Észak-Magyarország, 1972. április (28. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-01 / 78. szám

A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVIII. évfolyam, 78. szám Ara: 80 fillér Szombat. 1972. április 1. Április 4. tiszteletére 00 ünnepségek, megemlékezések Borsod megyében Vaskó Milif'lv Edelcnvben, r J J V«i*. Ladányi Júzsci vsztlon mnndntl beszédet Ezekben a napokban, mcgyeszertr megem­lékeznek hazunk felszabadulásának 27. év­fordulójáról. .4-- ünnepségeken és a nagy­gyűléseken több helyült kultúrműsorral te­szik ünnepélyesebbé a programot. Ezeken, az április 4-e tiszteletére rendezett ünnepsége­ken adják at a kitüntetéseket, és jutalmakat az elmúlt évben kiemelkedő munkát végzett dolgozóknak. A Parlamentben pénteken megkezdődött a mezőgazda- sági szövetkezetek második országom kongresszusának záró ülése. Győré Sándor, az abonyi Ságvári Tsz elnöke nyitotta meg a kongresszus pénteki ülését, A munkaér­tekezlet záró napján megje­lent a tanácskozáson Feuer Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­it iszlerta n ács elnökhelyettese, ;r kormány több tagja, vala­mint a hazai, gazdasági, po­litikai és társadalmi élet sok kiválósága. A vita folytató­dott. Végezetül is az elnöklő Győré Sándor lezárta a há­romnapos munkaértekezlet vitáját, s felkérésére Szabó István, a TOT elnöke adott választ a hozzászólásokra, a vitában elhangzott kérdések­re, javaslatokra. A kongresszus állásfogla­lása összegezi a xnezögazda- sagi termelőszövetkezeti moz­galomnak az utóbbi öt év­ben — az 1967. tavaszán tar­tott I. kongresszus óta — elért fejlődésének tapasztala­tait. Az eredményeket és a gondokat felelősséggel mér­legelve foglalt állást a kong­resszus a mozgalom fejlődé­sét és jövőjét érintő kérdé­sekben. A kongresszus megálla­pította, hogy a mezőgaz­dasági szövetkezetei, eredményei a párt helyes politikáját és a munkás­osztálytól kapott aktív támogatást tükrözik. Magas szintű jogszabályokban jutnak kifejezésre a szövet­kezetpolitikai elvek, amelyek szerint a szövetkezetek a népgazdaság fejlődésében nélkülözhetetlen szocialista szervezetek, s a szövetkezeti tulajdon a társadalmi tulaj­don más formáival egyen­rangú. A kongresszus megállapí­totta, hogy a növénytermesz­tés színvonala ■ általában a népgazdasági terveknek meg­felelően alakult, számottevő­en emelkedett a sertés- és baromfi termelés, de fontos népgazdasági feladatnak tart­ja a szarvasmarha-tenyész­tés, a zöldség-, a cukorrépa­termesztés és más munka- igényes ágazatok fejlesztését. Éppen ezért felhívta a szö­vetkezeteket. hogy segítsék a népgazdasági érdekek érvé­nyesülését. A mezőgazdasági termelés és árukiboesátás növelése ér­dekében szükségesnek tartja a kongresszus, hogy a szö­vetkezetek üzemágként szervezzék a háztáji gaz­daságokat cs segítsek ter­mékeik nagyobb arányú értékesítését. A kongresszus nagyra ér­tékeli a termelőszövetkezeti tágok társadalombiztosításá­ban, nyugdíjrendszerében, életkörülményeiben, szociális ellátásában elért fejlődést, de indokoltnak tartja, hogy a szövetkezetek és a társa­dalom közös erőfeszítésével fokozatosan megszűnjenek a termelőszövetkezeti' paraszt­ság és a munkások szociális ellátásában még fennálló kü­lönbségek. Javasolja, hogy lehetőségeikhez mérten a Szövetkezetek működjenek közre a falusi és tanyai el­maradottság fokozatos fel­számolását célzó ' állami in­tézkedések megvalósításában. A mezőgazdasági termelés sajátosságából fakad, hogy átmenetileg pénzügyi és gaz­dasági nehézségek keletkez­hetnek a termelőszövetkeze­tekben. Ezért fontos és hasz­tapasztalatai indokolták az alapszabály korszerűsítését. Az új alapszabály szerint az eddigi löl helyett 125 tag­ja lesz a TOT-nak. s ezen belül a korábbinál nagyobb Szabó István, a TOT elnöke záróbeszédét mondja nos kezdeményezésként ér­tékelte kongresszus a szövet­kezetek kölcsönös támogatá­si alapjának létrehozása ér­dekében tett erőfeszítéseket. Felhívta a termelőszövetke­zeteket. hogy területileg ké­pezzenek támogatási alapo­kat. Helyesnek tartja azt is, ha a szövetkezeti gazdál­kodás fejlesztéséhez — az önkéntesség alapján — igénybe veszik a tsz- tagok pénzügyi segítsé­gét is. Végezetül ebben a doku­mentumban a kongresszus felhívással fordul az ország valamennyi mezőgazdasági szövetkezetéhez, hogy segít­sék. támogassák az állásfog­lalásban foglalt feladatok megvalósítását. Az MSZMP X. kongresz- szusának határozatai, az egy­séges szövetkezeti törvény és a TOT működésének eddigi — 15 tagú — az elnökség is. A módosítás nem változta­tott az előző alapszabály sze­rinti működés idején bevált módszereken, s így többek kö­zölt továbbra sincs alá- és fölérendeltségi. viszony a TOT, a területi szövetségek és a szövetkezeteit között A lebonyolított választás után a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának el­nöke: Szabó István: el­nökhelyettesek: Moharos József, dr. Nyíri Béla és dr. Simka István. A TOT elnökségének 11 tag­ja van. A TOT állandó bi­zottságai : az ellenőrző-, a nő-, a közgazdasági, a fej­lesztési. valamint a társa­dalmi és önkormányzati bi­zottság. A termelőszövetkezetek TI. országos kongresszusa Szabó Istvánnak, a TOT elnökének zárszavával ért véget. Tegnap. pénteken kora délután felszabadulási ün­nepséget tartottak az alsó- zsoicai Mezőgazdasági Gép­javító 'Vállalatnál, amelyen több mint kétszáz vállalati dolgozo vett részt. A jól szervezett ünnepség szónoka Vaskó Mihály, az MSZMP Borsod megyei Bizottságá­nak titkára volt. Az alsó- zso'cai megemlékezést össze­kötötték a vállalati és mi­nisztériumi kitüntetések . át­adásával. és értékelték a munkaversenyt is. A helye­zéseket elért szocialista bri­gádok tagjainak jelvényeket és jutalmakat adtak át. Nemcsak zászlók, hanem transzparensek is köszöntöt­ték hazánk felszabadulását március 31-én Ede’.ényben. ahol 18 órakor rendezték meg a járás központi ün­nepségét: a járási művelődé­si otthon színháztermébe:' melyet zsúfolásig megtöltőit a háromszáz részvevő. Varga Ferenc, az Edelé- nyi nagyközségi Pártbizott­ság titkára tartott megnyitó­beszédet. Az elnökségben foglalt helyet Vaskó Mi­hály. a megyei pártbizottság titkára, Szaniszló Gyula, az MSZMP Edelényi járási Bi­zottságának első titkára, Lázár Jenő. az Edelényi já­rási Hivatal elnöke, és még számos járási, községi párt-, állami és tömegszerv veze­tője. Igazi szövetséges Az ünnepi megemlékezést Vaskó Mihály elvtárs tar­totta. Elmondotta beszéde­ben. hogy tisztelettel emlé­kezünk azokra a szovjet, ro­mán, jugoszláv és bolgár hősökre, akik harcoltak fel­szabadulásunkért. — Az elmúlt ,27 év alatt megtanultuk, hogy a Szov­jetunióban nem csupán fel­szabadítónkat kell tisztelni, hanem az önzetlen, mindig segíteni kész barátot, har­costársai. az igazi szöyelsé­v;!jfcsá:í^ gest. Ilyen egyenjogúság és testvériség csakis a .szocia­lista országok .internaciona­lista kapcsolatában lehetsé­ges. Negyedszázados fejlő­désünk egyik tapasztalata — mondotta a megyei pártbi­zottság titkára —. hogy amíg c szövetségesi hűség erős és megbonthatatlan, addig né­pünk biztonságban, szaba­don építheti szocialista rend­jét. — Szabad életünk 27 esz­tendejének történelme elvá­laszthatatlan — folytatta Vaskó Mihály — a kommu­nista párt szervező, lelkesí­tő, irányító politikájától. Az országban egyetlen olyan politikai szerv, vagy intéz­mény sem volt, amely olyan "felkészültséggel fogadta vol­na a felszabadulást, mint a kommunisták pártja. A liicgfcti Ílí CJ ma már történelem — Hol tartunk ma? — mondotta később Vaskó Mi­hály. — Az MSZMP X. kongresszusa jövőbeni poli­tikánk minden lényeges kér­désében számvetést végzett, és programot tűzött ki. E programot megyénk közvé­leménye helyesli, elfogadja. Gazdasági és külpolitikai kérdésekről szólt ezután a megyei pártbizottság titkára, majd így fejezte be ünnepi beszédét: „A megtett út ma már történelem. Az ünnep­lés hangulata kellemes és felemelő, de nem feledteti velünk azt, ami előttünk áll. Az elet megy tovább, a fej­lődés feltartóztathatatlan." Vaskó elv társ nr.gy taps­sal fogadott beszéde után a részvevők elénekelték az In- temacionálét, majd az Ede­lényi Gimnázium tanulói ad­tak több mint félórás, szín­vonalas kultúrműsort. A ha­gyományos tűzijátékra ezút­tal április 3-án este 7 órakor kerül sor a kastély­parkban. Ünnep ©Mtt Fotó: Szabados György Tegnap, március 31-én, pénteken este. diszünnepse- gen emlékezlek meg' leisza- uzüulasunk 2/. évfordulójá­ról Gzcion. a Kun Béla Mű- veióuési Házban. Az április 4-e tiszteletére rendezett díszünnepség elnökségében foglalt helyet ar. Laaanyi József, a megyei párt-végre- hajtőbizottság tagja, a me­gyei tanács elnöke, Csepányi Candor, a megyei párt-vég- rehfijtóbizottság tagja, or­szággyűlési képviselő, az Ózdi Kohászati Üzemek ve­zérigazgatója, Sous Olló, az Ózdi járási Pártbizottság el­ső titkába, Juhász György. az Ózdi városi Pártbizottság eiső titkára, Szrogh Károly, a városi tanács elnökhelyei- lese, s ott voltaic a város politikai, társadalmi, tömeg­szervezeti vezetői, a fegyve­res testületek képviselői. A díszünnepseget Juhász György, a városi pártbizott­ság első titkára nyitotta meg, majd dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke emlé­kezett meg felszabadulásunk 27. évfordulójáról. A dísz­ünnepség szónoka mindenek­előtt felszabadulásunk kö­rülményeiről, a Vörös Had­sereg önfeláldozó harcáról szólt, amelynek áldozatkész­sége eredményeként törté­nelmünk legjelentősebb ta­vasza virradt ránk 1945. áp­rilis 4-én. Külön szólt a Ta­nácsköztársaság mártírjairól és az 1848-as szabadságharc hőseiről. Dönlö változást hozott 1045. április 4-e döntő vál­tozást hozott egesz népüns eleiében, s a több mint ne­gyed évszázad nem könnyű eveinek eredményei Ozuon is jól lemérhetek,- Ez alatt a szó igazi értelmében várossá fejlődött Ózd. a magyar vas­kohászat egyik legrégibb fel­legvára. Az ünnepség szóno­ka többek között elmondot­ta, hogy a felszabadulás előtt Ózdon nem voit középiskola, ma viszont több mint há­romezer diák tanulhat a kö­zépiskolákban. Ugyanilyen fejlődés tapasztalható az egészségügyi ellátás és a va­ros kulturális éleiének fejlő­désében is. Dr. Ladányi Jó­zsef külön szólt az Ózdi Ko­hászati Üzemek ’ több mint 600 szocialista brigádjáról, melynek helytállásaként a kohászati üzem 25 kitünte­tést szerzett, köztük a leg­magasabbat. a Munka Vörös Zászló Érdemrendet. Befeje­zésül szólt a jövő időszak terveiről, melyben — mint mondotta — szintén nagy fel­adat vár az ózdi munkások­ra. Végezetül a tervele, cél­kitűzések végrehajtásához erőt. egészségei kívánt az ózdi dolgozóknak. A díszünnepséget megelő­zően, délelőtt 12 órakor a vá­ros politikai, társadalmi, tö­megszervezeti vezetői meg­koszorúzták a szovjet hősök IT1 kerületi emlékművét. Április 4-én délután 14 óra­kor pedig koszorúzás! ünnep­séget rendeznek a Felszaba­dulás téri emlékműnél. A termelfszövelkezetek eredményei a párt helyes politikáját tükrözik í éget ért a kongresszus

Next

/
Oldalképek
Tartalom