Észak-Magyarország, 1970. november (26. évfolyam, 257-280. szám)

1970-11-01 / 257. szám

V VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAIMA XXVI. évfolyam. 357. szám Ara: 1 forint Vasárnap, 1970. november 1. Kommunista felelősséggel! Több mint 53 ezer borsodi kommunista nevében, me­gyénk párttagságának: teljes bizalmát élvezve tanácskozik ma és holnap Miskolcon a megyei pártértekezlet. A két­napos tanácskozás iránti ér­deklődés és várakozás mesz- sze túlnő a pártélet szerve­zeti keretein, hisz azok a kül­döttek, akiket a járási szin­tű pártérteikezleteken meg­választottak és elküldték a megye legmagasabb szintű pártfórumára, nemcsak a párttagság, hanem megyénk több mint 780 ezer főnyi la­kosságának legáltalánosabb érdekeit és véleményét kép­viselik. A borsodi kommunisták „parlamentjének” munkája iránt megnyilvánuló széles körű érdeklődés és várako­zás érthető. Nemcsak azért, mert itt a megyei pártbi­zottság az elmúlt négy esz­tendő munkájáról, eredmé­nyeiről és gondjairól számol be, és kidolgozza a borsodi kommunisták újabb négy év­re szóló programját, hanem azért is, mert a megyei párt­értekezlet állásfoglalásaival, döntéseivel és határozataival jelentős hatást gyakorol a Magyar Szocialista Munkás­párt egész politikájára, jö­vőbeni tevékenységére. Ismeretes, hogy megyénk­ben — Miskolcon, Diósgyő­rött, Ózdon, Kazincbarcikán, Borsodnádasdon, Leninváros- ban, s a bányavidékeinken — él és dcTjozik a magyar munkásosztály tekintélyes hányada; hogy megyénk a magyar munkásmozgalom régi és nagy jelentőségű bá­zisa.; hogy megyénk dolgo­zóinak munkájában, életkö­rülményeinek alakulásában, társadalmi és politikai ma­gatartásában tükröződik az egész ország élete és hely­zete. Ezért kíséri megkülön­böztetett figyelem a Borsod megyei pártértekezlet mun­káját. Ez. az érdeklődés es figye­lem egyúttal jelzi is annak a 351 küldöttnek a felelős­ségét. akik ma és holnap Miskolcon megyénk párt­tagságát, munkásosztályát, parasztságát, társadalmunk minden rétegét képviselve, helyzetét, véleményét és han­gulatát ismerve összegezik megyénk kongresszusi szám­vetését, újjáválasztják a me­gyei pártbizottságot, megvá­lasztják a X. pártkongresszus borsodi küldötteit és újabb négy esztendőre meghatároz­zák megyénk pártszerveze­teinek alapvető feladatait. A megyei pártbizottság gondosan elemző beszámoló­ját és határozati javaslatát a pártértekezlet küldöttei elő­re megkapták és tanulmá­nyozhatták. Ennek során örömmel állapíthatták meg, hogy az 1966-os pártértekez­let és a IX. pártkongresszus határozatait alapjaiban végre­hajtva pártunk vezetésével megyénkben nagy eredmé­nyeket értünk el a szocialis­ta ép'itőmunka minden terü­letén. Ügy gondoljuk, az alapjában véve pozitív ten­denciák érzékeltetéséhez mellőzhetjük Itt az összeha­sonlító statisztikai adatokat. A legfontosabbak ott vannak a megyei pártbizottság be­számolójában és a beszámo­ló mellékleteként megküldött statisztikai kiadványban a küldöttek asztalán. Ugyanakkor a beszámolót tanulmányozva, tapasztalhat­ták azt is, hogy a megyei pártbizottság nem valamiféle problémamentes, egyértel­műen „rózsaszínű” jelentést terjesztett a megyei pártér­tekezlet elé. Szó van a be­számolóban a gondokról, az intenzívebb fejlődést fékező tendenciákról és jelensé.- gekről —. azokról a problé­mákról is, amelyeknek je­lentős részét megfogalmaz­ták nemrég a pártszerveze­tek taggyűlésein és az al­sóbb szintű pártértekezlete­ken. Az eredmények és gondok, valamint a személyes tapasz­talatok egybevetése azonban lehetővé teszi, hogy a párt­értekezlet küldöttei reálisan mérjék fel az elmúlt négy esztendő eredményeit, gond­jait, megyénk jelenlegi hely­zetét, és kommunista fele­lősséggel határozzák meg az elkövetkező évek legfonto­sabb tennivalóit. Túl azon, hogy a küldöttek jól isme­rik szűkebb pátriájuk hely­zetét, valamint a Központi Bizottság kongresszusi okmá­nyainak vitái során elhang­zott véleményeket és tapasz­talatokat is, nagy politikai tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy minden vonat­kozásban eleget tegyenek megtisztelő megbízatásuknak. Meggyőződéssel bízhatunk benne, hogy figyelembe ve­szik megyénk párttagságának és egész közvéleményének akaratát, s megyénk legma­gasabb 'szintű pártfórumán is igent mondanak az immár másfél évtizede folytatott gyümölcsöző politika fővona­lára, a szocialista építőmun­ka magasabb szintű folyta­tására. A X. pártkongresz- szus borsodi küldötteinek és a megyei pártbizottság tag­jainak pedig olyan elvtársa­kat választanak, akiknek elvhűségük, munkásmozgal­mi múltjuk, felkészültségük és rátermettségük egyúttal garancia is lesz a Központi Bizottság kongresszusi irány­elveiben megismert újabb feladatok sikeres megvalósí­tásához. Ehhez kívánunk a megyei pártértekezlet küldötteinek, felelősségteljes, eredményes, jó munkát! ü Árucikk lett-e? (4. old;»)) Q FiHérekből—milliók (5. oldal) P Az öregek jövője (5. oldal) H Abaújkér 20 éve- - .... • — ....... <6. oldal) 0 A feltaláló <6. oldal) H A kőműves irattáros (7. oldal) Méltó köszöntés Tízezrek a kongresszusi versenyben Azt szoktuk mondani, hogy i. ..szocializmus felépítése nem csupán a kommunisták, hanem az egész társadalom ügye. És, mert valóban így van, magától értetődik az is, hogy a párt X. kongresszu­sát, s a kommunisták külön­féle szintű fórumainak ezt megelőző számvetését, a jö­vőre való készülődését az egész ország figyelme kísé­ri. Nem a kívülállók érdek­lődő ügyelnie ez, hanem azoké a dolgozó embereké, munkásoké, parasztoké és ér­telmiségieké, akik tudják, hogy az ő mindennapi helyt­állásuk elválaszthatatlan ré­sze a pártfórumok számveté­sének, alapja a jövőre szóló tervek megvalósulásának. Helytállnak Ma, a megyei pártértekez­let megnyitásakor bizonyára sokan küldenek köszöntő, üdvözlő táviratokat. További sikereket, jó. „munkát . kíván­nak ezekben a táviratokban a borsodi kommunisták leg­magasabb fórumának. De u lcgméllóbb köszöntés mégis az, ami nemcsak kívánja, de alkotó módon elő is segíti ezeket a sikereket. És ilye­nekben nincs hiány. Elmond­hatjuk, hogy a megyei párt­értekezlet összehívásának napjára hatalmas lendületet vett a kongresszusi munka- verseny. A dolgozók tíz- és tízezrei határozták el, hogy „munkaköri kötelezettségei­ken” túl is helytállnak, hogy együttesen és egyénileg is minden tőlük telhetőt meg­lesznek az idei esztendő, a 111. ötéves terv célkitűzései­nek megvalósítása, s ezzel a jövő megalapozása érdeké­ben. A megye minden pontján a gazdasági élet minden ága­zatában, s szinte minden üzemben forintokban, ton­nákban, s még ki tudná hir­telenjeben elsorolni milyen mutatókban kifejezhető mun­kasikerekről adhatnak szá­mot ezekben a napokban. 10 ezer brigád Borsod megye dolgozóinak 90 százaléka vesz részt a kongresszus tiszteletére indí­tott szocialista munkaver- senyben. Egy — a napokban elvégzett — gyors felmérés szerint az ipari és mezőgaz­dasági üzemekben, a keres­kedelemben és a többi terü­leteken körülbelül 10 ezer brigád . tett munkafelajánlá­sokat, csaknem ötszáz üzem, illetve kisebb egység, osztály a szocialista cím elnyerésé­ért munkálkodik. Hozzá kell tenni, hogy ezek a számok már a leírásuk pillanatában (Folytatás a 3. oldalon) Fotó

Next

/
Oldalképek
Tartalom