Észak-Magyarország, 1970. október (26. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-24 / 250. szám

Szombat, 1970. okt 24. ÉSZAK - MAOYAKORSZAG 5 Lassú a javítás Kevés a szakiparos a zempléni végeken A sátoraljaújhelyi járási pártértekezleten is szóba ke­rült, mennyire elmaradott az ipari szolgáltatás a .Bodrog­köz, a Hegyköz, s a Hegyalja falvaiban. Ezzel a problémá­val — egy részterületre vo­natkozóan — már lapunk­ban is foglalkoztunk, elemez­ve a járás Székhelyén mű­ködő Finommechanikai Vál­lalat gondjait. Még inkább meggyőződhetünk róla, mi­iyen sürgető a szaporodó pa­naszok orvoslása, ha kiter­jesztjük a vizsgálódást a já­rás egész területére. Hogy mennyire előrehaladt a falusi háztartások moder­nizálása, ezt jól érzékelteti a házi munkát megkönnyítő kisgépek iránti fokozódó ke­reslet. Már 13 ezer háztartási-gépet használnak a közsé­gben. A kulturális és szó­.ozási igények növekedé­sét jelzi a nyilvántartott 10 700 rádió és az 5224 tele­vízió készülék. Egyre több a motoros közlekedési eszköz is: 2350 motorkerékpár és 250 személygépkocsi van a falusi lakosság tulajdonában. Szofenlíatóhaz nélkül Mindennek szükségszerű velejárója, hogy gyorsan nö­vekszik az igény a garanciá­lis és az egyéb javító szolgál­tatások iránt. Nem tartott azonban lépést' az igények növekedésével a szolgáltató szervezet kiépítése. A járás területén egyetlen szolgálta­tóház sem létesült. Emiatt túlfeszített a két város — Sátoraljaújhely és Sárospa­tak — szolgáltató szervezeté­nek igénybevétele. A nem műszaki jellegű szolgáltatásokkal sem lehet elégedett a járás lakossága. A j textíliák, ruhaneműk vegy- ttsztítását az egész Bodrog- | közben és Hegyközben sehol j nem vállalják. A központok- j tói legtávolabb eső települé­seken fodrász, szabó, cipész sincs elegendő. Ezeken a terü­leteken segíthetne leginkább a hozom-viszem szolgálat, de kiterjesztése helyett az el­lenkező irányzat érvényesül a szolgáltató vállalatoknál. Valamennyi tevékenységet számítva, a járás területén jelenleg a következő a hely­zet: szolgáltatást végeznek a cipész szövetkezet részlegei Cigándon, Karcsún, Pálházán, Olaszliszkán, Ricsén és Tőle,sván, működik ugyanen­nek a szövetkezetnek a ho- zom-viszem szolgálata, a na­gyobb községekben dolgoz­nak a megyei fodrász és sza­bó szövetkezet gebinesei. Helyes kezdeményezések A lakossági szolgáltatások túlnyomó többsége a 325 magánkisiparosra marad. Számuk • a legutóbbi két év­iién növekedett: 1968-ban 13 lóvéi. tavaly pedig már harminchattal. Legtöbb kö­zülük a kőműves, 59 fő, a fuvarosok száma 35, a cipé­szeké 25, a női szabóké 24 — de a férfiruha szabóké már csak 7 fő. Legkevesebb a rádió- és tv-szerelő, s a háztartási gépek javításával foglalkozót kisiparos: mind­össze 4 ilyen található a já­rás területén! A megoldás elvi felismeré­séig néhol már eljutottak, de még kevés az olyan pél­damutató gyakorlati kezde­ményezés, mint a Sátoralja újhely és Vidéke Fogyasztási Szövetkezeté: itt külön szak­embert alkalmaztak azzal a feladattal, hogy a szövetke-, zeti tagok háztartási gépeit javítsa. Ezenkívül a pálhází ÁFÉSZ jelentette be, hogy 1971-ben háztartási gépek, rádió- és tv-készülékek javí­tására műhelyt rendez be. Figyelemre méltó viszont, hogy a mezőgazdasági ter­melőszövetkezetek közül több is hatékonyan közreműködik a lakosság részére végzett javító-szolgáltatásban: aszta­los és lakatos munkákkal, szállításokkal főként. A ke- nézlői Dózsa Tsz