Észak-Magyarország, 1972. március (28. évfolyam, 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

''fi n\ , v.\ fi # ßB VILÁG PRÓLETAR|^!. EGYESÜLJETEK! A MAGVAR SZOCIAIISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVIII. évfolyam, 51. szám Ara: 80 fillér. Szerda. 1072. március 1. .,Az évszakhoz képest szo­katlanul enyhe idő várható, felszakadozó felhőzettel, he­lyenként futó esővel'’ — hallottuk a Meteorológiai In­tézet előrejelzését február utolsó napjának reggelén. S dél táj ban már — amerre tegnap megfordultunk —, mindenütt kisbabáiban jár­tak az emberelv: igazi ta­vaszt, tavaszi készülődést, tavaszi hangulatot hozott február 29-e. Tisztuló repü­lésre elhagyták kaptáraikat a méhek; sokfelé metszették a gyümölcsfákat, ásták a kiskerteket, és a homokos, partos részeken vetették a mákot, a borsói: az évszak­hoz képest tehát nem is szo­katlan, hanem — mondhatni — rendkívüli időjárás volt 1972. február 29-én. , — Csak a továbbiakban meg ne tréfáljon bennünket — mondogatták a termelő- szövetkezetek agronómusai —, hiszen naptári évszak ide, naptári évszak oda, mi már megkezdtük a tavaszi mun­kát. Igazuk van. A mezei em­berek nem tudják elviselni a tétlenséget, ha a tavaszi nap­sugár — mint a tegnapi is — megpirítja a földel. * Nagycsécsen, a VII. Párt- kongresszus Termelöszövet- kezethen Veres Imre agronó- must kerestük, de mire mi a reggeli ói altban . odaérkez ­tünk, már a „hetedik határ­ban'’ járt: az agronómusnak ilyenkor a földeken a helye — fogadott bennünket Les- kő Mihály, a tsz elnöke. — És a mi földjeinken renge­teg a tennivaló: végig kell járni minden táblát, minden parcellát; hol, milyen kárt tett a tél; Mert a tél, — bár az évszázad egyik legeny­hébb tele volt, az őszi veté­seket azért megsínylette. De hogy milyen mértékben, még nem tudjuk. Majd a követ­kező- hetek mutatják meg, hol kell az őszi vetést eset­leg mással pótolni. De fej­trágyázni mindenképpen kell, akár volt káros a tél, akár nem. A gépek tehát a csécsi határban is kivonul­tak a földekre és velük ment Veres Imre agronó- mus Is. Akit most már őszig rendszerint csak a határban lehet megtalálni, akár esik, akár fúj ... ■ * Ónodon, a 11. Rákóczi Fe­renc Tsz földjein már a ta­vaszi fagyok idején, amíg a gépekkel nyugodtan a föl­dekre mehettek, elvégezték a fej trágyázást. Ezt ,a mun­kát tehát erre az esztendőre letudták. És Szabó István agronómus szerint, sikerült jó minőségben elvégezni, a közös gazdaság <^szi vetései megerősödtek, szinte nem is február végi állapotot mu­tatnak. Az agronómus véle­ményét Nagy' Gábor tsz-el- nök is megerősíti: ha az idő­járás így marad, a tsz őszi gabonatábláiról, jo termést takaríthatnak be. De nagy lendületet vett a munka a tsz kertészetében is: az ál­lami kedvezményekkel élve, az idén növelik a dohány- termő területet.’ Úgy terve­zik, hogy csaknem harminc holdon termesztenek Burley- ciohányt, ami sZcp jövedel­met biztosit. Muhin, Nyékládházán ugyancsak a földeken talál­tuk az embereket és a gé­peket: a tavaszi időjárás mindenkinek munkát ad. a február végi napfény senkit nem hagy nyugodni. Mező- csát—Mezőkövesd—Miskolc háromszögében a megye dé­li fekvésű járásaiban igazi tavaszi hangulat uralkodott: Ernődön. Hejőpapiban, Árok­tőn és Bábolnán alig talál­tunk gépeket és embereket a, termelőszövetkezetek portáin. * A Bükk déli oldalához si­muló dombvidéken is tava­sziak az. időjárás. A salyi Bükkal.ja Tsz-ben tegnap megkezdhették a tavaszi ár­pa vetését. Csávási Miklós lőagronómus, aki éppen a határjárásból érkezett haza. elmondta; a talajok állapo­ta és az időjárás egyaránt nagyon alkalmas a vetések megkezdésére. Ma már kél nagy teljesítményű vetőgép dolgozik a határban, hogy a 400 holdnyi területen mi­előbb földbe kerüljön a ta­vaszi árpa vetőmag. A Blikkalja Tsz felkészül a korai öntözésre is. Sajnos a sályi patakban . alig van víz, és így a víztároló igen lassan töltődik fel. Így is az előző éveknél sokkal koráb­ban megkezdik a 312 holdas nyomócsöves Önlözömü üze­meltetését. * ■ Ügy tűnik, tavasz van. Minden perc, minden óra nagyon fontos — mondták, s bár a további tavaszi időjá­rás még csalóka lehet,' a me­zei ember számára a naptár mégis nagyon fontos dátu­mot mutat: március elseje van!... (Ónod vári) Mudzsibur Rahman Moszkvába utazott Dr. MÉr Ferenc eliiáása ■ a miskolci egyetemen Dr. Bodnár Ferenc, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Havasi Bélának, a Miskolci városi Pártbizottság első titkárának a kíséretében tegnap délután a Nehézipari Műszaki Egyetemre látogatott. A ven­dégeket dr. Zaratbó János, az egyetem rektora, dr. Sulcz Fe­renc oktatási rektorhelyettes és dr. Romvári Pál. az egye­temi pártbizottság titkára fogadta. Ezt követően Bodnár elvtárs az egyetem vezető oktatóinak az ideológiai tovább­képzés fórumának keretében előadást tartott. Mudzsibur Rahman sejk, a Bangla Desli Népi Köztársa­ság miniszterelnöke kedden egy delegáció ólén négyna­pos hivatalos látogatásra a Szovjetunióba utazott. A ,de- . legáció tagjai még Abdusz Szamad Azad külügyminisz­ter. Nurul Iszlám, az állami tervbizottság alelnöke, to­vábbá a pénzügy- és keres­kedelmi minisztérium állam­titkárai, szakértők és újság­írók. A különrépülögép útban Moszkva felé, üzemanyagot vesz fel Bombay ban és Tbi­lisziben, majd szerdán reg­gel érkezik a szovjet fővá­rosba. A miniszterelnök programjában a moszkvai tárgyalásokon kívül szerepel még egy leningrádi látogatás is, visszaútban pedig egy na­pot tölt Taskentben. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy még a szovjet főváros eseményekben gazdag diplo­máciai életében is kiemelke­dő dátum lesz Mudzsibur Rahmannak, a Bangla Désh Népi Köztársaság miniszter- elnökének érkezése. A szov­jet rádió és televízió, vala­mint a TASZSZ-iroda mun­katársai az utóbbi napokban több interjút készítő,'tók Daccábán Mudzsibur Rah­man sejkkel, s ezekből egy­értelműen megállapítható, hogy Ázsia legfiatalabb ön­álló országának vezetője po­litikailag és érzelmileg ugyancsak nagy reményeket fűz első hivatalos moszkvai látogatásához. A katolikus hékebizottság ülése Tegnap, február 29-én Mis­kolcon. a Hazafias Népfront Kossuth utcai helyiségében plenáris ülést tarlóit Borsod megye katolikus bekebizoít- sága. Az ülésen Hegyi Imre, a népfront megyei titkára tar­tott előadást a népfront­kongresszus, előkészületeiről, majd felszólalások hangzot­tak el. Itcíraíás március 10—ll-cn Tudnivalók a jövendő elsősök szüleinek Tegnap, február 29-én saj­tótájékoztatón ismertette aí elsősök beíratásáyal kapcso­latos tudnivalókat Marczi- niák Sándorné, Miskolc va­ros Tanácsának művelődés- ügyi osztályvezetője. A tan­köteles gyermekek beívatású-. ra — országosan — március 10-én és 11-én kerül sor. Ezen a két napon reggel 8 órá­tól 13 óráig, és 14—18 óráig várják a szülőket az iskolákban a szep­temberben induló első osztályok tanítónői. A beiratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivona­tát. illetve a szülő személy­azonossági igazolványát kell magukkal vinniük a szülők­nek. A beiratkozáskor tájé­koztatják a szülőket arról, hogy a gyermek iskolaérett­ségével kapcsolatos egész­ségügyi vizsgálatra *Tiol és mikor kerül sor. Az óvodá­ba járó gyermekek egészség- ügyi vizsgálatáról az óvónők tájékoztatják a szülőket. A beiratkozással kapcsolatban már kialakultak a hagyomá­nyai a körzeti rendszernek; azaz a legközelebbi iskolába jelentkeznek a gyermekek. Ez alól kivételt csak a testnevelési sza­kosított tantervű osztály­ba jelentkező gyerme­kek képeznek. A Városház tértől á Tiszai pályaudvar felé eső terület­ről a selyeraféti 8. sz. 'Álta­lános Iskolába, a Városház tértől a Diósgyőr felé lakó gyerekek pedig a 40.. sz. Ál­talános Iskolába jelentkez­hetnek. ha ilyen igényük van. Amennyiben .a gyer- (Folylatás a 2. oldalon) A Szovjetuniónak a Bangla Desh Népi Köztársasághoz fűződő viszonya nem igényel kommentárt: az egész' világ tanúja lehetett, hogy Moszk­va és a testvéri szocialista országok kezdettől fogva tel­jes mellel kiálltak a volt Kelet-Pakisztán népének függetlenségi törekvései mel­lett. A köztársaság a maga ré­széről az el nem kötelezett­séget. a békés egymás mel­lett elést, az imperializmus elleni küzdelmet tekinti kül­politikája alapelveinek. Maga Mudzsibur Rahman ..barátsági misszióként” jel­lemezte a napokban szovjet- unióbeli hivatalos látogató- j sál. i —’ A gazdasági fejlődés, ezen belül a inegye társadal­mi, gazdasági előrehaladása a magunk elé tűzött és a már megvalósult tervek, melyek ezernyi szállal kap­csolódnak életünkhöz és munkánkhoz, az utóbbi évek­ben a , közvélemény széles rétegét foglalkoztatják. Szük­séges és hasznos, az újabb nagy célkitűzések megvalósí­tása- előtt ilyen körben is áttekinteni a tennivalók so­kaságát. Különösén „illeté­kes” hely erre a mi egye­temünk. ahol nagy-nagy mű­szaki. elméleti tudás, veze­tési. szervezési ismeret, ta­pasztalat integrálódik — kezdte beszédét dr. Bodnár Ferenc, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára. Majd utalt rá. hogy pártunk X. kong­resszusának határozata átfo­gó képet nyújtott népgazda­ságunk helyzetéről és meg­jelölte munkálkodásunk to­vábbi fő irányait. Ezekre az alapelvekré és gyakorlati útmutatásokra épült a IV. ötéves tervprogram, és ezek n libanoni helyzetről Az izraeli haderő hétfőn elhagyta Libanon területét. Habbarijába. Klar Hamumba, Kfar Subába. Frideszbe és Rrntajo Al-.Fukharba, ’az iz­raeliek állal kiürített telepü­lésekbe hétfőn nemcsak a gerillák tértek vissza; a li­banoni hadsereg alakulatai is bevdnultak. Márpedig — mint a UPI bejrúti és Tel Aviv-i híradása sejteti — nem utolsósorban ez volt az izraeliek célja: azt akarták, hogy a „Fatah-vidék” a ge- rilla-tamaszpontokkal sűrűn betelepített Délkelet-Libanon a libanoni hadsereg ellenőr­zése alá kerüljön. Ha—mint azt széles körben feltétele­zik — a hadsereg és a ge­rillák között létrejött 1969. évi kairói egyezmény értel­mében a vidék a gerillák „felségterülete” lett, .akkor a katonai megszállás az egyez­mény felrúgásával egyenlő. Semmilyen érdemleges jel­zés nincs arra vonatkozóan, hogy a bejrúti kormány az 1969-es megállapodás revízi­ójára törekedne. Mindazon­által Szálam kormányfő a kabinet hétfői, 90 perces üléséről kijövet azt mon­dotta az újságíróknak: a kormány és a gerillák viszo­nya megállapodást tett szük­ségessé. De ez a viszony vé­gül is nem egy darab papí­ron. hanem a kölcsönös meg­értésen múlik.” alapján dolgoztuk ki Borsodi megye középtávú területfej­lesztésének főbb kérdéseit. A IV. ötéves terv borsodi célkitűzései A 1V. ötéves terv részle­tes elemzése előtt a megyei pártbizottság első titkára körvonalazta megyénk hely­zetét a III. ötéves terv le­zárásával. Majd arról szólt, hogy a IV. ’ötéves terv kü­szöbén a társadalmi terme­lés hatékonyságának eddigi­nél gyorsabb növelését tűz­tük ki célul. A hatékonyság növelését különösen a mun- 1 ka termelékenységének eme­lésével, a fajlagos anyagrá­fordítások csökkentésével, az álló- és forgóeszköz-állo­mány kihasználásának javí­tásával, a fejlesztési eszkö­zök hatékonyabb felhaszná­lásával. a termelési szerke­zet .átalakításának Meggyor­sításával, a korszerű, termé­kek ’ és termelési eljárások bevezetésével, a nemzetközi munkamegosztásban való részvételünk fokozásával, a szervezés és a vezetés szín­vonalának emelésével, a tu­dományos eredmények haté­kony felhasználásával kell megvalósítani. Rámutatott a:-\ előadó, hogy a gazdasági fej­lődésünk jelenlegi fokán — részben a munkaerő-tartalék csökkenése, /részben a tech­nikai előrehaladás követel­ményéi miatt — mindinkább szükségessé válik következe­tesen rátérni az intenzív irány u gazdasagrejlesztésre. — Mik a IV. ötéves terv célkitűzései? — tette fel a kérdést a megyei pártbizott­ság első titkára. — Mindenekelőtt a szocia­lista .társadalmi rendszer teljes felépítésének soron kö­vetkező feladatai., ezen belül is népünk anyagi, szellemi felemelkedésének gyorsabb üteme és az ezt biztosító egyenletes, folyamatos, gaz­dasági fejlődés. A IV. ötéves terv időszakában a várható i (Folytatás a 2. oldalon) Nagy vegyipari beruházás .7M: A X 'ffj ívT' A Tiszai Ycgyikonibinátban épül,fel az évi 250 ezer tonna etilénkapacitású nagy olefin­üzem. amely a IV. ötéves terv egyik legjelentősebb vegyipari létesítménye lesz. A kivite­lezők ezekben a hetekben — kihasználva a szokatlanul enyhe időjárás nyújtotta lehetősé­geket — a gép- és készülékalapok építését, illetve szerelését végzik. Az idén mintegy 260 millió forintot költenek magas- és mélyépítési munkára Tavaszi készülődés

Next

/
Oldalképek
Tartalom