Észak-Magyarország, 1970. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

1970-12-08 / 287. szám

Végleges as Odera—JSeissediatár Varsóban aláírták, a lengyel —nyugatnémet államközi szerződést VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 287. szám Ara: 80 fillér Kedd. linó. december 8. naiai nemzeaeKrc. a ma aláírt szerződés hosszú és nehéz tárgyalások gyümölcse. A tárgyalások során a két fél kölcsönös Jóakaratával számos, a múltból vissza­maradt nehéz problémát kellett megoldani. — Szerződésünk, véle­ményem szerint megte­remti államközi együtt­működésünk rendezésé­nek kiindulópontját, a normalizálás folyamatának fel kell ölelnie az élet min­den területét, különösen ser­kentve a gazdasági, tudo­mányos-műszaki és kulturá­lis együttműködést. Egyetér­tünk abban is. hogy a szer­ződés életbelépése után köz­vetlenül diplomáciai kapcso­lat létesüljön a Lengyel Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság kö­zött . Az első látogatók a tárlaton. Vasárnap december tí-án délben, a Miskolci Galéria összes termeiben dr. Fekete László, a Miskolci városi Tanács Végrehajtó Bizottsá­gának elnöke megnyitotta a miskolci téli tárlatot, A kiál­lítás megnyitásán — amelyen a Miskolci Fúvósötös muzsi­kája adott hangulati aláfes lést a kiállított alkotó-ok­hoz — szép számú érdeklő­dő közönség vett részt. Ötvenöt művész mintegy I20 alkotását mulatták be a miskolci téli tárlaton, moly közérzet és fegyelem • (3. oldal) A képernyő előtt (I. oldal) Forr a bor a hegyaljai pincékben (5. oldal) nek megnyitóján dr. Fekete László a következőket mon­dotta • — Az MSZM1’ Központ: Bizottságának X. kongresz s/.usra készített beszámoló Iában olvashatjuk, hogy a/ elmúlt években további sze rephez jutottak hazánk kút turális életében a. szociális ta tendenciák, gyarapodott a kulturális, a művészeti élet. növekedett népünk művelt­sége. Ennek a megállapítás­nak gyakorlati példáját lát­hatjuk mi is ezen, a most megnyíló képzőművészeti ki állításon. A bevezető szavak után arról szólt, mi tette szüksé­gessé, hogy' a korábban tíz alkalommal is országos ki­állításként megrendezett tár­lat ezúttal elsősorban, de nem kizárólagosan, a helyi műrészek alkotásainak biz­tosítson bemutatási lehető­séget. — Minden nagyobb város szívesen vállalkozik saját művészeinek bemutatásán tulmenően nagyobb Idegze­tű országos tárlatok megren­dezésére. Ebben a kezdemé­nyezésben Miskolc mindig élen járt. Közben azonban a miskolci művésztelep felnőt té, önállóvá vált. A fejlődés oly mértékű lett, hogy az idén már vállalhatta a ve­zető szerepet: egy országrész kiállításán. A hét borsodi eseményeiből A NEB-vizsgálal tapasztalatai E ive len tartja decemberi ülését a Mezőcséti járási Ta­nács. A december 11-i ülés előtt egyik napirendi pont­ként a járási Népi Ellenőr­zési Bizottság 1970. II. félév i munkatervének végrehajtá­sáról, a vizsgálatok tapaszta­latairól szóló jelentés szere­pel, majd a NEB következő félévi munkaterv-javaslatát ismertetik. Ugyancsak ezen a napon ülésezik a Miskolci járási Ta­nács is, amelynek napirend­jén a Hernádnémeti-Her- nádkak közös községi Tanács államhatalm i tevékenységé - ről szóló beszámoló, majd a járási NEB és a járási ta­nács vb 1971, I. félévi mun­katervének ismertetése szere­pel. küldöttértekezlet A Miskolc es Vidéke Ál­talános Fogyasztási és Érté­kesítő Szövetkezet december 10-én tartja küldöttértekez­letét Miskolcon, a Szamuely Tibor utca 3. számú épület­ijén. Az értekezleten a szak- szervezeti bizottság beszámo­lója hangzik el az elmúlt evekben végzett munkáról, majd újjáválasztják a tiszt­ségviselőket. klöadás az osakai KXPO-ról Vértessy Sándor, a Magyar Televízió főmunkatársa az év- első felében Japánban járt, ahol hosszabb időt 1 öltött az osakai világkiállításon. A Magyar Építőművészek Szö­vetsége miskolci csoportjának és a Miskolci Művészklub­nak meghívására december 13-án, vasárnap délután Mis­kolcon, a Hevesy Iván Film­klubban élménybeszámolót tart és bemutatja a japánt utazásáról készített filmet. Népművelési tanácskozás 0/dou December 9-én és 10-én Özdon tanácskoznak a Nép­művelési Intézet, valamint a Borsod megyei és ózdi nép művelési szervek képviselői, hogy az ózdi példa alapján megvrzsgaijak a közös fenn­tartású közművelődési intéz­mények helyzetéi, működési tapasztalatait, az eddigi bor­sodi eredményekéi. Jubileumi tervismertetés A fennállásának 23. évfor­dulóját most ünneplő Európa Könyvkiadó szerkesztősége ma, december 8-an délelőtt 11 órai kezdettel baráti ta­lálkozót tart a könyv mis­kolci barátaival a Művész­klubban. A visszatekintésen kívül — természetesen — is­mertetik az 1971-es kiadási terveket. klSZ-rendczvények A KISZ ienínvárosi Bi­zottsága. a városi pártbizott­ság ifjúságpolitikai határoza­táról, a KISZ-re háruló fel­adat okról tárgyal december 9-én. Sátoraljaújhelyen a KISZ-bizottság december ti-i ülésén az alapszervezetek 1970. évi munkájáról tanács­koznak. Kazincbarcikán ugyancsak ezen a napon a KTSZ-bizotlság vb-ülést tart. Foto: Sz. Gy. A miskolci léli tárlaton — ebben az esztendőben — el­sősorban Észak-Magyaror­szág alkotóművészei vesznek részt. A bemutatott anyag méltatásakor megállapította: — Központi feladat to­vábbra is, hogy közelebb vi- g'ük u művészetei a töme­gekhez és a tömegeket a művészethez. Ennek eg>ik legfontosabb teltétele, hog- a művészek közelebb kerül­jenek eleiünkhöz. Ebben a/ erőfeszítésben vannak ered­mények. A kiállított anyag is bizonyítja, hogy a sokfé­leségen- kívül egyre inkább kialakul valami közös, mind­nyájunk számára felfogható, emberközelsegu hangvétel Végezetül hangsúlyozta dr Fekete László, hogy ez az uj — de a korábbi kiállítások szerves folytatásaként meg­rendezett — tárlat remélhe­tőleg még fokozottabb erő­feszítésekre készteti müve szeinkel, növeli egyéni es kollektív felelősségérzetüket Az ünnepélyes megnyitót követően Miskolc város Ta­nácsának vb-elnöke átadta a féli tárlat díjait: Miskolc város nagydiját ebben az esztendőben Szín esik János festőművésznek ítélték oda. •A megyei tanács diját kap­ta Mazsaroff Miklós festő­művész. Ugyancsak a mc gyei tanács díját érdemelte ki Vigh Tant as szobrászmű­vész. A Lenin Kohászati Művek diját Fvlcdy Gyula. a Diósgyőri Gépgyár díjat pedig Seres János kapta meg. LenkeiI Zoltán a Bor­sodi Szénbányák Vállalat díját, Kokas Ignác festőmű vész pedig a/ Ózdi Kohá­szati Üzemek diját kapta meg. Varga Imre szobrász művésznek a Borsodi Ve­gyikombinát diját. Bálint Endre festőművésznek pedig az Ózdvidéki Nzénbánj ák Vállalat diját adták át. A miskolci leli tárlatot ja nuár :i-ie tekinthetik meg i, érdeklődők. Cs. A. Bizottsági ülés a Parlamentben Molnár József elnökleté­vel hétfőn a Parlament Go­belin-termében ülést tartott az országgyűlés kereskedel­mi bizottsága. A tanácsko­záson — amelyen megjelent Vass Istvánná, az. országgyű­lés a lein őke — a képviselők megvitatták a bel-, illetve külkereskedelmi tárca jövő esztendei költségvetését. A tervekről Szűrői István bel­kereskedelmi miniszter ez fordái Jenő kiilkerpSkedel- mi miniszlerl'clyettijv, adott részletes tájékoz! at ól. _. Varsóban ünnepélyesen aláírták a lengyel—nyugatnémet szerződést. Képünk előterében a kel aláíró: Józef Cyran- kiewícz (jobboldalt) lengyel miniszterelnök és Willy Brandt, az NSZK kancellárja. A képen, középen WTadyslaw Go- mulka, a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára. A lengyel minisztertanács palotájának dísztermében hétfőn délben aláírták Len gyelország és a. Német: Szö­vetségi Köztársaság ez év no vember 18-án Varsóban pa rafáit em november 20-án nyilvánosságra hozott állam­közi szerződését, amelyben az NSZK kormánya elis­meri az Odera—Neisse- határ végleges jellegéi, s amely megteremti a kel ország politikai kapcso­latai rendezésének alap­jai. Az egyezményt a lengyel kormány nevében Józef ClyraTtklevvicz miniszterelnök és Stefian Jedryohowski kül­ügyminiszter, az NSZK ne­vében Willy Brandt kancel­lár és Walter Scheel külügy­miniszter írta alá. A történelmi, ünnepélyes aktuson lengyel részről jelen volt WladysLaw Gomulka, a LEMP KB első titkára, Bo- leslaw Jaszczuk, Zénón Kliszko, lgnacy Loga-Sowins- ki, valamint Ryszard Strze- leoki, a LEMP PB póttagja. Az aláírást kővetően Willy Brandt kezet szorított Józef Cyranklewlcz-cel és Wladys- Ia.w Gomul kával, Zénón KLiszkóval, Stefan Jedry- choivskival. Ezt megelőzően hétfőn dél­előtt Brandt kancellár és Walter Scheel elhelyezte az NSZK kormányának koszorú­ját a lengyel ismeretlen ka­tona sírján. Sok ezer varsói volt jelen a gettó hőseinek emlékművé­nél rendezett koszorúzáson Willy Brandt elhelyezte az emlékművön az NSZK kan­cellárjának koszorúját, majd (érdre ereszkedve adózott a hitlerista megszállók ellen 1943 áprilisában ki­lóid. gettófelkelés hősei­nek és áldozatainak. Az ünnepi aktuson jelen volt Scheel kül ügy miniszter i>. A koszorú zási ünnepsége két követően Brandt, külügy­minisztere kíséretében láto­gatást tett Józef Cyrankie- wicznél. A közel egyórás esz­mecserón Stefan Jedrychows ki is részt vett. Kora délután Cyranikiewic/. miniszterelnök ebédet adott az NSZK kancellárja tiszte­letére. Ezen ott voltak Wla- dyslaw Gomulkával az élű kön a lengyel párt- és álla­mi vezetők, s a nyugatnémet küldöttség tagjai. Az ebéden Józef Cyran- kiewicz pohár-köszöntőt mon­dott. — A Lengyel Népköztár­saság és a Német Szövetsé­gi Köztársaság kapcsolatai szempontjából alapvető je­lentőségű egyezményt; írtunk ma alá. Megállapodásunkat mindenütt olyan aktusnak tekintik, mint amely számot­tevően hozzájárul az euró- j pai enyhüléshez, földrészünk békéje és biztonsága meg­szilárdításához. Szerződésünk lezárja az európai történelem egy szakaszát, elismeri és véglegesen szentesíti a reg meglevő európai rea­litásokat, köztük első­sorban a potsdami egyez­ményben megállapított Odera—Ncisse-határí. — Nemzedékünk erkölcsi kötelessége, hogy a második világháborúból maradt ügye­ket ne hagyja lezáratlanul a Harcok Jordániában Miközben Husszein király repülőgépe héttőn London­ból Washingtonba indult, csapatai behatoltak D/jselns városába, és visszafoglaltál, azt a rendőrőrsöt, amelyel — egy ammaui szóvivő állt lás»« szerint — a palesztinul gerillák vasárnap megszáll­tak. Politikai megfigyelők véle­ménye szerint a vasár-napi és hétfői incidensek a kairói és gnitnani szerződések életbe­lépése óla a legsúlyosabbak I voltak. Megnyílt a miskolci téli tárlat

Next

/
Oldalképek
Tartalom