Észak-Magyarország, 1973. május (29. évfolyam, 101-125. szám)

1973-05-03 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ma/á/is, Jókedv, vidámság A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam, 101. szám Ara: 80 fillér Csütörtök, 1073. május 3. Kádár Mims üdvözli távirata Leenyid Brezsnytvhez L. I. BREZSNYEV elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, Moszkva Tisztelt Brezsnyev elvtárs! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a •magyar kommunisták, egész dolgozó népünk cs a magam ne­vében szívből köszöntőm önt a Lenin-békedijjal történt ki­tüntetése alkalmából. Pártunk, a magyar nép ismeri és nagyra becsüli az ön állhatatos tevékenységét, amelyet, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága élén a szocialista külpolitika lenini elvei alapján a szocializmus, a kommunizmus, az ál­talános emberi haladás, s népek közötti béke és barátság érdekében végez. Az Ön munkássága kiemelkedő hozzájáru­lást jelent az SZKP XXIV. kongresszusán elfogadott béke­program megvalósításához, amelynek eredményeként tartós enyhülési folyamai bontakozott ki a nemzetközi életben, s mind erőteljesebben érvényesül a különböző társadalmi rend­szerű államok közötti békés egymás mellett élés politikája. Mindez méltán váltja ki a szocializmus, a. kommunizmus, a haladás és a béke híveinek teljes elismerését. A béke megőrzéséért és erősítéséért vívott küzdelemben szerzett kiemelkedő érdemeiért történt kitüntetése alkalmá­ból kívánunk Önnek jó egészségei, alkotó erőt és további sikereket a kommunizmus és a béke javára. KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára Harcok Bejrutban lips 1. liszlfiil Az ünnepi díszbe öltözött moszkvai Vörös téren sok ezer ember részvételével má­jus 1. alkalmából ünnepi gyűlést tartottak. A megjelentek nagy él­jenzéssel fogadták a penin- mauzóleum emelvényén megjelenő Leonyid Brezsnye- vet, Nyikolaj Podgornijt, Alckszej Kosziginl és a töb­bi szovjet vezetőt. Moszkvai idő szerint délelőtt tíz óra­kor kezdődött az ünnepi gyűlés, amelyen Leonyid Brezsnyev. az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkára mondott beszédet. Hixon-irandt találkozó Nixon amerikai elnök ked­den vacsorát adott a hiva­talos látogatáson Washing­tonban tartózkodó Brandt nyugatnémet kancellár tisz­teletére. A vacsorán elhang­zott pohárköszöntőjében Ni­xon az eddiginél szorosabb külpolitikai együttműködést javasolt az Egyesült Államok és az NSZK között. Vála­szában Brandt nem utasítot­ta ugyan vissza az ajánla­tot, de utalt azokra az első­sorban gazdasági jellegű problémákra. amelyek az utóbbi időben az Egyesült Államok és Nyugat-Európa viszonyában támadtak. Brandt arra hívta fel az amerikai elnök figyelmét, hogy a nyugat-európai or­szágok kezdenek közös vá­laszt találni a közös problé­mákra és az egyenlőség alap­ján kívánnak társas viszonyt teremteni az Egyesült Álla­mokkal. Szadaf leszéÉ Anvar Szadat egyiptomi elnök a Nílus deltájában fekvő Elmuhalla El-Kubra városkában mondott május elsejei beszédében kijelen­tette, hogy az Izraellel való háború elkerülhetetlenné vált, s a nemzetnek fel kell készülnie a teljes konfron­tációra. Szadat közölte: az egyiptomi fegyveres erők készen állnak a harcra, a katonai célokra évente ki­adott csaknem 1,7 milliárd dollárnyi összeg nem volt hiábavaló. A libanoni hadügyminisz­térium délután közleményt adott ki, amely megállapítja, hogy a hadsereg két tágjá­nál« elrablása miatt a fegy­veres erők szerdán délelőtt biztonsági intézkedéseket foganatosítottak, s miközben a két katona szabadon bo­csátásáról tárgyalások kez­dődtek a hadsereg és a pa­lesztinok között, ,.fegyveres” támadást intéztek három kaszárnya ellen Bejrutban. „A hadsereg kénytelen volt viszonyozni a űzet. A har­cok tovább tartanak” — áll a közleményben. A saigoni kormányzat szer­dára ismét lemondta a már többször elhalasztott fogoly­cserét. Saigoni részről a lé­pést azzal indokolták, hogy a nemzetközi ellenőrző és fel­ügyelő bizottság az előírtnál állítólag szélesebb légifolyosót követel a DIFK-től a saigoni ellenőrzés alatt álló Bien 1-Iou légitámaszpontról Loc Ninh- be, a DlFK-íoglvok átadásá­nak színhelyére küldendő képviselői számára. Saigoni NEFB-tisztek vi­szont arról számoltál« be a Reuter tudósítójának, hogy a saigoni kormányzat egysze­rűen csal« tájékoztatta a nem. zetközi bizottságot arról: szerdán nem kerül sor fo­golyátadásra. A foglyok április 28-ra, majd 29-re kitűzött és elha­Az első, nem hivatalos és nem végleges jelentések sze­rint a libanoni hadsereg tíz katonája vesztette életét és több mint 30 sebesült meg a Bejrutban a hadsereg és a Palesztinái gerillák között szerdán kirobbant fegyveres összetűzésben. Bár a konfliktus közvet­len kiváltó oka elhárult — miután a gerillák szabadon engedték a libanoni hadse­reg fogva tartott két, egyes jelentések szerint három, ka­tonáját — még az esti órák­ban is szórványos lövöldözés hallatszott Bejrut peremén. lasztott átadásával kapcsola­tos saigoni mesterkedésekről szólva a VNA a felszabadu­lás hírügynökséget idézve rá­mutat, hogy az átadásra ki­jelölt színhely felett a saigo- ni légierő több felderítő re­pülést hajtott végre. Ezt kö­vetően pedig tüzérsége tűz alá vel‘e a -térséget. A DIFK megbízottai ennek ellenére a kijelölt területre szállították az átadandó saigoni polgári foglyokat és két és fél órát vártak a saigoni átvevőkre. 28-án és 29-én ismét felderí­tő repüléseket hajtott végre a saigoni fél az átadásra kije­lölt helyszín felelt. Az egykori császárváros­ban, Búéban állomásozó sai­goni katonaság szerdán ismét területszerző hadműveletek- kej kísérletezett. 1 saipni karasány elhalasztotta a (Helycserét A munka ünnepén liagyogó napsütéssel köszöntött ránk a 29. szabad május elseje. Az országban mindenütt, a községekben ás a városokban egyaránt vidám hangulatban, nagygyűléseken, felvonuláso­kon és munkás-paraszt találkozókon, egész napos majáliso­kon, látványos programmal köszöntötték, a munka, a műn- kásszolidaristás nagy ünnepét. Zászlórengeteg, zenés ébresz­tők, májusfák, léggömbök és transzparensek hirdették: má­jus elseje a béke, a munka s egyben a vidámság ünnepe is. Budapesten, a Dózsa György úton és a Hősök te­rén rendezett seregszemlén — ahol több mint negyed­millió budapesti dolgozó kö­szöntötte május elsejét — részt vett és a díszemel­vényről üdvözölte Budapest dolgozóit Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára. Loson ezt Pál, az Elnöki Tanács elnö­ke, Fock Jenő, a Miniszter- tanács elnöke. Ott voltak a politikai és állami szervek A jókedv és a vidámság jellemezte május elsejét me­gyénkben is. Miskolcon már a kora reggeli órákban va­lóságos népvándorlás kezdő­dött. Turisták, kirándulók ezrei, ünneplők egész serege indult Tapolcára, Lillafüred­re és természetesen a má­jus elsejei ünnepségek ha­gyományos színhelyére, a Csanyik-völgyi Majális-park­ba, ahová még kilenc óra­kor is egymás után érkeztek a zsúfolásig telt autóbuszok. „ Mintegy 20—25 ezer miskol­ci töltötte ezt a szép napot az itteni majálison. A vidámság, a jó hangul lat csak délelőtt 10 órakor, a munkásmozgalom mártírjaid nak emlékművénél rendezet» koszorúzási ünnepség ideje alatt szünetelt. A hála és a kegyelet virágait Vaskó Mii hály, a megyei pártbizottság titkára, Bialis József, a já­rási és dr. Havasi Béla, a Miskolc városi Pártbizott­ság első titkára helyezték el az emlékmű talapzatára. A koszorúzás , ünnepség után egész napos kulturális és sportműsor - szórakoztatta a majális részvevőit. Előbb látványos sportbemutatóban, ezt követően az Avas tánc­együttes. majd a Diósgvőri Vasas Művészegvüttes műso­rában gyönyörködhetett a város lakossága. Tokaj ünnepe A miskolcihoz hasonlóan ünnepeltek dolgozóink me­irányitói, a társadalmi, és tö­megszervezetek képviselői, a munkásmozgalom régi har­cosai. kitüntetett dolgozók ? ott voltak a május elseje! ünnepségekre érkezett ma­gas rangú külföldi vendégek is. A több mint háromórás szín pompás felvonulás után több ezer budapesti dolgozó ünnepelt a Ligetben, a Gel­lérthegyen és a főváros számtalan kiránduló- és szó­rakozóhelyén. gyeszerte. Tokaj nagyközség lakói számára azonban kü­lönösen emlékezetes marad az idei május elseje, hiszen számukra kettős ünnepet je­lentett ez a nap. Ekkor ün­nepelték községük fennállá­sának 900 éves jubileumál is, amelyet valóban méltó­Látványos volt a tokaji képpen. bal hónapon át tar­tó rendezvénysorozattal kö­szöntének. A kettős ünnep jegyében délelőtt 10 órakor nagysza­bású felvonulásban gyönyör­ködhetett a község, a szom­szédos falvak és városok la­kossága. A felvonulást Tokai címerét és zászlaját vivő diákok menete nyitotta meg. Mögöttük népviseletbe öltö­zött gyermekek, táncoló fia­talok, az üzemek, intézmé­nyek dolgozóinak sora kö­vette. A felvonulás részvevői a Bodrog-parti ünnepi gyű­lésen sorakoztak fel, ahol Gintner József, a nagyköz­ség pártbizottságának titkára köszöntötte Tokaj jubiláló lakóit, az ünnepség számos vendégét. A nagygyűlés elnökségé­ben foglalt helyet Dojcsák János, a megyei pártbizott­ság titkára, Madarász György, a megyei pártbizottság osz­tályvezetője, Imri Gyula, a Szerencsi járási Pártbizott­ság első titkára, dr. Hetényi György, a megyei tanács osztályvezetője, dr. Poczkodi Lajos, a Szerencsi járási Hi­vatal vezetője, Bobkó Fe­renc, a Hazafias Népfront já­rási bizottságának titkára, valamint Balogh Sándor, a KISZ járási bizottságának titkára. Ott voltak Tokaj és a környező községek gazda­sági, politikai vezetői, üze­mek, vállalatok és intézmé­nyek képviselői is. Dojcsák János, az ünnepi gyűlés szónoka bevezetőjé­ben a nagyközség múltjáról és jelenéről szólt. Elmon­dotta többel« között, hogy a 900 éves település méltán ünnepel ezen a napon. La­kói, dolgozói évszázadokon át szorgos munkával bizonyí­tották: büszkék lehetnek községül; történelmi múltjá­ra, arra a hírnévre, amelyet kivívott és századok óta őriz. Az előadó a továbbiak­ban május elseje jelentősé­gét, a nemzetközt munkás- szolidaritás ünnepét méltat­ta. Ünnepi beszéde után — a jubileumi ünnepségsorozat nyitányaként — község mel­letti Finánc-dombon, a mun­kásmozgalom vörös zászlaja és a nemzetisz/nű zászló mellé felvonták a nagyköz­ség jubileuma alkalmából készített lobogót, amely má­tól kezdve hat hónapon át hirdeti a történelmi telepü­lés ünnepét. A sárga-kék színű, Tokaj címerével dí­szített lobogóra a nagyköz­ség iskolái, intézményei kö­iskolások felvonulása A jubileumi s egy óllal május elsejei ünnepség dél­után ünnepi műsorral folyta­tódott. ennek keretében a helyi és környékbeli közsé­gek művészeti csoportjai szó­rakoztatták a Bodrog-parti majális részvevőit, este pedig — járási ifjúsági találkozó keretében — ugyancsak a Bodrog partján táncmulatsá­got rendeztek. A miokeíei mafáiéson Dojcsák János elvtárs. az 'MSZMP megyei bizottságá­nak titkára mondott ünnepi beszédet Tokajban tőitek diszszalagot. f' ■-/ ­Részlet a miskolci Majális-parkból ESZAKMAEKURORSZAG

Next

/
Oldalképek
Tartalom