Észak-Magyarország, 1972. október (28. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-01 / 232. szám

LAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK' MAGVAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGV El BIZOTTSÁGÁNAK LAPJ A XVIII, évfolyam, 232. szám Ara: I forint Vasárnap, 1972. október 1. Mai számunk tartalmából' Heti ilágtííradü (2. oldal) Vetőgépek nyomában (2. oldal) Negyed- százados ál (3. oldal) Családi kör (í). oldal) (II. oldal) (ínyei éles cioorierünk ielenti E»v délelőtt, a jegyirodában (12. oldali Légi csata Hanoi Szombaton délelőtt (helyi . idő szerint) fél 11-kor több amerikai légi kötelék tá­madta a VDK fővárosát. Bombázták és rakétákkal lőtték a város keleti és dé­li kerületeit, valamint a fő­városhoz tartozó járások .la­kott helységeit. A támadó repülőkkel a VDK légiereje­nek MÍG típusú gépei fel­vették a harcot. A légicsa­ta. közvetlenül a valós köz­pontja felett több dint fél órán át tartott. A VNA hírügynüliség je­lentette, hogy az orstóg lég­védelme szombaton lelőtt két Phantom típusú ameri­kai támadó repülőgÍPet­Béke-vitáskongresszus lesz 1973-ban Moszkvában Sanliago De Chilébe hív­ták össze —• október 4-én kezdődően, ötnapos prog­rammal — a Béke-világtanács elnökségének ülését, ame­lyen df. Sík Endre nyugal­mazott külügyminiszternek, a Magyar Országos Béketa­nács Lenin-békedíjas • elnö­kének,, a BVT elnökségi tag­jának személyes képviselő­jeként vesz részt Sebestyén Nóndomé, az Országos Bé- kelanács főtitkára. Elutazá­sa előtt a következőket nyi­latkozta : — Mindenekelőtt értékel­ni fogja a BVT elnöksége a nemzetközi békemozgalom idei munkáját és vezérka­rának tevékenységét az or­szághatárokon átívelő nagy akciók, demonstrációk szer­vezésében. A napirend sze­rint a tanácskozás arra is hivatott, hogy a békemozga­lom eredményeinek összege­zése, értékelése alapján ki­Két Jemen határviszálya Az Arab-félsziget délnyu­gati részén ismét kiéleződött a két Jemen határviszálya, amiben most már nemcsak szárazföldi csapatok, hanem harci repülőgépek is részt vesznek. A két főváros egy- mást vádolja agresszióval. Az Arab Liga pedig meg­bízta Mahmud Kiad főtit­kárt a közvetítéssel. Pénteken délben az észak­jemeni hadsereg által támo­gatott zsoldosok elfoglaltak négy dél-jemeni határfalut. A támadók nehéztüzérséget es tankokat is bevetettek. A falvakban számos házat felgyújtottak, a lakosokat pedig elűzték. A dél-jemeni hadsereg egységei e forrás szerint megőrizték nyugal­mukat. és nem akarlak to­vább feszíteni a húrt. hogy lehetővé tegyék az Arab Li­ga közvetítését. A jemeni határháoorúnál nem egyszerűen a két Je­men „viszályáról van szó, hanem sokkal inkább a mindkét ország szuverenitá­sának a kiásására törekvő külföldi hatalmak sugalma- zásainak érvényesüléséről — tűnik ki abból a beszédből, amelyet Ali N'-isszer Hasz- szani, a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaság mi- nisszterélnöke mondott szom­baton Adenben. Szavait igazolja az a ko­rábbi adeni jelentes, amely szerint Szaúd-Arabia támo- patja a sanaai hatóságokat, s ezek közelebbről meg nem nevezett „zsoldosokat kül­denek át a két Jemen hatá­rán. Az adeni külügymi­nisztérium egy meg nem ne­vezett hivatalos ségre hivatkozó AP-jrn*'es szerint Maszkatbah , és Ománban állomásozó bnl alakulatok belekevered a harcokba, s tulajdon)iPPen a demokratikus Jemcí ha" 1 .dó rendszerének mfön- tésére szőtt összeeskífsrö1 van szó. ■ ■ V,: ? beszéde as Orssúgos Tervhivatal juhi leit mi ünnepségén dolgozza a nemzetből béke­munka programját a követ­kező időszakra. Ebben a leg­fontosabb eseménvne) ígér­kezik az 1973-ban t>e8>'en- dezendő béke-világk(Mresz* szus, amelynek színiévé — a nemrégiben szüléiéi ^ön­tés szerint — a szovjíi. fővá­ros lesz. Chilében ujjrend­re kerül a Béke-vilá|'anai?s megalakulása 25. évf'duló- jának megünnepléséi vo" natkozó terv is. — Növeli a BVT enöksé- gi ülés jelentőségét az1 tény — mondta Sebestyén Nán- dorné —, hogy a nertfetkö- zi békemozgalom veri"kara most első alkalommal ren­dez ilyen nngyszabásf ta­nácskozást. 1.-ntin intriká­ban. Olyan időszakba ülé­sezik az elnökség, am|0l‘ — mint ismeretes — Chile egyik céltáblája az u$^'irn- perialisták és reakció) Pal­lósaik összeesküvd?lnek, cselszövéseinek. Az Országos Tervhivatal­ban szombaton ünnepséget tartottak a népgazdasági ter­vezés bevezetésének 25. év­fordulója alkalmából. Az ünnepségen részt veit Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Nyers Rezső, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, a Politikai Bizottság tagjai, dr. Ajtui Miklós és Vályi Péter, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­sei, Bálint József, a Köz­ponti Bizottság osztályveze­tője, Lázár György munka­ügyi miniszter és dr. Kurucz Imre, az V, kerületi Párt- bizottság első titkára is. Az ünnepséget dr. Szla- meniczky István, az Orszá­gos Tervhivatal pártbizottsá­gának titkára nyitotta meg, majd Párdi Imre, az Orszá­gos Tervhivatal elnöke mon­dott ünnepi beszédet. Ezután Párdi Imre jubi­leumi emlékérmeket és ki­váló dolgozó kitüntetéseket adott át számos dolgozónak. Elsőként dr. Illyés Éva, az Országos x Tervhivatal osz­tályvezető-helyettese és Szi- nai Jolán adminisztrátor kapta meg az emlékérmet, vagyis az a két dolgozó, aki 25 év óta az Országos Terv­hivatalban végzi munkáját. Az emlékérmek és a ki­tüntetések átadása után Ká­dár János beszédet mondott. Kádár János felszólalásá­ban átadta a Központi Bi­zottság szívélyes üdvözletét és jókívánságait az Országos Tervhivatal' és a tervezéssel foglalkozó más szervek ve­zetőinek és munkatársainak, köszöntötte a kitüntetett dol­gozókat, majd a tervgazdál­kodás bevezetésének törté­nelmi jelentőségéről szólt. — Ez olyan időpont volt népünk és az ország törté­netében, amikor hatalomra jutott a munkásosztály, kez­detet vette a szocialista át­alakulás, és az elmélet gya-, korlattá vált. Ezzel a nagy történeimi kezdettel az el­lentmondásos és anarchikus kapitalista fejlődést Magyar- országon felváltotta a jövő szocialista, tudományos meg­tervezése, A társadalmi ösz- szefüggés oldaláról megvilá­gítva: a gazdálkodás alapja, indító és mozgató ereje, cél­ja a lökés profit helyett a társadalom általános érdeke, a felszabadult dolgozó nép érdeke lett — mondotta. — A szocialista tervgaz­dálkodás a szocializmus épí­tésének nemzetközi, közös törvényszerűsége. Munkás- forradalmat, szocialista for­radalmai. győzelemre vinni, annak céljait megvalósítani, a szocialista társadalmat fel­építeni tudományos, szocia­lista tervgazdálkodás nélkül nem lehet. Olyan történel­mi korban élünk, amelyben mind) több és több nép lép a szocializmus útjára. Az át­menet formái a szocializ­musba a nemzeti sajátossá­goktól függően változatosak. De mindazokra a népekre, amelyek már ezen az úton járnak, és azokra is, amelyek a jövőben erre az útra lép­nek, érvényes, hogy szocia­lizmus tudományos tervezés és tervszerű gazdálkodás nélkül nem lehetséges. — A szocialista tervgaz­dálkodás valamikor elmélet volt, a gyakorlatban először a Szovjetunióban vezették be. Emlékszem a Szovjetunió első ötéves tervének nem­zetközi fogadtatására. A szo­cialista tervgazdálkodás be­vezetése és megvalósítása osztály harc, és a Szovjetunió első öteves tervet ennek megfelelően, a maguk mód­ján kétkedéssel fogadták az Imperialisták, Azóta viszont a világ megtanult egy új fo­galmat, új szót. a szocialista tervgazdálkodás eszméje es ereje az egész nemzetközi közvélemény előtt győzött. — A szocialista tervgaz­dálkodás döntő sikerét bizo­nyítja hazánk 25 éves ta­pasztalata is — mulatott ra Kádár Janos és kiemelte, hogy a tervgazdálko-ás se­gített eltüntetni a aáborús pusztítások, nyomait, döntő szerepet játszott a szociális­ul társadalom gazdasági alapjainak lerakásában, meg­szilárdításában és szerves al­kotóeleme a szocialista tár­sadalom teljes felépítéséért folyó munkának. — Hazánkban a munkás­hatalom, a néphatalom a szocialista tervgazdálkodás eredményeként erősödött Lenin a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom kezdeti szakaszában hangsúlyozta, hogy a népgazdasági terv a párt második programja. A terv mélyen érinti a párt politikáját, az ország poli­tikai és társadalmi fejlődé­sét. Az eszmét a széles mil­liók gondolkozásukban úgy mérik, ahogyan az a gya­korlatban megvalósul. Kádár János elismeréssel beszélt a tervezés tudomá­nyos megalapozottságának, módszereinek, technikájának fejlődéséről, és hangsúlyozta, hogy a gazdaságirányítás re­formja hozzájárult a terv­szerűség, a szocialista terv- gazdálkodás erősödéséhez, (folytatás a 2. oldalon) „Páriánk és dolgozó nspíínk Mi, segíti tevékasiységiket...” Tegnap szombaton délelőtt ünnepi díszt öltött a Magyar Honvédelmi Szövetség ta­nácskozó tenne. A fegyveres erők napja és bensőséges ün­nepe alkalmából jöttek össze az alakulatok tisztjei, a társ- fegyveres erők képviselői, a város politikai, társadalmi, gazdasági vezetői, a meghí­vott vendégek, Galovicz János honvéd-fő­tiszt az egység parancsnoka köszöntötte" a megjelenteket, közöttük a honvédelmi mi­niszter képviseletében jelen levő Kaszás Ferenc vezérőr­nagyot, honvédelmi minisz­terhelyettest. ár. Bodnár Fe­rencet, a Központi Bizottság tagját, a megyei pártbizott­ság első titkárát. Stocíc Já­nos vezérőrnagyot, országos légvédelmi parancsnokot. Ünnepi beszédében Stock János vezérőrnagy visszate­kintett a magasabb egység megszervezésének időszaká­ra, az azóta eltelt, sikerek­ben. gazdag esztendőkre. Magas rangú vendéget11 fc«ryveres erők klubjában megrendezett kiállításon (Szabados György felvétele) Megemlékezett azoknak a tisztelőnek, tiszthelyettesek­nek példamutató helytállásá­ról, akiknek nagy szerepük volt az egység életének ki­képzésének formálásában. Szólt, az egységnek arról a segítségéről, amelyet a nehéz gazdasági esztendőkben, ár­vízkor, különböző alkalmak­kor nyújtottak megyénk né­pének. Ezután a feladatokról beszélt Stock elvtárs, arról, mit vár az egységtől pártunk és dolgozó népünk. Galovicz János helyőrség­parancsnok ezután felolvasta a honvédelmi miniszternek, az évforduló alkalmából a magasabb egységhez küldött parancsát, Dr. Bodnár Ferenc elvtárs köszöntötte ezután a jubiláló egység tisztjeit, tiszthelyette­seit, katonáit, további sikere­ket, erőt egészséget kívánva va la menny i üknek. — Pártunk és dolgozó né­pünk figyeli és segíti tevé­kenységüket — mondotta a megyei pártbizottság első tit­kára. — Segíti, hogy modem technikai eszközök álljanak az önök rendelkezésére. A társ-fegyveres erők ne­vében dr. Koleszár István rendőr ezredes köszöntötte az egységet, majd adta át az ajándékokat. Ezután a szovjet, a cseh­szlovák és a román fegyve­res erők képviselői köszön - főtték a jubiláló magasabb egységet, további sikereket kívánva minden tagjának. A meghitt hangulatú ün­nepség és visszatekintés az Intemacionálé hangjaivá ért véget. Délben az egység életét, fejlődését bemutató kiáll,lás nyílt a fegyveres erők klub­jában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom