Észak-Magyarország, 1973. május (29. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-31 / 125. szám

Berlini számvetés (2. oldal) Mai számaakbél mummiüiitiiimuimiiiii XXIX. évfolyam, 125. szám Ara: 80 fillér Csütörtök, 1973. május 31. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Népi pestéiből (5. oldal) O A tárgyalő­terembil (8. oldal) Európa biztonságának új távlatai címmel Púja Fri­gyes, a külügyminiszter első helyettese tartotta meg az első előadást azon a tudó­szerda délelőtt kezdődött meg a MÉMOSZ székházá­ban. Európa biztonsága a té­mája a tanácskozásnak, ame­lyet az OBT tudományos bi­mányos konferencián, amely zottsága, az európai bizton­A lengyel fővárosba érkezett az MSZMP KB küldöttsége, amelyet Aczél György, a Politikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára vezet. Képünkön: .lan Szydlak. a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára (jobboldal) fogadja Aczél Györgyöt a repülő­téren ság és együttműködés ma­gyar nemzeti bizottsága és a Magyar Külügyi Intézet ren­dez. Mintegy másfélszáz ha­zai részvevő, valamint szov­jet, NDK-beli. NSZK-beli, jugoszláv és olasz meghívott vendégek jelenlétében nyi­totta meg a tanácskozást az elnöklő Sarlós István, a Népszabadság főszerkesztője. A megnyitóbeszéd alapve­tő gondolata az volt, hogy néhány évvel ezelőtt itt, Bu­dapesten hangzott el a jel­szó. hogy új reménység bon­takozhat ki a népek közele­déséhez, békéjéhez és barát­ságához. 1973-ban ez a re­ménység már valósággá vál­hat, az európai biztonsági értekezlettel megvalósulhat, s akkor nemzedékünkre az ' utánunk következő generá­ciók megbecsüléssel tekint­hetnek vissza. A tudományos konferen­cián elhangzó előadások az európai béke és biztonság politikai, gazdasági és kul­turális kérdéseit érintik. KGSÍ­iiiés Június 5. és n. között tart­ja Prágában 27. ülésszakát a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsa. E fontos ese­mény előtt nyilatkozatot adott a Hűdé Pravo számára Frantisek Hamouz, a KGST végrehajtó bizottságának el­nöke, a csehszlovák kormány elnökhelyettese. — A 27. ülésszak — mon­dotta Hamouz — a'napiren­det telei ni ve jelentős felada­tot tölt majd be. Olyan kér­déseket vitatunk meg, ame­lyek már a 2(1. ülésszakon is az érdeklődés középpontjá­ban álltak, vagyis az ener­getika és a vegyipar kérdé­seit. Ezenkívül foglalkozunk a gépipar, a könnyűipar fej­lesztésével. Nincs előrehaladás A DIEK cs a saigoni kor­mány küldöttségei között a Párizs környéki La-Cclle- Saint-Cloud-ban folyó tár­gyalásokon szerdán sem tör­tént előrehaladás, söl Nguyen Lun Vien miniszterelnök-he­lyettes, a saigoni küldöttség vezetője a tárgyalások eddi­gi hangnemével éles ellen­tétben álló dühös kirohanást intézett a DIEK ellen. Nguyen Van Hien miniszter, a DIFK küldöttségének ve­zetője határozottan visz- szautasitotta a saigoni rágal­makat és ismét sürgette, hogy haladéktalanul fogja­nak hozzá a legsürgősebb kérdések megtárgyalásához. Óriási lelkesedés A tudósok és szakemberek körében óriási lelkesedést keltettek a keddi tudomá­nyos kísérletek során a nap­teleszkóppal készített felvé­telek, amelyeket — körül­belül 4üO felvételt — az űr­hajósok azonnal továbbítot­tak a Földre. A NASA (Or­szágos Űrhajózási Hivatal) illetékesei szerint a felvéte­lek a Nap felszínének olyan részleteit ábrázolják, amelye­ket a Földről eddig még so­ha nem tudtak megfigyelni. A tudósok remélik, hogy a napkitörések tanulmányozá­sa során gyűjtött adatok hozzájárulnak majd a földi időjárás eddig megmagya­rázhatatlan jelenségeinek megfejtéséhez. I taalozo Richard Nixon amerikai és Georges Pompidou francia | elnök szerdán Washington- j bői, illetve Párizsból eluta­zott. Beykjavíkba. a kétna- j pos francia—amerikai csúcs- j találkozó színhelyére. Az Egyesült Államok el­nökét külpolitikai munka­társain; William Rogers kül­ügyminiszteren és Henry Kissinger nemzetbiztonsági főtanácsadón kívül kereske­delmi és pénzügyi szakem­bere; George Shultz pénz­ügyminiszter és Paul Volcker valutakérdésekkel foglalkozó pénzügyminiszter-helyettes kísérte el az útra. Georges Pompidou — mint a francia kormány szóvivő­je bejelentette — elutazása előtt arról tájékoztatta ka­binetjének tagjait, hogy Ni- xonnal folytatandó tárgya­lásainak egyik fontos napi­rendi pontja a pénzügyi és kereskedelmi kérdések meg­vitatása lesz. BODROG-PART Új aotóbusz-menetrein a Volánt Június 3-án. vasárnap lép életbe az 1973—74. évi új autóbusz-menetrend. Dr. Valykó István, a Volán 3. számú Vállalatának igazga­tója tegnap délelőtt a sajtó­házban adott erről tájékoz­tatást az országos, a megyei, a városi, az üzemi hó-szol­gálati szervek képviselőinek. Mindenekelőtt arról szá­molt be, hogy az utóbbi években jelentős mennyiségi és minőségi fejlődést értek el. 1965-ben például még 165 „fakarusz” közlekedett a megyében. Ezek három év múlva eltűntek, s a követ­kező évben a „fehér foltok" is. Így 1969-cel kezdődően a megye minden helységét be­kapcsolták az autóbusz-köz­lekedésbe, mind korszerűbb járműveket közlekedtetnek. A közúti személyszállítás általában évenként 4 száza­lékkal növekszik. Ebben az évben 4,3 százalékkal több utassal számolnak. A feladat igen nagy, hiszen az ország utasforgalmának egytizede hárul a Volán 3-as számú Vállalatára. Az új menetrend szerint 177 új járatot helyeznek for­galomba, s ebből 97 mun­kás-, 31 tanulójárat. Június 3-mal kezdődően 3405 járat — közte 1105 munkás-, 385 tanulójárat — szállítja el az érd várható 82,7 millió utast. Borsod közismerten az or­szág legnagyobb, legdinami­kusabban fejlődő megyéje. Ezt az új menetrend készí­tésénél is figyelembe vették, így többelv között az olefin- program megvalósításával kapcsolatban lépcsőzetes munkakezdéssel, négy autó­busszal biztosítják a mun­kásszállítást. Felkészültek az újabb igényekre is. Az üzemi, a lakossági igé­nyek figyelembevételével Leninvárosban 32, Özdon 34, Kazincbarcikán 18. Mezőkö­vesden 12 járattal bővítették a helyi közlekedést. Sűrítették Miskolc elővá­rosi forgalmát. Miskolc—Le- ninváros. Miskolc—Kazinc­barcika között 6—6 új járat lesz. így Kazincbarcika és Miskolc között, csúcsidőszak­ban reggel és délután ne­gyedóránként, napközben félóránként közlekednek az autóbuszok. A dolgozók üdülése, vala­mint az idegenforgalom nö­velése érdekében a Miskolc— Debrecen közötti gyorsjárat szeptember 30-ig Hajdúszo­boszlóig megy. Négy kocsi­val több közlekedik Miskolc -—Bükkszentkereszt közöt t. A ieninvárosi , dolgozók ké­rése alapján közvetlen já­rat megy Hajdúnánásra, Ti- szaőrsre. Mezőkövesdre. Me­zőkövesd város- és a gyógy- fúrdő között két új, 84 férő­helyes autóbuszt állítottak be. A közlekedés biztonsága érdekében új, ösztönző mód­szert vezettek be a gépko­csik javításánál. Ennek ha­tására felére sikerült leszo­rítani a hibás, kieső jármü­vek számát, A kulturáltabb közlekedést szolgálja, hogy ez év augusztus 2Ö-án ad­ják át a mintegy 6 milliós költséggel épülő kazincbar­cikai új pályaudvart, A terv szerint a jövő évben be kel­lett volna fejezni az ózdi pá­lyaudvar építését — de je­lenleg még a hely sincs ki­jelölve. Üj pályaudvar épí­tésére lenne szükség Sátor­aljaújhelyen is. Elhangzott, hogy Borsod roppant nagy igényével el­lentétben nem a legkedve­zőbb az autóbusz-ellátottság. Ez évben eddig 39 autóbuszt kaptak, ebből csak 7 megy fejlesztésre. A többit az el­avult járművek cserélésére fordítják. Ez évben eddig 5 csuklós autóbuszt kaptak. Vannak helyek viszont, ahol az útvonalak miatt csak kis kocsik közlekedhetnek. Itt. fejlesztésre, utánpótlásra nincs remény, mivel az ipar két éve mar nem gyárt, ilyen jármüveket. A Volán a helyi igények kielégítése mellett figyelmet fordít az idegenforgalom­mal. a tanulmányi kirándu­lásokkal. a külföldi utazá­sokkal kapcsolatos igények kielégítésére is. (Cs. B.) .VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Dr. Valykó István tájékoztatója a sajtóházban Filmjegyzet (4. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom