Észak-Magyarország, 1972. július (28. évfolyam, 153-177. szám)

1972-07-01 / 153. szám

I V/ ! ' ' ' 'S" HAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! B nntt magvak szocialista munkáspárt borsod megy ei bizottságának lapja AVIII. évfolyam, 153. szám Ara: stíl fillér Szómba!, 1072. július 1. Fock Jenő elutazott Mongóliába Djamzsagijn Cedenbalnak. a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottsága felső titkárának, a Mongol Népköztársaság Miniszterta­nácsa elnökének meghivá- i ^ra Fock Jenő, az MSZMP , Politikai Bízott ágának tag­ja, a Minisztertanács elnöke ; és felesége pénteken hiva- ••alos. baráti látogatásra a Mongol Népköztársaságba utazott. A Minisztertanács elnökét a látogatásra elkísérte Marjai József külügyminiszter-he­lyettes és Kádas István nagykövet, a külügyminisz­térium főosztályvezetője. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, és Vályi Péter. a Minisztertanács el­nökhelyettesei, dr. Csanádi György közlekedés- és pos­Ismét tárgyalnak Párizsban , Nixon elnök csütörtökön j bejelentette, hogy az Egye­sült Államok két hét, múlva, ; július 13-án visszatér a pá­rizsi tárgyalóasztalhoz, nem jelölte meg azonban az Észak-Vietnam elleni harci , i "lelemények befejezésének iuőpontját. vagv feltételét, és ugyancsak teljes homályban hagyta az amerikai csapatok teljes kivonásának határide­jét. A tévében is közvetített sajtóértekezlet 44 percig tar- í lőtt. és a legtöbb kérdés a vienarni háborúra vonatko­zott. A párizsi Vietnam-érte- kezleton résztvevő TOK- és OIFK küldöttség szóvivő' náMekeo rö'dd nyilatkozat­ban foglalkoztak Nixon amerikai elnöknek azzal a beinah beielentésevel. boso az amerikai küldöttség jú­lius 13-án visszatér az érte­kezlet tárgyalóasztalához. A VDK küldöttségének szóvivőié kijelentette: ..Nixon kormányzat rákényszerült arra, hogy elfogadja a pá­rizsi Vietnam-értekezlet. 150. ülésének megtartását július 13-án. Ahhoz azonban, hogy az értekezleten haladást ér­hessünk el, árrá van szük­ség, hogy a Nixon kormány­zat feladja agressziós és neo- kolonialista á> láspont.iát, hogy változtasson merev magatartásán, és hogy ko­molyan tárgyaljon. A DIFK küldöttségének szóvivője szintén arra hívta fe| a figyelmet, hogy az ame­rikai küldöttségnek komoly szándékokkal kell vissza­térnie az értekezletre. Eredmények, gondok., feladatok osztályának vezetője köszön­tötte a részvevőket, majd Merényi József, az osztály helyettes vezetője tartotta meg igen részletes, elemző beszámolóját. Az elmúlt, most befejeződött tanév a X. kongresszus határozata alapján megkezdődött, és be­fejeződött felülvizsgálat, a tanács- és ifjúsági törvény életbelépésének esztendeje is volt. Hatottak azok a társa­dalmi szintű „elvárások ’ is. amelyek — a fizikai dolgo­zók gyermekeinek segítése, az ifjúság pálva választásá­nak megjavítása — a koráb­biaknál erőteljesebb feladat­ként jelentkeztek. Az 1971.—72-es tanév álta­lánosságban előbbre lépést (Folytatás a 4. oldalon) Csapolás az LKM hen taügyi miniszter, dr. Falu- vegi Lajos pénzügyminiszter. Párái Imre, az Országos Tervhivatal elnöke, dr. Vár- konyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatalának elnöke. Púja Frigyes, a külügymi­niszter első helyettese. Je­len volt a búcsúztatásnál V. J. Pavlov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. Ott volt a búcsúztatásnál Lhamszuren- gin Tudev, a Mongol Nép- köztársaság budapesti nagy- követségének ideiglenes ügy­vivője. Fock Jénő. az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsénak elnöke, felesége és kíséretének tag­jai úton a Mongol Népköz- társaság felé, pénteken meg­szakították útjukat Moszk­vában. Fogadásukra a vnukovoi repülőtéren megjelent Dmit- rij Poljanszkij, az SZKP Po­litikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertaná­csának első elnökhelyettese. Nyikolaj Rogyionov külügy- .miniszter-helyettes, és több más hivatalos személyiség. Ott volt Rapai Gyula, ha­zánk moszkvai nagykövete is. Fock Jenő rövid pihenő után folytatja útját. Fock Jenő. az MSZMP Po- j litikai Bizottságának tagja, a j Minisztertanács elnöke — út­ban a Mongol Népköztársa­ság fővárosába Ulánbátorba! — pénteken este Omszkba! érkezett. A magyar kor­mányfőt. feleségét, valamint! kíséretet — a szibériai nagy- j város repülőterén Sz. Man- jakin. az omszki területi j pártbizottság első titkára, valamint a területi és a vá­rosi tanács több vezetője fogadta. Fock Jenő és kísérete szombaton Omszk neveze­tességeivel ismerkedik, és vasárnap repül tovább — Irkutszk érintésével — a Mongol Népköztársaságba. Fotó: Szabados Mai számunkból: íAUhUiCSOfb sorsolás (2. oldal) A fizetésen felül (3. oldal) Eltiltva a vezetéstől (5. oldal) Sport {7. oldal) V illamosenergia-ipari találkozó Kazincbarcikán Tegnap, június 30-án, pén­teken a város főterén mint­egy 900 meghívott vendég, valamint az érdeklődök je­lenlétében nyitották meg Kazincbarcikán a 22. villa­mosenergia-ipari találkozol. Jelen volt: Licites Lajos, a-- MSZMP Központi Bizottság tagja, a Vas-. Fém- és Vil- lamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, Tóth József, az SZMT ve­zető titkára, a megyei párí- vb tagja, Schiller János, a Magyar Villamosművek ve­zérigazgatója. dr. Vékony Ernő, az MSZMP Kazincbar­cikai városi Bizottságának titkára. Takács István, a Ka­zincbarcikai városi Tanács elnöke. Ollón István, a Bor­sodi Vegyikombinát oártbi­zottságanak titkára, ország- gyűlési képviselő, valamint más párt-, tanácsi, tömeg­szervezeti vezetők, és a társ-üzemek képviselői. Meg­nyitót Boái Béla, a Borsodi Hőerőmű igazgaiója mon­dott. U Lali, rá, ~ nog;, nagy történelmi hagyományokkal rendelkező városok után első ízben került sor ilyen jel­legű találkozóra Kazincbar­cikán. Ezt követően Takács István, a Kazincbarcika vá­rosi Tanács elnöke a ven­déglátó város közösségének nevében üdvözölte a részt­vevőket. A 22. villamosenergia-ipari találkozó részvevőit Méhes Lajos köszöntötte. Utalt rá, hogy a dolgozó nép munkája megváltoztatta a táj areula­ft földekről jelentik Péter-Pál napjának dél­utánján megdördült az ég, és kiadós zápor pásztázta végig a miskolci járás déli részét. A termelőszövetkezetekben átmenetileg abba kelleti hagyni a betakarítási mun­kai: a nedves gabonát sem kombájnnal, sem kézzel nem szabad vágni. Más községei; 'halárában azonban egész nap arattak, így elmondhatjuk, hogy' a hagyományos aratás­kezdés az egész megyében megtörtént. Kivonultak a kombájnok a mezőcsáli és a mezőkövesdi járásban is. bál­áz őszi árpa aratása a par­tos, homokos részeken a Péter-Pál napi időpontnál hamarább megkezdődött. Megkezdődött a repce ara­tása is. A _ munka azonban nem könnyű, mert nagyon sok a dőlt őszi árpa, és a bú­zatáblákban is vannak vihar­tól megkavart, dőlt foltok, amelyek lassítják a kombáj­nok munkáját. Ha az időjá­rás továbbra is ilyen válto­zékony marad, bizony, nem könnyű aratásnak nézünk elébe. Ezért a gazdaságok — mint a mezőcsáli járásban elmondották — továbbra is nagy gondot fordítanak á fel­készülésre: a betakarítás kampányterv szerint folyik, es a kombájnoktól beszállí­tott szemestermést a szövet­kezetek saját szérűikben tisz­títják, szárítják. Ott, ahol a gépi aratás megkezdődött, a kombájnolással párhuzamo­san halad a szalma bálazá­sa, és hamarosan megkezdő­dik a tarlóhántás is. A terméskilátásokról szól­va a mezőkövesdi járásban arról tájékoztattak a közös gazdaságok vezetői, hogy a kenyérgabona-termés ebben az évben is jónak ígérke­zik. Az aránytalan őszi, téli és tavaszi csapadékmegoszlás ellenére is a járás különböző területein, a jelenlegi tapasz­talatok szerint nem lesz nagy eltérés a terméseredmények­ben. Itt is hangsúlyozták azonban a szakemberek: szá­mítani lehet rá, hogy' a be­takarítás időszakában csapa­dékos lesz az időjárás, ami a betakarítás ütemenek las- súlásán kívül a nedves ga­bona mesterséges szárításá­val növeli a közös gondokat. A témával kapcsolatosan a, gabonaiparnál is hangsúlyoz­ták, hogy bár tekintélye' Szárítókapacitás van a mező­gazdasági üzemeknél, illetve a gabonaiparnál. a csapadé­kos időjárás a megy'e terüle­tein nagy eltéréseket hozhat, ezért helyenként kapacitás­hiány, máshol felesleg jelent­kezhet. Ezért tehat mindkét félnek, a termelőüzemeknek es a feldolgozó vállalatnak is fel kell készülniük a mester­séges szárításra. A megyében az adatok szerint mintegy ezer kom­bájnt készítettek elő a nagy munkára, s bar ez nagy se­gítséget jeleni, egyes gazda­ságokban, a deli járásokban bizony, máris géphiány van, míg az északi részeken várni kell a betakarítással. Örven­detes, hogy a korábbi évek­ben kialakult gyakorlatnak megfelelően mind több déli es északi fekvésű tsz ..dolgo­zik össze'’, 'fagyharcáról es Sajógalgócró. például Mező- csátra küldenek kombájno­kat, s amik ezekre itt lesz szükség, a n.zzöcsátiak nem­csak a kölcsönt adják vissza, hanem meg is toldják azt sa­ját gépeikkel. Egyébként a gépkölcsönadási akció, mivel a területi szövetségek a moz­galom élére álltak, megve- szerte jól halad, és a kezdeti ütemből ítélve kilátás van rá, hogy a gabonabetakarí- i tást mindenütt megfelelő : ütemben, minél kisebb szem- | veszteséggel végzik el. j tát. a három kis községből 30 000 lakosú szocialista va­rost hoztak létre. A megnyitó ünnepség be­fejezése után a több naposra tervezett eseménysorozat első napján a vendégeknek a vá­1 ÜÖ Li JUIíj/.íIi ilü*'A-i.L)ckli iCVfcll* tették a megyét és várost is­mertető filmeket. Az első napi program az Egressy Béni Művelődési Központ klubtermében tánccal egybe­kötött ismerkedési esttel ért végét. Ma. szombaton kora reg­gel a sportprogram fő ese­ményével íolydatódik a ta­lálkozó. A különböző váro­sokból érkezett 6—ti tagú természetjáró é's városismer­tető kategóriákban verseny­ző csapatok mérkőznek meg egymással a fődíjért, vala­mint a vándorserlegekért. Ezt követően a város több pontján egyidőben folytatód- nak majd az ünnepi talál­kozó eseményei. . Délelőtt 9 órai kezdettel kerül sor az Egressy Béni Művelődési Központ előadó­termében az együk jelentős eseményre, a szakmai an­kéten foglalkoznak majd A l er égő szenv yezettségének halasa -a villamosberendezé­sekre című témával. Továb­bá a MÉLYÉPTERV-nek a Borsodi Hőerőműben kísér­letként bevezetett szabadal­máról is szó lesz A csőkam­rás adagolóberendezés alkal­mazása az , cröművi zagy el~ távolításánál címmel. Ugyancsak a művelődési központban kerül sor a Vil­lamosén ergia-ipari Vállala­tok. a Villamos berendezések és Készülékek Gyára, az Elektermax és a Műszeripari Kutatóintézet közös termék- bemutatóján;. Délután a varos két nagy üzemében, a Borsodi Hőerő­műben és a Borsodi Vegyf- kombinátban lesz üzemláto­gatás. A találkozó hivatalos záró­ünnepségét szombaton estes KV3E sporttelepén tartják. Az eredményhirdetés és a di­jak átadása után Kovács Ferenc, a találkozók intéző bizottságának elnöke zárja be a rendezvénysorozatot. I icgflüP' június 30-án dél­előtt a niesypi tahács tanács­termében kibővített csoport­vezetői értekezleten össze­gezték a;í Til - 2'es tanév megyei ® ílulizt11’ 8°nd' iáit. és aí /j , <3-as tanév legfőbb feladatait. Az ülé_ sen, amelye'1 d Part- és ál­lami szetv-k művelődésügy'« osztályvezető1- a szakfel­ügyelők es d , ZeP<fokú ok­laíasi ini^'^nyek igazga­tói vette« ’ ott volt Varga Gábor™; * megyei ta­nács elnökbe yettese. az or­szággyűlés a ■*, Aszta­los János. f Partbi­gyei taiiácS 'lodésügyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom