Észak-Magyarország, 1972. szeptember (28. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYE! BIZOTTSÁGÁNAK LAPIA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI m Balczó arauy*, Maróik ezüst«, károm kirkózóuk kroozérmes Szép volt már eddig is sportolóink nagyszerű helytállása', de a csütörtöki még derűsebb volt szá­ntunkra. Nemcsak a nap­sütéses idő miatt, hanem szórt is, mert úgy tűnt, Megkezdődött számunkra re felléphetett a dobogó legmagasabb fokára. Bal­czó András egyéni sikere a magyar öttusacsapatot is sikerre vezette; ezüstér­mes lelt a Balczó, Bakó, Villányi összeállítású ma­gyar együttes. A magyar kard ma is­mét- fényesebben csillogott. A küzdőtéren két fiatal magyar jutott a hatos dön­tőbe. Közülük Maróth Pé­ter ezüstérmes lett. Kovács Tamás pedig az ötödik. Szabadfogású birkózóink három bronzéremmel fe­jezték be versenyüket Kiinga, Bajkó és Catári az új érmesek. Gyarmati Andrea igazol­ta jó hírét. A 100 m-es pillangóúszás selejtezőjét olimpiai csúccsal nyerte, és amikor ezt megjavítot­ták, a középfutamban új világcsúccsal bizonyította klasszisát. Tornászleánya­ink egyéniben is nagysze­rűen helytálltak, felemás XXVIII. évfolyam, 200. szám Ara: SO fillet ' Budapest XII. kerületébe látogatott Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnöke. Társaságában volt Nagy Richard, a Buda­pesti Pártbizottság titkára. A kerületi pártbizottság székhazában Fock Jenő ta­lálkozott a kerületi párt- végrehajtóbizotlság tagjai­val. az állami szervek és tö- megszervezetek helyi veze­tőivel. A vendégeket dr. Tóth János, a XII. kerületi Pártbizottság első titkára tá­jékoztatta a X. pártkong­resszus határozata végrehaj­tásának a városrészben szü­letett eredményeiről, tapasz­talatairól. A látogatás a Magyar Op­tikai Müvekben folytatódott. A Központi Fizikai Kuta­tóintézetet is felkereste Fock Jenő. Fock Jenő, a Magyar Optikai Müvek forgácsoló üzemében éremhullás. Fokozta örö­künket. hogy a második Many érmet olyan kiváló sPorlember szerezte, mint ^alczó András. Csodálatos Ijutásával szinte reményte­lennek látszó helyzetből n Verte meg az öttusa egyé- k olimpiai bajnokságot, finden ki azért szurkolt', hogy harmadik olimpiáján amely valószínűleg az kolsó a kitűnő sportember Ernára — aranyérem le- SVe fel a koronát eddigi Ükereire. Balczó öt egyéni, üt világbajnoki csapatgyő- klem, két olimpiai csa- Patelsőség és egyéni máso­dik helyezés után ma vég­korláton Békési az ötödik, gerendán Császár a negye­dik helyet szerezte meg. Nixon-Taiaka találkozó Nixon a japán miniszter­elnököt személyesen fogadta a hickami légi támaszpon­ton. Tanaka érkezésekor mind a japán miniszterel­nök, mind az amerikai el­nök hangsúlyozta a két or­szág együttműködésének je­lentőséget. Hírügynökségek szerint Ni­xon elnök és Tanaka mi­niszterelnök megbeszélésein a központi kérdés a két or­szág közötti kereskedelem amerikai deficitjének fel­számolása lesz. icidensek Chilében ifdán este Chile egyik nagyvárosában, Concer- ten jobboldali elemek dták meg a helyi szo- ta pártház előtti mun- i'űlést, amelyen töob Allende elnököt támo- ember jelent meg. Az ütközés helyszínére si- rendőröket ismeretlen 'öl lövés érte, amely ki- ta egyikük életét, A to_ lakban még két rendőr -t szocialista párttag se­it meg. Zben Santlagoban. a fő- lban más természetű ne. krek támadtak. Kedden ^jobboldali beáll ítotfsá- iÖzépiskolások megszáll- &gv iskolát, mire a kö- kolás diákszövetség jkot, rendelt el. Szerdá- Isszatért a nyugalom. ’■Bio tartományban 'ri­— ennek határán Cek- a már emlíletl Concep. — a helyi iparos és kedő burzsoázia kedd sztrájkol. tiltakozásul H, hogv a kormány be- *a a jobboldali propá­nt űző „Agriculture” rá_ lomás működését. A Jk nyomán Bio-Bm-ban ágállapot lépett életbe. Amint lapunkban beszá- moltunk róla. a Szovjet Bé­ketanács 35 aktivistája érke­zett Misklocra, Galovjan Gál üst. az örmény Tudomá­nyos Akadémia Történelem- tudományi Intézete igazgató­jának vezetésével, A vendé­gek egyebek között megláto­gatták a házépítő kombiná­tot, majd Miskolc nevezetes­ségeivel ismerkedtek. A békeaktivisták elmon­dották. hogy bár rövid időt töltöttek Miskolcon, mégis sok, kellemes élményt sze­reztek. A csoport tegnap, .augusztus, 31-én reggel Ta­polcára ment. majd a dél­előtti órákban utazott el Miskolcról Salgótarjánba. Külügyi tanácskozás Augusztus 29—31. között Varsóban tanácskoztak Bel­orusszia, Bulgária, Csehszlo­vákia, Kuba, Lengyelország, Magyartxrszáig, Mongólia, a Német Demokratikus Köz­társaság, Románia, a Szov­jetunió és Ukrajna külügy­minisztériumainak képvise­lői. A tanácskozás során vé­leménycserére került sor az ENSZ-közgyűlés 27. üléssza­kával kapcsolatos kérdések­ről. A megbeszélések az elvtár­si együttműködés és a köl­csönös megértés jegyében folytak. A fajul csk ozáson magyar részről részt vettek: Holla! Imre lriilügyminiszter-helyet- les, dr. Kőmíves Imre nagy­követ, a Magyar. Népköztár­saság genfi állandó képvise­letének vezetője és dr. Ura- novicz Imre főosztályvezető- helyettes. Eseménydús hétvége Patakon és Pjhelyen A világirodalom jeles alko­tója, Lenau osztrák költő gyermekkorát Tokajban töl­tötte. Erre emlékezve rende­zi meg a Nemzetközi Lenau Társaság az idén Tokaj- Hegyalján soros tudományos ülésszakot. Az ülésszak rész­vevői vasárnap, szeptember 3-án érkeznek Sárospatakra. Este az első programot a helyi filmszínházban bonyo­lítják le: bemutatják a tár­saság korábbi ülésszakairól készült filmeket. A négynapos ülésszakra 11 országból mintegy 100 ven­déget várnak — köztük egyetemi tanárokat, iroda­lomtörténészeket, kulturális es oktatásügyi szakembere­ket. Bejelentette részvételét dr. Fred Sinowaiz osztrák kultuszminiszter, a Nemzet­közi Lenau Társaság elnöke is. Az értekezést a Rákóczi vár lovagtermében dr. Mádl Antal, a társaság tudomá­nyos tanácsának elnöke nyit­ja meg, majd dr. Ladányi József, a Borsod megyei Ta­nács elnöke köszönti a meg­jelenteket. s ad rövid átte­kintést a megye múltjáról, fejlődéséről. Ezután dr. Ső­tér István akadémikus, a Ma­gyar Tudományos Akadémia irodalomtudományi intézeté- (Folytatás a 4. oldalon) Péntek, 1972. szeptember 1. Szepteieri úiratezilés-j-nneplőruhás fia­talölt lepik el az utcákat, s a tanévnyitó ün­nepségekkel megkezdődik az 1972/73-as tanév. Igaz, ez a tanév nem ígér lát­ványos. ú.i változásokat, nem hoz a korábbiaktól merőben eltérő formá­kat és módszereket, mégis különbözni fog a mageiőzőektől. Nemcsak azért, mert minden .tan­év különbözik a megelő­zőtől, hanem azért Is, mert az MSZMP Köz­ponti Bizottságának az oktatásügyről szóló ha­tározata után követxe- ■ zik. Iskolarendszerünk­ben, iskolapolitikánkban jelentős szerepet tölt be ez a határozat: egyrészt azért, mert megerősítet­te iskolarendszerünknek az adott helyzetben való helyességét, másrészt azért, mert rámutatott azokra a fogyatékossá­gokra, hiányosságokra és hibákra is, melyeik kija­vítására. melyeknél a változtatásra szükség van. Ez a változtatás kez­dődik el tulajdonképpen ebben az esztendőben azokon a területeken, ahol a tartalmi munka javításával, a helyi erőforrások és lehetősé­gek jobb kihasználásá­val mód nyílik. Mindez tulajdonkép­pen folytatása annak az­ok haló-nevelő folyamat­nak, melyet az előző -evekben is tapasztalhat­tunk, észlelhettünk isko­láinkban, de a párthatá­rozat tükrében jobban látjuk, hogy hol van még tennivaló, hol léphet­nénk előbbre. Az új tanév új felada­tokat, új erőpróbákat je­lent, Szeptember elseje mindig újrakezdést noz, tiszta lappal indulási, s a tanulókon, a tanáro­kon múlik, hogy 10 hó­nap múlva miként zárul a tanév. Mert a mai ün­nepségek után a hétköz­napok következnek, ta­nulással és tanítással, nem egyszer elesügge- déssel is. Eredmények és eredménytelenségek lei­zik majd, hogy ki meny­nyire fogadta meg saját maga fogadalmát, hogy tudásához és erejéhez méltóan tanul a tanév­ben. Mert ezek a foga­dalmak mindig elhang­zanak. de év közben sok diák elfedekezik róla. A pedagógusokon is múlik, hogy mennyire tartják ébren ezeket a fogadal­makat, ösztönzik diákja­ikat az okos tanulásra, ismereteik horizontjá­nak tágítására. A mi társadalmi rendünkben bárki beléphet a tudás biro­dalmába. Isko­láink kapui nyitva állnak. Csak a kulcsot kell megtalálni, hogy bejussanak oda. s ehhez a pedagógusoknak meg kell tanítani tanul­ni a gyerekeket. Ez az .új . tanév s minden tan­év legfőbb., feladata. Cs. A. Fock Jenő látogatása Elutaztak a szovjet békeaktivisták Nem a földben volt a hiba A dolgozók érdekében (3. oldal) Rádió- és tv-műsor

Next

/
Oldalképek
Tartalom