Észak-Magyarország, 1970. április (26. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLHETEK ü ma \ MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT UOHSOO MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 76. szám Ara: RO fillér Szerda, 1970. április I. felszabadulásunk 25. évfordulóra alkalmából ség a Parlamentben Kedden delelő« a Parlamentben Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke átnyújtotta Kádár Jánosnak, az MSZMP első titkárának a Felszabadulási Jubileumi Emlékérmet. If jótommunisták kitüntetése Hazánk tisztulásának 25. év fordája tiszteletére együttes, (JátieP ülést tar­tott tegnap; tnárüs 31-én, a Miskolci vifosipártbizott- ság tanácstfrnépi a Kom munista Ifjiság' Szövetség Borsod megei, l'skolc vá . rosi és Ml&ÁcUárási Bi zottsága \z iinn'i bizottsá­gi ülésen rrrfgjcHt Dojcsá'­János, az MSZMP Borsod megyei Bizottságának titká­ra. dr. Havasi Béla, az MSZMP Miskolc városi Bi­zottságának első titkára, Stalls József, az MSZMP Miskolci járási Bizottságá­nak első titkára. Tok Miklós, Miskolc város Tanácsinak vb-elnökhelyettese. Juhász Sándor, a Miskolci járási Ta­nács vb-elnöke, valamint megyénk társadalmi és tö- mégszervezeteinek több kép­viselője. Az ünnepi beszédet Né- meth Tibornak, a KISZ Mis­kolc városi Bizottsága titká­rának megnyitó szavai után Dudla József, a KISZ Köz­ponti Bizottsága intéző bi­zottságának tagja, a megyei KISZ-bizottság első titkára mondta. Az ünnepi beszéd .után Do­bos Ildikó, a Miskolci Nem­zeti Színház művésze Garat Gábor Képtávíró című ver­sét mondta el. Az ünnepség következő ré­szében Dudla József 17 Bor­sod megyei fiatalnak nyújtot­ta át a KISZ Központi Bi­zottsága kitüntetését, a KISZ-érdemérmet. Harmin­cán aranykoszorús KISZ-jel- vényt, 15-en kiváló úttörő­vezető kitüntetést kaptak. Megyénk fiataljai közül 180- an érdemelték ki a KISZ Központi Bizottságának di­csérő oklevelét. A kitüntetések átadása után Dojcsák János, a me­gyei pártbizottság titkára szólt az ünnepi ülés részve­vőihez, és gratulált a kitün­tetett fiataloknak. Az együt­tes bizottsági ülés a DIVSZ- indulóval ért véget. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa felszabadulásunk 25. évfordulója alkalmából Fel- szabadulási Jubileumi Emlék­érmet adományozott azoknak, akik az elmúlt negyedszá­zadban kimagasló tevékeny­séget fejtettek ki a függet­lenségért, a szabadságért; és a szocializmusért vívott küz­delemben. Kedden délelőtt 11 órakor az Elnöki Tanács Fel- j szabadulási Jubileumi Em-1 lékérem kitüntetést adott át i az MSZMP Központi Bízott- I sága tagjainak, közöttük dr., Bodnár Ferenc elvtársnak, a 1 Borsod megyei Pártbizottság első titkárának, valamint az I MSZMP Központi Ellenőrző, Bizottsága elnökének. Magyar napok Hanoiban A vietnami—magyar kap­csolatok történetének „csúcs-, forgalmi” időszaka zajlik felszabadulásunk 25. évfor­dulója előtt Hanoiban. A IXi'J Jc'jj.ö központi szervek és minisztériumok meghívá­sára jelenleg hat különböző kulturális, tömegszervezeti és szakértői küldöttség tartóz­kodik a vietnami fővárosban vagy járja az országot, hogy részt vegyen a barátsági és szolidaritásj, gyűléseken. Vasárnap a Molnár János népművelési miniszterhelyet­tes vezette kulturális delegá­ció Thai Nguyen-be látoga­tott el, ahol 1000 fős ünnepi gyűlés volt tiszteletükre. Megérkezett Hanoiba a Hazafias Népfront delegáció­ja Nánási László országgyű­lési képviselő vezetésével. A küldöttség gazdag programot bonyolít le. Hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából az MSZMP Borsod megyei Bizottsága emlékplakettet adományozott azoknak a pártmunkásoknak, akik hosz- szú időn át kiemelkedő mun- .•kát végeztek a pártappará­tusban. illetve társadalmi munkában segítették a párt­bizottság munkáját. Az eni- lékplaketteket Vaskó Mihály, a megyei pártbizottság titká­ra adta át a pártmunkások­nak. Sok éves. kiváló munkájuk elismeréseként az alábbiak kapták meg az MSZMP Bor­sod megyei Bizottságának emlékplakettjét: Angyal And­rásáé, a megyei pártbizottság politikai munkatársa, Bialis József, a Miskolci járási Pártbizottság első titkára, Bokor József, az MHSZ me­lyei titkára, dr. Deák And­rás Borsod megyei főügyész. Ducsai Jolán nyugdíjas. Fa­ragó András, a Lenin Kohá­szati Művek gváregységveze- tője, Imri Gyula, a Szerencsi járási Pártbizottság első tit­kára. Kalóczkai István, a BÁÉV dolgozója, dr. Kádár László, a Magyar Beruházá­si Bank megyei igazgatója. Káli, Lajos, a Lenin Kohásza­ti Művek szociális igazgatc ja Kovács Jolán, a megyei púi í- bizottság politikai munkatár­sa, Lukács János, a megj t i pártbizottság politikai mun­katársa, Mező István, a M.-- ző csati járási Pártbizottság első titkára. Molnár József, a Termelőszövetkezetek De !- borsodi Területi Szövetségi­nek titkára. Oláh László, a Magyar Nemzeti Bank me­gyei igazgatóhelyettese, dr. Simon Sándor, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem tanszékvezető tanára, dr. Sza- ladnya Sándor egyetemi do­cens, a MTESZ Borsod me­gyei titkára. Szamosi-ári Ist­ván, az AGROKER megye: igazgatója, Szfaacsifc Károly. a Kazincbarcikai városi Pari- bizottság első titkára, 'Cf-k Miklós, a Miskolci városi Ta­nács vb-elnökhelyettese. Varga Gáborné, a Borsod megyei Tanács vb-elnökhe­lyettese. dr. Varga János. megyei bíróság elnöke. Váci László, a Borsodi Szénbányák Vállalat pártbizottságának el­ső titkára. Veres Béla, a Le­nin Kohászati Müvek dolgo­zója és Vezse Sándor, az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság vezetője. Baráti delegációk érkeztek megyénkbe A hazánk felszabadulásá­nak negyedszázados évfor­dulója tiszteletére rendezen­dő Borsod megyei és mis­kolci ünnepségekre a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ságból és a Német Demokra­tikus Köztársaságból párt-, illetve tanácsi delegáció ér­kezett Miskolcra. A csehszlovák küldöttség vezetője Milán Sukuba. a Szlovák Kommunista Párt kelet-szlovákiai bizottságá­nak titkára. Taglal: dr, Jnzci Bálik, a Szlovák Kommunis­ta Párt kelet-szlovákiai bi­zottsága agitációs és propa­gandaosztályának vezetője, valamint Jan Mlcj, a kassai területi felvásárló vállalat igazgatója, a kelet-szlovákiai pb. tagja. Szlovák vendégeinket teg­nap, március 31-én délután a megye határán Vaskó Mi­hály, az MSZMP Borsod megyei Bizottságának titká­ra fogadta. A delegáció részt vesz a megyei és a városi pártbizottság, s a Borsod megyei és a Miskolci városi Tanács ma délelőtti együttes emlékülésén, valamint a Nemzeti Színházban este 6 órakor kezdődő megyei dísz- ünnepségen. Szlovák vendé­geink vidéki kőrútod ismer­kednek majd megyénk éle­tével, s április 2-án, csü­törtökön térnek vissza hazá­jukba. A Német Demokratikus Köztársaság kéttagú küldött­sége március 30-án érkezett Budapestre. Neubranden- burg kerület tanácsa elnöké­nek első helyettese, Willi Regutzki, és Neubranden­burg kerület tanácsa párt- bizottságának titkára, Günl- her Liider üdvözlésére a Fe­rihegyi repülőtéren megje-' lent dr. Pusztai Béla, a me­gyei tanács vb-eloökhelyet- tese. Az NDK-dclegációt már­cius 31-én délelőtt hivatalá­ban fogadta dr. Ladányi Jó­zsef, a Borsod megyei Ta­nács vb-elnöke. Német ven­dégeink tegnap délután a kazincbarcikai új áruházat tekintették meg. Ma. április első napján a neubranden- burgi küldöttség szintén részt vesz a miskolci, délelőtti em­lékülésen és az esti ünnep­ségen. Április 2-án Miskolceal és Sátoraljaújhellyel ismerked­nek, 3-án pedig a Borsodi Vegyikombinátot és az aggte­leki cseppkőbarlangot kere­sik fel. Április 4-én délután kirándulást tesznek a Bükk- be, majd 5-én, vasárnap Bu­dapestre utaznak német ven­dégeink. Dudla József áfnVtjjja a legmagasabb ifjúsági kitüntetést, a KISZ-érdeménml­—1 uw ■ ■#„1 ........... M egérkeztek imolcra az emlékezés szalagjai fictefeződött ** cs iSagsiaSéfa lm: tyiban Heves felé A hét borsodi eseményeiből Több ezer misk<íci fiatal várta tegnap este I>lsHilcon. a Hősök terén a feP^jadu- lási hálastaféta és • Csillag- staféta befutását. ,Qntosar 10 óra 15 perckor ígérke­zett a hálastaféta ésesil- lagstal'éta mezőnye, i*%et ;> KISZ Központi Bizoti“&a, Ü- tetve a KISZ Borsodmegyei Bizottsága rendezett. ‘V/- oiv ’Zűrös staféta egyik °útvo- ia!a megyénkből ind* ma. '•hhez szervezte a csiPSsta­ietát a megyei KISZ-bizott- súg. A motorkerékpáron érke­zett stafétákat kék és fekete melegítés ifjú sportolók hoz­lak be a térre, ahol már rendbe sorakozva várták őket 24 vállalat és üzem, 10 középfokú iskola és 12 úttö­rőcsapat küldöttei: elöl azok­kal az if jakkal, akik a fel- i kötendő szalagokat tartották j kezükben. (Folytatás a 6. oldalon) I Nemcsak megyénkben, ha­nem országszerte is esemé­nyekben gazdag hét vette kezdetét. A rövid hét csu­pán négy hétköznapjára, majd legnagyobb ünnepünk­re, felszabadulásunk negyed- százados évfordulójára ese­mények egész sora zsúfoló­dik. Az ünnepségeken, a megemlékezéseken, a külön­böző színpompás ünnepi ren­dezvényeken kívül jó né­hány más eseménye is lesz megyénknek. A Miskolci já­rási Tanács tagjai április 2-, án. csütörtökön reggel a fel- szabadulás negyedszázados jubileumára emlékező ünne­pi tanácsülésre gyűlnek ösz- sze, majd a végrehajtó bi­zottság tagjai megtartják szokásos, „hétköznapi” ülé­süket. amelyen a járás fog­orvosi ellátottságának hely­zetét és fejlesztési lehetősé­geket vitatják meg. Ipari kiállítás Szerencsen Szerencs nagyközség ma. április 1-én délelőtt kisállat­tenyésztési ankét színhelye lesz. Itt értékelik a járási kisállattenyésztési versenyt, megjutalmazzák a háztáji és kisegítő gazdaságok legjobb tenyésztőit, s kezdetét veszi az 1970-re szóló hasonló ver­seny. Tgen nagy érdeklődésre számottartó esemény lesz Szerencsen április 4-én, a nagy' ünnep délutánján. A Hunyadi János Általános Is­kola termeiben, szombaton délután 15 órakor nyitják meg ünnepélyesen a máso­dik szerencsi ipari kiállítást. Ezen a járás 16 üzeme, vál­lalata. kisipari szövetkezete mutatja be termékeit, vala­mint az elmúlt évek fejlődé­sét. Több kiállító, így a Sze­rencsi Csokoládégyár, a Vas­,es Fémipari Vállalat, a tíod- rogkeresztúri Kerámia Ktsz néhány új terméket is be­mutat az április 5-től 11-ig megtekinthető kiállításon. Haransrodi napok Az úgynevezett harangod) lankák öt településének, Megyaszónak, Legyesbényé- nek, Alsódobszának, Üjcsa- nálosnak és Sóstófalvának csaknem két hétig tartó ün­nepségsorozata kezdődik meg április í-én. Megyaszó köz­ségben a felszabadulási em­lékünnepség után nyitják meg az idei harangodi na­pokat. Április 12-ig tart ez az eseménysorozat. Megya- szón az ünnepélyes megnyi­tó napján nyílik meg az is­kolában rendezett emlékki­állítás is. A község és a he­lyi termelőszövetkezet fejlő­dését, eredményeit dokumen­tálja ez az érdekesnek ígér­kező kiállítás. Április 5-én. vasárnap Alsódobszán kerül sor a Harangod vidéki ter­melőszövetkezeti tagok ta­lálkozójára és a községek KISZ-fia tál jajnak szellemi vetélkedőjére. Április 6-án, hétfőn Me gyászon tanácskoz­nak az öt település nevelői. ÍN ö v é n v védőim i feladatok A már megkezdődött tava szí mezőgazdasági munkák­kal kapcsolatban is több he­lyi jellegű megbeszélésre, rö­vid tanácskozásra kerül sor megyénkben. Az egyik leg­jelentősebb ilyen tanácsko­zásra április 2-an, csütörtö­kön a Megyei Növényvédel­mi Állomáson kerül sor. A járási növényvédelmi fel­ügyelők és más szakembere.: itt beszélik meg a növényvé­delemmel. a kemizálással kapcsolatos legsürgősebb teendőket. t y tu iitt a ? OT \ fedd dí^®’uz ÉDOSZ- , azéházbatjjn t?i ülést tar- j toll a Sz is rezetek Or- j száts TauCn Vázánk fel- szatdulás^ri ty cs Lenin ; .szülésén:-Vn évfordulója lisztietóreUfc1, Aiülés IP™ üss Károly, j a S2)T tikis 1 a Szak- szervzetek“;:]! gos Tanácsa névéin r*ií «ékezett a [ magyr szM^vezeti moz- i galorí két halottjáról, BlahíB61á]s]v.i'Nőhrer Ár­pádra A Qotfök egyper- , ce.s nou adóztak a két elhull! vlímlékének A szatzecyatYnozgalom- ban strze a VíBemeikért jegyzőliiyviíj'. örökítették meg a íOTellzönetét. Az ühepiias a magyar ' és a s>vjet??hnusz hang­jaival czdői'j* Az ünnepi beszéde Soma’* Gábor, a SZOT tkára pndotta. Az üfeepi Idicsüiés után a SZOÍ einige fogadást adott htónk lszabadulásá- nak 25. Worc-úja alkalmá­ból. A igad:in részt vet­tek a SÜT gjai, a szak- szervezet: nfgalom régi harcosai. — —n ........... limn i c M

Next

/
Oldalképek
Tartalom