az Elnöki Tanács titkára. A kedves vendéget, Miskolc országgyűlési képvi­selőjét elkísérte e találko­zásokon Moldován Gyula, az MSZMP Miskolc városi Bi­zottságának titkára is. Első útjuk a Képcsarnok Vállalat Szőnyi-termébe ve­zetett, hogy megtekintsék Vati József festőművész ki­állítását. A művész, aki sa­ját maga kalauzolta a ked­ves látogatót, az elmúlt más­fél esztendőben született ké­pei között művészi törekvé­seiről. • hitvallásáról beszélt Cseterki Lajosnak, aki jó is­merősként vallott maga is az alkotásokról. S a beszélgeté­sen szó került a korábbi évek munkáiról, és termé­szetesen a tervekről, elkép­zelésekről isi A Képcsarnok Vállalat miskolci termében folytatott beszélgetésen szó­ba került a Szőnyi-terem tervezett átalakítása is, de különösen azt hallgatta szí­vesen Cseterlci Lajos elvtárs, hogy örvendetes módon egy­re több munkás is érdeklő­dik a képzőművészeti alko­tások iránt. A Szőnyi-teremből Lukov- szky László festőművész mű­termébe vezetett az útja. S itt is, akárcsak a Szőnyi-te- remben, nemcsak a most szü­lető, vagy a közelmúltban született alkotásokról folyt a beszélgetés, hanem felmérték azt az utat is, amelyet Lu- kovszky László eddigi művé­szetében megtett. Különösen sokáig időztek Lukovszky László most készülő, leg­újabb alkotása. Váci Mihály portréja mellett, hiszen az elhunyt költő mindannvió- juknak jó ismerőse volt. A következő látogatásra Varga Miklós műtermében került sor, ahol a főváros XV. kerületébe készülő tér­plasztikának a makettjét — Miskolc város és a nagyüze­mek ajándékát — tekintette meg Cseterki elvtárs. Öröm­mel hallgatta, hogy az egyik makett valós mását Miskolc város számára is elkészíti majd a művész. De nagy szeretettel érdeklődött A lágy Gy. Margit gobelinművész munkái felől is. aki most ép­pen egy házasságkötő terem­be készít nagyméretű gobe­linszőnyeget. Cseterki Lajos látogatását Csabai Kálmán festőművész műtermében fejezve be, ahol — akárcsak a korábbi mű­terem-látogatásain — nem­csak az alkotóművész sze­mélyes törekvéseiről, elkép­zeléseiről és művészi fejlő­déséről érdeklődött, hanem Miskolc képzőművészeti éle­tének jelenéről és jövőjéről is. cs. a. > ^ illést tartott a Szakszert özetek Birsei legyei Tanácsa Tegnap, az SZMT-szék- házban ülést tartott a Szak- szervezetek Borsod megyei Tanácsa. A délelőtt 9 óra­kor kezdődött tanácskozá­son az 1973. október 10-i SZOT üléséről Tóth József, az SZMT vezető titkára adott tájékoztatót. Ezt követően ugyancsak ő ismertette az SZMT elnöksége és a me­gyei tanács vb együttműkö­dési megállapodását. A megállapodás szorosab­bá telte és továbbfejlesztet­te a két szerv együttműkö­dését. elősegítette a megye szocialista ipara, mezőgazda­sága egészségügyi, szociális és kulturális helyzetének fejlődését, továbbá az élet- és munkakörülmények ja­vulusát. A megállapodás hoz­zájárult a kereskedelem, a közlekedés és a szolgáltatás színvonalának a javulásához is. Az előadást követő vitá­ban a hozzászólók hangsú­lyozták a gyermekintézmé­nyek fenntartásához való közös hozzájárulás szüksé­gességét és a munkások to­vábbtanulásának elősegítésé!. A tanácskozásnak fontos napirendi pontja az ifjúsági törvény vállalati utasításai­nak elkészítéséről szóló tá­jékoztató volt. Ennek alap­ján 18 minisztérium és or­szágos főhatóság utasításban szabályozta a hatáskörébe tartozó intézményeknél és vállalatoknál dolgozó liata­lokkal kapcsolatos jogokat és kötelességeket. Miskolcon és a megyében levő ipari és mezőgazda sa g . üzemekben számos fiatul dolgozik. Munkakörülmé­nyeik. helyzetük, hangulatuk jelentősen befolyásolja a gazdasági egységek eredmé­nyeit. A fiatalokkal vaió foglalkozás így a különböző üzemek gazdasági vezetői­nek és szakszervezeti ■"ér­veinek is egyaránt minden­napos feladata. A hozzászólók hangsúlyoz­ták: az ifjúsági törvény vég­rehajtása különösen az álla­mi vezetőknek ad jelentős feladatokat, és azokat vala­mennyi vezetőnek saját ha­táskörében kell megoldania. VtlAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJ ETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom