Észak-Magyarország, 1972. december (28. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

' 1/ \] r A VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Á MAGVAI? SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK (.APIA XXVIIÍ. évfolyam, 283. szám Ara: NO fillér Péntek, 1972. december 1. Magyar-szovjet barátsági nagygyűlés Csepelen Kádár János és L. I. Brezsnyev mondott beszédet Leonyid I. Brezsnyevnek, az SZKP Központi Bizottsága főtitkárának vezetésével csütörtökön délelőtt a Csepel Vas- és Fémmüvekbe látogatott a hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttség. A vendégek társasá­gában volt Kádár János, s több más magyar vezető. A Csepel Vas- és Fémmüvet, a magyar ipar egyik fel­legvárát hagyományosan sok szál fűzi a Szovjetunióhoz. Ezt a sokoldalú, közvetlen kapcsolatot tükrözte a fogadta­tás. a gyárlátogatás légköre. Borbély Sándor, a vasmű párt­bizottságának első titkára gyárismertető tájékoztatójában egyebek közt arról beszélt, hogy a termeléshez szükséges anyagok több mint 80 százalékát kapja a csepeli gyárári ás a Szovjetunióból, s a késztermékek jelentős hányada is a Szovjetunióban talál gazdára. A gyár életéről, munkájáról szóló beszámolót üzemlá- togntá'i követte, n vendégek felkeresték a vasmű több gyáregységét. A Csepellel ismerkedő szovjet párt- és kormányküldött­ség tegnap kora délután a Csepeli Sportcsarnokban barátsági nagygyűlésen 'találkozott a vasmű munkásainak küldöttei­vel, a fővárosi gyárak, üzemek, intézmények munkáskod- lekitíváimák képviselőivel. A falakat magyar, szovjet és vörös zászlók díszítették, a teremben magyar és orosz nyelvű feliratok hirdették: „Éljen az S0 éves fennállását ünneplő Szovjetuniói”, „Él­jen a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan testvéri barátsága!”, „Éljen a Szovjetunió Kommunista Pártja!” A nagygyűlés résztvevői hosszan tartó, lelkes ünneplés­sel köszöntötték az elnökséget, amelynek tagjai között helyet foglalt Kádár János és Leonyid Brezsnyev. Az el­nökség tagja volt Focit Jenő, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a kormány elnöke, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Budapesti Párt­bizottság első titkára, Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Péter János külügymimszter, Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyettese és Papai Gyula, gz MSZMP KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete. Ugyancsak az elnökségben foglaltaik helyet a szovjet párt- és kormányküldöttség tagjai: Vlagyimir Scserbic- kij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, Konsztaniyin Katusén, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Nyikolaj Tyíhonov, az SZKP Központi Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió Miaiiszrbertanáosának elnökhe­lyettese, Andrej Gromüko, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió külügyminisztere, Ivan Kebin, az SZKP Központi Bizottságának tagja, az Észt Kommu­nista Párt Központi Bizottságának első titkára, valamint F.’vjsriP*jr.yI?P'Án~;, SZKP K'Apwtá ’lirotis'ésrnaki tagi®; a Szovjetunió budapesti nagykövete. Tagja volt az elnökségnek társadalmi, politikai, gazda­sági életünk több ismert személyisége, a termelő munká­ban élen járó dolgozó. A szovjet és a magyar himnusz hangjai után Németh Károly nyitotta meg a nagygyűlést. Az MSZMP Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság kormánya nevé­ben meleg szavakkal köszöntötte a Szovjetunió part- és kormányküldöttségét: Leonyid Brezsnyevet, a küldöttség tagjait, minden szovjet vendéget. Üdvözölte Kádár Já­nost, Fock Jenöt, és a többi magyar vendéget. Több csepeli dolgozó felszólalásában köszöntötte szovjet vendégeinket. Ezután viharos laps közben Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első tit­kára emelkedett szólásra. Kádár János: ŰJsfblb sikereket kívánunk szovjet testvéreinknek Tisztelt nagygyűlés! Kedves Brezsnyev elvtársi Kedves elvtársak! Bará­Ui m; Atitiunyajan áierozzüK az Remény különleges fontos­ságát, amikor most itt, Cse­hien, a magyar munkás- *A°zgalom fellegvárában kö- ■ ‘ánkben üdvözölhetjük nagy ^üvetségesünk, a testveri ,í°Vjet nép kiváló képvise­lőit. Engedjék meg, hogy a ma- par kommunisták, a szocia- lstu társadalmat építő ma- par nép nevében, őszinte .‘Sztélénél es szeretettel en A köszöntsem Brezsnyev elv- p'lsat, a nemzetközi kommu- pta mozgalom, a béke ügyé- j kiemelkedő és íáradha- 'Klan harcosát, a magyar ■ .'.eE> igaz barátját, valamint a tóvjet küldöttség minden pJ'cs tagját. Szívből, köszön- ,.”n' a magyar—szovjet ba- Pjágnak szentelt mai nagy- ptilésünlc minden részvevő­éi fővárosunk Budapest, és Csepel dolgozóinak kép­viselőit. A megingathatatlan, szi­lárd elvi alapokon nyugvó, mély történelmi gyökerekkel bíró barátságunk és szövet­ségünk kiemelkedő esemé­nyeként került sor a szovjet Csepelre Iá Ingatott a szovjet párt- és kormányküldöttség. Ké­pünkön: 1/. I. Brezsnyev, az SZKP főtitkára, Baranyai Sán­doron csepeli munkásnövcl beszélget. párt- és kormányküldöttség mostani látogatására hazánk­ban. Pártjaink, kormányaik képviselőinek tárgyalásait az internacionalizmus, az őszin­te barátság szelleme hatja át. Megbeszéléseinken érintet­tük kétoldalú kapcsolataink, és közös nemzetközi harcunk összes lényeges kérdését. Mély megelégedéssel szólha­tunk itt, a nagygyűlés, az ország nyilvánossága előtt arról, hogy az összes megtár­gyalt kérdésben, ezúttal is teljes nézetazonosság volt kö­zöttünk, tárgyalásaink rend­kívül hasznosak és eredmé­nyesek voltak. Túlzás nélkül mondhatom, hogy Brezsnyev elvtárs. szovjet barátaink mostani látogatása a magyar —szovjet barátság és testivé- f rí együttműködés újabb, fon­tos állomása. Őszinte kö­szönetét mondunk szovjet: ba­rátainknak, hogy nagy hazai munkájuk és a zajló nemzet­(Folytatás a 2. oldalon) Az ENSZ-közgyülés közel-keleti vitájában első szónokként Mohamed El-Zajjat (balra) egyiptomi külügyminiszter mon­dott beszédet. Az egyiptomi külügyminiszter után Josef Te- koah (jobbra), Izrael állandó ENSZ-kép viselője szólalt fel. Tegnap, november 30-án a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár­ban tartották meg a dohány­ipari vállalatok trösztjéhez tartozó üzemek szocialista brigádvezetői országos ta­nácskozásukat. A tanácsko­záson részt vett Vaskó Mi­hály, a megyei pártbizottság titkára, dr. Barlha István, a Sátoraljaújhelyi városi Párt­bizottság első titkára, dr. Móger János, a Dohányipari Tröszt vezérigazgatója, Var- rek István, a Sátoraljaújhelyi városi Tanács elnöke, vala­mint a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és a SZOT képviselője. A Sátoraljaújhelyi Do­hánygyár igazgatója, Kovács Gyula köszöntötte a szocia­lista brigádvezetőket és a meghívott vendégeket. Var­gó József, az iparági szak- szervezeti tanács titkára is­mertette a legutóbbi orszá­gos tanácskozás óta eltelt időszakban kifejtett munkát. Dr. Móger János vezér- igazgató előadásában ismer­tette, hogy az 1971. évi ter­meléshez viszonyítva az idén I—..»,”.i ,,.:i..iá%uual több ,üjí" szűrős cigarettát gyártott a dohányipar a változott igé­nyek jobb kielégítésére. Si­került a dohánytermelő te­rületet kereken 2000 holddal növelni, s így az idén már összesen 27 ezer holdról tör­tek dohányleveleket. Az ag­rotechnika javításával nőtt a termésátlag. A változott íz­lésnek megfelelő minőségi dohányfajtákkal javult, a vá­laszték. A gyárakban a nehéz fizi­kai munka könnyítésére új anyagmozgató gépeket he­lyeztek üzembe. Fejlesztették a kommunális és szociális lé­tesítményeket is. A dohányiparban a leg­utóbbi 5 év alatt 105-röl 217- re nőtt a szocialista brigádok száma. A tanácskozás ünnepi záró­akkordjaként Kiss László, a MÉM főosztályvezetője négy szocialista brigádvezetőnek adta át az élelmiszeri par ki­váló dolgozója miniszteri ki­tüntetést, köztük Kocsmársz- ky Sándornak, aki a Sátor­aljaújhelyi Dohánygyár Kan­dó Kálmán szocialista bri­gádjának a vezetője. Dr. Móger János vezér- igazgató pedig 17 kiváló bri­gádnak adott: át pénzjutal­mat. Megyénkből az Újhelyi Dohánygyár Kandó Kálmán és Kun Tjét*; Uriir-ái.s. vu'u- mint a miskolci dohánybe­váltó Oprendek Sándor szo­cialista brigádja érdemelte ki a megkülönböztető elisme­rést. B. ,T. Napirenden a Közlekedés Kiss Dezső miniszterhelyettes Miskolcon Tegnap megbeszélést tar­tottak Miskolcon a KPM és Borsod megye, valamint Mis­kolc város Tanácsának veze­tői. A megbeszélésen részt vettek az illetékes ágazati osztályok vezetői, továbbá Kiss Dezső miniszterhelyet­tes. Dojcsák János, a me­gyei pártbizottság titkára. dr. Ladányi József Borsod megye és Bérezi Béla Mis­kolc város Tanácsának el­nöke. Dr. Ladányi Józsefnek, a Borsod megyei Tanács elnö­kének előterjesztése alapján megvitatták a gazdaságtala­nul működő vasútvonalak felszámolására korábban tett intézkedések következmé­nyeit. A Miskolc—Pereces­bányatelep közötti keskeny nyomtávú vonalat már meg­szüntették. sor kerül az or­szág leghosszabb, 330 méte­res alagútjának betömésére is. Megállapodtak abban, hogy a Szerencs—Prügy kö­zötti gazdasági vasútvonalat 1974 végére szintén megszün­tetik, s addig kiépítik a szük­séges közutat. A bodrogközi kisvasút megszüntetésére további vizs­gálatot. végeznek. Korábban arról határoztak, hogy a kis­vonatnak Sátoraljaújhelyen keresztül áthaladó szakaszát áthelyezik az új Ronvva- 1 öl lés mellé. A MÁV állás­pontja most viszont az, hogy a Hegyközt a bodrogközi fal­vakkal összekötő kisvasút, gazdaságosan nem üzemel- tcihetö, s ezért a forgalom­nak közútra terelése mellett foglalt állást. A két álláspontot a koordi­nációs tárgyalás során egyez­tetik, s ezután hoznak csak végleges döntést. Ennek függ­vényében határoznak majd a sátoraljaújhelyi autóbusz­pályaudvar elhelyezéséről is. Bejelentették, hogy a pénz­ügyi eszközök korlátozott volta miatt nem kerül sor a Szerencs—Sátoraljaújhely kö­zötti 'vasútvonal korszerűsí­tésére, így továbbra is „las­sú” vasúti közlekedéssel keil számolni ezen a szakaszon. Ugyancsak 1980 utánra ha­lasztódik a miskolci Gömóri pályaudvar korszerűsítése is. A Tiszai pályaudvarnak kiépítése az 500 fős szociális létesítmény, valamint a vo­natkísérői laktanya megépí­tésével a terveknek megfele­lően megkezdődött. Jövőre kétezer adagos üzemi kony­hát építenek. A megyei tanács előterjesz­tését elfogadva, megállapod­tak a Miskolc—Sajőszcntpé­ter. a Miskolc—Szikszó, vala­mint a Nyékiád háza—Lenin- város közötti útszakasz kor­szerűsítésében, amit még a TV. ötéves tervben elvégez­nek. Az alsóbb rendű utak javítására 10 millió forint pótkeretet kap a miskolci Közi) ti Igazgatóság. Jövőre megkezdik a Gömöri felüljá­ró építését. A több mint 70 milliós beruházás 1975-re fe­jeződik be. Ugvancsak meg-, állapodtak abban is. hogy 1970-ru elkészül az. ózdi au- 1 óbusz- pá lyaud var. Szoclalisia Iriptali laúáozása Siraliaiíjíieifl

Next

/
Oldalképek
Tartalom