Észak-Magyarország, 1970. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-01 / 152. szám

\\í VfLÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A MAGírf SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA ____________ _________.........................................................................................................................................................................................................................................■ n . , ........ A ra: 80 fillér XXVI. ól,0,yam- 152. szám '------------­S zerda, 1970. július 1. Megkezdődtek a magyar—mongol hivatalos tárgyalások Kedda,d®* előtt a Mongol Nagy N<*i Hurál elnökségé­nek tanistei'rnőben megkez­dődtek ^hivatalos tárgyalá­sok LosJczi Pál, az Elnöki Tanács pőke és a kíséreté­ben lövi magyar államfér­fiak, ili^e a Mongol Nép- köztárs3g vezetői között. A me?os'''^léseket szívé­lyes, eh*rsi légkör és vala­mennyi fintett kérdésben a legteljesfő nézetazonosság jelleme/ A maf11'—rnongol kapcso­latokat vetően mindkét fél­nek az véleménye, hogy a két orsß kapcsolata példá­ja lehel0 sz°eialista orszá­gok ke#’ testvéri, kölcsö­nösen ^"yös együttműkö­désnek, anselynek szilárd alapját *2. a barátsági és együUm^öőési szerződés képezi fni't 11*111'-ben, Kádár János ’ pngóláai látogatása alkalm/0' ’vtak alá. Losonczi Pál és kísérete kora délután ünnepélyes ke­retek között megkoszorúzta Vlagyimir Iljics Lenin Ulán­bátort emlékművét. Szerdán reggel Losonczi Pál Dél-Góbi megyébe láto­gat, ahonnan csütörtökön délután tér vissza a mongol fővárosba. • • Összeesküvés Panamában? „Cs“-gázzal a tüntetők ellen Panamai közlés szerint Omar Torrijos tábornok kor­mányának megbuktatására irányuló összeesküvést fe­deztek fel Panamában. Az összeesküvés egyik állítóla­gos részvevőjét, Felipe San­tiago Tapia, ügyvédet letar­tóztatták. Hétfőn éjszaka Belfastban a brit csapatok immár ne­gyedik napja „Cs”-gázzal és y más könnyfakasztó gázokkal próbálják szétoszlatni a tün­tető tömegeket. A hírügy­nökségek értékelése szerint £ azonban érezhetően csökken - a tüntetések hevessége a hétvégi véi'es összecsapások­hoz képest. Befejezés élőit Az üregekről tanácskoztak Miskolcon Megyénk járási és városi szociális előadói, valamint a szociális otthonok vezetői találkoztak tegnap, június 30-án a megyei tanácson, hogy megbeszéljék a borsodi öregek helyzetét és a szociál­politikai hatósági tevékeny­séget. A szociális gondoskodás helyzetét Heidridh Gyula, a megyei tanács egészségügyi osztálya szociálpolitikai cso­portjának vezetője értékelte. Elmondta, hogy megyénkben 5 millió 81 ezer forintot fordítottunk rendszeres segélyre az el­múlt évben. Ez azt jelenti, hogy 1571-en részesültek támogatásban. A pénzbeli juttatás azon­Morszerűsítik Borsod főútvonalait Ülésezett a megyei tanács vb Tegi*p’ kec,ben délelőtt ár. Ladáit '*°zse/ vb-elnök ve- zetéséf1 ülést tartott Bor­sod mí*ye Tanácsának Vég­rehajts Biz°ttsága. Első na­pirend Pontként a pénzügyi osztály tevékenységét érté­kelte i ,• Többek között a költse#'otósi feladatok vég­rehajt#0}’, s a pénzügyi gazdálKodas további felada­tait ekmezte a testület. Ezután Kuli János, a KPM miskolci Közúti Igazgatósá­gának vezetője terjesztette a vb ele 3 megye útviszonyai- ról és a korszerűsítési fel­adatok végrehajtásáról ké­szült jelentést. A miskolci Közúti Igazga­tóság kezelésében 2495 kilo­méternyi út és 772 híd var. Sajnos, nagyrésze a borsodi utaknak ' korszerűtlen, teher­bíró képessége jóval alatta van í előírtnál, s a kultu­rált közlekedés kielégítéséhez még nagyon sok korszerűsí­tési munkálatra lenne szük­ség. Felvetődött a vb-ülésen az a gondolat is: az utak ron- gálóival, egyes vállalatokkal sokkal szigorúbban kellene bánni —hisz a hatósági jog­kör a Közúti Igazgatóságnak erre módot ad! Lassan már közüggyé vá­lik megyénkben a 3-as szá­mú főútvonal borsodi szaka­szának korszerűsítése. Saj­nálatos tény, de az előzetes tervekkel ellentétben a munkálatok az idén nem fe­jeződnek be, továbbra is problémát jelent tehát az út­építés a zavartalan közleke­dés lebonyolításánál. Amint azt dr. Pusztai Béla vb-el- nölchelyettes hozzászólásában összefoglalta: jobb munka­szervezéssel és hatékonyabb minőségi ellenőrzéssel kelle­ne meggyorsítani az ilyen jellegű munkálatokat. A negyedik ötéves terv időszakára már elkészültek a koncepciók a megye útháló- | zatának korszerűsítésére. Most dolgoznak a részletes útépítési program elkészíté­sén. A cél az, hogy az or­szágos törekvésekkel össze­hangoltan a főközlekedési útszakaszok kapjanak nagy teherbírású, a modern és kulturált közlekedés igényei­nek