Észak-Magyarország, 1971. augusztus (27. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-01 / 180. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGVAR S?OCIA! ISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam, 180. szám Ara: 1 forint Vasárnap, 1971. augusztus 1. Mai számunk tartalmából: Befejezéshez közeledik megyénkben az aratás (3 oldal) A jegy kevés (4. oldal) Sport (11 oldal) Ügyeletes riporterünk iéten t i: 33 fik árnyékban (12. oldal) Lmyid Brezsnyev és Nyikolaj Podgornij elvtársak találkozija Kádár Jánes eívtárssal Kádár János, u Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bi­zottságának meghívására szombaton reggel a Szovjet­unióba utazott. Leonyid Brezsnyev,. a Szovjetunió Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának főtitkára, valamint Nyikolaj Podgor­nij, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Leg­felsőbb Tanács elnökségének elnöke július 31-én találko­zott Kádár Jánossal, aki pi­henésre érkezett a Szovjet­unióba. A meleg, baráti hangú be­szélgetés során Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgor­nij és Kádár János kölcsö­nösen tájékoztatták egymást az SZKP XXIV. kongresz- szusán, valamint az MSZMP X. kongresszusán hozott ha­tározatok végrehajtásának folyamatáról, továbbá azok­ról a sikerekről, amelyeket a Szovjetunió és Magyarország dolgozói a kommunizmus és a szocializmus építésében el­értek. A beszélgetés során nagyra értékelték az SZKP és az MSZMP, a Szovjet­unió és a Magyar Népköz- társaság sokoldalú kapcsola­tainak sikeres fejlődését, vé­leményt cseréltek a szovjet— magyar barátság további el­mélyítésének és fejlesztése­Kirándulás a Holdon Szombaton 14 óra 30 perc­kor, nyolc perccel azután, hogy felnyitották a Falcon holdkomp ajtaját, kiszállt és elindult a Hold felszínén Da­vid Scott ezredes, az űrha­jó parancsnoka. Néhány perccel később követte őt társa, James Irwin ezredes. A kiszállást és az űrhajósok első tétova lépéseit távköz­lési műholdak segítségével 30 ország nézői láthatták a televíziók képernyőjén. Scott első szavai a Hold­ra lépés után: „Itt, ebben a csodálatos és ismeretlen környezetben értem csak meg igazán azt az alapvető igazságot, hogy az ember felfedezésre született és ez az emberi felfedezések leg­nagyobbika”. A Holdon szombaton, kora délután megkezdődött Da-í vid Scottnak és James Ir- winnek. az Apollo—15 ame­rikai űrhajó két asztronau­tájának átfogó tudományos programja. A „Falcon” holdkompból a „Rover” elnevezésű jármü­vet, a holdvándort is ki­emelték, amelyen három ki­rándulást tesznek majd a Holdon. Hírügynökségi je­lentések szerint a holdautó súlya a Földön 209 kilo­gramm volt, a Holdon vi­szont mindössze 35 kilo­grammot nyom. A 3,10 mé­ter hosszú és 1,83 méter szé­les járművet — amelynek megépítése hivatalos jelen­tések szerint 12 millió dol­lárba került — 36 voltos ezüst—cink-telepek látják el energiával. A jármű beindí­tása bizonyos nehézségeket okozott a két űrhajósnak. Kitűnt, hogy a holdautó (amit már kozmosz-taxi­nak is becéznek) két telepe közül az egyikben nincs fe­szültség. Ez megnehezíti az első kerekekkel való kor­mányzást. Az asztronauták közölték a földi ellenőrző központtal, hogy a hátsó ke­rekekkel való kormányzás „működik” és elegendő a jármű irányításához. A hold­jármű az újabb nehézségek miatt a tervezettnél vala­mivel későbben, közép-euró­pai idő szerint 16.19 órakor indult el első útjára. A két asztronauta speciális jármű­vén a Hadley-rianás felé in­dult. Scott és Irwin, az Apollo —15 két űrhajósa szombat délutáni első „gépesített” hold-kirándulása során a Hadley-repedés közelében kiszállt járművéből, s mint­egy 45 percen át kőzet- és talajmintákat gyűjtött. Az asztronauták közben arról számoltak be, hogy „a táj dimbes-dombos, ameddig a szem ellát”. A „holdvándor” parkoló­helyének környékét finom holdpor lepte, csak egyetlen sziklatömb emelkedett ki a térségből, amely különösen magára vonta az asztronau­ták figyelmét. Scott és Ir­win kis darabkákat tört le a sziklatömbről, s a szikla ta­lapzata körül talajmintákat gyűjtött. A két űrhajós pil­lanatok alatt felkavarta az évmilliárdok óta érintetlen holdport. Scott és Irwin első kirán­dulása során számos fény- képfelvételt is készített. A mintegy két és egyne­gyed órás kirándulás után, amelynek során körülbelül hétkilométeres utat tettek meg, a két asztronauta jár­művével közép-európai idő szerint 18.35 óra körül érke­zett vissza a holdkomphoz. Hat órát töltöttek a föl­dünket kísérő égitest felszí­nén, majd a houstoni földi ellenőrző központ utasításá­ra közép-európai idő szerint szombaton 20 óra 15 perc körű) visszatért a „Sólyom” a ‘holdkompba. Második hold-kirándulásukat vasár­nap, közép-európai idő sze­rint 11 óra 44 perckor kez­dik meg. nek. valamint a két ország népei közötti barátság meg­erősítésének módozatairól. A beszélgetés során érintettek egy sor időszerű világpoli­tikai kérdést is. A beszélgetés, amelyet a szívélyesség, a barátság, va­lamint a teljes és kölcsönös megértés jellemzett, újólag megerősítette az SZKP és az MSZMP, a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság né­zeteinek azonosságát a kom­munizmus és a szocializmus építésének kérdéseivel, vala­mint a nemzetközi politika problémaival kapcsolatban. Csévélő ez iveggyáitaii Sebesen pörög a Rowing típusú csévélő berendezés a Sajószenipéteri Üveggyár szálhúzó üzemében. Az 5- től 10 mikron vastagságú üvegfonalat több dobról egy orsóra tekercselik. A képen Bajzák Erzsébet, a gép kezelője ellenőrzi a berendezés működését Foto: Laczó József. A képviselőcsoport ülése Kazincbarcikán Adalékok a középtávú tervkészítéshez A BORSOD MEGYEI kép­viselőcsoport tegnap, szom­baton délelőtt Kazincbarci­kán a Radnóti Miklós Mű­velődési Házban tartotta ülését. A Borsodi Vegyikom­binát igazgatósága nevében Körtvélyes István köszöntöt­te a megjelenteket, majd Hegyi Imre, a képviselőcso­port elnöke nyitotta meg a tanácskozást. Megyénk Országgyűlési képviselőit Dojcsák János, a megyei pártbizottság titkára tájékoztatta a középtávú tervkészítés több tapasztala­tairól. Hangsúlyozta, hogy a középtávú tervkészítés jelen­leg a legfontosabb gazdasá­gi feladat. Ezután került sor a tervezési munka tapaszta­latainak' összegezésére, poli­tikai értékelésére. Még nincs ugyan egységes kép a ter­vekről, de az eddigiek alap­ján már lehet néhány álta­lános tapasztalatra utalni. Ilyen például, hogy az el­határozott fejlődés nagyon differenciált, hogy feszültség tapasztalható a termelés üte­me, várható fejlődése, vala­mint a dolgozók bérszintje között. Utalt rá Dojcsák Já­nos, hogy a tervek megle­hetősen műszaki centriku­sak, nem mindegyik tartal­mazza az emberekről való gondoskodást'. A vállalatok és szövetkezetek tervei al­kalmasak rá, hogy tükröz­zék a vállalati magatartást, alkalmasak a gazdasági mun­ka hatékonyságának megis­merésére. A TERVKÉSZÍTÉSNÉL több helyen korszerű, mate­matikai módszereket is al­kalmaztak. Példákat is em­lített az előadó, többek kö­zött elmondotta, hogy az Özdvidéki Szénbányászati Vállalat négy variációban dolgozta ki a középtávú ter­vet. Szólt a továbbiakban ró­la, hogyan készül a megye területfejlesztési és telepü­lésfejlesztési terve is, me­lyet majd a megyei tanács hagy jóvá. A képviselők több kérdést tettek fel a témával kapcso­latban, majd részletes vitá­ra került sor. Felszólalt töb­bek között dr. Bodnár Fe­renc, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, országgyűlési képvi­selő. Hangsúlyozta, hogy a Folytatódik a leszámolás Szudánban Szudánban tolytatódik a kegyetlen leszámolás a Szu- dáni Kommunista Párt tag­jaival és a haladó személyi­ségekkel. A katonai bírósá­gok folytatják tevékenysé­güket. Mint a hírügynöksé­gek közlik, a szudáni had­sereg katonatisztjeinek újabb csoportját ítélték 10 évtől életfogytig]anig terjedő bör­tönbüntetésre. A szudáni saj­tó folytatja az uszítást a kommunisták ellen. A khar- toumi Nile Mirror című lap közölte Idrisz Mahmud gaz­daságügyi miniszter beszé­det, aki kijelentette, hogy „minden szudáni kommunis­tát letartóztatnak és a kom­munista pártot megsemmisí­tik”. Tovább gyűrűznek a szu­dáni véres terror elleni vi­lágméretű tiltakozás hullá­mai. A szovjet fővárosban a pénteki nap folyamán szá­mos tiltakozó gyűlést ren­deztek. Nyilatkozatban ítélte el a szudáni haladó erők ül­dözését a Szovjet Vöröske­reszt végrehajtó bizottsága, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa, a szovjet békebizottság. legfontosabb gazdasági mun­káról kaplak tájékoztatást. A középtávú tervkészítés koordinációját a megyei pártbizottság végzi, ezért a pártbizottság nevében is kér­te képviselőtársait, hogy sa­ját területükön támogassák ezt a munkát, a tervkészí­tésnél tartsák szem előtt az állami érdekeket. Varga Gáborne, az ország­gyűlés alelnökc hangsúlyoz­ta. milyen nagy szükség len­ne megyénkben egy tudo­mányos igénnyel létrehozott számítástechnikai központra. Ezzel kapcsolatban később megtudtuk, hogy már folya­matban vannak a megbeszé­lések ilyen centrum megva­lósítására. Ncmcslaki Tiva­dar, a SZOT titkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervkészítők feltétlenül ve­gyék. figyelembe a meglevő közgazdasági szabályozókat. A képviselőcsoport ülésé­nek második napirendi pont­jaként Fejes László, a me­gyei tanács elnökhelyettese tájékoztatta a jelenlevőket a nyári mezőgazdasági mun­kákról. Bevezetőként elmon­dotta, hogy örömmel tesz eleget enngk a megbízatás­nak, mert jó az idő, rend­ben vannak a gépek, jól ha­lad a munka a földeken. A továbbiakban közölte, hogy 2—3 ezer vagonnal több ter­mést takaríthattak be me­gyénkben a tervezettnél. Végezetül szólt a tárolási gondokról, s ezek megoldá­sához kérte a képviselők se­gítségét. Takács István, a Kazinc­barcikai városi Tanács elnö­ke a város születéséről, fej­lődéséről számolt be a kép­viselőcsoportnak, majd Hegyi Imre zárszavával véget ért a tanácskozás. MEGYÉNK országgyűlési képviselői ezt követően meg­nézték a BVK munkájáról készült kisfilmet, utána üzemlátogatáson vettek részt. A vendégek végül megtekin­tették a kombinát bemutató- termében a BVK gyártmá­nyait, majd városnéző kör­útra indultak. (a. y Milyen a tenger? (7. oldal) Ildi viláohiradó í' (Z. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom