Észak-Magyarország, 1971. december (27. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-01 / 283. szám

VtlÁG PROLETÁRJAI, EGWOTüJEiES«! , 1 Losonczi Fái ÉSZAK MAGfflRfiBSUIi a"’ériáb’" A MAOVAR SZOCIALISTA MIjNRÄSPÄRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam, 283. szám Ara: 80 fillér ===== Szerda. 1071. december 1. Indira Gandhi javaslata Indira Gandhi indiai mi­niszterelnök-asszony a parla­ment felsőházának keddi ülé­sén az indiai szubkontinens békéje biztosításának feltéte­leként azt sürgette, hogy a pakisztáni központi kormány vonja vissza csapatait Kelet- Pakisztánból. Az indiai kormányfő saját népét is figyelmeztette arra, hogy nincs „csodaszer” annak a válságnak a megoldására, amely az általános háború szélére sodorta Indiát és Pa­kisztánt egyaránt. Meggyőződése szerint a kö­vetkező hónap „kritikus és nehéz” lesz a Bangla Desh népe számára, ezért az egész népnek meg kell őriznie egy­ségét. Végezetül ismételten fel­szólította Jahja Khan pakisz­táni államfőt, hogy bocsássa' szabadon Mudzsibur Rahman sejket, a törvényen kívül he­lyezett Avatni Liga bebörtön­zött vezetőjét. A pakisztáni kormány ked­den az összes külföldi láto­gatók elől lezárta az ország­nak Kínával határos északi térségeit. !i ülést tart az iSZiP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését 1971. december 1-rc, szerdára, összehívták. A Politikai Bizottság a nemzetközi helyzet időszerű kérdé­seinek, valamint az 1972. évi népgazdasági terv és költségve­tés irányelveinek, és a Központi Bizottság 1972. évi munka- tervének megtárgyalásáé javasolja az ülés napirendjére. mi »■! mi in in i ini ii írni mi mii iiiiiniwiii—mmi ii ni n ni iniiini i m iinniimin Megkezdődött a varsói külügyminiszteri értekezlet Kedden délután Varsóban, a lengyel Minisztertanács palotájában megkezdődött a Varsói Szerződés tagállamai kül ü gym iniszterei nek ké tn a_ pos értekezlete. A tanácskozás célja az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet összehí­vásával és előkészítésével Á kongresszus tiszteletére Szebb lesz a nyár A KISZ közelgő VII r. kongresszusa tiszteletére a gyár, a munkahelyi környe­zet szépítését szorgalmazó vállalásokat tettek a Diós­győri Gépgyár fiataljai. A vállalások nagy része máris megvalósult. Elkészült, s már a vállalat belső 'terüle­tét díszíti 34 darab vasszer­kezeti elem, különösen Tóth Pál ifjúsági .szocialista bri­gádja telt sokat ezért. Nin­csenek már a gyár területén szétszórt, a környezetet csú­fító vashulladéktelepek sem Összesen 0 ilyen telepet szá­moltak fel a fiatalok. Az összegyűjtött 1200 tonna vas­hulladékot átadták értékesí­tésre. A K1SZ-szerveze tek tagjai 910 .négyzelm^to-vwtUwüvclték a már eddig is meglevő kul- túrlerületet, 580 négyzetmé­ter területen végezték el a zöldövezet karbantartását, 15 521) négyzetméternyi terü­leten 600 tonna zúzott követ szórlak .szét. S ha mindehhez még azt is hozzávesszük, hogy elkészült 450 folyómé- ternyi díszítő-védő kerítés, s átfestettek, illetve kijavítot­tak 560 méternyit, még tel­jesebb a kongresszusi készü­lődés összképe. A szocialista gyárért moz­galom nagy sikert aratott a DIGÉP-ben. s máris szép eredményekkel járt. A kong­resszusig hátralevő napok­ban- még tovább fokozzák eredményeiket a fiatalok. összefüggő problémák meg­vitatása. A találkozón részt vevő bol­gár küldöttséget Ivan Baser, a csehszlovákot Jan Marko, a lengyelt Stefan Jedry- chowshi, a magyart Péter János, az NDK-belit Ottó Winzer, a románt Comeliu Manescu, a szovjetet Andrej Grormko külügyminiszter ve­zeti. A tanácskozáson részt vesznek külügyminiszter- helyettesek, valamint tanács­adók és szakértők. I fiatalok Miskolcért Ülést tart december 2-án a Miskolc városi KlSZ-bi- zottság. Az ülés napirendjén az 1971. évi vezetőségválasz­tások tapasztalatai, valamint a fiatalok Mislcolcért, Mis­kolc a fiatalokért mozgalom elmúlt évi tapasztalatainak, eredményeinek vitája szere­pel. Kazincbarcikán december 3-án tart ülést a KlSZ-bi- zottság. Itt a fiatalok, az agi- tációs és tömegpolitikai munkáról, valamint a veze­tőségválasztások eredményei­ről tárgyálnak. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hétfőn afrikai útjá­nak első állomására, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaságba érkezett. Kép: Losoncai Pál Huari Bumedien algériai elnök (jobbra) társaságában fogadja az algériaiak üdvözletét A hivatalos baráti látogatá­son Algériában tartózkodó Losonczi Pál, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke kedden, magyar idő szerint 11 órakor az al­gíri kormánypalotában, meg­kezdte politikai tárgyalásait Huari Bumedien nel, az Al­gériai. Demokratikus és Népi Köztársaság forradalmi taná­csának elnökével. Huari Bumedien a palota előtt fogadta Losonczi Pált és kíséretének tagjait. A megbeszéléseken megvi­tatták a nemzetközi helyzet­nek, valamint a két ország kapcsolatainak kérdéseit és a két államfő tájékoztatta egymást országa helyzetéről is. Egyetértettek abban, hogy a két ország kap­csolatait az őszinteség és a baráti együttműködés jellemzi, és mindkét fél elégedett a kapcsolatok alakulásával, azok dinamikus fejlesztésére törekszik. Losonczi Pál liangsúlyozta. hogy a szocialista országok szolidárisak Afrika, Ázsia és La tin-Amerika országaival: a Magyar Népköztársaság hitfe­leket nyújt a fejlődő orszá­goknak és műszaki segítség­ben részesíti azokat. Hazánk kezdettől fogva állást foglal Izrael agressziója ellen. Bumedien érdeklődött a mezőgazdaság szocialista át­szervezésének magyarországi tapasztalatairól. Méltatta a szocialista országok, elsősor­ban a Szovjetunió segítségét, nagyra értékelte Alekszej Ko­szigin nemrég Algériában tett látogatását. Jól tájékozott körök sze­rint a két fél hasznosnak tartana egy találkozót a két ország képviselői kö­zött — külügyminiszteri szinten. A megbeszélések meleg, ba­ráti légkörben folytak és mintegy négy óra hosszat tar­tottak. Kedden délután a tárgyalá­sokat szakértői szinten foly­tatták. Dr. Bíró József Lajasi Ja- kirral, dr. Korom Mihály pe­dig Bualem Ben Hamudéval | találkozott. A küldöttséghez közelálló körök szerint Losonczi Pál és Huari Bumedien még négy- szemközötti tárgyalást foly­tat egymással, későbbi idő­pontban. Kedden este Huari Bume­dien a kormánypalotában díszvacsorát adott Losonczi Pál tiszteletére. A vacsorán a két állaimfő üdvözlő beszédet mondott. Losoncai Pál hétfőn este lá­togatást tett az algíri ma­gyar kolónia tagjainál, akik a meleg hangulatban lezajlott találkozón tájékoztatták az Elnöki Tanács elnökét mun­kájukról. Losonczi Pál szerdán reg­gel, látogatásának har­madik napján vidéki kör­útra indul Algériában. Ovanba utazik, ahol egy me­zőgazdasági üzemet, egy kö- olajfinomítot tekint meg, majd az olajkutak körzetét keresi fel, és az éjszakát is Hassi Messaoudban, a Sza­hara! olaj lelőhelyeknél tölti. 9lai számunkból: Otszögletíi szövetség r> (3. oldal) Mindenkit számon tartanak (4. oldal) Fiúk a motoron (5. oldal) Mit mond a paragrafus? (6. oldal) 1972. február 21-én Kui Pekingbe repül Hétfőn a Fehér Ház beje­lentette, hogy Richard Ni­xon amerikai elnök 1972, feb­ruár 21-én repül Pekingbe. A hírt egyidejűleg hozták nyilvánosságra Washington­ban és Pekingben. A Fehér Ház által nyilvánosságra ho­zott rövid, egymondatos köz­lemény szó szerinti fordítás- • ban így hangzik: „A Kínai Népköztársaság és az Egye­sült Államok kormánya megállapodott abban, hogy Nixon elnök 1972. február 21-én kezdi meg látogatását Kínában". . Mint ismeretes, a pekingi látogatást követően az ame­rikai elnök ellátogat a Szov­jetunióba is. Ülést tartói! a Borsod megyei NEU Tegnap, kedden délelőtt ülést tartott a Borsod me­gyei Népi Ellenőrzési Bizott­ság a megyei tanácsházán. Első napirendi pontként dr. kommunista műszak a Tik -ban A Tiszai Vegyikombinát üzemeiben az idén közel 800 fiatal vett részt az ifjúsági brigádok és a KlSZ-alupszer- vezeiek által szervezett kom­munista műszakokon. Leg­utóbb november közepén ke­rült sor ilyen munkaakcióra, amelyre a festékgyár, a kar­ban tarló gyáregység, a gép-1 gyár és öntöde fiataljai je­lentkeztek és végeztek érté­kes társadalmi munkát. A KISZ-esek kezdeményezése elsősorban az exportszállítá­sok meggyorsítását, valamint a revíziós munkák maradék­talan elvégzését segítette. A fiatalok eddig több mint 7 ezer 200 munkaórát teljesí­tettek a különböző gyáregy­ségekben, üzemekben. /VI ars kor üti pályán a Mars—2 A Mars—2 szovjet auto­mata állomás, amelyet ez óv május 19-én vezéreltek boly­góközi pályára. 470 millió iilométer megtétele után no­vember 27-én Mars körüli súlyára állt. A Föld és a Mars közötti távolság megtétele alatt a/, illomás tudományos készül­éke kutatásokat végzett ^ a bolygóközi kozmikus térség­ben. A programnak megfe- elöen június 17-én és 20-án, valamint november 27-én bályakorrekciókat hajtottak végre. Az utolsó pályamódo­sítást kizárólag a fedélzeti tutomatika segítségével vé­gezték el. A manőverezés után az állomás olyan röp- pályára tért át, amely 1380 kilométeres távolságra van a Mars felületétől. Az automata állomás Mars­közeibe érve önműködően kioldott egy kapszulát, amely a Mars felületére helyezett egy szovjet címerrel díszített zászlócskát. A repülési prog­ramnak megfelelően 23 óra 19 perckor fékezéssel csök­kentették az állomás sebes­ségét, s az automata űrállo­más Mars körüli pályára állt rá. Az automata állomás 18 óra alatt kerüli meg a Mar­sok Fűtés a szénosztályozóban Rövidesen fűthetövé válik a Putnoki Szénosztályozómü. A közel egymillió forintos költségű munkál a napokban befejezik. A képen a csövek hőszigetelését végzik Foto: Laezó József Orosz István, a NEB tagja ismertette A nők gazdasági és szociális helyzetének meg­javítására hozott 1013/1970. számú kormányhatározat vég­rehajtásának tapasztalatai cí­mű vizsgálat eredményét. Az összefoglaló jelentés megállapította a nők foglal­koztatásával és az iparfej­lesztéssel kapcsolatban, hogy az iparfejlesztési terv előny­ben részesíti azokat a terü­leteket, ahol lehetőség van a nők megfelelő munkába ál­lítására, így az iparban fog­lalkoztatott nők száma 16,6 százalékkal nő 1975-ig. Jelentősebb — elsősorban női munkalehetőséget adó — üzembővítést végeznek Öz- don. ahol a Debreceni Ruha­gyár 20 millió forintos be­ruházást. a sütőipar pedig 2.5 millió forintos beruhá­zást valósít meg. Kazincbar­cikán a Habselyem- és Kö­töttárugyár — 37 millió fo­rintos beruházással — 650— 700 leány és asszony foglal­koztatását biztosítja majd. A nők helyzetével foglal­kozó vizsgálat, természetesen a kereskedelmi ellátottságtól a gyermekintézmények fej­lesztéséig sok mindent fel­tárt. Jellemző, hogy a meg­kérdezett nők 28 százaléka elégtelennek ítélte az áruel­látást lakóhelyén. A megyei NEB ülésén ez­után dr. Bartha Imre szá­molt be a vállalati termelési kooperáció alakulásáról a gépiparban, végül Szűcs Ist­ván, a NEB Borsod megyei elnöke tett elnöki jelentési, majd indítványok és javas­latok hangzottak eL /

Next

/
Oldalképek
Tartalom