megfelelő burkolatot. Ennek érdekében többelv kö­zött a 3-as főközlekedési út, valamint a megye gócpont­jait, idegenforgalmi szem-1 pontból is jelentős városait megközelítő és az országos forgalomba bekapcsoló uta­kat korszerűsítik a negyedik ötéves terv éveiben. ban csak egyik formája a szociális gondoskodásnak. A magatehetetlen öregek, de az egészséges idős embereit is többre vágynak ma már: szórakozásra, aktív pihenés­re, jó szóra. Ezt az igényt többnyire az öregek napközi ottho­nai elégítik ki. Számuk évről évre emelkedik. Borsod megyében 1962- ben még csak egy, ma már 24 ilyen intézmény van. Az idén újabb 3 létesül: Ti- szalúcan, Tibolddarócon és Izsófalván. A házi szociális gondozás­nak kisebb múltja van még. Ezért ennél a gondozási for­mánál még nem mutatható fel kellő mérték". J.ún.'i segítség. Megyénk 11 szociális ott­honában 872 idős embert gondoznak. A gondozottaknak a la­kossághoz való aránya el­marad az országos átlag mögött. Az értekezlet előadója hang­súlyozta, hogy éppen ezek miatt az objektív hiányossá­gok miatt még több gondot kell fordítani a gondozottak­kal való bánásmódra; a gon­dozottak foglalkoztatására, a kulturális igények kielégíté­sére, valamint az öregek kulturális igényeinek figyel­mes módon való növelésére. Az Ózdi Kohászati Üzemek_ új bugacsiszoló üze­mének munkálatai a befejező szakaszhoz érkeztek. Dolgoznak a szerelők az új üzem berendezésein. Szükség van a Technika Házára A Műszaiki és Természet - tudományi Egyesületek Szö­vetsége Borsod megyei szer­vezetének elnöksége tegnap kibővített ülést tartott, amelyen részt vett Gál Ödön. a MTESZ Központi titkára is. A szervezet megyei elnö­kének, Dr. Pásztor Pálnak a bevezető szavai után ifj. Horváth Béla, a városi ta­nács főépítésze terjesztette elő az új Technika Háza fel­építésével kapcsolatos javas­latot. A végleges tervek elkészí­téséig és a Technika Háza felépítéséig meg számos probléma vár tisztázásra, de reálisnak látszik, hogy a IV. ötéves terv időszakában megvalósul az új létesít­mény. Acélgyártók világkonferenciája Az LKAI vezérigazgatójának előadása Mint ismeretes világkonferenciát acélgyártó tartottak Megkezdődött az aratás Balatonfüreden a kohászati iparág legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakemberei. A több napig tartó elő­ad ássorozatban dr. Énekes Sándor, a műszaki tudomá­nyok kandidátusa, a Lenin Kohászati Művek vezérigaz­gatója nagyon érdekes és magas színvonalú előadást tartott „Néhány metallurgiai Változatos program a 67. országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállításon Az idén augusztus 28-a tó. szeptember 20-a között kerül sorra a 67. országos mező- gazdasági és élelmiszeripari kiállítás. Mint azt dr. Ger­gely István mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhe­lyettes a vásárral kapcsola­tos tájékoztatóján elmondot­ta, a legutóbbi — 1967-ben nit'P'rwidezett — kiállításhoz Képest mintegy 20 százalék­ul óbb gazdaság és üzem jelemltezett a rendezőségnél. 'V... ^'állítás bemutatóit ág^J^nt, tartják. Szép sz^yr,,., Jelentkeztek külföl­di K'álhtc* is. a bemutató­Lengyelország, az NDK és Románia küldi el termékeit. A vásár programját szak­mai bemutatók is gazdagít­ják. Szeptember 5-én tartják meg a béke és barátság nap­ját, szeptember 1-e és 9-e között nemzeti napokat ren­deznek. A KISZ KB szep­tember 11-én és 12-én ifjú­sági napokat rendez. Érde­kes programnak ígérkezik a szocialista országok fegyve­res testületéinek nemzetközi lovasversenye is. A vidékiek augusztus 27-e és szeptember 20-a között 33 százalékos vasúti kedvez- ménnnyel utazhatnak fel a vásárra. A Fejér megyei Baracson beérett az őszi árpa. A Béke Tsz egyik 50 holdas táblájában rendrearató géppel, június 26-án megkezdték az aratást. A tsz-tagok holdanként 18 má­zsás átlagtermésre számítanak. tényező hatása a golyóscsap- ágy-acélok élettartamára” címmel. Tudományos megál­lapításait zömmel az LKM- ben és a Vasipari Kutató Intézetben tapasztalt gyakor­lati eredményekkel igazolta. A műszaki előadásból az is kitűnt, hogy a diósgyőri ko­hászatban máris biztosítottak a golyóscsapágy-o célok tö­meggyártásának feltételei. Az említett kohászati témával kapcsolatos előadás érdeke- kességére és műszaki színvo­nalára jellepiző volt, hogy elhangzása után több külföl­di részt vevő tudós igényt tartott annak Írásos fordítá­sára is. Az LKM legkiválóbb acélgyártó szakembereinek húsztagú delegációja is részt vett a konferencián, amely­nek anyagából feltehetően sdfcat hasznosítanak majd az új metallurgiai technológiák: kidolgozásában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom