Észak-Magyarország, 1970. június (26. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-02 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÖLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA M UNKASI'ART BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 127. szám Ára: 80 fillér Kedd, 1970. június 2. Grille Párizsba érkezeit Kállai Gyula kitüntetése Andrei Gromiko szovjet külügyminiszter hétfő dél­után ötnapos hivatalos láto­gatásra Párizsba érkezett. A szovjet külügyminisztert és kíséretét az Orly-i repülőté­ren Maurice Schumann fran­cia külügyminiszter fogadta. A francia külügyminisz­ter üdvöző szavaira válaszol­va, Gromiko rövid nyilatko­zatában kijelentette, hogy nagy érdeklődéssel várják a Szovjetunióban Georges Pompidou francia köztársa­sági elnök ősszel esedékes hivatalos látogatását. A hivatalos szovjet—fran­cia tanácskozások kedden délben kezdődnek, amikor Pompidou köztársasági elnök az Elysée-palotában ebéden látja vendégül a szovjet kül­ügyminisztert. Az ebédet négyszemközti megbeszélés követi. Kádár János üdvözli Kállai Gyulát. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kállai Gyulának, az országgyűlés elnökének, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának több évtizedes mun­kásmozgalmi és közéleti te­vékenysége elismeréséül 60. születésnapja alkalmából a Magyar Népköztársaság Ér­demrendje kitüntetést ado­mányozta. A kitüntetést Lo- sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Jelen volt Kádár János, az MSZMP KB első titkára, Fock Jenő, a magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke, Biszku Béla, az MSZMP KB titkára, Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, dr. Bcrcsztóczy Miklós, az or­szággyűlés alclnöke és Ben- csik István, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára. Fock Jenő Jugoszláviába látogat Belgrad ban befejeződtek az előkészületek Fock Jenő ma­gyar miniszterelnök hivatalos viszontlátogatásával kapcso­latban. A magyar kormányfő Mitja Ribicsicsnek, a jugo­I Miskolc fel a ß^yciem A 300 ezer lakosú Katowicében miskolci napok kezdődtek leküldött munkatársunk jelenti: A katowicei utca lüktető forgatagában itt is, ott is ma­gyar szó üti meg a fülemet. A város nevét viselő modern szálloda bejáratánál lengyel és magyar zászlók, az ódon városrészek és az új, széles főútvonalak kirakataiban a két város címereivel ékesített plakátok adják hírül, hogy a 300 ezer lakosú sziléziai ipar­város figyelme ezekben a na­pokban Miskolc felé fordul. Június első hetében a mis­kolci napokat ünnepli Kato­wice. A rendkívül széles program keretében Miskolc, a maga sokszínű arcával mutatkozik be lengyel testvérvárosának. Fényképek hosszú sora szól a máról, makettek elevenítik meg a jövő teljesen átformált nagyvárosát. Itt vannak gra­fikusművészeink alkotásai, s a miskolci gyermekek leg­jobb rajzai. A divat szerel­mesei a következő napokban megismerkedhetnek konfek­cióiparunk termékeivel, de bemutatkoznak a Magyar Népköztársasággal kapcsola­tos könyvek is. Láthatják a katowiceiek a magyar ipar­és népművészek remekeit is. És — talán mondanom sem kellene — ellőttek Katowicé­be a magyar konyha ízletes különlegességei. A magyar zene kedvelői is válogathatnak a programok között. A magyar népi zene kedvelőit cigányzenekar szó­rakoztatja majd. Az ünnepi rendezvénysoro­zat első eseménye a Miskolc makettekben és fényképek­ben című kiállítás megnyitó­ja volt. Tegnap, június elsején dél­előtt a katowicei várostervező iroda helyiségében Antoni Wojda, a városi tanács elnöke köszöntötte a vendégeket, köztük elsősorban a magyar delegáció vezetőit, dr. Hava­si Bélát, a Miskolci városi Pártbizottság első titkárát, dr. Fekete Lászlót, Miskolc város Tanácsának vb-elnökét. Ott volt a megnyitón Jan Les. a Vajdasági Pártbizottság el­lenőrző bizottságának elnöke is. Az ünnepi alkalomból dr. Fekete László mondott beszé­det. Meleg szavakkal méltat­ta a lengyel és a magyar nép barátságát, a két város kö­zölt kialakult, mind szorosabb testvéri kapcsolatokat. A ka­towicei miskolci napok hiva­talos megnyitója után dr. Fekete László fogadást adott a katowicei vezetők és a ki­állítás rendezői tiszteletére. Délután a miskolci küldött­ség körutazást telt a sziléziai iparvidéken. Este dr. Havasi Bála nyitotta meg a miskolci grafikusművészek alkotásai­ból rendezett kiállítást. Flanck Tibor szláv szövetségi végrehajtó tanács (kormány) elnökének meghívására ezen a héten viszonozza Mika Spiljak ak­kori jugoszláv kormányelnök 1969 februári magyarországi látogatását. A jugoszláv fővá­rosban immár elkészült az utazás, a tárgyalások és a lá­togatások, a protokolláris és munkajellegű találkozók részletes programja. A ma­gyar és a jugoszláv kormány feje több alkalommal talál­kozik egymással a tárgyaló­asztalnál a szövetségi végre­hajtó tanács belgrádi palotá­jában, s Fock Jenőt fogadni fogja Joszip Broz Tito köz- társasági elnök is. A Szovjetunióban hétfőn, magyar idő szerint 20.00 órakor fellőtték a Szojuz—9 jelzésű űrhajót. Az űrhajón, amely 20 óra 09 perckor rátért Föld körüli pályájára, kéttagú személyzet foglal heiyet, Andrijan Nyikolajev ezredes, az űrhajó parancsno­ka és Vitalij Szevasztyjanov, fedélzeti mérnök. Feladatuk, hogy miközben a Szojuz—9 önmagában Föld körüli űrrepülést végez, tudományos és technikai kutatások és kí­sérletek nagyszabású programját hajtsák végre, elsősorban: — egészségügyi-biológiai kutatásokat annak tanulmányozására, hogyan hatnak az űrrepülés tényezői az emberi szerve­zetre, a föld körüli űrpályán való tartóz­kodás körülményei között; — a Föld különböző övezeteiben geo­lógiai és földrajzi objektumok, kontinen­sek és vízfelületek tudományos megfigye­lése és lefényképezése azzal a céllal, hogy kidolgozzák az így szerzendő adatok felhasználásának módját a népgazdaság­ban; — légköri képződményeknek, a Föld hő- és jégtakarójának megfigyelése, vizs­gálata és fényképezése azzal a céllá!, hogy a megfigyelések adatait az opera­tív és hosszútávú időjárásjelzésekben használják fel; — a Föld körüli kozmikus térség fizikai jelemzőinek, jelenségeinek és folyama­tainak tudományos vizsgálata; — az űrhajó kézi és automata irányító rendszereinek, tájolásának és stabilizálá­sának további kidolgozása, és az űrhajó­zás autonóm eszközeinek kipróbálása az űrrepülés különböző viszonyai között. Az űrhajó személyzetével rádió és tele­vízió útján szilárd a kapcsolat. Andrijan Nyikolajev jelentése szerint az űrhajó pályára térése normálisan ment végbe. Az űrhajósok jól érzik magukat Az űrhajó kabinjában megvannak a lét- fenntartáshoz szükséges, a földihez ha­sonló normális viszonyok. A két űrhajós megkezdte a kitűzött program teljesítését A parancsnok nyilatkozata Andrijan Nyikolajev ezre­des, a Szojuz—9 űrhajó pa­rancsnoka a start előtt kije­lentette: Kedves eivhVrsaim és ba­rátaim! Szojuz—9 jelzésű űrhajónk legénysége ma űrutazásra in­dul, hogy folytassa a kozmi­kus térség feltárásának fon­tos ügyét, népgazdaságunk, a tudomány és a technika ér­dekében. Országunkban tervszerű munkálatok folynak a vi­lágűr feltárására. A Szojuz— 9 űrhajón utazva a tudomá­nyos és technikai vizsgálatok és kísérletek programjának soron levő szakaszát kell el­végeznünk. Mindent megteszünk, hogy sikeresen teljesítsük a ránk bízott feladatokat. Viszontlátásra elvtársiak! Találkozunk a Földön. Hétfőn sok millió szovjet ember esti programja módo­sult: a lefekvéshez készülő­dő tv-nézők szeme előtt vá­ratlanul megjelent az űrha­jók felbocsátásakor vetített embléma, majd nyomban láthatóvá vált az űrrepülő- tér. A hagyományos busz ez­úttal sötétben hozta utasait: Andrijan Nyikolajev ezredes űrhajós paranes’nokot, és Vi­L.hj Szevasztyjanov fedélzeti mérnököt, akik a nagy út előtt társaiktól virágcsokro­kat kaplak. A tv-nézők szemtanúi vol­tak a gigászi űrhajó felbo­csátásának, s hallhatták, amint a Szojuz—9 utasai nyugodt hangon közölték a földi irányítóközponttal, hogy közérzetük kitűnő, vibrációt alig tapasztalnak. A jelen pillanatban még korai lenne bármiféle kom­mentárt fűzni a Szojuz—9 tevékenységéhez, mindamel­lett moszkvai tudományos körökben kiemelik, hogy a szovjet űrkutatási program céljait a népgazdaság és a tudomány szükségletei szab­ják meg. Ennek megfelelően A hét borsodi eseményeiből E héten is több fontos ren­dezvény, tanácskozás lesz Miskolcon és megyénkben. Tanács-vl> ülések A Borsod megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága ma, kedden nem a megszokott helyen, hanem a lázbérci víz­tároló központi üzemépületé­ben tartja meg ülését. A na­pirenden szerepel az Edelényi járási Tanács V. B. szerve­ző, irányító és ellenőrző mun­kájáról szóló jelentés meg­vitatása. Szó lesz a helyi szén­bányák fontos problémáiról is, majd tájékoztató hangzik el a Sajó menti Vízművek borsodi regionális vízmű- rendszerének munkájáról és fejlesztési terveiről. Június 3-án, szerdán a Sze­rencsi járási Tanács Végre­hajtó Bizottságának ülésén a kedvezőtlen adottságú tsz-ek helyzetéről tárgyalnak. Jú­nius 4-én, csütörtökön a Me- zőcsáti járási Tanács Végre­hajtó Bizottsága tart ülést, amelyen többek között meg­vitatják a közös tanácsú köz­ségek végrehajtó bizottságai­nak népművelési munkát irá­nyító és ellenőrző tevékeny­ségéről szóló jelentést. Vetélkedő az LKM-hen A Lenin Kohászati Mü­vekben lassan végéhez köze­ledik a szocialista brigádok igén érdekes és hasznos ve­télkedője. E héten befejeződ­nek az egyes üzemrészek szo­cialista brigádjai közötti ver­senyek. Ma, kedden a játék­vezetők és az ügyintézők már a jövő heti elődöntők, majd az azt követő nagyszabású döntő lebonyolításának rész­leteit is megbeszélik. Találkozó, ankét, kiállítások A megye általános fogyasz­tási és értékesítő szövetkeze­teinek jubileumi rendezvény- sorozata ma, kedden egy ér­dekes találkozóval cr véget. A mezőkövesdi járási műve­lődési házban, ma, kedden a szövetkezeti alapító tagok vesznek részt ünnepi talál­kozón. Június 4-én, csütörtökön kétnapos számítógép-ankét kezdődik a Nehézipari Mű­szaki Egyelem matematikai tanszékén, a Neumann János Számítógép tudományi Tár­sulat borsodi szervezetének rendezésében. Ma, kedden, a kazincbar­cikai Egressy Béni Művelő­dési Központban Minden rügy kipattan címmel a mun­kára nevelés során készített gyermekmunkákat bemutató kiállítás nyílik. kerül előtérbe a jeletúegi szakaszban a Föld körüli kozmikus térség gyakorlati, tudományos és hasznosítása. Nyikolajev Andrijan Nyikolajev ezre­des, a Szojuz—9 űrhajó pa­rancsnoka 1929. szeptember 5-én született a Csuvas Au­tonóm Köztársaság Sarseli nevű községében. 1962-ben a Vosztok—3 fedélzetén már járt a világűrben. A Vosztok—3 útja után Nyikolajev, a Szovjetunió hőse aktívan részt vett az űrhajósok felkészítésében. Az utóbbi években ő maga ké­szülődött repülésre. Andrijan Nyikolajev — nemzetisége szerint csuvas — technikumot végzett, majd elvégezte a Frunze katonai repülőiskolát, ezután a légi­erőnél teljesített szolgálatot. Andrijan Nyikolajev 1957 óta az SZKP tagja. 1968-ban Nyikolajev elvé­gezte a Zsukovszkijról elne­vezett hadmérnöki repülő­akadémiát Széles körű tár­sadalmi-politikai munkát vé­gez az Orosz Föderáció Leg­felsőbb Tanácsának képvise­lőjeként. Felesége Valentyina Tye- reskova űrhajós, egy gyer­mekük van, Jelena, aki most hatéves. Szevasztyjanov A Szojuz—9 űrhajó fedél­zeti mérnöke Vitalij Sze­vasztyjanov 1935. július 8-án született Krasznouralszk vá­rosában, a szverdlovszki te­rületen. GyermekT és iskola­éveit a Fekete-tenger mentén. Szocsi városában töltötte. 1953-ban. a középiskola el­végzése után felvették a moszkvai repülési intézet hallgatójának. 1859-ben vég­zett, és egy tervezőirodában kezdett dolgozni. Hamarosan az intézet aspiránsa lett. Si­keresen befejezte az aspiran- túrát, és megvédte disszertá­cióját. A műszaki tudomá­nyok kandidátusa lett. 1963-ban Vitalij Szevasz­tyjanov belépett az SZKP- ba. Vitalij felesége. Alevtyina, a leningrádi egyetemen vég­zett és jelenleg egy tudomá­nyos kutatóintézetben dolgo­zik. A Szevasztyjanov-házas- párnak egy kislánya van, Na­tasa, aki jelenleg 7 éves. Föld körül a Szojuz-9 Két szovjet űrhajós a fedélzeten Tudományos-technikai kutatásokat és kísérleteket hajtanak végre

Next

/
Oldalképek
Tartalom