Észak-Magyarország, 1972. december (28. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-05 / 286. szám

1972. dec. 5., kedd ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 5 Katonai eskütétel December 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a Belügy­minisztérium határőrség sze­rencsi laktanyájában katonai esküt lettek az 1972. őszén bevonult határőrök. Az eskü­tétel a csapatzászló behoza­tala. a himnusz hangjaival kezdődött. Ezután Piatkó Ba­jos alezredes, a magasabb egység osztályvezetője üdvö­zölte a megjelenteket. Az es­kütételen megjelent Újvári I>ászló ezredes, a magasabb egyse'' parancsnoka, dr. Lo­vas Lajos, a megyei pártbi­zottság osztályvezetője. A megjelentek köszöntése után Piatkó Lajos alezredes tar­tott ünnepi beszédet. Beszéde elején arról tett említést, hogy a katonai eskütételnek több évszázados nemzeti ha­gyományai vannak. Hangoz­tatta. hosrv a történ étem ta­núsága szerint az e.skü csak olyan időkben, korszakokban kapott igaz, eszméktől és mély emberi érzésektől meg­töltött — a katonatömegek személyes érdekeit is kife­jező politikai tartalmat, ami­ken: igaz ügyért, a társadal­mi haladásért, s a dolgozó 1-Mi ■ " «nS m I JL. ftf ki ' Iff W­: iS® i E; m „Bejött” a papírforma Csepel—Diósgyőr 2:0 (0:0) Csepel, 1500 néző, kellemes, enylie idei, jó talajú pálya, vezette: Katona — .jól. DVTK: Veréb — Tamás, Gál, Kolláth — Kendi, Hajas. Salamon — Vass, Ud- varev, Horváth, Sikora. Edző: Preiner Kálmán. Csere: Sikora helyett Fekete. Kendi helyett Tábori, a 63. percben. Sárga lap: Salamon 39. percben. nép érdekeinek védelmében fogtak fegyvert. Beszéde vé­gén Piatkó Lajos alezredes utalt rá, hogy egy pillanatig sem feledjék: a katonai es­kü szent és sérthetetlen. Az ünnepi beszéd után az újoncok eskütétele követke­zett, majd Újvári László ez­redes szólt az esküt tett ka­tonákhoz. Hangsúlyozta, hogy az eskü — „a Magyar Nép- köztársaság hűséges katoná­ja- leszek" — azt jelenti: hű­séggel tartoznak a hazának. Lebegjen önök előtt az a tu­dat, hogy a katonai eskü egy életre szól. Újvári László elvtárs után a katonák szülei nevében Molnár András, az Edelényi járási Pártbizottság titkára szólt, ezt követően pedig egy esküt tett határőr. Az ünne­pélyes eskütétel díszmenettel ért véget. Javult a szervezettség 150 ezer forint jutalom a legjobb alapszervezeteknek A TVK szakszervezeti bi­zottsága az év elején felmér­te a vállalati dolgozók szer­vezettségének alakulását. A vizsgálat során megállapítot­ta, hogy az nem óid el az országos vegyipari átlagol;. Ezért a szakszervezeti bizott­ság elhatározta, hogy a fo­lyamatos tagfelvételi munka támogatására versenyt hir­det az alapszervezetek kö­zött. A versenypontok között szerepelt, hogy a szervezett- béget 95 százalékra kell emel­ni minden üzemben, mun­kahelyen. Ezzel egyidőbon a szakszervezeti tanács 150 ezer forint jutalmat szava­zott meg a legjobb ered­ményt felmutató, illetve a versenyfeltételeket teljesítő üzemi szakszervezeti szer­veknek. Az értékelést a közelmúlt­ban elvégezték. Eszerint a vállalat; nyolc gazdasági egy­sége teljesítette a verseny­pontokban foglaltakat. Az értékelő bizottság javaslata alapján sor került a kitű­zött 150 ezer forint felosz­tására is. A jutalomösszeget — a szakszervezeti tanács által jóváhagyott irányel­veknek megfelelően — 1973.' január 1-től használhatják I fel az alapszervezetek. I Ülést tartott a TOT eEnokscgé Hétfőn a Gellert Szállóban Szabó István elnökletével ülést tartott a Termelőszö­vetkezetek Országos Taná­csának elnöksége, amely megvitatta a TOT nőbizott­ságának jelentését a tez-ek- ben dolgozó nők gazdasági és társadalmi egyenjogúságának érvényesítése érdekében vég­zett két és fél éves tevé­kenységéről. Az - <?J« ölesé®1 összegezte a termelőszwve* kezetek, társulásaik és téri letí szövetségeik önkormám; zati szabályalkotó tevéken- ségével, működési dem oki tizmusával és törvényessé, vei kapcsolatos tapasztalj kát és meghatározta a.« ek 1973.' évi tevékenység , kapcsolatos főbb érdek1 ia mi feladatokat. Az elnökség a önkormányzati és gai.éj1: * dási kérdésekkel kapipVá,- állásfoglalását a TOT .jiiíj. béri ülése olé terjeszt*-’*«­Elmaradt a meglepetés, nem sikerült pontot szerez­ni a DVTK-nak Csepelen sem. Pedig ezúttal is — mint egy Héttel korábban — jól kezdett a Diósgyőr és az első félidőben akár két gólt is rúghatott volna. A hely­zetek azonban kimaradtak, s Szurgent négy perc alatt el­döntötte a mérkőzés sorsát. A DVTK alaposan meg­erősítette védelmét, s mint várható volt, Gál játszott sepregetőt, Salamon viszont a középpályára húzódott élő­re. Ez a változás úgy tűnik, bevált, hiszen nem rajtuk múlott, hogy így alakult az eredmény. A Diósgyőr védel­me a mérkőzés nagy részé­ben fegyelmezetten játszott, jól zárt, azonban két kiha­gyás és a csatársor változat­lan gyenge játéka a hazaia­kat segítette. A DVTK egyre nehezebb helyzetbe került, hiszen két fordulóval az őszi bajnokság befejezése .jei'tt -fi­mindössze 6 ponttal az utol­só helyen áll. Csapkodó mezőnyjáték után a 7. percben gólt sze­rezhetett volna a Diósgyőr. Molnár hazaadását Horváth elcsípte. Hajdú kétségbeeset­ten indult ki kapujából, a di­ósgyőri csatár azonban haj­szállal az üres kapu fölé emelt. Ismét mezőnyjáték kö­vetkezett. A 21. percben Sa­lamon és Somogyi összecsa­pott, a csepeli játékos meg­sérült. A 26. percben egy hosszan e1 őre vágott labdára Vass rajtolt, Hajdú azonban kifutott kapujából és az utol­só pillanatban lábbal tisztá­zott. Nem sokkal később Mol­nár hazaadását „mentette” a csepeli kapus, majd Udvarev veszélyeztetett. A 36. percben Hajas lövését védte a hazai­ak kapusa. A 39. percben Sa­lamon sárga lapot kapott. Két perccel később ismét nagy helyzet adódott. Udva­rev elfutott a jobbösszekötő helyén. 12 méterről küldött lapos lövése a jobb kapufa mellett csúszott el. A csepeli­ek a félidő utolsó percében vezették az első veszélyes tá­madást. Buronji fejese a fel­ső kapufáról pattant vissza. Közvetlen a szünet előtt Bu- ronvi és Kolláth összefejel4, a diósgyőri játékos megsé­rült. A szünet után nagy lendü­lettel kezdett: a Csepel, s előbb egy lesgólt rúgott, majd Veréb kétszer hárított bravúrosan. De az 53. perc­ben ő is tehetetlennek bizo­nyult Szurgenttal szemben, aki Vízi labdáiét néhány mé­terről a hálóba vágta. 1:0. Továbbra is támadott a Cse­pel és az 57. percben jobb oldali beadásnál a DVTK vé­dői állva maradtak és Szur­gent az 5-ös vonaláról a jobb felső sarokba fejelt. 2:0. Ez­zel el is dőlt a mérkőzés. A későbbiekben Udvarev szé­píthetett volna, de kihagyta a helyzetet. Mint a tudósításból is lát­ható, ezúttal sem volt sze­rencséje a DVTK-nak. annál több a hazaiaknak. Viszont az igazsághoz tartozik, hogy a második félidőben vissza­esett a diósgyőri együttes. A DVTK-ba.n Gál, Tamás és Udvarev nyújtott az átlagos­tól jobb teljesítményt. y - i 5 M. Kinizsi IS n. vavEv-xx :e. :UsV*WH» 2*} :-5 eö-s* 21 :i $ 5 M Sí. £* 3« i 4 £s v: 8 i 5 44-S5 1 = $ r„ * 33-21 í ? ít ó -0-n*? M ö fi L v5 £ l e S3-a* •7 ti *1 7 SS-31 i-? ú ‘3; 7 ifc .1; ;= * S SV?» U 7 35* j»' 7 12 jviir ■: 4 * Vr-3J 35 1 S K - iS Jt: fi 2 í? sjs-sv l ;3 ti 12 i\ amezőnyben lom* J ít az MVSC OL4N SC 2:0 (1:0) ■vasi Erzsiké, mit választana? Az árvíz még nem vonult le. a házak egymás után dől­tek össze, amikor Számos- szegről gyerekcsoport érke­zett Miskolc-Tapolcára. Az egyik kislány. Huszár Erzsi­ké így mesélt szörnyű emlé­keiről : — Volt egy babám. Ami­kor felébredtem, már elvit­te a víz. De biztosan megta­lálom majd, ha kisüt a nap és fölszárad a föld. — Milyen volt az. a baba, Erzsiké? — . Nagyon szép! Olyan, mint egy igazi pólyás! Jó lenne tudni, Huszár Erzsiké milyen babát ka­pott helyette, s milyet vá­lasztana most, ha bevinnék egy játékbolt idei babai közé Van-e olyan baba. amelyik kárpótolni tudná azt a régi kedveset? Bizonyá­ra találna kedvére valót, hi­szen — mint mondják — a választék soha nem volt ilyen nagy, a készlet ilyen gazdag. Most is van nagyon szép. az igazi pólyásokho? hasonló baba, bár ez a tí­pus ma már kezd divatja­múlt lenni. Ma már legin­kább a legutóbbi francia di­vat szerint öltözött babák, sőt. Igazi „hölgyek” sorakoz­nak a boltok polcain. Szó se róla, legtöbbjük csodaszép, kedves is. Van, amelyik 420 forintért járni tud, s van. amelyik 000 forintért jó reg­gelt és reggelit kíván. S van olyan is, amelyik feltomyo- zott hajat és pikáns estélyi kosztümöt visel. De Erzsiké az ő egészséges leikével és fantáziájával biztosan meg­találná a magának valót, s néhány plüss állatka is megnyerné tetszését. Bizo­nyára tetszene neki a vidám pofácskájú kis barnamedve, s nem sokáig álldogálnia a rózsaszín szőrméjű mackó­költemény előtt. Tetszene Erzsikének a sok­sok társasjáték, építő, amely­ből végre nincs hiány, s bi­zonyára takaros kis házakat tudna építeni a doboznyi színes épületelemből is. Biz­tos. hogy Erzsikén kívül sok pedagógus, szülő örül ezek­nek a nagyon okos, nevelő, fantáziadúsító, kézügyesség- fejlesztő apróságoknak, de mindenképp jogos a kérdés: mitől 75 és 04 forint néhány fa- és műanyagfigura, s mi­ért van áz. hogy a játékipar­ban is magasak az „építő- anyag-ipari árak”? A néhány összeilleszthető épületblokk­ból álló készletet ugyanis 72 forintért adják. Ugyanebbe az értelmes játéksorba tarto­zik az összerakható rakétá­im Kiéli, amely mindeddig ér­telmetlenül drága, 128 forint volt, s egy hirtelen jött ár- intézkedés 20 forintra redu­kálta. A játék divatja csakúgy, mint annyi más divat évről évre változik, ami természe­tes is, de csak addig, amíg a játékkészítők nem esnék túlzásokba, hanem mérték­tartóan alkalmazkodnak a valósághoz. A jelek szerint ez a karácsony az elemes játé­kok fénykorát hozza, minden második vevő elemes játékot keres. Talál elemmel hajtott autókat, lánctalpasokat, iker­telefont, fényképező utasok­kal száguldó automobilt, holdjárót, tankot, puskát, pisztolyt. Az Erzsikék, a Pistikék várják a karácsonyt, a meg­lepetést. Szüleiknek — nem vitás — könnyebb ma a dol­guk mint két-három éve, amikor bevásárlókörútra in­dullak. A csomagok tartal­masabbak lesznek. Es a gye­rekek nem fogják tudni, hogr szüleik saját ruhatárukon, vagy a lakás berendezésén takarították meg a nem _ is luxuskategóriába tartozó já­tékok magas árait I. gy. .0' 1. Ftrt'ró 25 10 rz­2. SJ^MitlSEtvét; M 10 V * V---. Xj - ói -, 34 .10 •4 n tagge ■ ; ! ^1 MVSC—Bp. Volán 2:0. Az első gól szerzője akcióban, de ezúttal sikertelenül Miskolc, 2000 néző, vezet­te: Kristóf. MVSC: Kapósak — Molnár L., Herr, István, Locher, Kó- sa, Buczkó, Marosi, Krom- paszky (Molnár 70. p.), Dem- ivó. Sárközi. Edző:- Szent­marjai Tibor. Várható volt, hagy igen nagy csatát vív a két csapat a pontokért, hiszen a Volán­nak legalább olyan szüksége volt rá, mint a hazaiaknak. Igaz, a nagy harc hevében a vendégcsapat játékosai elég gyakran megfeledkeztek magukról, és igyekeztek sportszerűtlen eszközökkel is meggátolni az MVSC-t a pontszerzésben. Ez nem min­dig sikerült, mert a miskol­ciak jobban kihasználták a gólszerzési lehetőségeket. A második félidőben akadtak sportszerűtlen jelenetek, a mérkőzés hevességére egyéb­ként mi sem jellemzőbb, mint az, hogy négy esetben Szabó István felvétele mutatott fel sárga lapot a játékvezető és egyszer a pi­ros cédula is előkerült, mégis olykor-olykor nagyon elsza­badultak az indulatok. Miskolci rohamokkal kez­dődött a mérkőzés, már az 5, percben gólt szerezhetett volna Demkó. de közeli feje­sét szépen védte a Volán kapusa. A 10. percben bai oldalról előreívelt labdát a Volán védők elvétették, s a jó ütemben érkező Marosi mintegy 10 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1:0). Nem sokkal később Marosit fel­rúgták, néhány másodpercig feküdt a földön, míg végre a játékvezető sípolt. Egy per­cig ápolták a pálya szélén, utána ismét bejött a csatár A 23. percben gyors Volán- támadásnál Török lábáról bravúros védéssel szedte le a labdát Rapcsák. A 35. perc­ben Rattman előtt nyílt gól­szerzés! lehetőség, de Herr az utolsó pillanatban becsú­szással szerelt. Szünet előtt Török kapott, sárga lapot durva játékért, A második félidő Volán-tá­madásokkal kezdődött. Rap­csák azonban 3—4 esetben is ritkán látható, nagy bravúr­ral hárított. Ellentámadásnál Marosi tisztára játszotta magát, középre gurított, Buczkó azonban elvétette a labdát. A 67. percben Rari- man leterítette Krompaszkvi. a miskolci játékos elhagy te a pályát. Motoár I. jött be helyette. A 75. percben eg'- összecsapás után Kiss és Molnár L. egyaránt sárga la­pot kapott. Egyre jobban el­szabadultak az indulatok. A 82. percben a labda elhagyta p- oldalvonalat, amikor Dóin­ké után rúgott Jónás. A já­tékvezető piros la.oot muta­tott fel. Jómtet kiállította. Öt perccel később eey durva belemen ésért sárközi is sár­ga lapot kapott. A sok sportszerűtlen iele- netet ezután egy MVSC-.gól zárta. Na gr- kavarodás tá­madt a Volán kapuja előtt, lábról lábra pattogott a lab­da. míg végül Demkó közel­ről a hálóba lőtt,. (2:0). A szikrázóan kemény, nagyiramú, de meglehetősen alacsony színvonalú. az utolsó percekig nyílt mér­kőzésen az MVSC megérde­melten győzött és az igen ké+séges két bajnoki ponttal a birtokában tervét teljesít - ve, felzárkózott a középme­zőnyhöz. A miskolci csapatban ezen a mérh'"/t»9pí>sóJí a .me­zőny legjobbja volt. rajta kívül Molnár L.. klares! és Herr játszott az átlagostól jobban. — imuiovils —

Next

/
Oldalképek
Tartalom