Észak-Magyarország, 1970. augusztus (26. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-19 / 194. szám

Romeo és Júlia, a traktor A Varsói Színművésze­ti Főiskola hallgatói­nak egy csoportja a sz ü n id oben ván dortrup pót alakítóit, és bejárja a var­sói vajdaság különböző vá­roskáit, községeit és nyara­lóhelyeit. A szabadtéri elő­adások műsorán a Rómeó és Júlia szerepel. Az előadá­sok színhelye: tábortűz mellett, erdei tisztáson, sá­tortáborokban, kempingek­ben. A régi vándorhagyo- mányokat felelevenítő szí­nésztrupp „korszerű” vol­tának egyetlen jele az „ür- sus” traktor, amely a szí­nészekkel és szerény dísz­letekkel megrakott autó­busz-utánfutót húzza. Az előadások óriási sikernek örvendenek a falvakban és üdülőhelyeken egyaránt, s a jövendő színészeknek alkal­muk van lemérni művésze­tük hatását, a valóban tö­meges nézőseregre. Szakmai tóvá b b ké pzés 104. születésnap Az ország egyik legidő­sebb embere, Pénzes Géza 104. születésnapját ünnepel­te kedden Pápán. Az idős ember, aki életéből kilenc évtizedet munkával töltött, viszonylag még ma is jó egészségnek örvend. Pápán néhány esztendeje | szinte városi ünnepségnek számít az idős ember kö­szöntése. A városi tanács és a Ha­zafias Népfront képviselői minden név- és születés­napján a város lakosságának nevében hivatalosan is kö­szöntik Pénzes Gézát, és ajándékokkal kedveskednek neki. A matuzsálemet születés­napján hat gyermeke, tizen­két unokája és húsz déd­unokája is köszöntötte. A nagyarányú műszaki fej­lesztés — amely az utóbbi években jellemző a borsodi A judo hindu eredeii? A judot, avagy dzsiu-dzsi- cut mindenkori ősi japán sportágnak tartották, de a szakemberek és a történé­szek most megállapították, hogy a hinduk már a japá­nok előtt is űzték. Indiában már 1000 évvel ezelőtt is­merték azoknak a létfontos­ságú ideggócoknak az elhe­lyezkedését az emberi test­ben, amelyek a fájdalomér­zetre különösen érzékenyek. szénbányászatra is — meg­követeli, hogy a bányászok az eddigiek­nél is több szakmai tu­dással rendelkezzenek. Az Özdvidéki Szénbányák vezetői időben meglátták ennek szükségességét, és a szakmai oktatásnál, tovább­képzésnél figyelembe is vették ezt a tényt. 1969-ben a vállalat üze­meiben 89 tanfolyamot szer­veztek, amelyen 4000 ember vett részt. Balesetelhárítási oktatást 3000 dolgozó kapott. Az idén, az év első felé­ben 12 tanfolyamot indítot­tak, amelyen 650-en vettek részt. Az oktatási terv sze­rint lí)70-ben összesen 71 tan­folyamon 2400 dolgozó sajátítja el a munkához elengedhetetle­nül szükséges ismereteket. VIGYÁZ AT! A pénztár I zsákmányol! Ezúton figyelmeztetem, a gyanútlan utazókat, akik a MÁV sárospataki állomásá­nak személypénztáránál vál­tanak menetjegyet: kettőzött éberséggel ügyeljenek, ne­hogy szórakozottságukban a forgó sárgaréz tálca mellé helyezzek pénzüket, mei't a fondorlatos szerkezet pereme alatt mohón benyeli az oda­került érmét, bankót! m a Ügyeletes riporterünk jelenti: fiz islsi két ház Gyermeltfoalesct Gázolás Az árvízsújtotta Számos- közben tegnap átadták az el­ső két teljesen elkészült csa­ládi házat. Az egyik Nagy- aron Sípos Mihály tízgyer­mekes családjának ad újra otthont. A két szoba, össz­komfortos családi házat a Százhalombattai Kőolajipari Vállalat saját brigádja építet­te. Emellett a .vállalat dolgo­zói jelentős pénzösszeggel is segítették a népes családot. Jánkmajtison a munkakép­telen Nagy Zsigmond héttagú családja költözött be tegnap a másik új. most elkészült ház­ba. Az ő otthonukat a Pest megyei Vegyi - és Divatcikk- ipari Vállalat dolgozói építet­ték fel egy hónap alatt. Tegnap, kedden délelőtt 11 óra 10 perckor kezdett csö­rögni az a telefon a miskolci mentőállomás ügyeletén, amelyen Ongáról kértek se­gítséget. L. István 11 éves kisfiú akkor már a körzeti orvosi rendelőben feküdt. Baleset érte. Két autó közé szorult. A miskolci mentők fejsérüléssel vitték a gyer­meksebészetre. Az M—7-es országúton Szé­kesfehérvár határában egy személygépkocsi elgázolta Jahn Ékkhard 22 éves orvos- tanhallgató, grazi illetőségű osztrák állampolgárt, majd segítségnyújtás nélkül to­vábbhajtott. A szerencsétle­nül járt osztrák fiatalembert a mentők súlyos sérüléssel szállították a kórházba. A rendőrségi vizsgálat megálla­pította, hogy Prati Franco 32 éves kereskedő, torinói lakos, olasz állampolgár ütötte el. A gázolót őrizetbe vették. E sorok írójának ugyan csak egy forintosát zsákmá­nyolta el a rejtett pénztári csapda, de ugyanolyan könnyűszerrel beszippanthat egy százast is. Nem egyedüli kárvallott lehettem aznap, mert az üveg mögül a pénz­tárosnő leplezetlen káröröm­mel szólt ki: — Azt már hiába pisz­kálja! Bátorkodtam érdeklődni, hogyan kaphatja vissza jo­gos tulajdonát az, aki nem szándékozik ráfizetéssel ho­norálni az enyhén szólva furcsa pénztári külön pro­dukciót. — Sehogy! — váltott jegesre az előbb még kaján hang. — Csak nem képzeli, hogy kiteszi tjük az egész berendezést? Nagyon udvariasan sze­retném megjegyezni, hogy az azonos elv szerint műkö­dő pénztár-tálcák más állo­másokon olyan pontosan il­leszkednek aljzatukhoz, hogy nincs módjuk kétes mellék- jövedelem szerzésére. Talán nem megoldhatatlanul bo­nyolult műszaki feladat a pataki vasúti pénztári szer­kezetet is leszoktatni a kel­lemetlenkedésről. — ez Jubileumi tábor a Csanyikban Jubileumi tábort szerve­zett a KISZ Borsod megyei Bizottsága hazánk felsza­badulásának 25. és Lenin születésének 100. évfordulója tiszteletére a csanyiki KISZ vezetőképző táborban. Az ünnepélyes megnyitó hétfőn délben volt. Tegnap délután veterán kommunistákkal ta­lálkoznak a tábor lakói, s a mozgalmi munkában kiemel­kedő borsodi fiatalok. A ju­bileumi tábort a hét végén zárják. Polipack-tej Ozdon Ózd lakosainak tejeliátása már hosszú évek óta gon­dot jelent mind a város ve­zetőinek, mind pedig a Bor­sod megyei Tejipari Válla­latnak. A nagy iparvárosban ugyanis mindeddig csak kannás tejet árusítottak az üzletekben, s így a palacko­zott tej az álmok-álmát je­lentette minden ózdi ember­nek. Az álom most hamaro­san valóra válik. A Borsod megyei Tejipari Vállalat ígérete szerint szeptember­ben megjelenik Ózd élelmi­szer üzleteiben a polipack, azaz a műanyagzacskós tej. Hogy ezt Egerből, vagy az új miskolci üzemből kap- ják-e, az még nem dőlt el, de, hogy kellő mennyiség­ben kapnak, az már biztos. új gépek A Miskolc járási Tanács építőipari és költségvetési üzeme is jelentős részt vál­lal a községek fejlesztéséből, létesítményeinek gyarapítá­sából. Munkájukat jelzi, hogy csak a legutóbbiakról szóljunk, a bükkszentkereszti óvoda-napközi, az ongai or­vosi rendelő, a sajóhídvégi pedagóguslakás, a mályi strandépület, a felsőzsolcai egészségház és számos más létesítmény a miskolci já­rásban. amelyeket már elké­szítettek. vagy éppen most készítenek. A vállalat nemrégiben új gépekkel gazdagította park­ját. Szalagfűrészt, fúrógépet, szivattyút, hegesztőappará- tot vásároltak, de megren­deltek számos más gépet, amelyeknek nagyobb részét talán még az idén sikerül megkapniuk. Megrendeltek többek között billenős gép­kocsit, elektromos vashajlí- tót és -vágót, betonkeverőt, vibrációs döngölőt is. Még egy kis napsugár... Foto: Laczó József. KÖNYVTÁRAVATÁS A 100 falu — 100 könyvtár akció keretében felépült pa- rasznyai községi könyvtárat augusztus 14-én délután 2 órakor adják, át rendelteté­sének. Avatóbeszédet Ju­hász Sándor, a Miskolci já­rási Tanács vb-elnöke mond, majd a helyi úttörőszínpad műsora és a Gergely Mihály íróval való találkozás te i teljessé az ünnepi programot. AGGOK A PÁLYÁN Ostersund svéd vá­roska futballcsapata egyedülálló a maga ne­mében. Kapusa, Kari Svensson, 91 éves. 1885 óta rúgjai a labdát „Csak azért állok a ka­puban, mert a gyere­kek ma már valamivel gyorsabban futnak ná­lam” — mondja Svens­son.. A „gyerekek” élet­kora összesen 800 év. Ml ERŐSEBB A TÖRVÉNYNÉL? Az Egyesült Államokban, Jefferson városban a tanács hatályon kívül helyezett egy 1927-ben hozott rendeletet, amely kimondta, hogy a női fürdőruháknak takarniuk kell a térdet. Fürdetik u kirakatot KITÜNTETÉS Tegnap, augusztus tti-aft kedden délelőtt Miskolcon * városi pártbizottság székhá' zában dr. Havasi Béla, 3 pártbizottság első titkára I- miskolci .,negyvenötös" párt' tagnak, illetőleg aktívánál» nyújtotta át a Felszabadulás Jubileumi Emlékérmet. GYERMEKEKNEK A miskolci Szentpéleri ka- púban a legfiatalabb óivá" sók örömére augusztus 21* én megnyílik a gyermek­könyvtár. A szolgáltatóház' ban elhelyezett könyvtári pénteken délután 4 órák01 nyitja meg Vargha Bálái> irodalomtörténész. ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK Növendékistállót építteted a szuhogyí termelőszövetke' zet. Borsodszirákon ugyafl' csak növendékistálló. Lakot pedig sértésiiaztató készül* el. BÚCSÚ A NYÁRTOL Ez a enne Keled László, Keleti Páh Ambrus Kyri, Karát) Beáta és a Juvent)d együttes műsorának* amelyet augusztus 2?' én láthatnak az érdek­lődők a tapolcai Kit' vadász étteremben. Re‘ méljük, ezúttal méS nem lesz aktuális { cím. TÖRTÉNÉSZ KONGRESSZUS Moszkvában, a történész®*! nemzetközi kongresszusán ország tudósai vitatták m® a társadalomtudományok f a matematika kapcsolat»" Mint Iszaak Mine akad^ mi.kus sajtóértekezletén mondotta, megvitatták afl* nak lehetőségét, hogy maié matt kai módszerek és elek' ironikus számítógépek )df képpen használhatók fel * történettudományok céljaid A kongresszus témakör* igen széles. Kedden megrí' tatták a latin-amerikai 0p szagok fejlődésével összefö? gő kérdéseket a XVIII, sz» zadtól napjainkig. AZ ELSŐ TÁJ A Miskolci Nemzed I Színházban megkezd0“ dik a vidéki vendé? szereplés. Az első előadást augusztus 2®' án a mezőkövesdi jáfa. si művelődési közpo ban tartják. Berndlf tásra kerül, a Csárda*“ királynő. LAKÁS építés®* Laczó József felvétele. KRUMPLI MENÜ KORMÁNYRENDELETRE A görög kormány elren­delte. hogy az éttermekben naponta. kétszer kötelezően burgonya-alappal készült menüt kell felszolgálni. BÁNYÁSZ KÖZMŰVELŐDÉS A szakszervezett mozgalom folyóirata, a Munka augusz­tusi számában nagyobb ösz- szeállítást közöl a bányász­szakszervezet életéről, töb­bek között a közművelődés ről. Ismeretterjesztés egv bányászközségben címmel Nagy Lajosnak, a kurityáni bányász művelődési ház igaz­gatójának tollából olvasha­tunk hosszabb tájékoztatást. ÉRTESÍTÉS Tisztelettel értesítjük a régi barátokat, elvtársakat, munkatársakat. hogy me­gyebizottságunk volt elnö­kének. Szilágyi Dezső elv­társnak ünnepélyes sírkő avatása augusztus 19-én 11 órakor lesz az evangélikus temetőben. KPVDSZ megyei bizottsága Agronómus-lakás cp»*—, tervezi az izsófalvi tsz. lakás a terv szerint 280 forintból épül. Közlemény _____ Ü gyeletes állatorvos augus^í 19-én, 16 órától augusztus 6 óráig: dr. Pédery József. ^ kolc, I., Madarász Viktor d-rj; Telefon : 36-603. Betegbe jeleli • 8—9 és 13—14 óráig. .OKaBBsaaR’Áffistcsift I ;s 7 A K ív? A í. V \ R O K S f A Magyar S'/ocialipra Műnk *i«oari Borsod mee.vtt: nsatíáfl • a o i a Fószt! ices/tó FODOR l A971 O SzerKtissztó&ee. Miskon Ba.icsv-Zs u Központ Ji>l3‘z l B-R72 16 579 Titkárjáé 16-fW dasáepniitikar rovat Partrovat i . .)7ti Bei; ; ‘Jjf. rovat ifi-«i5(! Kultúrrovai Sport rovar i (>-()<? 9 lezés oan«s?uöv «k in-»46 Kj ad i a a Borsod ojegyei Lapkiadó Vállald1 Miskol' Ö9ICSV 7c o PEM ‘ide KIÖCU WÜITH LAJOS Telelőn 131 Hirdetésfelvétel , .7. Miskolc Széchenyi u Telefon 16-21? Teríts? I b Maayai Poe1B .Tlőmetheté j » nely. oostahivataiokn® és 'i ké? beillőknél 0ft A? előfizet' ma Asv hon» 20 forint Index 25655 J ,haF KéSZOIt H Bn.wO, \ nlTld^ Felelőt vezető' SZEMES ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom