Észak-Magyarország, 1971. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-01 / 102. szám

PROLETÁRJAI1, EGYESÜLJETEK 8 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYE! BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam, 102. szám Ära: 1 forint Szombat, 1971. május 1. Mai számunk tartalmaitól: Új művészeti díjasunk (4. oldal) Édesanyák í köszöntése <4. oldal) Ki a jobb autóvezető? I«. oldal) Spurt (11. oldal) layeletes riporterünk ietenli.* Vendégként Miskolcon • IS. oldal A májusi zászlók alatt v írta: Kiss Béla, az SZMT titkára N yolcvankét évvel ez­előtt, a II. Interna- cionálé alakuló kongresszusa — az 1886. évi hay- marketti vérengzés „örök emlékéül és örök tiltakozásá­ul” — a világ munkásságá­nak harci ünnepévé nyilvá­nította május elsejét. S egy évvel később, 1890. május 1-én már a nemzetközi mun­kásosztály vörös zászlaja alatt tüntetett a világ vala­mennyi jelentős városának dolgozó népe. Tüntetett és tiltakozott a kapitalizmus embertelensége ellen a jobb munkakörülményekért, a magasabb bérért, a nyolc­órás munkanapért. Május, elseje azóta a mun­ka és a harc, a nemzetközi munkásszolidaritás, a prole­tár nemzetköziség nagy ün­nepe. A munkásosztály harca az első május elsejékhez képest bonyolultabbá vált, újabb tartalommal telítődött meg és formájában is gazdagodott. 1890 óta a munkásosztály szerte a világon saját nem­zeti érdekeiből kiindulva, de a proletár nemzetköziség esz­méjétől áthatva fogalmazza meg ' a mindenkori osztály­érdekeit, politikai és gazda­sági célkitűzéseit. A magyar munkásosztály jogosan büszke rá, hogy el­sőként csatlakozott a II. Xn- ternacionálé felhívásához. A munkásosztály győzelmes harcának eredményeként né­pünk már 1919-ben szabadon ünnepelhette május elsejét, bár ezt még a reakció és a fasizmus negyedszázados sö­tét korszaka követte. Az 1945-ös és 1957-es — sorsfor­dulókat is jelentő — májusi seregszemlék emléke és ta­nulsága is frissen, elevenen él szívünkben. Most, a huszonhetedik sza­bad május elsején dicsekvés nélkül mondhatjuk, hogy az utóbbi évek során is becsü­lettel helytállva, eredménye­sen munkálkodtunk a mun­kásosztály, dolgozó népünk egyre jobb, gazdagabb éle­téért. Május 1. számunkra min­denekelőtt a munka ünnepe! Jó alkalom, egyben köteles­ségünk is, hogy ezen a napon számba vegyük, felmérjük eredményeinket és tenniva­lóinkat. Pártunk, munkás- osztályunk politikája, célja világos, előremutató. E po­litika megértése, aktív cse­lekvő támogatása és eredmé­nyes végrehajtása volt az alapja eddig is társadalmi előrehaladásunknak. A párt és a munkásosztály vezetésé­vel hazánkban olyan társa­dalmi légkört teremtettünk, amely serkenti a szocialista építést, az alkotó gondolko­dást, a megfontolt és okos közéleti tevékenységet. Nem elbizakodottsággal, de reáli­san, növekvő optimizmussal állapíthatjuk meg, hogy né­pünk sikerrel valósítja meg nagy társadalmi céljait, ha­zánkban sikerrel épül a szo­cialista tásadalom. Ezt ál­lapította meg nemrég a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusa is. A kong­resszuson meghirdetett politi­kai jelszó pedig — „a szo­cializmus építése magasabb szinten” — azóta nemcsak egyetértésre talált, hanem munkánk szerves részévé és emberi magatartásunk mér­céjévé vált. Megyénk dolgozói munká­jukkal, MjdäBästdolaal, fe­gyelmezett magatartásukkal már sokszor bebizonyították, hogy mind a nagy feladatok, mind pedig a dolgos hétköz­napok közepette számítani lehet rájuk. Es ez nagy do­log. Mert sohasem szabad el­felejtenünk, hogy minden ér­ték, amit magunkénak val­lunk, mindaz az anyagi és szellemi gazdagság, amitől szebb, boldogabb lesz éle­tünk — elsősorban a jól vég­zett munka eredménye. Iparunk és mezőgazdasá­gunk fejlődése az elmúlt évek során megfelelt mind a megye, mind a magyar nép­gazdaság célkitűzéseinek, szükségleteinek. A párt X. kongresszusa és a megyei küldöttértekezlet ugyanakkor megfogalmazta az elkövetke­ző évek politikai, gazdasági tennivalóit is. A pártkong­resszus és a pártértekezlet célkitűzései, határozatai elő- remutatóan ösztönzik mun­kánkat. Szocialista munka- brigádjaink élenjárói az épí­tésnek, nagyszerű tetteikkel igazolják, hogy a szocializ­musért vívott harc szívügyük s ebből a harcból a jövőben is becsülettel részt kémek. A sikeres munka ün­nepi kifejezője, hogy elmúlt évi eredményei alapján megyénkben most több mint 50 vállalat, üzem, gyáregység, illetőleg munka­hely részesült magas kitün­tetésben. A munka ünnepén megkülönböztetett tisztelet­tel köszönthetjük a Minisz­tertanács és a SZOT vörös vándorzászlajával, valamint a X. pártkongresszus vörös zászlajával kitüntetett MÁV miskolci csomópont; a Mi­nisztertanács és a SZOT vö­rös vándorzászlajával és kongresszusi oklevéllel kitün­tetett Ózdi Kohászati Üze­mek; a szocialista munka vál­lalata, gyára, a kiváló, az élüzem, az élenjáró címet nyert, a különböző dicséret­ben, elismerésben részesült vállalatok, üzemek, gyáregy­ségek, hivatalok, munkahe­lyek dolgozóit és vezetőit. Megyénk dolgozói a jubi­leumi munkaversenyek óta is számos tanújclét adták poli­tikai szilárdságuknak, a párt és a kormány iránti bizal­muknak. Megyénk dolgozói­nak szilárd helytállását bizo­nyítják a pártunk X. kong­resszusára való felkészülés, a IV. ötéves ten' célkitűzései­vel való azonosulás, a párt- kongresszus határozatai alap­ján és szellemében megkez­dett munka, az 1971 első ne­gyedévi munkasikerek is. A felelősség és a cselekvő egyetértés nyilvánult meg megyénkben a különböző szintű szakszervezeti válasz­tásokon, a megyei küldött- értekezleteken, és a szakszer­vezetek XXII. kongresszusá­ra való felkészülés során. Az április 25-én lezajlott válasz­tásokon pedig megyénk la­kossága — az ország népével egyetemben — újból hitet tett a párt és a kormány po­litikája mellett. A megyénk politikai, gaz­dasági és kulturális életében elért sikerek világos kifejezői a munkásosztály szilárd helytállásának és példamuta­tásának. Éppen ezért a mun­ka ünnepén mindenekelőtt megyénk munkásosztályát köszöntjük, amely a társadal­mi haladásért folytatott harc­ban élen járva, kivívta a me­gye egész lakosságának meg- becafOéstt. BMfa&Ho. * áe*­melöszövetkezetek parasztsá­gát, a mezőgazdaság dolgozó­it, akik szorgalmas munká­val, becsületes helytállással segítették a munkásosztályt a társadalom felemelkedésé­ért vívott harcában. Köszönt­jük ,ac értelmiséget, amely aktív, cselekvő részese a szo­cializmus építésének, ifjúsá­gunk nevelésének. Köszönt­jük megyénk szorgos, a szo­cializmus építésében részt ve­vő minden dolgozóját. Külön is üdvözöljük a munkás—paraszt és tanuló ifjúságot, a szocialista jövő letéteményeseit Megkülönböztetett tisztelet­tel köszöntjük a dolgozó nő­ket. akik a munkában, a csa­ládi életben, a jövő nemze­dék nevelésében, s a békéért vívott küzdelemben egyaránt az első sorokban harcoltak és harcolnak. Május 1. ma az egész vi­lágon harci ünnepnap. A munkásszolidaritás, az össze­fogás, az emberi haladásért folytatott következetes harc ünnepe. A szolidaritásé a szocialista világrendszer or­szágaival és népeivel, mind­azokkal, akik ma már a ki­zsákmányolástól mentes, szo­cialista, kommunista társa­dalmat építik. A szolidaritá­sé, mindazokkal a népekkel, akik ma fegyverrel a kézben harcolnak az imperializmus ellen. A nemzetközi munkásosz­tály szolidaritását és egysé­gét segítette elő nemrég az SZKP XXIV. kongresszusa. A világ dolgozóinak harcát lel­kesítik a kommunizmust építő szovjet nép újabb ered­ményei is, amelyekben a ma még elnyomott és'kizsákmá­nyolt .munkások a világ szá­mos pontján lelkesítő példát, egyben biztatást kapnak. A proletárszolidaritás nagy ünnepén a világ dolgozóival együtt kifejezésre juttatjuk eltökélt szándékunkat, a vi­lág- s az európai béke és biz­tonság megteremtése mellett. Bízunk benne, hogy az idei május 1. előmozdítója lesz annak az egységnek, amely végül is megálljt parancsol az imperializmus világot fe­nyegető háborús törekvései­nek. M i az idei május el­sején szilárd meg­győződéssel vall­juk és hirdetjük elkötelezettségünket a Szovjetunió, a szocialista világrendszer országai, né­pei, a világ haladó erői mel­lett, a béke megőrzéséért, a szocializmus világméretű győzelméért, a nemzetközi munkásmozgalom egységének szüntelen erősítéséért. Szívből kívánjuk, hogy a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe — számunkra immár a 27. szabad május elseje — le­gyen újabb forrása és ösztönzője szocializmust épí­tő munkánknak, a munkás- osztály és az egész magyar nép szorosabb összeforrott- ságának. a szocialista nemze­ti egység megteremtésének, — nagy társadalmi célunk: a szocialista Magyarország megvalósításának. Hirdesse ez az ünnepünk is. hogy me­gyénk dolgozói az üzemek­ben, gyárakban, földeken; hi­vatalokban és az iskolákban ismét hitet tesznek pártunk X. kongresszusának. IV. öt- évés tervünk célkitűzéseinek megvalósítása mellett, hogy minden erőnkkel a, szocia­lizmus mielőbbi és teljés fel­építésén. munkálkodunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom