Észak-Magyarország, 1970. augusztus (26. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-01 / 179. szám

ViLÄG FfrÖLETÄRJAi, EGYESÜLJETEK! \ MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 17í). szám Ära: 80 fillér Szombat, 1970. augusztus 1. Ülést tartott az Elnöki Tanács tfii fVC 6) y' A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Tekintettel a gazdasági életben a legutóbbi években végbement változásokra, az Elnöki Tanács törvényerejű rendelettel módosította az er­dőkről és a vadgazdálkodás­ról szóló 1961. évi 7. törvény egyes rendelkezéseit. A törvényerejű rendelet ezenkívül — a vadászat és a vadgazdálkodás területén — a vadkártérítésről, a hatósági jogkörök decentralizálásáról és az ágazati összhang to­vábbfejlesztéséről Is intézke­dik. , A vállalatok, szövetkezetek és más szocialista gazdálkodó szervezetek társulásainak elő­mozdítását szolgálja az El­nöki Tanács új törvényerejű rendelete a gazdasági társu­lásokról. A törvényerejű rendelet kimondja, hogy a gazdálkodó szervezetele szerződéssel hoz­hatnak létre gazdasági tár­sulást. Ennek egyik formája az egyszerű társaság, amely a társuló tagok egymással szemben fennálló belső kap­csolatát jelenti, a társasvi­szony a kívülállók irányában rendszerint nem jelentkezik. A gazdasági társulás má­sik formája a közös vállalat, amely jogi személy és -meg­alakulásához meghatározott vagyoni betétek szükségesek. Legfőbb szerve az igazgató- tanács, amely a közös válla­lat tagjainak egy-egy küldöt­téből áll. Vezetője az igaz­gató, aki a közös vállalatot harmadik személyekkel szem­ben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt képvise­li. Külföldi jogi személy, ille­tőleg külföldi vállalat gazda­sági társulásban a pénzügy- miniszter engedélyével és az általa meghatározott feltéte­lek szerint vehet részt. Felsőoktatásunk egységes rendszerének megteremtése, felsőoktatási intézményeink növekvő képzési és tudomá­nyos rangjának elismerése érdekében az Elnöki Tanács törvényerejű rendeleteket al­kotott egyes felsőoktatási in­tézmények szervezéséről, il­letve megszüntetéséről. A törvényerejű rendeletek a Debreceni és a Szarvasi Agrártudományi Főiskola, il- (Folytatás a 2. .oldalon) A Szovjetunió és Magyarország képviselői Moszkvában 1871—75-re szóló megállapodást írtak alá bajók és hajóbe­rendezések kölcsönös szállításáról. A képen; fordái (bal­ról) és Szonsicsasnov külkereskedelmi miniszterhelyettesek kézfogása az aláírás után. Szép eredmények Ozdm A pártkongresszus tiszte­letére az Ózdi Kohászati Üzemek terven felüli teljesí­tésre vonatkozó felajánláso­kat tettek. A nagyolvasztóműben napok óta kétezer tonnán felüli nyersvasat csapol­nak. Baráti látogatásra és ta­pasztalatcserére hazánkba ér­kezett a bulgáriai Razgrad- ban megjelenő Ludogorszka Pravda című lap két mun­katársa: Raiko Aszenov és Agnesza Ivanovna. A fontos, területi, politikai orgánumot, képviselő újság­írók tegnap, július 31-én, pénteken délelőtt Miskolcra, az Észak-Magyarország szer­kesztőségébe látogattak, ahol találkoztak lapunk vezetői­vel, munkatársaival. A bol­gár újságírók több napot töltenek megyénkben, meg­ismerkednek Borsod és Mis­kolc nevezetességeivel, elért eredményeinkkel. 29- én 2187 tonnás teljesít­ménnyel rekordot értek el. Bár a gy árrészleg havi elma­radását már nem valószínű, hogy pótolni tudja, az új öntőgépen naponta mintegy 400 tonna nyersvasat öntenek hidegen, s az Ózdi Kohásza­ti Üzemek ezzel segíti a du­naújvárosi és a csepeli kohá­szati üzemeket, ahol kohóát- építés miatt éppen nyersvas­hiány van. A cement-művek­nek is naponta ezer tonnánál több granulált salakot indí­tanak útnak. Az acélmű a megszokott 1—2 százalékkal teljesíti túl most is a tervét. A durvahengerműi blokkso­ron pedig már egy hete na­ponta hatszáznál több blok­kot hengerelnek. A bugasoron 109 százalé­kos teljesítmény is volt, de szükség is van most a nagyarányú túlteljesítés­re. Hiszen a durvahengerműi nagyjavítás megkezdéséig 30 ezer tonna többlet bugát kell tartalékéin i uk. A finom hengerműben hó­napok óta egyenletesen túl­teljesítik tervüket, s július 30- án most is már 2 száza­lékkal többet hengereltek a tervezettnél. Hírügynökségi jelentések szerint a reggeli órákban pisztolyokkal és automata fegyverekkel felszereit öt személy támadta meg Daniel Mitrione-t, a montevideói amerikai nagykövetség 50 Vendégeink a szerkesztőségben. esztendős közbiztonsági ta­Miskoleon, a Győri-kapu déli oldalán épülő lakótelepen gyorsan emelkednek a Mis­kolci Házgyár elemeiből összeszerelt épületek. 1971. tavaszára 2500 új lakásba köl­tözhetnek az új lakótelepen. Augusztus 20-án adfák át a lázbérci víztárolót Borsod megye legszebb vi­dékén, az erdős hegyeidre! övezett lázbérci völgyben új mesterséges tavat építettek, amely a két fontos ipari központ, Ózd és Kazincbarci­ka egészséges ivóvízellátását biztosítja. A 216 méter hosszú és 20 méter magas gáttal elzárt völgy a esapadék- dús tavaszi és nyári hó­napokban a tervezettnél gyorsabban megtelt és így jelenleg abban 5 mil­lió 800 ezer köbméter vizei Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke két­napos látogatást tett Hajdú- Bihar megyében. Csütörtökön délelőtt Deb­recenben, a megyei pártbi­zottság székházéban a me- gyei párt-végrehajtóbizottság tagjaival, a megye és Debre­cen város vezetőivel találko­zott. Karakas László, a me­gyei pártbizottság első titká­ra adott tájékoztatást a me­gye politikai és gazdasági helyzetéről. Az országgyűlés elnöke a délelőtt folyamán — Kara­kas László, valamint Basa Imre, a városi pártbizottság titkára és dr. Kovács Imre, n városi tanács vb-elnök- helyettese társaságában. fel­kereste az épülő debreceni házgyárat Az országgyűlés elnökének Hajdú-Bihar megyei prog­ramja pénteken a Hajdúszo­boszlói Állami Gazdaságban tett látogatással folytatódott. Ezek után Kállai Gyula a hajdúszováti Lenin Tsz-be látogatott. Pénteken délután az MSZMP Hajdú-Bihar megyei és debreceni városi bizottsá­ga, valamint a Hazafias Népfront megyei és városi bizottsága országgyűlési képviselői beszámoló gyűlést rendezett Kállai Gyula vá­nácsadóját. A fegyveresek a követségi alkalmazottat egy zárt teherautóba irányították, majd elhajtottak. Nem sokkal Daniel Mitrio- ne elrablása után ismeret- ■ len tettesek a montevideói brazil főkonzult is elrabolták. lasztókerületében, a debre­ceni 4. számú választókerü­letben. A Magyar Gördülő­csapágy Művek anyagraktá­rának nagy csarnokában több mint 1509 dolgozó vett részt a gyűlésen. Karakas László megnyitója után Kállai Gyula mondott beszédet választói előtt.­tárolnak. Ennél több vizet a tó nem tud fogadni, s ezért a nagyobb esőzések után gyak­ran került sor megcsapolá­sára. A szakemberek szerint a tóból eddig mintegy 6 millió köbméter felesle­ges vizet vezettek el a Bán patakon keresztül a Sajóba. A tárolt nyersvizet jelenleg a Bán-pataki víztermelő te­lepen dolgozzák fel fogyasz­tásra allvalmassá, majd ve­zetékhálózaton keresztül jut­tatják el a két iparvárosba. A termelőmű kapacitásának bővítésére most új berende­zéseket szereinek fel, ame­lyek segítségével a jövő nyáron már az eddigi napi 5 ezer he­lyett 25 ezer köbméter vizet tisztítanak meg. Az ország egyik legna­gyobb és két fontos iparte­lepét ellátó hegyvidéki víz­tárolóját augusztus 20-án ünnepélyesen adják át. mim saitoerlekezlete Nixon amerikai elnök ma­gyar idő szerint pénteken hajnalban televíziós sajtóér­tekezletet tartott Los An- geles-ben. A közel-keleti helyzetről Nixon elnöknek nem volt új mondanivalója. Megértését fejezte ki Izrael „dilemmája” iránt és hangoztatta, hogy az Egyesült Államok biztosítot­ta az izraeli kormányt, nem kerül hátrányos helyzetbe, ha elfogadja az amerikai fegyvemyugvási-tárgyalási javaslatot. Kijelentette: „magunk is az erőegyen­súly megőrzésére törek­szünk a Közel-Keleten”. Hangoztatta, hogy az • „erő- egyensúly’' felborulása fel­idézné a két szupernagyha­talom közvetlen konfrontá­ciójának veszélyét. „Meggyő­ződésem — mondotta —, hogy a Szovjetunió, csakúgy, mint az Egyesült Államok, tudatában van ennek a ve­szélynek. Mindkét szuper- nagyhatalomnak érdeke, hogy elkerüljön egy ilyen konfrontációt a Közel-Kele­ten”. A két szuper-nagyhatalom viszonyával összefüggésben Nixon nyomatékosan aláhúz­ta a Salt-megbeszélések je­lentőségét. Reményét fejezte ki, hogy belátható időn be­lül legalább is részleges meg­állapodás jön létre. A vietnami háborút ille­tően, David Bruce amerikai fődelegátus jövő héten sorra kerülő párizsi bemutatkozása alkalmából röviden szólt a négyes értekezlet kilátásai­ról. Nixon elnök az újságírók kérdéseit hallgatja. Diplomatarablás Káfiai Gyula . Hajdú-Bihar megyében lilái iiíiríl Imim

Next

/
Oldalképek
Tartalom