Észak-Magyarország, 1972. december (28. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-02 / 284. szám

ESZAK-MAGYÄROKSZÄG 4 T972, dec. 2., szombat Vasárnap nyílik a miskolci téli tárlat Már minden készen áll az ünnepélyes megnyitóra. A Miskolci Galéria termeiben he­lyükre kerültek a. festmények, a grafikák, a szobrok, a kis­plasztikák cs érmék. A ter­mekben már csak a takarító asszonyok serénykedtek, ú munkájukban legföljebb néha zavarta meg őket tegnap a dij-zsüri valamelyik tagja, amikor kijött a Művészklubból, hogy újra megnézzen egy al­kotási« VASÁRNAP DÉLBEN nyí­lik meg a' miskolci téli tár­lat. Ez lesz a második alka­lom, hogy miskolci téli tár­lat néven nyílik' meg ez a képzőművészeti seregszemle, mely folytatása az 1955 óta megrendezésre kerülő mis­kolci országos képzőművésze­ti kiállításnak. Akárcsak jogelődje, a mis­kolci téli tárlat is mindig várt színfoltja Miskolc kép­zőművészei;! életének, hiszen alkalmat ad rá, hogyha nem is a teljesség igényével, de áttekintést kaphassunk a magyar képzőművészet tö­rekvéseiről, a festészetéről, a szobrászatéról és a grafi­káéról. A teljesség igénye nélkül, ez igaz, de mégiscsak orientálja a kiállításlátoga- tot, a lárlatnézöt Észak-Ma­gyar ország, s az ország más vidékein élő művészek tö­rekvéseiről. Ezen a mostani téli tárlaton 49 alkotó kép­viselteti 'magát alkotásaival, s ha lajstromozni - akarunk, akkor azt is el kell. monda­ni, 54 festménnyel, 41 gra­fikával és 43 szoborral, kis­plasztikával, érmével. Nyilvánvalóan különböző vélemények alakulnak majd ki a kiállítás anyagáról, mely azonban — ezt őszi ir­ren meg kell mondani —, ha nem is jelent mérföldkö­vet a miskolci kiállítások történetében, alapjában vé­ve nem rossz. Ellenkezőleg. Sokszínű, érdekes, jó. A sok­színűséget biztosi tj ált egy­részt a művészek, másrészt ■az a tény, hogy a kiállítók között; nagyon sok a fiatal, a miskolci téli tárlaton új jelentkező. A képzőművésze­ti műfajok közül elsősorban a szoboranyag érdemli meg a-legnagyobb figyelmet, ez a legegységesebb, s megkoc­káztatjuk a megjegyzést, a legértékesebb is. A festmé­nyek és a grafikák — bár e két műfajon belül elég nagy a nivellálódás — is hoznak meglepetéseket, de az értékelés nem most esedé­kes. összességében elmondható azonban, hogy a téli tárlat jó kiállítást ígér, olyan ki­állítást, ainefy az orientálá­son túl maradandó művészi élményt is képes nyújtani a íárlatlátogatónak. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján — amelyre november 3-án dél­ben kerül sor — átadják a téli tárlat hat diját is. Azt, hogy a kiállító művészek közül kik kapják meg a dí­jakat, egyelőre még a hiva­talos titok fedi. Ez csak va­sárnap délben kerül nyilvá­nosságra. De egy biztos, s ez azért mérvadó is a kiál­lítás értékeléséhez: a zsűri­nek nagyon nehéz dolga volt a díjak odaítélésénél, mert nagyon sok olyan al­kotás került ki a Miskolci Galériában a falra, mely ér­demes a díjra. MEGK OCKÁZTATNÄNK még egy megjegyzést, így a kiállítás előzetesében. Ez a mostani kiállítás reményt nyújt ahhoz a vágyunkhoz, hogy a miskolci téli tárlat megújhodva. megkapja he­lyét az országos tárlatok so­rában. Cs. A. APRÓHIRDETÉSEK 6 hónapos baba mel­lé gondozónőt kere­sek, fél 8-tól 17 óráig. Telefon: 18-550. Cím: Miskolc, I., Hacürok- kantak u. 28. ADÁSVÉTEL; Kél. ágy, két fotel eladó. Pallos utca 12. FIAT 850-es személy- gépkocsi eladó. Ér- ieklődni: szombaton •3—19 óráig. Miskolc, Chlepkó Ede u. 15., Ül. _________________ 1 db 3,5x5 m-es bel­ga perzsa- és 1 db yx 2 rn-es NDK velúr- szőnyeg sürgősen el­adó. Miskolc, 65-Ösök u, 10. Csórnák. 