Észak-Magyarország, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

Isméi szeptember I smét szeptember van. Ma . délelőtt szerte az ország általános és középisko- j Iáiban megszólal az 1970—71-cs tanév első ;! csengöjele, hogy meg­nyitóünnepségre hívja a I kis és nagy diákokat. A tanév nyitása előtt mindenütt megtörtént a '• számvetés. A i'eladato- | kát nagyrészt már az |i előző íanév lezárásával l egyidejűleg megvitat- j Iák. de most, augusztus i? utolsó hetében is sok­oldalúan megvizsgálták, J készen áll-e minden, P oincs-c a tanítás folya- t matosságáí zavaró kö­rülmény. Az új, vagy újonnan érkezett ncve- 5 lök elfoglalták helyü- ! kel, megvolt a lájékoz- ; tató megbeszélés min­den járás iskolaigazga- i lóinak, s megtartották p mindenütt a tanévnyitó ; iantestületi üléseket is. { A nevelők oldaláról te­hát rendben van min­den. A diákok nagy ré- |‘ sze is beszerezte a | szükséges iskolaszere- kct. a tankönyveket ál- r tatában az iskolában kapják, vagy kapták meg, s talán a szülők­nek az a hányada is megnyugodott, amelyik- 5 I nek gyermekét nem a | kívánt iskolafajtába | vették fel. ; Az új tanév — bár ‘ minden esztendő, min­den szeptember meg­újulást is jelent alap- ; vetően új feladatokat nem hoz. Az iskolai ok­tató-nevelő munka az • 1961. évi Hl. törvény, az iskola,reform következe­I tes végrehajtásának szellemében folyik majd, sok helyen jobb, korszerűbb körülmé- | nyék közölt, megfelelő i felszereltséggel. (Űj is- ! kólák, új tantermek, újabb, magasabb szintű tudást nyújtó körzeti iskolák, új kollégiumi férőhelyek, minden ál­talános iskolában tele­vízió és sok egyéb adott­ság segítik az idei ; munkát.) A nevelőknek , I és diákoknak egyaránt jó munkát kívánunk. Tanévkezdet! töprengé­seinkkel inkább a szü- i lökhöz, az iskolán kívü­li társadalomhoz sze- ■ retnénk szólni. A szülőkhöz elsősor­ban, akiket arra Íté­lj riink, hogy segítsék | gyermekeik tanulását, teremtsenek számukra a tanuláshoz jő körülmé­nyeket, s ne államilag I előirt tehernek fogják te! az iskoláztatást, ami a bázköríili munkaerőt ‘ elvonja, hanem olyan eselckvésnek, aminek eredményeként gyer- : mekük az eljövendő év­tizedek tudásban jól t elvértezett m unkálója lesz. Más szülők legye­nek megértőbbek a nép­gazdaság szakember- igénye iránt, s ezt a pá­lyaválasztáskor se té­vesszék szem elől. Is­méi más szülök, első­sorban a fizikai dolgo­zók. a tehetséges gyer­mekek szülei hagyják í kibontakozni az ifjú te- j kétségekéi, segítsék fcl- •söokiatásra jutásukat. s végül a társada- lomhoz, az intéz- . ményekhez, gaz­dasági szervekhez szó­lunk: ösztöndíjakkal is támogassák a fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulását, mert ez elsődleges társadal­mi érdek., a szocialista társadalom vezető fosztja i megfelelő be­töltésének elengedhetet­len kívánalma. A jó iskolai munka­fűz ez a külső megér­tés is kell. (bm) XXVI. évfolyam, 204. szám Ara: 80 fillér Kedd. 1070. szeptember 1. ViUG PROtEtÁfchAI, BSVeSDUBBCI A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA ssasfissOBMKIRSKgiS 33 f>3 KOSZOM UM, ISKOLA! NAPIRENDEN a kongresszusi munkaverseny Ülést tartott a SZOT elnökségi' Hétfon ülést tartott a Szakszervezetek Országos Ta­nácsának elnöksége. Az első napirendi pont alapján meg­vitatta a Ruházati Dolgozók Szakszervezete elnökségének jelentését a ruhaipar terme­lési és bérezési helyzetéről. Az írásos jelentés szerint — amelyet Tóth Tibornénak, a Ruhaipari Dolgozók Szak- szervezete főtitkárának szó­beli beszámolója egészített ki — az iparag két évtized alatt megnyoleszorozta termelé­sét, s tavaly már az 1949. évi 433 millió helyett 3500 millió forint értékű árut szállított a hazai vásárlóknak és kül­földre. A negyedik óteves tervben a népgazdasági átlagot meg­haladó mértékben, 40—42 százalékkal kell növelni a ruhaipar termelését. Ennek megfelelően jelentős gépi re­konstrukcióra kerül sor, a gépparknak mintegy 75 szá­zalékát selejtezik ki, cseré­lik ki korszerű berendezések­kel. -i~ Földi Vilmosnak, az Üdü­lési és Szanatóriumi Főigaz­gatóság vezetőjének beszá­molója és az írásos előter­jesztés alapján a SZOT el­nöksége megvitatta a szak- szervezeti üdültetés helyze­téi és fejlesztési tervéi. Ez évben 260 ezer felnőtt vesz részt a kedvezményes üdültetésben. A dolgozók állandóan nö­vekvő üdülési igényeinek ki­elégítése érdekében a szak- szervezeti mozgalomnak ar­ra kell törekednie, hogy sa­ját anyagi eszközeiből, álla­mi beruházási hitelekből, va­lamint a vállalatokkal és az intézményekkel együttmű­ködve nagy kapacitású, fő­leg gyógy-, családos és gyer­meküdülőket létesítsen. Tá­mogatást kell nyújtani ahhoz, hogy a vállalatok és intézmé­nyek saját erőből, önállóan is építsenek korszerű üdülő­ket. A SZOT elnökségének ál­lásfoglalása szerint el kell érni, hogy 1980-ig a bérből (Folytatás a 2, oldalon) illái hx,: munhból Nyolc százalék, apróban (3. oldal) A képernyő előtt (1. oldal) A lottó jutalom' sorsolása (4. oldal) Sport (S„ 6„ 7, oldal) A hét borsodi eseményeiből Fehér Lajos nyilatkozata a mezőgazdaság! kiállításról A hét legnagyobb esemé­nyeinek egyike nyilvánvaló­an az iskolai tanévkezdés. Mint ismeretes, afe általános és középiskolák ma, kedden nyitják kapuikat, íj tanév — új iskolákban Fehér Lajos, a kormány el­nökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja a 67. Országos Mezőgazdasá­gi és Élelmiszeripari Kiállí­tás és Vásár alkalmából nyi­latkozatot adott a sajtó mun­katársainak, A kérdések kö­zött a következők szerepel­tek. A kormány elnökhelyet­tese lát-e fejlődést a korábbi kiállításokhoz képest, és mi­ben ad teljesen újat ez a nagy rendezvény? Mit talált különösen szembetűnőnek a mostani bemutatón? Mit tart a kiállítás legfőbb tanulságá­nak? Mit emelne ki a.közel­jövő legfőbb feladataiként a bemutató kapcsán? Fehér Lajos a kérdésekre adott válasza során elmon­dotta. hogy ez a kiállítás korszerűbb, látványosabb és (ártal­masabb elődeinél. Méltó­képpen mutatja be a 25 év alatt megtett utunk eredményét. továbbá azt a minőségi vál­tozást, amely a tudományos- technikai forradalom ered­ményeként hazánkban is szinte robbanásszerűen kö­vetkezett be. Tudom, hogy eredménye­ink a legfejlettebb országoké­hoz viszonyítva szerények — hangoztatta —, de gondol­junk arra, honnan indultunk el. A felszabaduláskor egy tönkre tett ország kifosztott mezőgazdaságát kaptuk örök­ségként. A háborúban el­pusztult, vagy elhurcolták 1 millió 3D0 ezer szarvasmar­hát, 2 millió 200 ezer sertést és 1 millió 300 ezer júhot Egy olyan mezőgazdaságtó' rabolták el ezt, amelyben a háború előtt a gözeke volt a nagy teljesítményű gépek egyetlen képvise­lője, a-hol korlátlanul uralkodott a kézi kasza, és a külterjes ter­melést alacsony termésátla­gok jellemezték. (Folytatás a 2. oldalon) Megyénkben több község­ben új iskolában tartják a tanévnyitó ünnepséget, így többek között Nagyrozvá- gyon és Bükkábrányban is. Mályiban és Bükkszentke- reszten új általános iskolai napközi otthont avatnak ma, szeptember elsején. Má­lyiban dr. Pásztor János, a Miskolci járási Tanács vb- titkára, Bükkszentkereszten dr. Btró György, a járási tanács vb-elnökhelyettese adja át rendeltetésének az úi létesítményt. Mezőkövesden olyan álta­lános iskolai kollégiumot avatnak, amelybe a megye valamennyi részéről gyűltek össze azok a kisdiákok, fő­leg földműveléssel foglalko­zók gyermekei, akik az ott­honinál itt jobb körűimé nyék között tanulhatnak. XX bányásznap Ezen a héten kerül sor a bányásznap megünneplésére, ez alkalommal Immár hu­Kitüntetés hősies munkáért Tegnap, -augusztus 3l-en bensőséges ünnepségre ke­rült sor az SZMT székhazá­nak színháztermében. Közel ezer ember foglalt, helyet a földszinten és az erkély pad­soraiban. Dr. Ladányi Jó­zsef, a megyei tanács vb- clnöke, a polgári védelem megyei parancsnoka nyúj­totta át azokat a kitüntetése­kei, amelyeket: a miskolci Dr. Ladányi József, a megyei tanács vb-clnöke, a polgári védelem megyei parancsnoka átadja „A Haza Szolgálatáért” érdemérmet. Ősege Géza. tartalékos századosnak. Fotó: Sz. Gy. polgári vedelem tagjai kap­lak a tiszai árvíz idején végzett hősi munkáért, helyt­állásukért. Az ünnepségen részt vett dr. Balogh András, az SZMT titkára, Szabó Tibor, a pol­gári védelem országos pa­rancsnoka. Magyar Józse1 a megyei kiegészítő parancs nokság parancsnoka. Pricz Bela, a polgári védelem me­gyei törzsparancsnoka e» Kiss Ernő, a megyei pártbi­zottság munkatársa A Magyar Népköztársaság honvédelmi miniszterének 28. sz. parancsát olvasták tel, amely a katonai és i polgári védelmi alakulatok árvédelmi munkáját méltat­ja. A miniszter parancsa részletesen értékeli azt a hősies élet- és vagvonmentö munkát, amelyet a honvéd­ség és a polgári védelem végzett. Ezért, Borsodban ha­tan kapták meg „A Haza Szolgálatáért." érdemérem 1 aranyfokozatát. Több tarta­lékos tiszt részesült soron kívüli előléptetésben. Sok I százan kapták még az ..Ar j vízvédelemért” kitüntetési. \ Borsodból 76t-en részesültek ; a tiszai árvízvédelemben | végzett, munkáért kormány- i és miniszteri kitüntetésben. I szadszor. A Borsodi Szén* bányák pártbizottsága, szak- szervezeti bizottsága. KISZ- bizottsága és igazgatósága ar. új vállalati székházban (Mis­kolc, Kazinczy utca 19. sz.) az első emeleti tanácsterem­ben rendez bányásznapi ün­nepséget szeptember 3-án, délután 4 érakor. Az ünnep­ség után fogadás lesz. Tudomány os ülésszak A Nehézipari Műszaki Egyetemen hazánk felszo Indulásának 25. évfordulója liszt eleiére tudományos ülés­szakot rendeznek, amelyet egybekapcsolnak a Bányá­szati Akadémia alapításának 200. évfordulója és az egye­lem két évtizedes működé­sének megünneplésével. A tudományos ülésszak szep­tember 3-án. csütörtökön fél 11-kor kezdődik és 4-én dél­után zárul. Az első napon az egyetem aulájában lesz a jubileumi ünnepi ülés. ame­lyet a rektori köszöntő ve­zet be. majd dr. Gyulay Zoltán egyetemi tanár em­lékezik meg a 200 éves Bányászati Akadémiáról, dr. Tér plán Zénó egyetemi ta­nár pedig a Nehézipari Mű­szaki Egyetem ké( évtizedé­ről. Másnap öt. szektáéban folytatódnak az ülések, és az egész napos tanácskozáson összesen 48 előadás hangzik el. I b-ülésrk Ezen a heten, 3-an, csü­törtökön három járásban tart ülést a végrehajtó bi­zottság. A Miskolci járási Tanács Végrehajtó Bizottsá­ga a művelődésügyi osztály káder- és személyzeti mun­kájának tapasztalatait, az Edelényi járási Tanács V. B. pedig az egészségügyi csoport szakigazgatási mun­káját és a járási könyvtár tevékenységét tárgyalja meg. Az Encsi járási Tanács V. B. napirendjére az iparügyi szakigazgatási szerv tevé­kenység« és a közlekedes- rendészet helyzetéről szóló tájékoztató kerül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom