Észak-Magyarország, 1972. december (28. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-05 / 286. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZAGí 4> 1972. dec. 5., kedd Húszéves Borsod megyé­ben a megyei könyvtár, tíz­éves a Szakszervezetek Bor­sod megyei Tanácsának köz­ponti könyvtára. Ez év áp­rilis végén elfoglalta méltó heiyét a Népkerti utcai szék­házban a megyei II. Rákóczi Ferenc Könyvtár., Szinte ter­mészetednek tűnik, hogy eb­ből az alkalomból újjászüle­tett a Borsodi Könyvtáros, a megyei könyvtár módszertani kiadványa, a könyvtárosok munkájának segítője. Talán sokan emlékeznek elődeire, a tizenhét évvel ezelőtt stenci- lezett kiadványként megje­lent első számra, majd a ké­sőbb nyomdai előállításban készülő "füzetre, amely 1967- ben elhalt. Az új könyvtár és az új lehetőségek, nem utolsósorban a megyei könyv- Iármunka irányító feladatai­ból adódó szükségesség újra életre hívta a kiadványt, amelyet a jövő évtől negyed­évemként szeremének megje­lentetni. A kiadvány első új száma most jelent meg. Folyóirat formátumban, egyelőre negy­vennégy oldalon. Az első számhoz Hubay László me­gyei könyvtárigazgató írt be­vezetőt, Egy lap újjáéled címmel. A lapszámban — különös tekintette] az új könyvtárra — több olyan publikációt ol­vashatunk, amely az új épü­lethez, illetve a jubileumi al­kalmakhoz kötődik. Ilyen a lan élén olvasható beszéd- szöveg, dr Bodnár Ferenc­nek. az MSZMP KB tagjá­nak. a Borsod megyei Párt- bizottság első titkárának az új könyvtár avatásakor el­mondott ünnepi beszéde. Hernádi Istvánná, az SZMT Központi Könyvtárának el­múlt évtizedét mutatja be. Tóth Lajos pedig — Beszél­getések az erkélyen címmé! — azt kutatja rioortszerűen kik, miért lettek tagjai az új könyvtárnak. Dr. Kazacsay Ferencné a könyvtár tájé­koztató szolgálatát mutatja be. Egyesztendős már a mis­kolci József Attila Könyv­tár, arról szól Győri Erzsébet írása. Godó Ferencné a me­gyében létesített tíz iskolai könyvtárt ismerteti, Bárdos Józsefné pedig a gyermek­könyvtár módszertani felada­tairól szól. A „Száz falu — száz . könyvtár” mozgalomról, valamint a telkibányai könyvtárról Tóth Lajos tol­lából olvashatunk. Szemle, hírösszeállítás és gazdag fényképanyag egészíti ki a Borsodi Könyvtáros új első számát. Módszertani útmutatóként ez a szám talán még nem teljes értékű. Több benne az ünnepélyesség, az emlékezés. De minden remény és bizto­síték megvan rá, hogy 1973- ban ez a kiadvány jó szak­mai tájékoztató, a megye könyvtári munkájának nagy­szert segítője lehet. (bm) Információ, szaktanácsadás, megrendelés: műszaki árut Értékesítő vall arat raktárberendezcs és szállítóeszköz részlege Budapest. VIII., Teleki tér 3, Telefon: 141-431. TV-JEGYZET :;k Gondjaink országos fórumon V asárnap délelőtt a televízió nyilvánossága előtt mérték össze erejüket a tavaly decemberben kezdődött vetél­kedő részvevői, hogy a Fiatalok Miskolcért — Miskolc a fiatalokért mozgalom részéként, a város felszabadulásá­nak évfordulóján tegyenek bizonyságot róla, mennyire vált gyakorlattá a Miénk a város! jelszó, mit tettek a városért, inennyire ismerik azt gondjaival együtt, hogyan kívánnak segíteni azok megoldásában. Bevallom, eleinte idegenkedve figyeltem az adást. Féltem, hogy nem kapunk többet szokvány vetélkedőnél, alkalmi ju­bileumhoz kötött szereplésnél. Tagadhatatlan, hogy az első két feladat nem is oszlatta el ezt a gyanakvást, s különösen bosszantott a város bemutatásánál néhány pontatlanság, amit a zsűri részben helyesbített, a nevek eltévesztése, a máso­diknál, a közérdekű témáknál egyes kérdések karikatúrákkal történő „elintézése”, de különösen az, hogy fiatal emberek, akik egyébként közérthetően és szabatosan beszélnek, a ka­mera es a mikrofon jelenlétéoen valami rettenetes zsargon rabjai lesznek, s olyanokat mondanak például a diósgyőri városközpont bemutatásánál, hogy „háromezer lakást fognak átadni tervidőszakra”, vagy a hiányzó utcai hulladékgyűjtők­ről szólva „megkerestük a Miskolci Köztisztasági Vállalat igazgatóját és megpróbáltunk konzultálni a probléma megol­dására”, meg hogy „a tanács a vízművek felé levelet inté­zett” stb. A vetélkedő második része merőben más jellegű volt. A kerületeket képviselő fiatalok olyan városigazgatási gondok megoldásában vállaltait részt és próbáltak tanácsot adni, amire érdemes felfigyelni, mert valóban közügyek, égetően fontos kérdések. Lakáskérelmek jogosultságának járlak utá­na, és kommunális beruházások szükségességi sorrendjét ál­lapították meg. j A műsorban hallott tájékoztatás szerint Miskolcon jelenleg I tízezer kielégítetlen lakáskérelem van. Ennyinek persze, nem .járhattak utána, de brigádonként tízet megvizsgáltak, és az , általuk leginkább jogosultnak tartott esetet filmriportban is i bemutatták. Hivatásos riporternek is becsületére váló módon ! mutatták be az igénylők helyzetét és emberi arculatát is. A j kommunális beruházások fontosságának elbírálásánál pedig : nagy realitásérzékkel állapították meg az óvoda, iskola, böl­csőde^ s egyéb létesítmények szükségesség! sorrendjét. Újszerű, sajátos volt ez a műsor. Városbem utatás, vetélke- . dő, közvetlen eszmecserére módot adó fórum, amelyen a vá­ros tanácselnöke roppant őszintén beszélt a reális helyzetről, | s például a lakásgondokban várható nehézségekről is. Ez j a második rész igazi televizióélmény volt, izgalommal teli adás. A műsor végén a vetélkedő kerületeik. — a versenyered- | menyeknek megfelelő elosztásban — egymillió forint tanácsi j hozzájárulást nyertek a társadalmi munikák támogatására, egy fiatal pedig elnyerte a Miskolc város érdemes ifjú pol- \ gára címet, egy sor kedvezménnyel. A legnagyobb attrak- . ctó azonban az volt, amikor a tanácselnök nyilvánosan adta j át a lakáskiutalást a riportban szereplő ötgyermekes mun- j káscsaládnak. 1960 óta kérte. S amit tizenhárom év hivatali ‘ útvesztői nem teljesíthettek, egy jól szereplő csoport „kivetél- ! kedte” neki. Ez is újszerű vonása volt az adásnak, | A hét egyéb műsorai közül feltétlenül megemlítendő a százharmincét esztendő homályából elővett, Csató Pál vígjátékából készülfcdv-játék, a Megházasödtam bemu- ; tatása. Mint az előadás előtt Gyárfás Miklós bevezetőjéből tudjuk, a darabot egyfajta főiskolai kísérlet során porolták le, : teremtették újjá. Szívesen fogadtuk ezt a kísérletet. — Akik j szombaton este nem kapcsolták ki korán készülékeiket, ; Schiller ármány és szerelem című tragédiáját láthatták a Madách Színház előadásában. A különösebben nem kiemel­kedő produkciót szomorúan aktuálissá tette a nemrég el­hunyt Pécsi Sándor Miller muzsikus-alakítása. (Gózon Gyula búcsúztatásakor is Miller alakjában láttuk az őröltre eltá- j vozott művészt.) Pécsi emlékének egyébként ma, kedden este j különműsorban áldoz a televízió. — A Humoristák Klubjában kevesebbet szerepeltek a humoristák, és többet • az általuk írt jelenetekben a színészek, de ez a műsor még most sem találta meg saját belső arányait, bár tagadhatni- . lanul jobb, mint akár fél évvel ezelőtt. — Dicséret jár a műsorszerkesztésnek, mert a hétfői rendkívüli adásnapra a Belorusz pályaudvar című kiváló szovjet filmet iktatta be, s tette százezrek élményévé. Befejeződött az Odüsszeia, Odüsszeusz hazatért. Lehet, hogy a nézőknek csak kis há­nyada kezd most hozza az eposz elolvasásához, de akik csak e filmváltozatból ismerték meg Homérosz művét, azok is szép, értékes élménnyel gazdagodtak. (benedek) MISKOLC KULTURÁLIS, képzőművészeti életének min­dig jelentős eseménye a mis­kolci téli tárlat ünnepélyes megnyitása. Vasárnap, de­cember 3-án délben is na­gyon sokan mentek el a Mis­kolci Galériába, hogy jelen legyenek a kiállítás megnyi­tóünnepségén. A tárlatlátogató közönsé­get a Miskolci Vonósnégyes játéka köszöntötte, majd Tok Miklós, Miskolc megyei vá­ros Tanácsának elnökhelyet­tese üdvözölte a megnyitó- ünnepség részvevőit. —• A művészet emberlé- tünk legszebb bizonyítéka, olyan erő, amelyben hin­nünk: hit emberségünk iga­zában, a képzelet, a terem­tés mindig újra kezdődő di­csőségében. December 3-a a téli napok miskolci ünnepe. Helyi léptékkel mérhetjük fel azt, hogy a felszabadulá­sunk napjától eltelt 28 év alatt egyszerre-együtt kísé­reltük meg fejleszteni, épí­tem a szocializmust és a művészeteket, közösségi lé­tünk és emberlétünk bizo­nyosságát és igazát. Megnyitószavaiban szólt róla, hogy számunkra a kul­túra nem öncél, s e város lakosai, e város vezetői Mis­kolc anyagi és szellemi gya­rapításáért élnek és dolgoz­nak. — Tudjuk és látjuk a to­vábbi tennivalókat, érezzük, hogy az irodalmi, képzőmű­vészeti. zenei kultúra to­vábbfejlesztése a feltétele annak, hogy Miskolc szelle­mi és kulturális élete tény­legesen az ország második városa rangjára emelked­jék. S ezért a téli tárlat leg­szebb megnyitó gondolata, ha újra és újra elkötelezzük magunkat a művészetpárto­Üjra megjelent Borsodi Könyvtáros 1 ásnak. A tanácsi vezétés csak az anyagi, tárgyi lehe­tőséget biztosíthatja, s ezt legjobb ereje szerint biztosí­totta is. A művásztelep. a művészlakások hideg falába csak a hely szelleme lehelhet meleg életet. S a hely — Miskolc — képzőművészeti szellemének megteremtéséért a művészek, művésze tkriti- kusok a felelősek. Második alkalommal nyílt meg a miskolci téli tárlat cí­mű kiállítás a Miskolci Ga­lériában. Festmények, grafi­kák, szobrok — több mint másfélszáz művészi alkotás — 49 alkotóművész munkája adja a miskolci téli tárlat mostani anyagát. Zömmel Észak-Magyarországon élő művészek munkái, de az or­szág más vidékeiről is ér­keztek alkotások. Az ünnepélyes megnyitó- ünnepségen került sor a dí­jak átadására is. Mint isme­retes, Miskolc megyei város Tanácsának nagydíját Lese- nyei Márta szobrászművész kapta meg, aki betegsége miatt nem vehetett részt a díjkiosztó ünnepségen. Meg­osztva adták ki Borsod- Abaúj-Zemplén megye Taná­csának díját, amelyet Kunt Ernő festőművész és Vígh Tamás szobrászművész ka­pott meg. A miskolci és bor­sodi nagyüzemek közül né­gyen alapítottak díjat. A Di­ósgyőri Gépgyár díját Ger- zson Pál festőművész, a Bor­sodi Szénbányák Vállalat dí­ját pedig Varga Miklós szob­rászművész kapta. Léd er er Tamás szobrászművésznek ítélték oda az Ózdvidéki Szénbányák Vállalat, s Roza- nits Tibor grafikusművész kapta meg az Ózdi Kohászati Üzentek díját. A MISKOLCI GALÉRIA valamennyi termét a miskol­ci téli tárlat alkotásai töltik meg. A kiállítást december végéig tekinthetik meg az érdéklődők. Cs. A. Vasárnap délelőtt rendez­ték meg a sajószentpéteri Petőfi Sándor Művelődési Központban a Borsod megyei Röpülj páva körök országos minősítő hangversenyét. A zsűri tagjai között olyan országosan is elismert szaktekintélyek voltak, mint dr. Baross Gábor, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kórusának karigazgatója, Sapszon Ferenc, a Magyar Rádió és Televízió énekkará­nak vezetője és Halkóvits Já­nos, az MRT népzenei osz­tályának vezetője. A hangversenyen részt ve­vő 21 Borsod megyei kör kö­zül három kórus kiváló or­szágos minősítést kapott: a taiktaszadai férfikar Szántó Erzsébet vezetésével, Doma- háza vegyeskara Elek Meny­hért karigazgatásával, vala­mint a Matyó Háziipari Sző-, vetkezet Kiss József vezette női kórusa. Tíz pávakor országos mi­nősítést kapott, nyolcat pe­dig oklevéllel jutalmazott a zsűri. Ipari lakókocsi, raktárról azonnal szállítja a MÜÁRT »» lakókocsi Berendezhető 6—8 személy részére. UNIVERSAL II. utánfutó lakókocsi Berendezhető 2—4 személy részére. Megnyílt a miskolci téli tárlat A Röpülj páva! Országos minősítő hangverseny

Next

/
Oldalképek
Tartalom