80 em-cs irhabunda eladó. Körösi Csorna s. 1.. v/2. Autónyeremény- b étét tel nyert 412-es Moszkvics eladó. I., Katalin u. í)., fszt. 2. 'Tel.: 35-068. Különféle bútor ol­csón eladó. Bem u. 14., délig.____________ 3 5 literes, zománco­zott zsírosbödön el­adó. Miskolc, Gépész ti. 3. __‘________ N ői irhabunda (csont- színű), 105 cm-es vas­tag fehér szőrmés és gyermekjátékok el­adók. Személyesen va­sárnap, 34-307-es tele­fonon bármikor. Fe­kete. Augusztus 20. u. 12._____________________ K onyhabú t or el a d 6. Miskolc. Bajcsy-ksi- linszky u. 41.. Ttut- kovszky. E gy k é t.s ze m él y e s. ágynem ű ta r(.ős lengye I heverő eladó. Miskolc, Kilián-dél, Irinyi u. 10., TŐ. Érdeklődni ' dü. fr-tói._______________ H ízott sertés eladó, ni. kér., Költő u. o. az. Eladó jó állapotban levő 4 személyes re- kamié, három ajtós szekrény, két fotel, i dohányzóasztal, egy széthúzható nagy asz­tal, négy szék. Mis­kolc, Bajcsy-Zs. u. 30., I., 5,___________________. M agas törzsű, óriás szemű büszke-, magas törzsű ribizli fa el­adó. Miskolc, II. kér., Koboz u. 25., . Gyökeres fenyő, 0,60 —100 cm nagyságban telepítésre eladó. Ván- cza Mihály u. 8. (Pet- rieházy bérházzal szemben.) Kiadó FIAT 850-es Limousine személy- gépkocsi (CX), telje­sen felújított állapot­ban. Telefon: 36-770/1 mellék. Kendiék. Házhely eladó busz­megállónál, víz, vil­lany van/ Garázs el­adó a belvárosban. Érdeklődni: Zsoleai kapu 2._Nagy.______ K étszobás családi ház eladó. Érdeklődni le­het: Szuhakálló, Hárs­fa u. 3.________________ B e i v ö I lö zh c tő, ö ssz- kornlórtos, kertes csa­ládi ház eladó. Mis­kolc. 11., Csaba vezér u. 103. __________________ E lcserélncm más fél szobás, távfűtéses ta­nácsi lakásom kertes házra. Miskolc. III. kér., Herman Ottó u. 4. sz.,'-X/5. ~_____ M ályi-tónál 123 négy­szögöl telek eladó. Baross Gábor u. 14., TII./2., toronyház. Te- 10 f_°Ji: _1 R~8in-________ K ülönálló kis búto­rozott szoba 2 sze­mély részére kiadó. Hí. kér.. Könyves Ká 1 má n 33. sz.__ S zoba, konyha al­bérletbe kiadó. Hí. kér.. Pereces, Csajkov­szkij u. 46. Ónodon családi ház beköltözhetően eladó, azonnal. Ónod, Deák Ferenc u. 6. Bútorozott szobába rendes szobatársat ke­resek, december 1-töl. Árok u. 26. ________ A lbérleti szoba ki- adó. Lenke u. i. sz. Garázs eladó belvá­rosban. Érdeklődni a 18-726-os telefonon, d él utón.________________ E gyetemnél, Kuli eh Gyula utca végén 800 négyszögöl, gyümöl­csösnek, hétvégi te­leknek. benne 200 négyszögöl .szőlő, 60 ezerért eladó. Érdek­lődni : 31-361. Családi házrész, megosztva két család­nak is megfelelő, sür­gősen eladó, Miskolc, n., Erkel Ferenc u. 14. Külön bejáratú üres szoba kiadó. 1. kér., Csalogány u. 47. Ezúton mondok kö­szönetét annak a be­csületes megtalálónak, aki kedden délután a tapolcai postai tele­fonfülkében hagyott pénztárcámat — ma­gát meg sem nevezve — beadta a postahi­vatalba. Bár minden­ki követné példáját. Csy. ___________________ M érnök korrepetá­lást vállal. Selyemrét, Éder u. 2,, fszt. 3. 14- 301. Jó megjelenésűnek mondott, főbérleti la­kással rendelkező öz­vegy asszony megis­merkedne józan életű, komoly gondolkozásig férfival. 45—55 éves korig, házasság céljá­ból. ,,Fényképes leve­lekre . válaszolok” jel­igére a miskolci hir­detőbe. Sokrétű nép a gazdaságban l-Iétton Komárom és Szol­nok megyéből művelődési házak vezetői, népművelői látogatnak Kazincbarcikára, ahol. az Egi'essy Béni Mű­velődési Központ vendégei­ként. tanulmányozzák a szo­cialista város közművelődési Ma, szombaton délután fél 3 órai kezdettel kerül meg­rendezésre a bábegyüttesek megyei találkozója Ózdon, a Liszt Ferenc Művelődési Központban. Először a sajó- ccsegi, a leninvárosi, a me­Pénteken a Magyar Tudo­mányos Akadémia díszter­mében folytatta munkáját a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat VI. küldöttgyűlése. A tanácskozás második nap­ján, amelyen dr. Orlutay Gyula akadémikus elnökölt, megjelent dr. Ajtai Miklós, a kormány einökhdlyeriesc is. Az ülésen a TTT külföldi testvérszervezeteinek képvi­selői üdvözölték a ’tanácsko­zást. Közöttük volt V. Sz. Posztnyikov, a Szovjetunió) Lenin-renddel kitüntetett is­meretterjesztő társulatának, a „Znányie” országos elnök­ségének tagja, a voronyezsi műszaki egyetem rektora is. A felszólalók értékelték, kiegészítették a TIT elnök­ségének beszámolóját az el­múlt négy évben végzett te­vékenységről. Aláhúzták: specializált igényes ismeret- terjesztésre van szükség, el­sősorban a munkások, a pa­rasztság és az ifjúság köré­ben. Kifejtették, hogy az MSZMP Központi Bizottsá­A DIÓSGYŐRI Táncsics Mihály Általános Iskola egyik osztályában vagyunk. A stáb tagjai — Kökényessy Ferenc rendező és Wisinger István riporter vezetésével — a táblánál állnak. A ka­tedrán, az asztal mögött a tanárnő helyett most a hangmérnök, Zerrtay János ül, fülhallgatóval a fején. Az osztály tagjai csendesen ki­nyitják számtanfüzetüket, iz­gatottan válaszolnák a pa­dok között álló tanárnő kér­déseire. Szokatlan és izgal­mas élmény számukra, hogy a kamera minden mozdula­tukat megörökíti. Palágyi Zolika összehúzott szemmel néz fel. Zavarja a lámpák erős fénye. — A hattal osztható szá­mokat onnan ismerjük fel, hogy... / — Állj! Csukják be az ab­lakot! — szól közije a hang­mérnök. Aztán ismét: — Felvétel! — Csapó 49! — Indulj! életét, tevékenységét, s meg­ismerkednek a művelődési központ munkájával. Részt vesznék bemutató foglalko­zásokon, s megtekintik az intézmény gyermekszínpadá­nak egy előadását is. zőnagymihályi' és a negyed­százados jubileumát ünneplő ózdi bábcsoport mutat be műsorösszeállítást. majd szakmai tanácskozáson vesz­nek részt a művészeti cso­portok képviselői. gémek közelmúltban tartott ülése komoly eszmei útmu­tatást adott az ismeretter­jesztés szakemberei számára is. A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat VI. küldött­gyűlésének délutáni vitáján megjelent dr.Köpeczi-Béln," a Magyar Tudományos; Aka­démia főtitkára. Felszólalt dr. Ajtai Mik­lós, a kormány elnökhelyet­tese, aki a párt és a kor­mány nevében üdvözölte a tanácskozást. Beszélt a Tu­dományos Ismeretterjesztő Társult, a marxista—leninis- 1a világnézet és a párt po­litikája melletti elkötelezett­ségről, hivatkozva az MSZMP KB közelmúltban tartott ülésének megállapítá­saira. Az ülés részvevői közül többen foglajkoztak a mun­kásság soraiban végzett is­meretterjesztés gondjaival, feladataival. A Tudományos Ismeret- terjesztő Társulat szombaton folytatja tanácskozását. S kezdődik elölről. Egy rossz mozdulat, egy erőltetett mosoly, s újból kell kezde­ni a felvételt. — A hattal osztható ... ' — Egy éve merült fel a gondolat — mondja Köké­nyessy Ferenc, a műsor ren­dezője —, hogy filmet ké­szítsünk a vetélkedőről, amely hűén tükrözi és is­merteti fiataljaink minden­napi gondjait, problémáit. Bemutatni, mi az, ami legin­kább foglalkoztatja őket. A négy nap alatt — amelyet itt Miskolcon töltöttünk el —, egy-egy iskolában, csa­ládban felvételt készítettünk a kiválasztott diákról és szüléikről. A riportokat a versenyzők'' készítették. Azok a versenyzők, akik a kerü­leti döntők győztes csapatai­nak tagjai között vannak. Most, a III. kerületi csa­patból Szilva István, a DIGÉP dolgozója készíti "a riportot. Miközben újból és újból ■ elismételik a jelenetet.,' Va­A Hejö menti Állami Gaz­daságban már sok esztendő­vel ezelőtt felismerték a nagy tömegeket foglalkoztató me­zőgazdasági üzem dolgozói között; végzendő népművelé­si munka szükségességét. Csak emlékeztetni szeretnénk rá, hogy hét-nyolc évvel ez­előtt már olyan irodalmi Színpada volt a gazdaságnak, amelyre akkor is oda kellett — még a megye határain túlról is — figyelni, he elő­adásaikat nem is valami fé­nyes színpadon, hanem a szétszórt gazdaság különböző telepein, nem éppen e célra készült épületekben tartották. A gazdaságban a közműve­lődési munka nem fellángo- lás volt, hanem azóta is, ma is folyamatosan végzett; te­vékenység. Érdemes az 1972— '73-as őszi-téli-tavaszi idény­re elkészített munkatervüket átböngészni. - (A naptári évtől minden bizonnyal a gazda­sági munka adottságai miatt keil eltérniük.) Még az őszi évad kezdete előtt létrehozták a gazdasag népművelési szervezetét, amely a népművelési üg.yvé- zető irányításával a külön­böző üzemegységek képvise­lőiből tevődik össze. Elké­szítették a munkatervet, és araiak megszabásánál a párt központi irányelvei és a gaz­dasági pártszervezet konk­rét, helyi iránymutatása alap­ján a kővetkezőkben állapí­tották meg a népművelési munka öt fő területét: a fel­nőttoktatás fejlesztése; a szakmai továbbképzés fej­lesztése; a szakszervezeti, po­litikai óktatás; az általános műveltségi . szint emelése; végül "a- .gazdaság történél i- anyagának össitegyújiése. A terv realizálására első­ként kerületenként, név sze­rint. összeírták azokat a dol­gozókat, akiknél szükséges­nek tartják az általános is­kolai tanulmányok befejezé­sét, felvették a kapcsolatot a helyi iskolákkal, tanszereket, munkaidő-kedvezményt, szál­lítást és korrepetálást bizto­sítottak az érdeklődők szá­mára. December 31-ig meg­vizsgálják, milyen szakmai továbbképzés folyt az elmúlt öt évben, és a végzettek mi­ként érvényesítették napi munkájukban a tanultakat, milyen erkölcsi és anyagi laher Lászlónéval, a KISZ Miskolc városi Bizottságá­nak. munkatársával beszél­getünk : — A városi KlSZ-bizott- ság és a Magyar Televízió ifjúsági osztálya közösen ké­szítette elő a vasárnapi dön­tőt. A célunk a vetélkedő­vel az, hogy növeljük a fia­talok közéleti jártasságát. Az egész város fiatalságát mozgósítottuk. Több mint egy éve, lázas izgalommal kutatták a munkahelyi, tan­intézeti KISZ-szervezetek. fiataljai Miskolc szociális, kulturális helyzetét, fejlődé­sét és további fejlődési le­hetőségeit, valamint a IV. ötéves terv legfontosabb tudnivalóit. Az Iskolai selej­tezőket. területi, körzeti, majd kerületi selejtezők kö­vettek, most vasárnap elér­kezünk a városi döntőhöz, amelyet a televízió, egyenes adásban közvetít délelőtt 10 órától az ÉSZAKTERV kul­iúri érméből. Közben befejeződtek a előnyt jelentett ez az egyén és a gazdaság számára. Az idei szakmai továbbképzé­sek folyamatos segítése a népművelési szervezel, fontos feladata, csakúgy, mint az ehhez szorosan kapcsolódó munkásakadémiai előadásso­rozatok biztosítása. A szak- szervezeti politikai oktatás keretében A szocialista de­mokrácia időszerű kérdései című taníölyamot — egyen­ként hat előadással — három kerületben szervezték meg.­Az általános műveltségi szint további emelésére ti­zenhat pontból álló tervet készítettek, amelyben olya­nok szerepelnek, mint a rá­dió- és a televízióhálózat bő­vítése, használatának biztosí­tása a munkásszállásokon és klubokban, központi klub létesítése, általános ismeret- terjesztő, és rétegeket érintő folyóiratok megrendelése és közrebocsátása, könyvtárhá­lózat bővítése, különböző szakkörök, művészeti csopor­tok létrehozása, színházi bér­letek beszerzése és rendsze­res színházlátogatás, több kulturális verseny, reproduk­ciós kiállítás, koncertlátoga- tás, képzőművészeti kiállítás és társasutazás a Szovjet­unióba. Színes hát a válasz­ték. Végül külön figyelmet ér­demel a gazdaság történeté­re és jelenlegi helyzetére vo­natkozó anyaggyűjtés, lelet­mentés, amelyet részben fel­kért történész és szociológus irányításával végeznek. A gazdaság fennállásának 25. éves jubileumára könyv alakban is szeretnék feldol­gozni. a gazdaság történetét. De a könyvön túlmenően a gazdasági fejlődés történeté­hez is igen sok értékes ada­lékkal szolgál majd ez a tör­téneti adatgyűjtés. A He,jő menti Állami Gaz­daság központja Nyéklád'há- zán van, kerületei, illetve munkaegységei sokfelé Dél- Borsodban. A közművelődési munka, amelyet a gazdasíig népművelési szervezete vé­gez, a sokfelé élő állami gaz­dasági dolgozókhoz igyekszik közelebb, vinni a művelődés és tömegszórakozás lehetősé­geit. (Hm) felvételek. Kialszanak a lámpák, összetekerik a zsi­nórokat, elteszik a mikro­font. Zolikával még megbe­szélik a délutáni randevút. Délután romos, dúcokkal lámogatott háznál vagyunk. Itt lakik Zolika édesanyjá­val, édesapjával és három év körüli kisöccsével. A helyiségben ‘— amely fürdőszoba, konyha és szoba is — alig férnek el. A csa­lód az ágy szélén ül egymás mellett, arcuk kipirult a lámpák melegétől és fényé­től. — Csapó 55I — Indulj! És készül a felvétel, Egf munkáscsalád tehetséges gye­rekéről, aki jelenleg még rossz körülmények között él, tanul. De a szomszédban, néhány méterre a romos há­zaktól már épülnek a kor­szerű, modem, sokemeletes házak. EGYEBEK KÖZÖTT ezt a filmet is láthatjuk decembef 3-án, a Miskolc felszabadu­lásának 28. évfordulója tisz- leletére rendezett „Miskolc jelene, jövője” című . vetél' kedősorozat döntőjén. Monos Márta 7anácskozik a 7/7 VI. küldöttgyűlése Televíziósokkal az iskolában Vasárnap döntő Bábegyüttesek megyei találkozója Ózdon Népművelők tapasztalatcseréje Kazincbarcikán

Next

/
Oldalképek
Tartalom