Észak-Magyarország, 1972. május (28. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Quang Tri, a legészakibb dél-vietnami tartományi szék­hely elestét kedden reggel már Saigonban is elismerték. A népi felszabadító erők tel­jesen elfoglalták a városi, felmorzsolták a kormány­hadsereg harmadik hadosz­tályát. A hadosztály parancs­noka mintegy 80 amerikai ta­nácsadóval, 50 katonatiszttel és néhány újságíróval együtt helikopteren hagyta el a vá­rost. A Reuter tudósítója hang­súlyozza: a népi erők Quang Tri elfoglalásával a kor­mánycsapatok szempo ntjából veszélyes helyzetbe hozták az egykori császári fővárost. Hűét. A két város között ugyanis — írja —. nincsen természetes védelmi vonal, ahol a kormánycsapatok megpróbálhatnák megvetni a lábukat. Mint az AFP tudó­sítója rámutat, a kormány­csapatoknak az északi fron­ton most első számú céljuk Hűé védelmének megszerve­zése lett. A dél-vietnami felszaba­dító erők kedden két irány­ból nyomultak előre Hűé. az egykori császári főváros felé: északról, a teljesen felszaba­dított Quang Tri tartomány felöl és délnyugat felől. Ame­rikai repülőgépek az elmúlt 24 órában szüntelenül bom­bázták az előrenyomuló ala­kulatokat, A saigoni kormánycsapa­tok Quang Tri feladása után az északi fronton első védel­mi vonalukat a Nancy tá­maszpont mentén állították fel, amely az 1. számú mű­úton fekszik, mintegy 20 ki­lométernyire Quang Tritől délre. A felszabadító erők harckocsi alakulatai kedden támadást intéztek a támasz­pont ellen. Hűétől délre, a Da Nang felé vezető utat a partizánok több ponton fel­robbantották, hogy akadá­lyozzák az ellenség erősíté­seinek és fegyver-szállítmá­nyainak Huéba érkezését. kádár János clvlárs nyilatkozata • Koszorúzást ünnepség a Csauyikban • Hétezren vonultak fel Lcninvárosban ® Hangulatos majálisok a megye városaiban és községeiben A felszabadító erők kedden előrenyomultak a Kontumtól 40 kilométernyire délre fekvő Pleiku felé. ahol a saigoni rezsim 2. katonai körzetének főparancsnoksága van. A vá­rostól fiz kilométernyire nyu­gatra fekvő Polei Kleng tá­maszpont ellen tüzérségi tá­madást intéztek. Az AFP helyszíni tudósítója jelentet­te, hogy a kormánycsapatok megkezdték Pleiku kiüríté­sét, és megerősítették a vá­ros védelmét. Hetvenöt vadászbombázó- val a fedélzetén megérkezett a Tonkini-öbölbe a Midway amerikai repülőgép-anyaha­jó. Ezzel ötre emelkedett az indokínai légi háborúban részt vevő amerikai repülőg'ép- anyahajók száma. A saigoni amerikai pa­rancsnokságnak a Midway érkezéséről kiadott közle­ményéből az is kitűnik, hogy az amerikai légierő kedden folytatta a VDK területének bombázását. A Csauyikban. a munkásmozgalom mártírjainak emlékművénél koszorúzást ünnepségei tar­tottak. Dr. Bodnár Ferenc és dr. Havasi Béla a koszorúzást ünnepségen Budapesten, a reggeli órák­ban ünneplőbe öltözött em­berek gyülekeztek a Liget környékén, készülve a nagy seregszemlére, a május else­jei felvonulásra. Ünnepi zetői, a munkásmozgalom dolgozók, azoknak az üze­több veterán harcosa, a tér- meknek képviselői haladtak, melés sok kiváló dolgozója. amelyek elnyerték a Minisz- A díszemelvényről nézte vé- tertanács és a SZOT vörös gig a felvonulást Jevgenyij vándorzászlaját. A felvonu­Cserednyicsenko, a Szakszer- lási ünnepséget a sportolók Vizsgálják a holdkőzeteket Hétfőn megkezdték a ho­ustoni űrhajózási központban az Apollo—16 legénysége ál­tal hazahozott holdkőzetek vizsgálatát. Megállapították, hogy a három űrhajós által összegyűjtött holdkőzetek együttes súlya 96,5 kilo­gramm. Az első vizsgálatok eredményei alapján — mon­dotta egy houstoni geológus — a földre hozott kőzetmin­ták a jelek szerint a tudósok „legvadabb elképzeléseit is felülmúlják”. inkösdkor ismét Berlinbe és az NDK-ba utazhatnak a nyu- t-bcrliniek (május 17. és 24. között). Mint képünkön lat- tó, a Nyugat-Berlinben felállított utazási irodák már meg- zdték működésüket Fidel Castro nyilatkozata Fidel Castro kubai elnök hétfőn elhangzott televíziós nyilatkozatában közölte, hogy kedden kezdődő körútja so­rán kilenc országba látogat el. Guineán és Algérián kí­vül a kubai elnök hét szo­cialista országban tesz hiva­talos látogatást. Ezek a kö­vetkezők: Bulgária, Románia. Magyarország, Lengyelország, a Német Demokratikus Köz­társaság, Csehszlovákia es a Szovjetunió. Castro hozzáfűzte, hogy az európai szocialista országok­ban teendő látogatások kife­jezésre juttatják a Kuba és, a szocialista országok — min­denekelőtt a. Szovjetunió — között kialakult gyümölcsöző kapcsolatokat. Az elnök televíziós nyilat­kozatában bírálta az Egyesült Államoknak azt a fenyegeté­sét, hogy az amerikai hadi- tengerészet közbeavatkozhat, ha kubai hadihajók támadá­sokat kezdeményeznének a Kuba partmenti területeit veszélyeztető kalózhajók el­len. Castro hangoztatta: .Az Egyesült Államoknak több hadihajó és repülőgép áil rendelkezésére, mint Kupá­nak. Hadihajóik és repülőgé­peik, valamint, a guantana- . mói támaszponton levő be­rendezéseik azonban a kubai tüzérség hatósugarán belül vannak”. . Brandt bejelentése A nyugatnémet szövetségi gyűlés szültkörű vezető tes­tületé, az úgynevezett „öre­gek tanácsa” kedden délben úgy döntött, hogy rövid idő­re elhalasztja a keleti szer­ződések második olvasásban történő megvitatásának a Bundestag napirendjére való tűzését. A tanács meg kí­vánja várni Willy Brandt' kancellár cs Rainer Barzcl CDU-elnök szerdán reggel tíz órakor kezdődő újabb ta­lálkozójának eredményét, és csak azután határoz a napi­rendről. Ennek megfelelően a tanács üléséi szerdán 16 órára hívták össze. A szociáldemokrata parla­menti csoport elnökségének kedd délelőtti ülését Brandt vezette. A kancellár bejelen­tette. hogy Barzcllal szerdán megtartandó találkozóján csak az elvek tisztázásáról, a közös megoldás kereséséről lesz szó. Hangoztatta, semmi­féle megállapodás nem szü­letett közlük arról, hogy a szerződések parlamenti vitá­ját elhalasztják. Brandt az elnökségi ülésen azt a néze­tet vallotta, hogy pénteken a parlamentnek meg kell kez­denie a ratifikációs vitái, és a jövő hét elején be is kell fejeznie. díszt öltött a Felvonulási tér. A tribünön hatalmas felirat: Éljen május 1. Tíz óra előtt néhány perc­cel foglalták el helyükét a tribünön népünk vezetői: Kádár dános, az MSZMP KB első titkára, a Politikai Bi­zottság tagja: Loscmczi Pál. az Elnöki Tanács elnöké: Foci," Jenő. a Minisztertanács elnöke; az MSZMP PB tag­jai: Aczél György, Apró An­tal. Benke Valéria, Biszku Bélái Fehér Lajos. Gáspár Sándor, Kállai Gyula, Nemés Dezső és Németh Károly; va­lamint Óvári Miklós és Pul- lai Árpád, az MSZMP KB tit­kárai. Olt voltak ,a társadal­mi és tömegszervezetek vi­vezeti Világszövetség szovjet titkára is. Pontban 10 órakor fanfá­rok hangja adta hírül, hogy megindult a felvonulók me­neté. Hatalmas zászlós kocsi haladt az élen. amelyet négy­száz vörös lobogó kísért. A KISZ-íiatalokból álló tömb hatalmas Lenin-portrét vili. Az ifjúgárdisták díszegysé- gét az úttörők követték. Két es fél ezer gyermek követte az Üttörőszövetség emblémá­ját. Az élcsoport tömegét zárt négyzetben 500 nemzeti zász­ló, zárta le, majd sor került a főváros kerületi dolgozói­nak felvonulására. Százez­rek népesítették be a teret, nyolc oszlopban. A kerületek élén hagyományosan a mun­ka kitüntetettjei, a legjobb színpompás bemutatója fe­jezte be. A moszkvai Vörös téren, a kijevi Kresqsatyikon, a rigai Komszomol rakparton és a többi európai szovjet varos­ban magyar idő szerint reg­gel 8 órakor kezdődtek az ünnepségek. Tizet ütött a Kreml órája, amikor Leonyid Brezsnyev, Alekssej Koszi­gin és Nyikolaj Podgornij, valamint több szovjet párl­és állami vezető megjelent a mauzóleum mellvédjén. Nyikolaj Podgornij mon­dott ünnepi köszöntőt az SZKP, a Legfelsőbb Tanács és a kormány nevében. (Folytatás a 2. oldalon) A hét borsodi eseményeiből Megyénk jelentős esemé-. nyékben bővelkedik a heten. Vb-ülések, tárlatmegnyitók és kulturális programok gaz­dagítják. Tanács- és vb-ülések Miskolc megyei városi Ta­nácsa május 5-én. délelőtt 9 órakor tartja ülését, az Kiiiasziiálaihii szolgáltatás P (3. oldal) Lottóiiveremcnvck (5. oldal) S por tere dm én vek (5„ 6„ 7. oldal) Harmincezer utas (S- oldal) MSZMP Miskolc városi Bi­zottságának nagytermében. Napirenden az 1971-es évi fejlesztési alap, és költség­vetés végrehajtása, valamint a tanácsi vállalatok gazdál­kodása szerepel. Jelentés hangzik el az MSZMP 1970. II. 18—19-1 ifjúságpolitikai határozata és az 1971. évi IV. törvény végrehajtásával kap­csolatos tanácsi feladatokról. Javaslatot tesznek a tanács és a Hazafias Népfront Mis­kolc városi Bizottságának együttműködési tervéről is. Ugyanezen a napon tartja ülését a Leninvárosi Tanacs Végrehajtó Bizottsága, reggel 7 órakor, a városi pártbizott­ság vb-t érmében, ahol tájé­koztató jelentést adnak az 1972-ben átadásra kerülő ál­lami lakások elosztásáról, és a város munkaerő-heívzefé- ről. A Kazincbarcika városi Tanács Végrehajtó Bizottsága május 4-én. délelőtt kilenc órakor tartja ülését, amelyen a kétéves lakáselosztás, és a város főterén épülő üzletház beruházási programjának elő­terjesztése szerepel. Csehszlovák árucikkek bemutatója Csehszlovák hét kezdődői május 5-én Miskolcon a Cent­rum Áruházban. A csehszlo­vák Prior áruházai! bemuta­tóját láthatja egy héten ke­resztül a vásárló közönség. A vendégek bemutatója a KGST-országok állami áru­házainak megállapodása ér­telmében történik. A hét végén, szombaton, a sa jószen tpéteri művelődési központban Dózsa György emlékünnepséget rendeznek. Ezen a napon nyitják meg Miskolcon, a déli órákban, a megyénkben élő képzőművé­szek rajzkiállítását. a Déryné utca 5. szám alatti galériá­ban Rajzok címmel. Kulturális rendezvények Másnap, 7-én vasárnap az aggteleki Baradla-barlang- ban nagyzenekari hangver­senyt rendeznek a miskolci szimfonikusok részvételével. Miskolcon a Kossuth Műve­lődési Ház előcsarnokában délelőtt nyitják meg Katona László 101 plakát című kép- zőmüv észeti kiállítását. Százezres tömegek felvonulása Budapesten és Moszkvában Borsod vidám ünnepelt A MAGTAB SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGT EJ BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVIII. évfolyam, 102. szám Ara: 80 fillér Szerda, 1972. május 3. Quang Tri a szabadságharcosoké

Next

/
Oldalképek
Tartalom