Észak-Magyarország, 1972. augusztus (28. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

ESZAK-MAGYARORSZÄG 1972. augusztus 1., kedd Eseményekről RÖVIDEN diplomáciái KAPCSOLAT A Magyar Népköztársaság és Ruanda Köztársaság kor­mányai a kölcsönös kapcso­latok fejlesztésének óhajá­tól vezéreltetve, a nemzetkö­zi téren, és a kétoldalú kap­csolatokban megnyilvánuló fokozott együttműködés ér­dekében elhatározták diplo­máciai kapcsolat létesítését a két. ország között nagyköveti szántén. WALDHEIM PERINGBE LÁTOGAT Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára augusztusban Pe- kingbe látogat — jelenti az AFP meg nem nevezett ENSZ -diplomatákat idézve. A látogatás pontos dátumát a héten fogják hivatalosan be­jelenteni. BOMBAROBBANÄS Bomba robbant Zambia kormányon levő pártjának, az Egyesült Nemzeti Függet­lenségi Pártnak főhadiszál­lásán. Kenneth Kattnda, a párt elnöke itt tartott beszé­det egy tömeggyűlésen. de röviddel a robbanás előtt távozott. A bomba jelentős kárókat okozott, de személyi sérülésről nem érkezett je­lentés. TENGERÉSZEK ÜNNEPE A Szovjetunióban vasár­nap emlékeztek meg a ten­gerészek hagyományos ünne­péről, a haditengerészeti flotta napjáról. Az ország valamennyi kikötőjében megtartották a hadihajók díszfelvonulását, siportünnep- ségeket, népünnepélyeket rendeztek. A na.gy szovjet kikötőkben este díszsortűzzel köszöntötték az ünnepet. MEGHALT SPAAK Szívroham következtében, 73 éves korában, hétfőn haj­nalban elhunyt brüsszeli la­kásán Paul-Henri Spaak, volt belga miniszterelnök, A politikus 1957—61-ig a NATO főtitkáraként tevékenyke­dett. FELFORGATOK PERE A prágai törvényszéken hétfőn megkezdődött Milan Hübl és társai bűnügyének tárgyalása. A csoportot ál- laimellenes felforgatás bűn­tettével vádolják. Hübl és társai 1971 tavaszától 1972-ig a szocialista áll am rend gyen­gítése céljából uszító szöve­gű' röplratokát állítottak elő illegális módon és ezeket Csehszlovákiában, valamint külföldön terjesztették. NDK—FINN KAPCSOLATOK A finn—keletnémet diplo­máciái kapcsolatok felvételé­nek előkészítése céljából Kurt Niei (jobb oldalon) nagykövet vezetésével NDK- dclcgáció érkezett Helsinki­be. Kép: a küldöttséget a repülőtéren Paul Gustafsson nagykövet fogadta; A SZOT eliiséiéittk Kést Hétfőn ülést tartott a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége. Töb­bek között’foglalkozott a vál­lalati és szakszervezeti tes­tületek jog- és hatásköré­nek érvényesüléséről és a további feladatokról előter­jesztett jelentéssel. Az anya­got megfelelő kiegészítés után a SZOT legközelebbi ülése elé terjesztik. Az elnökség részletesen tárgyalt a kivitelező építő­iparban érvényesülő szak­szervezet; és üzemi demok­rácia helyzetéről, a kedvező és kedvezőtlen tendenciák­ról, Az építőiparban a szak- szervezeti vezető testületek jog- és hatáskörét az ága­zati sajátosságok szerint ala­kították ki, tehát figyelembe vették, hogy a sok. egymás­tól távol eső munkahely mi­att a szakszervezeti taggyű­léseket bsak decentralizáltan tarthatják, s a helvj lehe­tőségeknek megfelelően lehet irányítani a különböző mű­hely- és munkahelyi bizott­ságokat is. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az építőipar szakszervezeti testületéi éltek jogaikkal és a tagok érdekeit messzeme­nően figyelembe véve rend­szeresen véleményt nyilvá­nítottak és döntöttek a vál­lalatok gazdasági munkáját alapvetően meghatározó kér­désekben is. A gazdasági ve­zetők megítéLésével’kapcsola­tos szakszervezeti jogkör nö­velte a választott testületek tekintélyét és felelősségét. A minisztériumok általában megkeresik és igénylik az Il­letékes szakszervezeti testü­let véleményét. Üjabban gyakoribb és köz­érthetőbb a dolgozók tájé­koztatása, s elsősorban a vállalatok vezetői, tekintik fontos politikai kérdésnek a munkások véleményének meghallgatását, a közös ta­nácskozásokat. Az üzemi demokrácia fó­rumain, a termelési tanács­kozásokon, a műszaki konfe­renciákon, a szocialista bri­gádvezetői értekezleteken előterjesztett fontos vállalati feladatok megtárgyalásával a korábbinál szélesebb körben , vonták be a dolgozókat a vezetésbe. A demokratikus vezetésben azonban még „6ui kapott méltó helyet az üzemi demokrácia fórumai között az újítók, a törzsgárda-ta- gok, a fiatal műszakiak ta­nácskozása, amely egv-egy témakörben nagyon sok se­gítséget nyújthat a vezetés­nek. A jelentés végül összege­zésként megállapította, hogy a közvetlen fórumokon, a képviseleti demokrácia útján és a demokratikus vezetés] módszerek erősödésével fej­lődött az építőiparban az üzemi demokrácia. w Újabb terrorbombázások Az agresszorok súlyos veszteségei mm Az egyik „katonai célpont” zott középiskolája. m-mb’í Nam I)inh városka lebonibá­Dél-Vietnamban a felsza­badító erők három fronton indítottak támadást vasár­nap: Hűé városánál, Quang Tri tartományi székhelynél, és a partmenti fennsíkokon. A Felszabadulás hírügy­nökség összesítő jelentése szerint április 8. és július 20. között, 100 nap alatt a népi felszabadító erők Vietnam középső részén 79 500 ellen­séges katonát tették harc- képtelenné. . Ezenkívül meg­semmisítettek 511 repülőgé­pet, 25 millió liter üzem­anyagot, 20 hadi-, illetve partra szálló hajót, elfog­laltak vagy megsemmisítet­tek 2334 katonai járművet. A legújabb jelentések sze­rint a Hanoi körzete ellen intézett vasárnap délelőtti lé­gitámadás során a VDK légvédelme két amerikai re­pülőgépet lőtt le. Ezzel az Észak-Vietnam felett lelőtt amerikai repülőgépek száma 3792-re emelkedett. Három hónap alatt: az amerikai repülőgépek több mint hatvan oktatási intéz­mény ellen intéztek bomba­támadást, több száz tanárt és gyereket öltek meg. A VDK külügymi.nsztóriu- mának képviselője' hétfőn nyilatkozatban bélyegezte meg az amerikai légierő jú­lius 30-án végrehajtott újabb bombatámadásait az ország sűrűn lakott területei, töb­bek között Hanoi közvetlen elővárosai és Haiphong ki­kötővárosa ellen. A nyilatkozat megállapít­ja: a támadásnak sok polgá­ri személy esett áldozatul, lakóházak sora pusztult, el és súlyos károk keletkeztek ipa­ri és kulturális létesítmé­nyekben. Több helyütt megsérültek a gátak is. Az amerikai légierő hét­főn nagyarányú légitámadást hajtott végre a VDK legna­gyobb kikötővárosa. Haiphong ellen. A légvédeiem a város fölött megsemmisített egy Phantom típusú vadászbom­bázót. k< al j^ecie. Lstté-jülalemsersolás v í >rn7r*u k. Az 1972. július 3'1-én 4 811 134 hűtőgép megtartott lottó-juta- 4 816 021 h azt art. g. lom sorsol ásró-L, ame- 4 824 064 táskarádió ]yen a 27. heti lottó- 4 827 501 náztart. g. szelvények vettek 4 830 375 éléskamra ut. részt. 4 833 029 rádió 4 857 110 hűtőgép Szám Nyeremény 4 865 281 utalv. 4 866 084 utalv. 1 521 558 élésikamra ut. 4 872 271 éléskamra ut. 5 1% 700 tv [47 1 539 086 méteráru 4 »73 568 motorkérékp. 5 199 907 lak. te* 1 542 304 külí. társasul, 4 874 809 hűtőgép 1 552 397 ki mit vál. 4 926 157 tv 3 006 926 ki mit Vál. 4 929 176 ki mit vál. 3 013 415 éléskamra ut. 4 93Ö 677 jéléskamra Ut. ^ kio 5 113 274 hűtőgép 46 ^ 5 113 502 éléskamrává , 5 141 494 bútor ' 1P'I- ^ 5 153 597 ki mit 5 165 340 utalv. 5 169 028 utalv. 5 170 153 haztart* 5 178 681 magnó L 11 a>] 5 186 205 utalv. pOtné a 5 204 443 éíeskarh^P^gi 5 242 469 utalv. ffáiTOZ 5 247 814 Utalv. áw. 5 272 287 éléskaViU 3 027 586 tv 3 032 407 iák. tex. 3 039 435 rádió 3 064 279 mosógép 3 079 230 Utalv. 3 113 013 utalv. 3 124 583 Utalv. 3 125 038 rádió 3 130 725 ki mit vál. 3 135 095 tv 4 931 222 utalv. 4 950 471 magnó 4 931 668 Utalv. 4 960 437 ki mit vál. 4 968 149 mosógép 4 970 784 éléskamra ut. 4 983 006 ruházati cikk 4 990 777 bútor lakbér. 4 991 294 tv 4 992 398 ki mit vál. 5 274 432 méteréi'11 lilévé 5 291 221 hűtőgép ÖbonV 5 330 520 magnó ^ u: 5 33« 224 hűtőgép . ^Pe &bbá A nyertes tszín .. .kei 1972. atififel 20-ig kell a tO< 3 138 439 éléskamra ut. 4 993 188 utalv. 3 1 39 071 Utalv. 3 142 691 Utalv. 3 145 296 fény képezőg. 3 148 561 Utalv. 3 156 581 Utalv. 3 160 618 O főt ért ut. I 3 178 592 éléskamra ut. 5 000 001 bútor lakbér. 5 001 996 éléskamra ut. 5 003 066 éléskamra ut. 5 015 163 tv 5 017 079 Utalv. 5 018 089 éléskamra ut. 5 034 798 éléskamra ut. lottó kirendeli- az OTP-'-iékoK-, a np.sta útján a *2 ] «élki alaj. fogadási és . r-nosáehoz műért Mkc V.. Münnitíli T Jrtt. u 15.) eljuttatni'1 berL JViÜ a A gyorstista v j lenül a sorsol«5 . f "készült, az p5.j hibákért felel I 3 217 229 u*alv. 5 090 904 ki mit vál. nem vállalunk. Augusztusi Napjaink Megjelent a Napjaink |i-o- dalmi. í oly ói rat augusztusi száma. Anyagát böngészve, két nagyobb lélegzetű pub- licisztikus írás ragadta meg elsősorban figyelmünket: Gulyás Mihály Helyismeret és közművelődés című írasa és Fekete Gyula Egy korty tenger című rovatának Koz- mopoütika című eszmefut­tatása. De hasznos gondola­tokat tartalmazott a Vitafó­rumban megjelent Máié La­jos írása is Az olvasó né­pért — a színjátszó mozga­lomban, mely ez évekre fel­adatot adó országos méretű mozgalom néhány érdekes, hasznos kezdeményezését mutatja be. A mostani szám elsősor­ban riportjaiban gazdag. Bis ley A ndrás, Nógrádi Gá­bor és Békés Dezső egv-egy írását olvashatjuk. A szoká­sosnál valamivel szegényebb a folyóirat képzőművészeti anyaga. Gazdag viszont a lí­rai termés, s többek között Serföző Simontól és Kalász Lászlótól is olvashatunk ver­seket. A könyvek között ro­vatban Oravecz Imre vertes- kötetéről a Héjról olvasha­tunk két véleményt, feltehe­tően egy vita kezdeteként. Inl)V amerikai tudós na- jßj ponia „beszélget” egy paradicsommal. A tudós nem golyós, ha­nem csak elmélete van. Olyan elmélete, amely sze­rint az élet minden 'for­mája, az ember, az állat, és a növény is reagál a be­szédre és fel is fogja a be- szédhullámokat. Amikor ezt a hírt elolvastam, megelé­gedetten dörzsöltem össze a kezem, s úgy éreztem, hogy az amerikai tudós el­méletében voltaképpen azt dolgozta ki, gyakorlatban azt óhajtja megvalósítani, amit magam is vallók és meg is próbálok, valósítani. A beszéd, az agitáció erejét és csodatevő képességét. Amikor Jézus a kezét rá­helyezte a bibliai Lázár fe­jére és azt mondja, hogy kelj fel és járj, lényegében rábeszélte a klinikai halál trükkjével ntakacskodó Lá­zárt. hogy felesleges tovább játszania a megholtat, úgy­is tudja már, mi a vélemé­nye róla családjának és ba­rátainak. És az értelmes szó és agitáció lám hatott: Lázár felkelt és járt:. Bogy ÍQV jobban járt-e, azt per­sze nem jegyezte fel a biblia. Nos, tehát e példák ösz­tönző hatására magam is meglettem elméletem gya­korlati kísérleteit és több rábeszélést hajtottam végre, Ide figyeljen paprika! hogy rábeszélésem alanyai megfelelően rezonáljanak a beszédhangra. Kísérleteim messzemenően egybevágnak az amerikai tudóséval, egy — elhanyagolható esettől eltekintve. De erről majd a végén. Megmagyaráztam például a mérges . kígyónak, hogy mily jellemtelenség és em­bertelenség, sőt kígyótlan- ság csak úgy valakibe vá­ratlanul belemarni. Egy em­bernél ez még érthető, de egy kígyónál a legnagyobb fokú modortalanság. Nem elég, hogy csúszik, mászik, ráadásul még orvul üteg is mérgezi mások éleiét — mondtam■ monoton hangon, hogy egyrészt szavaim lé­nyege, másrészt a beszéd­hang szuggesztív hatása célhoz vezesse kísérletemet. Mondanom sem. kell, a kígyó sírva fakadt, a. bar­kára, akarom mondani a. farkára, állt ős kijelentette, hogy soha többé nem lesz csúszó-mászó, • a mérget mint olyat egyszerűen ki is törli a szájából és az életé­ből és ezentúl csakis a ha­tóságilag engedélyezett hús­ból jog enni. A, paradicsom helyett én a hazai hegyes zöld papri­kával váltottam, szói növe­kedvén az mind nagyobbra a palántán. „Ide figyeljen, paprika — mondtam —, ne legyén annyira csípős, hogy érintkezésbe kerülni önnel már inkább fájdalom, mint boldogság." Arról is szól­tam, hogyha netán édesne­mes lenne belőle, az ne. je­lentse egyben azt is, hogy oly fennen hordja, majd az orrát, miszerint csak az angol királyi család között érezze otthonosan magát, a drága, Szavaim itt sem maradtak üvegházba kiál- iott szavalA paprikapa­lánta ott a. helyben meg­ígérte. hogy mire felnő, le­csó lesz belőle, meg zöld. húsú kísérő a vajas kenyér­hez, s elutasít majd min­den olyan közeledést, amely e szavakkal kezdődne: „Te, drága!" I ilIÉÉ lllÉÍ8Í4 A nglia Vietnamja... — mind gyakrabban szelj a világsajtóban ez a nem éppen új, de még * zélmúltbán is csak ritkán használt kifejezésj a fogalmazás több okból,még mindig túlzás. De — s4 . — mind kevésbé lehet csodálkozni azon, hogy ezt aL| 1 lönös hasonlatot, felkapták és divatossá tették a koro4* tálorok. pllh Az ulsteri dilemma nem kerül annyi angol vagy éSJit j ír emberéletbe, mint a vietnami háború amerikai és jpszs nami áldozatainak száma — ennyiben túlzott a haso^^ De London számára van azért egy kísérteties has4n t «ág: Ulster angol vonatkozásban éppen olyan ■lfo0c ványnak bizonyul, mint Washington számára VieWjng^ minden mozdulatra mélyebbre merül el benne a bBHs { litika, ahelyett, hogy kikerülne belőle. k, Ha egyáltalán lehet jósolni az ulsteri ingovánnyal W6lj csolatban, körülbelül ez lehet a prognózis a legutobbwtul goi monstré-akeió, a nagyszabású barikádbontás ulifting Hétfőn hajnalban ugyanis szabályos katonai hM kél velet kezdődött Észak-írország két legnagyobb válj eg| ban, Belfastban és Londonderryben az immár világőtunl ismert katolikus negyedek, a Bogside, Cregad, New Mpán, Ardoyne, Ballymurphy és Andersonstown barikádjaidból’ Az angol hadsereg nagy erőkkel, páncélosok feC*ejgl>a, mellett vonult be ezekbe a kerületekbe és a viszoifc szórványos ellenállást felszámolva lerombolta a rtjfasi kusokáltal korábban épített barikádokat. William 1 fe] telaw, London teljhatalmú ulsteri helytartója ismét «iözej súlyozta, hogy a művelet „mindkét fél szélsőségese1 jtak len irányul ás pusztán adminisztratív. Közigazgatási gjj pontból érthető is ez az intézkedés. Csakhogy a Wrigú brit lépésekhez hasonlóan, sőt hasonló okokból, ,«9lc. ; old meg semmit. Anglia ismét tisztán katonai es/.k%b hoz folyamodott egy alapvetően politikai probléma táré. rázsfészkében. ,-rekl Ráadásul a pártatlanság póza is erősen vitathatott barikádok ugyanis jórészt az UDA nevű protestáns fésé sőséges alakulat terror-alakulatai ellen jelentettek 'rtte , met a katolikus lakosságnak. Nagy kérdés, Whilela'j ké tudja-e tartani azt az ígéretét, amely szerint a brit‘agái patok pótolják majd a barikádok védelmét. ja t És ha be tudja tartani, be akarja-e tartani?... _________________________________________________________/«a ' f uio : Váltottam szót férgén^ iö’ gél is. És az emberi besíf.ente rezonációjára engedelmes1. nV& elcsitult, villámait, szaráT?1 tű lényegét megértve, mis-Tj- ni ríni legfeljebb az éjszak ''Wn; megvilágítani, de nem p' embert tönkretenni vd1 'Tmyc azok, tehát villámait s;>- 1 pen félretette és helyt,^ a szapora esőcseppeket l!> dött megegyezésünk rint a földre. Ä edves barátom — szóltam áld1 a rövid h1 egyénhez, aki éppen a'- látszott tanakodni, hogy ' 1. is döfjön hátba, újonA1 | vásárolt késével, s aki az arcán ásító unalom I' iiolt.' — Kedves barátom 1 mondtam hát neki —, Níjücj el azt a kést! Az cím űdötl köny vre, szépre, mozira .onom jóra, emberségre és bot* ól ^ ságra termett. A kés 1,1 c,' gyerek kezébe való. különben is enni szoktak lác^.^ nem döf leadni. Nem bementő'. ve arról, hogy nincs is rtet tőtlenítve egy ilyen heíjetánv vacak — rezonálíam alja. rí beszédhangomat és 4zág r gyon megnyugtatott, afl*|uc]óSa láttam az orvos arcát jók ü hallottam nyugodt rezoíihem;;» ciájú hangját is: jűntél­— Életben marad. Gy1j Ján ge minőségű volt a W'udor Elhajlott a bordákon .. ■ f'nök< ,iTC ív Gyurkó G%ásit

Next

/
Oldalképek
Tartalom