azonban az idén megszervezte rádió- tv­és háztartási kisgépjavító részlegét is. a tiszakarádi Új Élet Tsz pedig — a jól fel­szereli gépjavító műhelyét gazdaságosan kihasználva —, autó- és motorszerelő szolgál­tatási vállal a lakosság részé­re is. * Megoidnsra váró /eladni Gyorsabb javulásra csak akkor számíthat a járás la­kossága. ha sikerül megfe­lelő számban kiképezni új szakiparosokat. A korszerű szakmunkásképzéshez viszont jól felszerelt intézmények szükségesek. A községekből- is Sátoraljaújhelyre és Sá­rospatakra kell bejárniuk a tanulóknak elméleti oktatás­ra. A szakmunkástanulók - - nak egyik helyen sem épült még kollégium, sőt, mindkét városban nagyon mostoha kö­rülmények közölt — amúgy is túlzsúfolt általános ísko- 1 Iákban, albérletben — műkö­dik a tanulóképző intézet is. Amikor a lakosságot régóta foglalkozta tó szol gáltatási gondok enyhítésén munkál­kodnak az illetékesek, a jö­vő érdekeit legközvetleneb­bül érintő tanulóképzés meg­oldásáról sem lehet megfe­ledkezni. Berecz József Készülődés a vasárnapi ebédre A Búza téri piáéról jelentjük Tamási Józsefné, az ÁFÉSZ 99-es számú standjának dolgo­zója 25 éve szolgálja ki zöldáruval a vásárlókat. Átlagosan havonta 200 ezer forintot forgalmaz. Laczó József felvétele. Péntek reggel, háromne­gyed hat. Nagy a sürgés­forgás a Búza téri piacon. Még csak az eladók serény­kednek. Készítik termékeiket a reggeli forgalomra. Glöckner Károly, a Mis­kolc és Környéke Mg Tsz egyik vezetőjétől hallottuk, nagyon szép burgonyát kí­nálnak a hétvégi vásárlók­nak, nem is drágán, kilóját 2,70 forintért. Közeleg a fe­jeskáposzta szezonja, ők 1,50-ért árulják kilóját. Az ÁFÉSZ 67. számú boltjában találkoztunk Dvorszki 1st­Mi hiányzik a 20 ezer forintos kerítésekről? A postások megszívlelendő kérése Nagyon takaros és mutatós, belonaljazatú, cirádákkal dí­szített vaskerítést nézegetünk Ajtók, redőnyök műanyagból II. negyedében kezdik meg a próbákat, és ellátják majd folyamatosan az építőipart a kis munkaigényű, korszerű, nem deformálódó nyílászáró szerk ezelekkel. az egyik szentistváni utcá­ban. Árát vagy 20 ezer fd- rintra becsüljük. — Ugye szép? — jegyzi meg az éppen arra tartó, te­mérdek postaküldeményt, új­ságot cipelő postás néni. — De azért valami hiányzik róla. — Vajon mi? \ — Egy kicsike, néhány fo­rintos levélszekrény — vá­laszolja' a sietős asszonyka, s miközben kissé kifújja ma­gát, még hozzáteszi: — Saj­nos, a levélszekrény még nem jött divatba. Pedig na­Bö termés paprikából fa A Borsodi Vegyikombinát egyik termékét, a hőre lá­gyuló pvc-t az elkövetkező <■- vekben az építőipar is egy­re szélesebb területen alkal­mazhatja. A kiváló minőségű műanyagból az elmúlt hóna­inkban kezdték meg a fa- ■•'ánzatú ablakredőnyök so- "ozatgyórtását, és a gépesí­tett termeléssel jövőre már 40 ezer négyzetmétert ké­szítenek belőle. Nagy előnye, hogy súlya kicsi, a műanyagból ké­szült redőny nem vete­medik, és így hosszú ide­ig használható. A Borsodi Vegyikombinát — az Építésügyi és 'Városfej­lesztési Minisztérium kezde­ményezésére — mintegy 100 millió forintos beruházás fel- használásával korszerű pvc ajtógyárat létesít a munka­erő-felesleggel rendelkező Szekszárrt városban Az évi fso ezer ajtót ké­szítő gyár építése jó ütemben halad, és előreláthatólag még ez év égén mégkezdik az olasz Govern" -cégtől vásárolt spe­ciális berendezések szerelé­sét is Ezekkel a gépekkel válaszfal-elemek és egyéb profil termékek is előállítha­tok. \ gyárban évente 1100 tonna pvc-granulátumot dolgoznak majd fel. Vz (i/emet úgy alakítják ki. MZ igények növekedé- s „Tői ........wgtöbb s zőrözzék A szekszárdi gyárban 1971. M-* » I/fj *./*. í ,< ■: A kiskundorozsm«? József Atilla Tsz napri'o»» >ld rm bőség, termést szednek. A kiváló minis tő ‘ 'ka 200 hold földövi, mintegy 60 mázsás átlagtermést hozott. ' gyón megkönnyítené a mi munkánkat. Hosszú percekig zörgetünk, kiabálunk egy- egy bezárt kapunál. És, ha még nyitva is lenne a kapu... A legtöob portán harapós a kutya. Ott is csak ácsor­gónk, amíg a házból vagy éppenséggel a sokszor száz méteres kert végéből előke­rül valaki. * Utánanéztünk a dolognak. Kiderült, hogy bizony a mintegy 800 szentistváni ház­ból alig több mint tíz van felszerelve levélszekrénnyel. Ebből is öt az Arany János utcában található. A községi tanács 'vb-je is foglalkozott már a dologgal. Kérték a lakosságot, hogy hallgassa meg a postások kérését. Mert. ugye azt senki sem szereti, ha a kerítésre, a kilincshez tűzik a postaküldeményt. Le­eshet a sárba, elfújhatja a szél. .. De nemcsak ebben a község­ben, megyeszerte, szinte min­den településen hasonló a helyzet. Néhány. forintból, esetleg házi barkácsmunká- vái megoldható lenne a pos­tásoknak ez a kérése. Meg­gyorsulna a levélkézbesítés, az újságkihordás. Igen, így lenne, ha minden utcában legalább egy-két család di­vatba hozná a levélszekrényt! Hogy ezrével lenne szük­ség ilyen kis szekrénykékre? Napok alatt elfogyna a kész­let. s nem mindenki' olyan ügyes, hogy odahaza elké­szítse ezt az alkalmatossá­got? Még az is élképzelhető lenne, hogy egy szemfüles j borsodi ktsz, vagy ÁFÉSZ, esetleg efey termelőszövetke­zeti műhely ráállna a levél- szekrények gyártására. Ugye. nem is olyan rossz ötlet? Szentistvánban, vagy valahol a környékén talán hozzá is fognak a megvaló­sításához?! (p. s.) vánnal. Nevezhetnénk őt akár paradicsomos bácsinak is, mert az elmúlt hetekben az ő standján lehetett a leg­szebb paradicsomot vásárol­ni. Dvorszki István örömmel újságolja: nálunk lehet a pénteki piac legszebb szőlő­jét; venni. — Abasárról hoz­tuk, s olcsón, 9 forintért kí­náljuk kilóját. A Miskolc és Vidéke ÁFÉSZ ritka áruval szolgál az ínyencek kedvelőinek. Déligyümölccsel; banánnal .lepte meg vásárlóit Sok vásárlóra számít Ivankó Jánosáé bolgár ker­tész; pultján kiváló minősé­gű karfiol, retek, vegyes­zöldség látható. Várom a törzsvendégeket — mondja — remélem, ma is elkel min­den portékám. S máris jön az első vevő. — Kérek egy kiló karfiolt s kevéske leveszöldséget — mondja Marosi Lászlóné, a Borsodi Iparcikk Kiskeres­kedelmi Vállalat dolgozója. Az asszony karfiollevest, ka­csát készít családjának va­sárnapra. Örömmel újságol­ta: a vasárnapi ebéd nem került sokba. Kármán Józsefné is pén­tek reggel vásárolt. A hét­végére csontlevest, borsófö- zeléket. burgonyát készít csa­ládjának. Ö nincs megelé­gedve a piaci árakkal. El­mondja: nemegyszer szemta­núja volt. hogy néhány tsz eladja termékeit más értéke­sítőknek. s ezzel természe­tesen többe kerülnek az áruk. Hornyik Lajos, a Diósgyő­ri Gépgyár volt dolgozója most kapta meg a nyugdíját. A piacon találkoztunk vele. Felesége főz. a bevásárlás pedig náluk a férfi dolga. Unokája kedvenc ebédjéhez vásárolta az alapanyagot: pa­radicsomlevest és mákos tész­tát tálalnak délben. Sok családnál a vasárnapi ebéd fénynontja a csirke. Ezért a polgári tsz péntek reggel 400 szárnyast hozott eladásra. Hajdúböszörmény­ből is érkezett baromfi — a két szakavatott kísérőnk, Schuller Jenő statisztikus-el­lenőr és Hack Ferenc csar­nokellenőr megjegyzi: ma itt lehet a legszebb csirkét vá­sárolni. Vajon mit csinál az eladó, ha kiszalad a csirke a ket­recből? — Erre a kérdésre egyszerű a válasz: utána megy és megfogja. No, de a büntetés... kérdezné a ta­pasztalatlan vásárló, ha nem látná azt a gavalléros meg­oldást. melyre az egyik el­adó a helyszínen vállalkozott. A szerencsétlen állatot, mely talán két óra múlva megko­paszt va egy fazékban for­tyog majd, lábánál fogva falhoz csapja kétezer-három - szór, majd mosolyogva vtez- szadugja a ketrecbe. * Végezelül essék szó a hét­végi piaci árakról: káposzta 1.60—1.80, kelkáposzta 3—5, hagyma 3.80—5. zöldség 7. paradicsom 10—12. burgonya 2,70—3,40, paprika 4—10. karfiol 4,50—8, alma 2—6. körte 4—12, borszőlő 7, cse­megeszőlő 8,50—11, a csirke 20—22. kakas, tyúk 18—30. tojás 1,70—2 forint. G. L. Kereskedők, kontra pékek Jogi alop nélkül is... A SZÁLLÍTÁSI szerződé­sekről és a termékforgalmazásról szóló korábbi kormányhatározatok alapján megszűnt a sütőipari termékekre vonatkozó szer­ződési kötelezettség. Így az érdekelt vállalatok megálla­podásaikat függetlenül a ko­ordináló rendelkezésektől köthették. Sajnos, ez a lehetőség a termelők és az értékesítők között nem hozott létre jó kapcsolatot. Sok helyen a lakosságon, a vásárlóközönsé­gen csattant az ostor. Ez1 tette szükségessé, hogy a Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztérium, valamint a Belkereskedelmi Miniszté­rium közös állásfoglalást ad­jon ki. A napi sajtó tegnap számolt be a minisztériumi döntésről. Megfelelő előkészítés után legkésőbb december 10-ig kössenek 1971. január 1-től ■ érvényes szállítási szerző­dést a sütőipari és kereske­delmi vállalatok — hangzik az állásfoglalás. A minisztériumi döntés visszhangjáról érdeklődtünk a két érdekelt miskolci szerv­nél, az Élelmiszer Kiskeres­kedelmi Vállalatnál és a Sü­tőipari Vállalatnál. Megnyug­tató választ kaptunk mindkét intézmény vezetőitől. — A vásárlóközönség a legjobb ellenőre a két vál­lalat eredményes együttmű­ködésének A mostani rendel­kezés jogi alapot is szolgál­tat a szerződő feleknek, de erre Miskolcon eddig sem, s várhatóan, ezután sem lesz szükség. A két vállalat veze­tősége, párt- és szakszerve­zete ugyanis szocialista szer­ződésben rögzítette a fő célt. a zökkenőmentes áruellátást. Elvi akadályok nem voltak, csupán az nehezíti a sütőipari vállalat dolgozóinak munká­ját, hogy a gépkocsiparkjuk nem megfelelő, s nagy a munkaerőhiány. A szocialista szerződés módot adott arra. hogy a kereskedelmi vállalat lehetőségeihez mérten segítse szerződő partnerét Egyetlen hiba orvoslásán fáradozik a két intézmény: a péksütemények méretének, térfogatának javításán. A sü­tőipari vállalat két osztrák sütőkemencét, egy nyugat­német zsemlekészítő-gépet és egy angol gyártmányú gvors- daeasztó berendezést vásá­rolt. A közeljövőben érkez­nek meg a készülékek, s kezdik el a péksütemény elő­állítását. Az angol berende­zést a szakemberek intenzív dagasztanak is nevezik. A hagyományos Gén 15 percig dagaszt, míg az új berende­zés a munká1 csuoán 2 perc alalt vészi el. A SÜTŐIPARI Vállalat _____________________ a nagy­szabású gépesítéssel kíván a szocialista szerződésben, fog­lalt jobb együttműködés és jobb arueltv'Sc érdekében termelni. G ergely László

Next

/
Oldalképek
Tartalom