Észak-Magyarország, 1972. június (28. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-01 / 127. szám

Foto: Szabados György XXVIII. évfolyan, 127. szám Ara: 80 fillér Csütörtök. 1972. június 1. A diósgyőri új lakótelep ifjú lakói Ratifikálás Moszkvában Nixon Varsóban Nixon amerikai elnök Te­heránból szerdán délután egynapos hivatalos látogatás­ra a lengyel fővárosba érke­zett. A repülőtéren államfőnek kijáró tisztelettel fogadták Nixon elnököt. A várócsar­nok homlokzatát lengyel és amerikai állami zásdók dí­szítették. Diszszázad sorako­zott fel. A magas rangú ven­déget huszonnégy ágyú disz- sorlüze köszöntötte. A repülőgépből kilépő Ri­chard Nixont Henryk Jab- lonski az államtanács elnöke, majd Piotr Jaroszewicz mi­niszterelnök üdvözölte. Nixon amerikai elnök pén­teken. közép-európai idő sze_ rint hajnali 2.30 órakor fog beszámolni az amerikai nép­nek és a kongresszus két •házának a szovjet—amerikai csúcstalálkozó eredményeiről. Részlet a Növekedett ' az expert ; A Külkereskedelmi Mi­nisztériumban szerdán tájé­koztatták az újságírókat az export-import alakulásáról. Exportunk az év első négy hónapjában 24 százalékkal volt magasabb, mint ta­valy ilyenkor, ugyanakkor az impart mintegy 10 száza­lékkal csőiéként. Ezen belül természetesen jelentősek a szóródások. Bizonyos termé­kekből, mint például gép­ipari cikkekből az. átlagos­nál jóval nagyobb mérték­ben növeltük a kivitelt, s bár az import csökkent, gé­pekből. golyóscsapágyakból, takarmányból a tőkés orszá­gokból többet hoztunk be. mint egy évvel ezelőtt. Az export növekedése és az im­port csökkenése még nem jelenti azt. hogy külkeres­kedelmünkben egyensúlyi helyzetet sikerült teremteni, a tendenciák azonban min­denképpen kedvezőek, s az 1972-re készített prognózis szeri n t k ü 1 k e r esk ed elrn ü n k az idén a tervezettnek meg­felelően alakul. Központi : közvetlen beavatkozásra te­hát változatlanul nincs szűk- ! I ség. I szóló okmányt Mihail Geor­gadze, a Legfelsőbb Tanács elnökségének titkára is alá­írta. Részt vett az. ülésen Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fő­titkára is. Ezzel szovjet részről is be­fejeződött az utóbbi évek vitathatatlanul legfontosabb nemzetközi jogi okmányá­nak ratifikálási eljárása, s így a szerződés a ratifikációs okmányok bonni kicserélése­kor hatályba lép. A ratifikációs eljárás befe­jeződését a szovjet főváros­iján érthető elégedettség fo­gadta. mivel ezáltal a Szov­jetunió és a többi európai szocialista ország egyik leg­fontosabb politikai és dip­lomáciai célkitűzése vált va­lóra: a szerződés harmadk cikkelyében ugyanis a felek kötelezik magukat arra, hogy csorbítatlanul tisztelet­ben tartják az összes euró­pai államok területi sérthe­tetlenségét a mai határaik között. Összehangoltabb energiagazdálkodást! Ülést tartott a Borsod megyei NEB A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége ratifikálta a szovjet—nyugatnémet szerződést. Képünkön: Podgornij államfő (baloldalt) méltatja az aláírást. Az elölérben: Leonyid Brezsnyev Nytkolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa elnökségének elnöke szerdán délután törvényere­jű rendeletet írt alá arról, hogy a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának elnöksége egyhangúlag ratifikálta a Szovjetunió és a Német Szö­vetségi Köztársaság között 1970, augusztus 12-én aláirt szerződést. A ratifikálásról A Magjai- Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság közötti kapcso­latok, a két ország népéi barátságának elmélyítése, valamint a szocialista orszá­gok közötti egység és inter­nacionalista együttműködés, a társadalmi haladás érdeké­ben kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül dr. Fidel Castro Ráznák, a Ku­bai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága első titká­rának, a kubai forradalmi kormány elnökének a Ma­gjai- Népköztársaság Zászlo- rendjének gyémántokkal ékesített 1. fokozata kitün­tetést adományozta. A kitüntetést L osonczi Pal, a Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke szerdán este az Országház Munkáesy-termében nj'új- totta át, Losonczi Pál. a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköz- társaság kormánya és né­pünk nevében tisztelettel es elvtársi barátsággal köszön­tötte Fidel Castrot. kitünte­tése alkalmából. A Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, a kubai forradalmi kormány elnöke köszönő szavaival elmondot­ta. hogy a kuöai nép mély szimpátiát és tiszteletet érez a magyar nép. a Magyar Népköztársaság pártja és kormánya iránt, tudatában van annak, hogy Szovjet- Oroszország után közvetle­nül Magyarország volt az az ország. ahol létrejött a munkáshatalom. Majd így folytatta: — ismerjük kitar­tásukat, szilárdságukat, hő­siességüket a harcban, ame­lyet a reakcióval, a fasiz­mussal szemben folytatlak. Ismerjük küzdelmeiket azért, hogy győzelemre vigyék a szocializmust. azt a hősies magatartást. amellyel né­pük és pártjuk a legnehe­zebb helyzetekben is síkra- szállt a győzelemért. Nagyon .ínélv érzéseket táplálunk azok iránt a hős munkások és múnkásnök iránt, akik életüket áldozták az üg>rért. Emlékezünk az elnyomatá­sokra és a győzelmekre is. Magyarországon véglegesen győzött, a szocializmus. A kitüntetés átadásánál jelen volt Kádár Janos, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára. Fock Jenő, a Minisztertanács el­nöke. Cseíerki Lajos, az El­nöki Tanács titkára és a magyar, valamint a kubai delegáció tagjai. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa szerdán es­te fogadást adott dr. Fidel Castro Ruz, a Kubai Kom- j munista Párt Központi Bi- | •/.pttsága első titkára, a ku- i bai forradalmi kormány el- I nőké tiszteletére az Ország­házban. Részt vettek a foga­dáson a kubai kormány elnök kíséretének tagjai is. Foto: Kovács Endrcné ahol a központi koncepciók­nak megfelelően erőteljesen csökkentettek a szón. növel­ték a szénhidrogén felhasz­nálását. Egészséges szemlé­letet tükröz, s társadalmi­lag igen előnj'Ös. hogy a két nagy kohászati üzem komp­lexitásra törekszik, segítsé­get igyekszik nyújtani a va­rosok fűtési gondjainak megoldásában. így van Ka­zincbarcikán is, ahol a Bor­sodi Hőerőmű a termelőüze­meken túlmenően a város kommunális hőigényeit is igyekszik kielégíteni. Az energia-politikai célki­tűzések megvalósítása a ked­vező tendencia kialakítása olykor sok gond. nehézség arán valósul meg. Bőven van tennivalónk a szén. a villamosenergia- a gázellá­tás tervszerűbbé tételében, a különféle célkitűzések összehangolásában. Például az ÉMASZ hosszú távú ter­vet készít, de minden előre­jelzés nélkül. váratlanul nagy fogyasztók lépnek be, s ez vonatkozik a gázellá­tásra is. A tervek gyakori változása gondot okoz a vá­rosok távfűtési hőigényei­nek kielégítésében is. Van­nak kielégítetlen igények, például propán-butén gázoa- lackokban. a szervizellátás­ban, a gázellátáshoz szüksé­ges cseretelepekben, s a szállítóeszközökben. A NEB- vizsgálat és ülés. egy sor hasznos, ésszerű javaslattal igyekszik segíteni a még na­gyobb eredmények elérését. Közismerten nehéz körül­mények között látja el fel­adatát a Miskolci Húsüzem. Még 1969-ben elkészítették, s jóváhagyták a Miskolci Húskombinát beruházási programját. A NEB infor­mációs jelleggel foglalkozott az építéssel. Sajnálatosan, a nem kielégítő előkészítés és egy sor ok következménye- képpen a beruházás össze­gében már a duplájánál tar­tanak. de az építésből vaj­mi kevés valósult meg, « kivitelezővel a szerződést sem kötötték meg. holott « Gazdasági Bizottság dönté­se alapján a Miskolci Hús­kombinátot 1973. decemberé­ben kellene átadni, s ez az információk szerint legfel­jebb egv évvel később való­sulhat meg. Hét termelőüzemben vég­zett vizsgálat, s 17 vállalat­tól. intézménytől kapott in­formáció alapján elemezte tegnapi ülésén a Borsod megyei NEB az energiaellá­tás és -gazdálkodás .tapasz­talatait, Szűcs István, a NEB elnöke így összegezte ezt: a vállalatok és az in­tézmények az energiapoliti­kai célkitűzések szellemé­ben végzik munkájukat. Különösen jó tapasztala­tok vannak a nagjrüzemek- ben. ahol megfelelő energe­tikai szervezet irányítja, hangolja össze e munkát, Ilyen jó tapasztalatok van­nak az Ózdi Kohászati Üze­mekben. a Lenin Kohászati Műveikben, valamint a Sze­rencsi Csokoládégyárban, s a Miskolci Üveggyárban, Mai számunkból: A moszkvai csúcs után (2. oldal) Könyvesbolt székekkel (4. oldal) \ édeít kőtenger (5. oldal) Napi postánkíiói (fi. oldal) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKI A MAGYAR SZOCIALISTA MONKASPART BORSOO MEGY El BIZOTTSÁGÁNAK LAP.IA Fidel Castro kitüntetése

Next

/
Oldalképek
Tartalom