Észak-Magyarország, 1972. augusztus (28. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

ILAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Magyar szocialista munkáspárt borsod megyei bizottságának lap.ia tvin. évfolyam. 179. szám Ara: 81) fillér Kedd, 1972. augusztus 1. Kommunista és munkáspártot vezetőinek baráti találkozőj Krímben 1972. július 0®.n találkozót tartottak a s'‘«fosta országok kommu- a és munkáspártjainak °‘’ akik rövid üdülésre „Tűztek a Szovjetunióba. L találkozón részt vett: ásánMi®1' Zsivkov, a Bolgár lepár, “‘t'rnunista Párt Központi ra. iuí- Sának első titkára, a w Jó rnt Népköztársaság Ál- v takácsának elnöke, Gus- . Húsúk, Csehszlovákia ‘ T’junista Pártja Közpon- , 20ttságának főtitkára, rev vlard Gierek, a Lengyel öpÄum Munkáspárt Köz- ívni ft,. bizottságának első lit- !_'a‘aKádár János, a Ma- nó ^2°cialista Munkáspárt kigy^ká1°anti Bizottságának első -.tták. il a> "Umzsagijn Ceden­íorint)miap^°n8o.l Népi Porra- és/ éf 1 Pai’k Központi Bízott- azonsak első titkára, a Mon- tartási ^ Népköztársaság Minisz- acsának elnöke, Erich necker, a Német Szocia­>í tó ‘Ni lista Egységpárt Központi Bizottságának első titkára, Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köz­társaság Államtanácsának el­nöke, Leonyid Brezsnyev. a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára, Nyikolaj Pod- gornij, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottsága Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnöksé­gének elnöke. A találkozó során gyü­mölcsöző véleménycserét folytatlak a szocialista es kommunista építés meneté­ről és a szocialista államok sokoldalú együttműködésé­nek további fejlesztéséről. Megvitatták továbbá az idő­szerű nemzetközi kérdéseket. A kommunista *és mun­káspártok vezetőinek talál­kozóján megmutatkozott a teljes kölcsönös megértés és a nézetek egysége minden megvitatott kérdésben. A találkozó szívélyes, baráti hangulatban folyt le. A találkozón részt vett még: K. P. Katusev, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tit­kára, A. A. Gromiko és K. V. Ruszakov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagjai, A. I. Blatov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának felelős munkatársa, R. Fregek, a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottsága tit­kárságának tagja, M. Balev, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának tag­ja, C. Mitea, a Román Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának tagja, W. Eber- lein, a Német Szocialista Egységpárt Központi Reví­ziós Bizottságának tagja. Az SZKP Központi Bizott­sága . ebédet adott a talál­kozó részvevőinek tiszteleté­re. Schröder pekingi tárgyalásairól 1 Minél előbb, mégpedig mindenképpen a rendkívüli parlamenti választások előtt diplomáciai kapcsolatokat kell létesíteni az NSZK és Kína között —1 követelte hét­fő déli sajtóértekezletén Ger­hard Schröder, a CDU he­lyettes elnöke, a szövetségi gyűlés külügyi bizottságának vezetője. Az ellenzéki jobboldali po­litikus szombaton tért '«'issza kéthetes kínai utazásáról, amellyel a pekinei kormány meghívásának tett elevet. Pelei ngben Csou En-lai mb risztével nőkkel. ,é= más vehe­tő politikai személyiségekkel tárgyalt. A kínai—nyugat­német kapcsolatok mellett Schröder szerint kitértek az Egyesült Államok politiká­jára, a nemzetközi helyzetre, a gazdasági kapcsolatok és „véleményt cseréltek a Szov­jetunió politikájáról” is. Köztudomású, hogy az egy­kori külügyminiszter, a nyu­gatnémet jobboldal külügyi szóvivője az NSZK keleti politikájának megtorpedózá­sára törekedve mindig is buzgó szószólója volt az NSZK és Kink egyfajta szent szövetségének. amelyet a szovjetellenesség szálai kap­csolnának össze. Mai számunkból: * BD»0(»tt(»«e»eceae« A dolgozók képviseletében A tervgazdálkodás bevezetése (3. oldal) Nehéz műszak (5. oldal) Tanszervásár (8. oldal) Anvar Szadat. az Egyip­tomi Arab Köztársaság elnö­ke hétfőn délután megérke­zett a líbiai Tobrukba, hogy Moamer El-Kadltafi líbiai államfővel tanácskozzon az országaik közötti unió kér­déséről. A tárgyalások homlokteré­ben Kadhafinak a két ország teljes egyesítésére tett feb­ruári javaslata áll majd, amire nézve Szadat akkor öthónapos gondolkodási időt kért. Ezenkívül nyilván átte­kintik a legújabb egyiptomi és líbiai belső fejleményeket, valamint az általános közel- keleti helyzetet. A líbiai tömegtájékoztató szervek már napok óta lát­ványos kampánnyal készítik elő a tobruki csúcstalálkozót. A lapok jó előre történelmi jelentőségűnek nevezik a tár­gyalásokat. Hétfőn Tobrukban megkez­dődött Szadat és Kadhafi több napra tervezett tárgya­lássorozata. A líbiai hírügynökség sze­rint lelkes tömegek indultak Tobruk városa felé, hogy az este folyamán Egyiptom és Líbia — Kadhafi által java­solt — teljes uniója mellett tüntessenek. \ Hasonló rokon- szén v-megnyilatkozások vár­hatók Líbia más városaiban is. A hét borsodi eseményeiből Kevés rendezvény lesz ezen a héten megyénkben. Vasárnap fogadják az alko­tókat a tokaji írótáborban, a tábor hivatalos megnyitá­sára azonban csak a ■" jövő héten kerül sor. A borsodi programok élére ezúttal egy ülés kívánkozik. A szállítási bizottság ülése o A Borsod megyei Szállí­tási Bizottság ma. augusz­tus 1-én délelőtt fél 10 órai kezdettel ülést tart a me­gyei tanácsháAín. A napi­rendi pontok között szerepel ,.a túlsúlyos jármüvek ha­lasa a forgalomra” téma. 2496 kilométernyi Borsód KPM-kezelésű közúthálóza­ta, azonban az UVATERV vizsgálata szerint ez az út­hálózat mindenben sehol sem felel meg a követelmények­nek. Ennek egyik oka, hogy az úi nagy tengelynyomású járművek nagyon igénybeve­szik az utakat... A hama­rosan átadásra kerülő Tisza .11. vízlépcső is .napirendre kerül a mai tanácskozáson, hiszen éppen a közúti for­galom nehézségeit enyhíti a vízi szállítás helyes szerve­zése. Lényegesek lesznek te­hát az ezzel kapcsolatos ja­vaslatok. Szocialista szerződést kötnek Ugyancsak a Tisza II. víz­lépcsővel kapcsolatos az a szocialista szerződés, ame­lyet pénteken írnak alá To­kajban, az ÉVIZIG tanyaha­jóján.'Augusztus 4-én 10 órá­ra jönnek össze Tokajban a Tisza II. vízlépcső vízhasz­nosításában érdekelt üzemek, vállalatok és termelőszövet­kezetek képviselői, hog> gazdasági vezetőik és K1SZ- titkáraik aláírják szocialista szezrődésüket. A cél: a víz­hasznosítási feladatok minél eredményesebb megoldása. gusztus 6-án a Hangonyi- tónál. A partizánemlékmű­nél kezdődő . találkozón a bükki partizánokra emlé­keznek a fiatalok. Ünnepi beszédet mond Főcze Lajos, a KISZ Központi Bizottságá­nak* titkára. Ezután koszo­rúzásokra kerül sor az em­lékműnél és a bükki parti­zánok sírjánál. Yt ósí tart a megyei r l liCZCS a bükki partizánokra Határ menti ifjúsági ta­lálkozó lesz vásárnap, au­Auguszlus 2-án, szerdán délelőtt 9 órától ülést tart a KISZ Borsod megyei Vég­rehajtó Bizottsága a megyei KISZ-bizottságon. A vb-ülés napirendi pontjai közül ki­emelkedik, hogy megvitatják 1972. második félévének po­litikai ünnepségtervezetét. A szerdai KISZ vb-ülés témái között szerepel még a mi­nősítések megvitatása is. Tegnap reggel a Miskolc városi Tanácson Bérezi Béla, a városi párt-vb tagja, a vá­rosi tanács elnöke fogadta Miskolc lengyel testvérvaro­sának, Katowicének delegá­cióját. A lengyel küldöttség tagjai — mgr. Páwel Pod- bial, a Katowicéi városi Ta­nács elnökségének elnöke, mgr. Edmund Dominiczewski. a tanács jogi és szervezési osztályának vezetője, mgr. Jerzy Berlinski, a tanács ke­reskedelmi osztályának ve­zetője délelőtt Bárczi Béla elvtárs tájékoztatóját hall­gatta meg Miskolc fejlődé­séiül, a fejlesztés további terveiről. A továbbiakban Bárczi Béla elvtárs méltatta a testyérvárosi kapcsolat je­lentőségét. A délelőtti tájé­koztatón részt vett .Miskolc város képviseleteben Drotos László, a városi pártbizott­ság titkára, Rózsa Kálmán, a városi tanács elnökhelyet­tese, dr. Tóth István, a ta­nács vb-tatkara. és Ssuchy Róbert, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára. Katowicéi vendégeink a városi tanácsról a megyei ta­nácsra mentek át, ahol dr. Ladányi József, a megyei ta­nács elnöke jelenlétében folytattak baráti eszmecse­rét. A délutáni programban üzemlátogatást tettek a De­cember 4. Drótművekben, majd Miskolc nagyobb áru­házainak megtekintésével zárták a hétfői programot. Ma, kedden a lengyel ven­dégek ellátogatnak a felső- zsolcai házgyárba, a tervező- vállalathoz és a Diósgyőri Gépgyárba. Hombáróriás A Szolnok megyei Gabonafelvásárló és Tároló Vállalat tö­rökszentmiklósi központjában kétezer vagonos gabonasilót építettek. A hatalmas — 54 m magas — betonépítmény je­lentősen segíti Szolnok megye gabonatárolási problémáit, a régi silókkal együtt Törökszcntmiklóson 4000 vagon ga­bonát tárolhatnak. Véres elnyomás Észak-írországban Belfastban — mint hiva­talosan közölték — „szelek­tív", kis mértékű házkutatá­sokat rendeznek a katonai egységek, Londonderryben azonban házról házra járják a védtelenné tolt katolikus gettókat. Az IRA ideiglenes szárnyának gerillái elrej­tőztek, valószínűleg a leg­többen átmenekültek az Ír Köztársaságba. A ..provók” azonban néhány órával a gettók inváziója után újabb terrorcselekménnyel fejezték ki bosszújukat: bárom autó­ba telepítettek gelignii-tölte- tet és mind a hármat szinte ugyanabban a pillanatban robbantották fel London­derry közeiében, Claudy fa­lucska központjában. Hat ember meghalt a helyszínen. A robbanás valósággal szét- tepte őket, az áldozatok kö­zött egy nő és egy kilenc­éves kislány is volt. Az MTI londoni tudósítója telefonon a következő nyi­latkozatot kapta az északír polgárjogi szövetség belfasti központjából a helyzetről: „Éppen hat hónappal a Londonderry-! véres vasár­nap után az angol kormány újabb nagy’ offenzívat kez­dett az IRA felszámolására. A tömeges razziái? és házku­tatások, a kínzások, a had­sereg kíméletlensége arra vall. hog>> véres elnyomás kezdődik.” Szadat Líbiában Katowicéi vendégek látogatása Miskolcon akaí tovább tart gabo dokkmunkás­hadul' fvJ sztrájk már a kikötő- : o.. hivatalosan nem bze- j iigus^f,', ‘ «L?partokul is sztrájs- j ttel a túrják el a hajóktól, szene*i 73 százával vesztegel- 1 tdepf | Nagy-BU tan ni a partjai­ig a tizedik napja folyó INT it fofokás-sztrájkban. A ; 'eSén a kikötői bizalmi- avj íjnM^SOs bizottsága Bir- í az 4v amben elhatározta, őrintC,, folytatja a sztrájkot a si n% „ foafo'uN intézményes tátflhv fogért, a nagyobb ál- átutair^u •intőt helyzetben ült össze jen , °n Jack Jones szállitó- házO1 vf^rvezeti főtitkár« és a Aldington, a londoni i fo hatóság elnökének jy?séve] az a vegyesbi- is amelynek feladata művé "bnltalni egy újabb koriip- >lás NTffwunot az országos >1 28 Q‘íp, leszerelésére. Ha a lécsi ' Jjtság javaslatait a dokk­1 mű'i.. íasol? másodszor is el- ugusf akkor a kormány alig­ismét bevezeti a 1 fofo’üli állapotot, vagy veszi az ipari viszo- Ufl|.' törvényének a sztráj- '• . esetére alkalmazható vos *‘fosait. 1972. ^ 2 órát1 •n) . MisK* ^ %piakult H* úi görög H kormány jón á'ty°I'8iosz Papadopulosz tárhaC!ls vezetésével hétfőn i hőm fott megalakult az új gö- -30. A. 0l'rnány. A kabinet 22 i 20-4u a déli órákban letette i '’Átall esküt. . | ármány -9 új tagja kö­Jattén — Szpiridon Ka- r | 2 és Kleantisz Danialosz MdW’lsáhl*0 Voltak az 1967 ap- : i6-«*yv«n "lezajlott államcsíny ‘6;061„L feloszlatott képviselö- *u. Td. Lfk- «előzőt a rrünisz- ítel: mellett működő ál­r r- az utóbbit; a gaz­jotu ■államtitkár.. paszL­n fevezték ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom