Észak-Magyarország, 1972. november (28. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

ÍILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! a MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGY KI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA YA'VIII. évfolyam, 258. szám Ara: 80 fillér Szerda, 1972. november 1. Ma érkezik hazánkba Henryk Ja lengyel hadseregben a máso­dik világháborúban, s miután Hitler lerohanta hazáját, to­vább folytatta a küzdelmet, részt vett a narvikj csatában, majd a dél-franciaországi leh_ gyei ellenállási mozgalom­ban Olyan ország államfőjét köszöntjült, amellyel hazánk és népünk bará tsága nem mai keletű. Lengyelország és Ma­gyarország testvéri barátsá­gának és együttműködésének történelmi gyökerei vannak. Mi soha nem felejtjük Bem apót — Petőfivel és Kossuth­tal együtt emlegetjük. A ra ® r u i m H f r ra kiraldi bsuijaban A TH-ívelt beépítése időállóvá (eszik a vágatokat, Ilyen munkáról készült felvéte­lünk az Ozdvidcki Szénbánya Vállalat királdi üzemében. , Nagy#} ülések, megemlékezések megyénkben Losönczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná- C!ia elnökének és feleségének Meghívására szerdán hivata­los baráti látogatásra hazánk, ha érkezik Henryk Jablonski, Lengyel Népköztársaság ■Államtanácsának elnöke, a Lengyel Egyesült Munkás- Párt Politikai Bizottságának ^agja és felesége. Államférfit és tudósi, po­litikust és harcost köszön­tünk. Henryk Jablonski, a Lengyel Népköztársaság Ál­lamtanácsának elnöke érke. 2ik ma Budapestre. A 63 éves államfő 1921-ben lépett be a Lengyel Szocia­lista Pártba és 1924-ben sze­Leuioiidolt a ebi lei kormány Al telidének •s k eiószn had sás ol biztosítanak A chilei népi egység kor­mánya közösen benyújtotta lemondását — jelentették be kedden hivatalosan Santiagó­iban. A chilei kormány tagjai azért mondtak le, hogy az államfő, •— Salvador Allende köztársasági elnök számára teljes akciószabadságot biz­tosítsanak egy új kormány Megalakításához — közölte a l'ir bejelentésekor Orlando "Villas pénzügyminiszter. rextc meg a történelemtudo­mányok doktora címet a Var­sói Egyetemen. Szakmai és közéleti munkája azóta is párhuzamos. Tíz évig volt a Lengyel Tudományos Akadé­mia tudományos titkára, ké­sőbb az alelnöke, történettu­dományi munkáit széles kör. ben forgatják haszonnal, de a professzor soha riel'll volt szo­batudós. Hősiesen harcolt a A TANÁCSKOZÁSON há­rom napirendi előadás hang­zott eJ, Az elsőt Lengyel Ágoston, a tanácskozást ren­dező bizottság vezetője tar­totta, s a szakszervezeti ági Iá- ciós. kulturális és propagan­da munka időszerű feladata­it. 1973-as teendőit ismertet­te. liováts György, n Borsod megyei Rónai Sándor Műve­lődési Központ igazgatója a művelődési intézmények jö­vő évi munkájának tervezé­séhez adott gyakorlati taná­csokat, a harmadik előadó. Kormos Sándor, az SZMT vezető könyvelője pedig a művelődési intézmények gazdasági munkájáról és a tervezés gazdasági vonatko­zásairól szólt. A vitában fel­szólalt többek között Kiss Béla. az SZMT titkára is. Az j előadásokból és a hozzászö- I lásokból kibontakozóit, az A felszabadulás óta külö­nösen szorossá vált népeink barátsága. Mindkét ország a szocializmus útját választot­ta, együttműködünk a Varsói Szerződésben, a KGST-ben, bel- és külpolitikai céljaink egyaránt közösek. Éppúgy együtt harcolunk a szocialis­ta világrendszer további erő­södéséért, mint az európai béliéért és biztonságért. Ezen a héten hozott nagy­jelentőségű határozatokat a Lengyel Egyesült Munkás- párt Politikai Bizottsága. A Magyar Szocialista Munkás­párt. a magyar kormány, az egész dolgozó magyar nép ro- konszenwel és együttérzéssel kíséri a LEMP megűjhodott politikáját, amely Lengyelor­szág további erősödését és felvirágzását szolgálja. Henryk Jablonski csupán rövid ideje, ez cv márciusa óta áll jelenlegi posztján; az­óta elnöke az Államtanács­nak. öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a lengyel államfő első külföldi útja ép­pen a Magyar Népköztársa­ságba vezet. a. néhány legmarkánsabb vonás, amely a szakszerveze­tek kultur-nevclési és agitá- ciús-propaganda. munkája l 1973-ban meghatározza. Alapvető változás lényegé­ben nem várható. Kulturált, szocialista életforma kialaki- t.ása. — ez az 1973-as szak­szervezeti kultúrmunka alap­elve, s ez. folyamatos teendő. felhívták a figyelmet, hogy az alapvető .társadalmi-poli­tikai kérdéseket mindig a szakszervezeti munka egé­szében kell vizsgálni, figye­lemmel rá, hogy életünk a mindennapok különböző el­lentmondásai között folyik, a reális szemléletre nevelés ki­emelten fontos feladat. Po­litikai feladataink a külön­böző párt- és szakszervezeti határozatokból következően adottak. A szakszevezeti há­lózat felópitetlségében adot­A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 55. évfordu­lója tiszteletére Miskolcon és a megye egész területén ün­nepi megemlékezéseket, ko­szorúzásokat tartanak. November 7-én délelőtt ki­lenc órakor koszorúzás! ün­nepség lesz Miskolcon, a vá­rosi pártbizottság előtti, Bar­tók Béla téren. 10 órakor a Hősök terén tartják a város központi koszorúzás! ünnep­ségét. Ezt megelőzően, 5-én, a Borsod megyei Pártbizott­ságon dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei párt­bizottság első titkára kor- mánvkl tűn tetőseket ad át. Ili, kapják meg a Magyar—Szov­jet Baráti Társaság jelvé­nyét az MSZBT-ben kiemel­kedő munkát végzett aktí­vák. Ugyanezen a napon a megyei tanács épülete előtti emléktáblát koszorúzzák meg, majd 11 órakor kormány- és miniszteri kitüntetéseket, ad­tak a feltételek és adott a tömegigény is. A közönség igényeinek számba vételével kell hát megtervezni a kő­vetkező évi munkát. A Kul­tur- nevelési munka alapvető bázisa a munkahely, de nem hagyhatók figyelmen kívül a munkahelyen kívüli vállalá­sok sem. A MAI VALÖSAG meg­ítélése kiemelt feladat a jobb tájékozódás, tisztább látás végett. Ezt indokolja többek között néhány gazda­sági tényező is. A kultur- nevelési és agitációs-propa- ganda munka összefüggései­re, egy ü ttességének szüksé­gességére, egymást kiegészí­tő funkcióira figyelemmel kell lenni a munka megter­vezésekor. Különösen hang­súllyal kell helyet kapnia a következő évi munkában a fclnölthktatás támogatásá­nak. a fizikai dolgozók gyer­mekei tanulása segítésének, a. bejáró dolgozók helyzeté­vel való folyamatos törődés­nek, az ifjúság körében vég­zendő nevelő/nunkának, el­sősorban a klubmozgulóm (Folytatás a 2. oldalon) termeben. A Miskolci Nemzeti Szín­házban 6-án, este Rachma- nov: Viharos alkonyat című müvét mutatják be. Az elő­adás előtt Sallós Gábor, a Nemzeti Színház igazgatója mond ünnepi beszedet. November elseje és hato- dika között a város és a me­gye valamennyi üzemében, intézményében munkásgyü- léscket, megemlékezéseket tartanak az üzemeik párt- és gazdasági vezetői, dolgozói. Valamennyi járásban meg­emlékeznek a nagy évfordu­lóról. A sátoraljaújhelyi já­rásban, Cigándon Deine László, a megyei pártbizott­ság titkára tart ünnepi be­szédet. November 4-én Nyék- ládházán dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke em­lékezik meg november 7-ről. Az ünnep alkalmából me­gyénkben számos új létesít­ményt adnak át. Edelényben új műszaki boltot, presszói és cukrászüzemet, három játszóteret, valamint az is­kolások részére egy új üze­mi konyhát is elkészítettek. November 6-án, délután megkoszorúzzák a szovjet hő­sök emlékművel, majd este Atalános es középiskolai, valamint szakmunkásképző intézetbeli alapszer vezetek párt titkárai tanácskoztak tegnap, október 31-én. A pe­dagógus párttitkárok megyei tanácskozásán, melyet a Mis­kolc városi Pártbizottság ta­nácstermében tartottak meg. részt vett Varga Gúborné, az oi’szagg.vűlés alelnöke, a me­gyei tanács elnökhelyettese, Moidován Gyula, a Miskolc városi Pártbizottság titkára, dr. Hetényi. György, a megyei tanács művelődésügyi osz­tályvezetője, Tolnai Ferenc, Miskolc város Tanácsának művelődésügyi osztályvezető­je és Tóth Ferencné, a me­gyei KIS?.-bizottság titkára Madarász György, az MSZMP Borsod megyei Bi­zottságának osztályvezetője köszöntötte a tanácskozás nyolc órai kezdettel központi ünnepséget tartanak a műve­lődési házban. Szerencsen, 6-án a hősi emlékmű megkoszorúzása után este hat -órakor a Cu­kor- és Csokoládegvár mű­velődési házában Kopp György, a Szerencsi Vas- es Fémipari Vállalat, igazgatója emlékezik meg a nagy évfor­dulóról, majd a helyi Hu­nyadi Általános Iskola cso­portja kultúrműsorral kö­szönti a részvevőket. Ugyanezen a napon nagy­gyűlést. tartanak Mezőköves­den. A szovjet hősi emlék­művek és sírok megkoszorú­zása után a művelődési ház dísztermében Molnár András, az MSZMP járási bizottsá­gának első titkára mond ün­nepi beszédet, melyet a Ma­tyó együttes műsora követ. Kazincbarcikán november 7-én .tartják meg a központi ünnepséget. Délután három órakor megkoszorúzzák az. emlékműveket, majd ezt kö­vetően az Egressy Béni Mű­velődési Központban dr. Vé­kony Ernő. a' városi pártbi­zottság első titkára emléke­zik meg a Nagy Októberi Szocialista Forradalom je­lentőségéről. részvevőit, akik a Központi Bizottság állami oktatás to­vábbfejlesztéséről hozott ha­tározatából adódó tennivaló­kat beszélték meg. A tanács­kozás előadója Deine László, az MSZMP Borsod megyei Bizottságának titkára voll. Bevezetőként hangsúlyozta: a X. kongresszus társadalmi pfogramja a szocializmus felépítésének magasabb szintiét tűzte napirendre, s c magasabb szintnél- megfele­lően került sor állami okta­tásunk felülvizsgálatára, a tudományos-technikái forra­dalom eredményeinek jobban megfelelő közoktatás-politi- kai irányelvek kimunkálásá­ra. a jelenleg adott oktatár- politikai rendszer megtartá­sával. A határozat jellegéből (Folytatás a 2. oldalon) 1973-ra készülnek a szakszervezeti kuitúrmunkások A Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsának agitaeiós-, propaganda-, kulturális cs sportbizottsága tegnap tanácsko­zásra hívta össze a Borsod megyében működő szakszervezeti bizottságok agitaeiós, propaganda és kulturális felelőseit, a szakszervezeti művelődési intézmények igazgatóit, valamint gazdasági vezetőit, hogy megbeszéljék az 1973. évi szakszer­vezeti kulturális munka feladatait, előkészítsék a tervezést. november 7, tiszteletére koszorúzást ünnepség a miskolci Hősök íerén nak át a megyei tanacs disz­Egységes értel ,cs léitekéi Pedagógus párftitkárok tanácskozása ESZH MAGMDRSZJUi

Next

/
Oldalképek
Tartalom