Észak-Magyarország, 1972. október (28. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-04 / 234. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A MAGVAR SZOCIALISTA MüNKASPART BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPIA XXVIII. évfolyam, 234. szám Ara: KO fillér Szerda, 1972. október 4. Hatályba léptek a moszkvai megállapodások Napirenden a közlekedés biztonsága (Z. oldal) Abszurd tört én etek (5. oldal) Sport (7. oldal) A BVT kérése Gyógyító Kedd délelőtt a Fehér Ház „Keleti termében'’ Nixon el­nök és Gromiko szovjet kül­ügyminiszter jelenlétében ünnepélyes külsőségek kö­zött kicserélték a rakétáéi­ban tó rakétarendszerek kor­látozásáról kötött moszkvai szerződés ratifikációs okmá­nyait, illetve a stratégiai tá­madófegyverek ideiglenes korlátozásáról aláírt moszk­vai egyezmény kölcsönös jó­váhagyását megerősítő jegy­zőkönyveket:. A történelmi jelentőségű aktusnál jelen voltak az amerikai kormány tagjai, a kongresszus veze­tői, valamint a washingtoni diplomáciai képviseletek ve­zetői, köztük dr. Szabó Ká­roly magyar nagykövet. Andrej Gromiko nagy tapssal fogadott beszédében a két moszkvai megállapo­dás történelmi jelentőségét méltatta. Hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió nagy fontossá­got tulajdonit a mai nappal érvénybe lépő két megálla­podásnak. amely nemcsak a két ország, hanem minden nép érdekeit szolgálja, mi­vel a béke és biztonság a vi­lág valamennyi népének leg­fontosabb létérdeke. Rámu­tatott, hogy a megállapodá­sok a békés egymás mellett élés elveinek gyakorlati ér­vényre juttatásával különle­gesen fontos szerepet tölte­nek be a Szovjetunió és az Egyesült Államok kapcsola­tainak fejlődésében. Kiemel­te, hogy a második világhá­ború óta ezek az első olyan egyezmények, amelyek a fegyverkezési verseny tény­leges lefékezésére irányul­nak, I Aláhúzta, hogy az egyezmények érvényesülé­sét végső soron csak az erre irányuló szándék biztosítja, és hogy a Szovjetunió ,a ma­ga részéről maradéktalanul eleget fog tenni vállalt kö­telezettségeinek. Nixon elnök rövid beszé­dének bevezetőjében köszö­netét mondott a kongresz- szuk vezetőinek a moszkvai egyezmények kétpárti elfoga­dásáért. Majd kijelentette, hogy a moszkvai látogatása alkalmával aláírt és most ér­vénybe lépő két egyezmény az első lépés a két ország fegyverkezési terheinek csökkentésére és a béke esé­lyeinek növelésére, s egy­szersmind az első lépés a tá­madó fegyverek átfogó kor­látozása irányában. Az amerikai elnök befeje­zésül azt a reményét fejezte ki, hogv a Szovjetunió és az Eg) ’esült Államok lovábbi közös erőfeszítései nemcsak a fegyverkezési terheket csökkentik, hanem megsza­badítják a világ népeit a há­borútól váló félelem terhei­től is. akciók Tevőlegesen csatlakozik ikemozgalmunk, s vele :yütt a Magyar Szoüdarita- Bizoltság' a stockholmi Vi- nam-konfcrencia végrehaj- bizottságának és a Békc- I ág tanácsnak althoz a fel- vásához, amelyben kéri a ikc- és a szolidaritási moz- Umakat: október 15. és 22. izött kezdeményezzenek vl- gszerte újabb nagyhatású triókat Indokína népeinek ^nógatására. A gyógyító ak- ókbói — amelyeket az ÖBT i a szolidaritási bizottság ezdeményezett — részt kér­ek és vállalnak a társadal- li és tömegszervezetek, s jabban szakmai szervezetek, íyes nagy munkahelyek is Táján Iják anyagi segítsegü- et. A gyógykezelésben rc- sesülő sebesültek száma — z év utolsó hónapjaiban ér­ezőkével együtt — már leghaladja a 100-at. Ülést tartott a megyei tanács vb Dr. Ladányi József elnök­letével ülést tartott tegnap október 3-án délelőtt a Bor­sod megyei Tanács Végre­hajtó Bizottsága. Az első na­pirendi pontban a végrehaj­tó bizottság tevékenységéről készített beszámolót tárgyal­ták meg. A beszámolóban fontos helyet kapott a me­gyei tanács vb irányító és működést segítő tevékeny­sége, mely közvetlenül hat a megye községeinek helyi ta­nácsaira, és azok végrehajtó bizottságaira. A vb fokozott igényt támaszt a szakigazga­tási szervek, a járási hivata­lok munkájával szemben, és újabb kapcsolatok létrehozá­sával teszi szorosabbá az együttműködést a miniszté­riumokkal, országos hatás­körű szervekkel, valamint a megyében működő állami, társadalmi és tömegszerve­zetekkel. A beszámolóban a megye negyedik ötéves tervének főbb célkitűzései és problé­mái is. szerepelnek, s ezzel kapcsolatban a jelentés ki­tér a tanácsi gazdálkodás je­lenlegi helyzetere és az ön­állóság érvényesülésinek ta­pasztalataira. A végrehajtó bizottságnak — kooperáló és irányító munkája mellett — foglalkoznia kell a megye lakosságának ipari, kommu­nális, egészségügyi és kultu­rális ellátottságával is. Bi­zonyos ellenőrző tevékeny­ségre is szükség van, hiszen a kormányhatározatok vég- , rehajtásáról — dolgozó nők helyzetének javítása, ifjú­ságvédelem — ugyancsak a vb köteles gondoskodni. Az ülés második napiren­di pontjaként a megyei ta­nács, és a végrehajtó bizott­ság 1973. évi munkaütemezé­si tervezetét vitatták meg. Végül a bizottság tagjai in­dítványokat terjesztetlek elő. Meggyorsult a betakarítás Kedden a MÉM-ben ülést tartott az őszi mezögazd asa - gi munkák szervezésére, meggyorsítására létrehozott operatív bizottság. Megállapí­tották, hogy az elmúlt héten kedvezett az időjárás és ezt ki is használták az üzemek, a burgonyatermés 80. a nap­raforgó 40 százalékát mar betakarították, legelőbbre tartanak a dohány törésével, ennek a növénynek 95 száza­lékát „hozták le” a földekről, meggyorsult a vetés is, az őszi keverékek vetőmagjának több mint fele került a föld­be. Az őszi betakarításhoz szükséges nagy teljesítményű gépekből is megjavult az el­látás, raktárkészletek is van­nak például a kukoricabeta- karító adapterekből. iusztráliai felhívás Befejeződött a országos műszaki választmányának konferenciája Miskolcon Tegnap, október 3-án, ked­den délelőtt 9 órakor foly­tatódott Miskolcon, a II. Rá­kóczi Ferenc megyei Könyv­tár előadótermében a Tudo- n lányos Ismeretterjesztő Tá-sulat országos műszaki választmányának előadó konferenciája a közlekedés időszerű kérdéseiről. A kon­ferencia második napján el­sőként dr. Valylcó István, a Volán 3. sz. Vállalat igaz­gatója tartott előadást A közúti közlekedés problémái ’j>rsod megyében címmel. 1 ■'.után Szilágyi Gyula, az Építőipari Szállítási Vállalat vezérigazgatója Üj szállítási módok bevezetése a korszerű építkezési formákhoz címmel tartott előadást. Miskolc város közlekedé­séről László László, a vá­rosi tanács vb építési és köz­lekedési osztályának vezető­je tájékoztatta a konferencia részvevőit, majd Szűcs Zol­tánnak, a MÁV vezérigazga­tó-helyettesének előadása következett A tudományos ismeretterjesztés .szerepe és korszerű formája a magyar közlekedés és hírközlés te­rületén címmel. A két napig tartó, mindvé­gig érdekes és tanulságos konferenciát dr. Telegdy- Kováls László, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, a ITT országos műszaki vá­lasztmányának elnöke zárta be. A professzor külön kö­szönetét mondott a MAV- igazgatóságnak, a MÁV Jár­műjavító Üzemnek, a Volán 3. sz. Vállalatnak, a Posta­igazgatóságnak és a II. Rá-) kóczí Ferenc megyei Könyv­tárnak azért*» a nagyszerű j közreműködésért, amelyet a| konferencia sikeres munka-1 jáért végeztek! 1 Sydneyben hétfőn véget ért az Ausztráliai Szocialis­ta Pártnak az ausztráliai munkásosztály új politikai szervezetének alapító kong­resszusa. A kongresszuson a küldöttek felhívást intéztek az ország munkásosztályá­hoz, hogy elsősorban az olyan fontos kérdéseit meg­oldására egyesítsék erejüket, mint a bérharc és a mun­kanélküliség elleni harc. A kongresszus elítélté a mun­kásmozgalmon belüli „ba­los” módszereket. A küldöttek egyhangúlag elfogadták a kommunista és munkáspártok 1969-es moszk­vai nemzetközi tanácskozá­sának határozatait és okmá­nyait, és síkraszálltak a kü­lönböző társadalmi rendsze­rű országok békés együtt­élésének és békés versenyé­nek politikájáért. A kongresszus üdvözletét küldte a Vietnami Dolgozók Pártjának, valamint a Dél­vietnami Nemzeti Felszaba­dítás! Frontnak. LeÉivires! építkezésen Az iparban, a kereskedelemben, a mezőgazdaság­ban, és a mindennapi életben egyaránt világszerte gyor­san terjednek a különféle műanyagok. Gyártásuk, szé­les körű felhasználásuk hazainkban is nagy leplekkel balad előre. Nem kis mértékben tudható ez be a TVK- nál megvalósuló műszaki fejlesztésnek, a legelterjed- n-bb műanyagipari alapanyagok hazai gyártásának. Ha­zánkban például első ízben a TVK alkalmazta a poli­etilént a saját készítésű műtrágyák csomagolására, ezt követték a különböző finomíóliák, tasakok és a szak­emberek körében különösen népszerűvé vált az ugyancsak polietilén alapanyagú agrofólia, amely az építőiparban vízszigetelésre, medencebélelésre, az ár- vízvédelemben gátburkolásra, a mezőgazdaságban ta- karófóliaként egyaránt alkalmazható. A Leninváros térségében meglevő adottságok, első­sorban a már oda telepített üzemek arra késztették a kormányzati szerveket, hogv az uj koolajfinomítót, a további műanyag alapanyagot előállító olefinmüvet is itt építsék meg, mert a már meglevő üzemek a tech­nológiai rendszerbe bekapcsolhatók. A „régi” Tiszai Erőmű ipari és fűtő gőzt, valamint ipari vizet szolgál­tat majd a vegyipari és kőolajipari üzemeknek, az ole­finmű pedig lényegében a TVK bővítéseként épül. Az előkészítő, alapozási munkálatok már nagy ütemben folynak; az üj, 2000 megawattos erőmű kazánjait Csehszlovákiából, az olefinmü berendezéseit pedig Nyugat-Németorszagból szállítják. A Lenin városban megvalósuló nagy beruházás, az egységes technológiai rendszer kialakítása a petrolkémiai alapanyagú termé­kek széles választékát adja majd. Az építkezéssel egv- idöben a TVK is tovább korszerűsödik; a meglevő üzemekben újabb és újabb erőfeszítéseket tesznek rá. hogy a müanyagositási programot a célnak legjob­ban megfelelő termékekkel segítsék. A TVK polietiléngyárának távlati képe jól érzékelted azt a gyors fejlődést, amely c térségben már eddig is végbe ment. ÍJjabban már nemcsak az ipar. hanem a lakosság számára is gyárt a TVK praktikus műanyag termékeket. Ezek: a különböző gyümölcsmosó kosarak, könnyű, ízléses ruháskosarak, a polistirolból készített színes műanyag tálak. Az olefinmü építésének előkészítéséhez is hozzákezd­tek már. Folyik a tereprendezés, az alapozás, s megkez­dődött a berendezések szállítása is. Második képűnk: a Magyar Hajó és Darugyár dolgozói szerelik az olefin­mü pirolizáló kemencéit. A TVK-ban nemcsak műanyagipari alapanyagokat, ha­nem késztermékeket is előállítanak. E célból építettek meg a hatvanas évek végén a műanyag!eldolgozó gyá­rat. melyet azóta is bővítenék. 1975-re mintegy 35—40 ezer tonna készterméket állítanak itt elő a mostani évi 20 ezer tonnával szemben. Képűnkön: a tejtömlő gyar­ló gépsor. Onodvári Miklós Fotok: Kovács Endréné

Next

/
Oldalképek
Tartalom