Észak-Magyarország, 1972. január (28. évfolyam, 1-25. szám)

1972-01-01 / 1. szám

Az 1972. évi népgazdasági terv (3. oldal) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! * MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XX-VIII. évfolyam, 1. szám Ara: 1 forint Szombat, 1972. január 1. Mai s/ámunk íurUumnbói: cv végi számvetés az LKM-ben Van még tennivaló (4. oldal) ______________ Ép ült 1971- ben 1 t [ (ö. oldal) [loyelcics riporterünk jelenti: Sok csendes ügyeletéi! (12, oldal) l)r. Bodnár lerene felszólalása A Lenin Kohászati Művek­ben tegnap, 1971, december 31-én délután, immár hagyo­mányos módon év végi szám­adást és számvetést végeztek. — Nehéz, tanulságos cv volt ez a számunkra — jel­lemezte 1971-et dr. Énekes Sándor, az LKM vezérigaz­gatója. Elmondotta, hogy bár egy sor egység határidő előtt fejezte be éves feladatát, többek között u nagyolvasz­tónál rekordhoz segítette a magyar kohászatot, de a fizi­kai és a műszaki vezetők leg­nagyobb erőfeszítése ellenére sem sikerült túlszárnyalni az előző évet. Zambó Pálnak, a gyár vezérigazgató-helyette­sének szavai azt tanúsítják, hogy a kollektíva 1972-ben aránylag rövid időn belül túlhalad a nehézségeken. Az év végi munkaértekez­leten részt veti dr. tJodnar Ferenc, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Tömör összege- zőjében elmondotta, hogy or­szágos viszonylatban a IV. ötéves tervidőszak első évé­nek számadása igen kedvező, jó alapokat raktunk le nép­gazdaságunk további fejlődé­séhez. — Országunk eredményei és gondjai, mint csepp a ten­gerben — mondotta dr. Bod­nár Ferenc — érzékelhetők megyénk legnagyobb vállala­tánál, a Lenin Kohászati Müveknél. Látszólag ellentmondás van abban, hogy ugyanaz a kol­lektíva 1971-ben nagyobb erőfeszítéssel dolgozott, mint bármikor máskor, mégis ki­sebb eredmények mutatkoz­nak. Mi az oka? A világ­piaci dekonjunktúra, a mun­kaerőhiány, valamint a belső szervezetlenség következté­ben — bár a vezetők számos intézkedést valósítottak meg, a dolgozók, különösen a szo­cialista brigádok nagy erőfe­szítéseket tettek, de —, a ha­tékonyság nem javult a kí­vánalomnak megfelelően. Dr. Bodnár Ferenc azt ja­vasolta, hogy a párt-, a tár­sadalmi szervek, a műszaki és a gazdasági vezetés őszin­tén tárják fel a való helyze­tet a dolgozók előtt. Minde­nekelőtt, s minden szinten ja­vítaniuk kell a politikai munka hatékonyságát, erősít­sék a szemléletbeli, a szer­vezési és a cselekvési egysé­get. A technológia korszerű­sítésével, a nemesacél-finom- hengermü építésének mielőb­bi befejezésével, a termék- \-.'M sKv.ték bővítésével az ex •• port növelésével, az egyse gak önállóságának további fejlesztésével, hamarosan túl juthatnak a nehézségeken. A vállalat kollektívája — a párttagok, a szocialista bri­gádok példamutatása nyomán —, a kormány, az iparág', a kohászati üzemek segítségé­vel sikeresen oldhatja meg gondjait. A megyei pártveze­tés bízik benne, hogy a nagy kohászati üzem, a kibonía- kozó, új, korszerű diósgyőri kohászat a jövőben minden eddiginél eredményesebben szolgálja a közös ügyel. Az év végi munka értekez­leten Tóth József, az SZMT vezető titkára is biztatással, a kollektíva munkájának el­ismerésével kívánt boldog új évet az LKM valamennyi dolgozójának és hozzátartozó­jának. Egymillió tonnás túlteljesítés az ÉPFU-nál 'tegnap, december 31-én délben kibővített osztályve­zetői értekezletet tartottak a 3-as számú liPFU-núl. Le­nért József, a vállalat igaz­gatója elmondotta, hogy a kollektíva szép eredmények­kel zárta az évet. Jelentős műszaki fejlesztésre került sor, ennek eredményeképpen az egy gépjárműre eső ka­pacitás 30—35 százalékkal nőtt. Ezzel arányban fokozó­dott az elszállított áruk mennyisége. A műszaki fejlesztés, va­lamint a fizikai és a műsza­ki dolgozók jó együttműkö­désének eredményeképpen a 3. számú ÉPFU 1971-ben egymillió tonnával több árut szállított a tervezettől. A jó munka eredményeképpen a tervezett 3 százalékkal szem­ben — a bázis-szintű nyere­ségrészesedés biztosítósa mel­lett — 4,7 százalékkal nőtt a dolgozók átlagkeresete. Tűzszünet Dél-Vietnamban Pénteken éjszaka, helyi idő szerint 1 órakor (közép- európai idő: csütörtök 18 óra) életbe lépett a DNFF áltól kihirdetett háromnapos újévi’ tűzszünet. A saigoni katonai parancsnokság szó­vivője kijelentette, hogy a reggeli órákig nem érkezett .jelentés akciókról. A saigoni és az amerikai hadsereg ugyanúgy, mint ka. nicsonyikor, ezúttal is csak 24 órás tűzszünethez járult hozzá Ez pénteken helyi idő szerint IS órakor lépett élet­be. (Közép-európai idő: 11 óra.) Újévi üdvözlet a megye dolgozóinak A ! újév alkalmából a megyei párt-végrehaj­tóbizottság köszönti Borsod-Abaúj-Zemplén megye párttagságát, a megye vala­mennyi dolgozóját. Az elkö­szönő 1971-es évben a párt vezetésével megyeszerte újabb eredményeket értünk el az iparban, o mezőgazdaság­ban, gazdasági, társadalmi életünk minden területén. Az épitőmunka, a szorgalom új gyümölcsöket érlelt: 1971-ben is sor került új üzemek, gyá­rak átadására; tovább kor­szerűsítettük gazdaságunkat, és társadalmi rendszerünk lé­nyegéből fakadóan ebben az évben is többet tettünk az emberért. Mindezt a megye becsüle­tes dolgozóinak odaadó mun­kája, a párt-, állami és gaz­dasági szervek, a tömegszer­vezetek jó együttműködése biztosította: az összehangolt munka, a különböző poszto­kon tevékenykedő emberek helytállása volt a biztosítéka annak, hogy sikeresen old­juk meg a nem könnyű fel­adatokat, teljesítjük mindazt, amit az ország elvárt tölünk. A végrehajtó bizottság ezúton is elismerését fejezi ki mind­azoknak — munkásoknak, tsz-parasztságnak, értelmi­ségieknek —, akik becsület­tel kivették részüket a magunk elé tűzött feladatok teljesíté­séből. Az 1971-es év, a közös cé­lok és az azok eléréséért va­ló helytállás, a megyei ün­nepségek, a rendezvények még egységesebbé kovácsol­ták megyénk dolgozó társa­dalmát; tovább erősödött a közös ügy iránt érzett fele­lősség, a párt és a tömegek kapcsolata, a marxizmus—le- ninizmus térhódítása, s a szo­cialista jövőbe vetett biza­lom. Sikereink és eredmé­nyeink egyik hajtóereje volt az a széles körű társadalmi, politikai aktivitás, amely a megye dolgozóinak körében kibontakozott a különböző párt- és állami határozatok végrehajtásáért, s úgy ítéljük meg: ez az aktivitás jó alap hozzá, hogy az új, 1972-es esztendőben még eredmé­nyesebben lássunk hozzá a X. kongresszus határozatainak végrehajtásához, a további, megyei célkitűzések elérésé­hez, a negyedik ötéves terv soron következő feladatainak megvalósításához. Ezek a feladatok, a szo­cializmus magasabb szinten történő építése még nagyobb felelősséget, odaadást, kitartó munkát kíván minden kom­munistától, vezetőtől, a me­gye valamennyi dolgozójától. Céljaink világosak, s bár 1971-ben nagyszerű eredmé­nyeket értünk el, nem va­gyunk önelégültek. Éppen a célok világosságában látjuk, hogy a most következő 1972- es évben is sok lesz a tenni­valónk. Törekvéseinket azon­ban csakis a termelésre, a még termelékenyebb munká­ra, a gazdasági hatékony­ságnak a korszerű követelmé­nyekhez igazodó fejlesztésé­re, a nemzeti vagyon számot, tevő gyarapítására alapoz­hatjuk. E program megvaló­sításában a megye minden dolgozójára számítunk. A z országos, ezen belül a megyei célkitűzések teljesítése lelkesítő fel­adat. Érdemes értük dolgozni. A végrehajtó bizottság ehhez a munkához erőt, egészséget, eredményekben gazdag, bol­dog, békés új esztendőt kí­ván Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának Megyei párt-végrehajtóbizottság Világhíradó

Next

/
Oldalképek
Tartalom