Észak-Magyarország, 1970. március (26. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-17 / 64. szám

Kedd, 1«970. március T7. ÉSZAK MAGYARORSZÄG 3 Teljesül a gibáríiak Lengyel kártológép a pamutfonóban A tervezők felajánlásai 42 brigád a drótgyárban A BORSOD megyei Taná­csi Tervező Vállalat kollek­tívája az elmúlt esztendőben — Miskolc felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére — több jelentős létesítmény ■terveit készítette el határ­idő előtt. Az 1970-eg jubi­leumi esztendőben újabb fi­gyelemre méltó felajánlások születtek a vállalatnál. A vállalat tervező közös­ségei a felszabadulási szo­cialista m unka versenybe n hónapokkal lerövidítik né­hány inén fontos beruházás terveinek munkálatait. Az eredeti határidő — június 1 — helyeit például már ápri­lis 4-re elkészítik a VIME- LUX Vállalat telepítési ter­veit. Ugyanez a kollektíva vállalta, hogy a Mezőkövesdi Ruhagyár kiviteli terveit de­cember helyett már augusz­tus végére teljesen kimun­kálja. Egy másik tervező cso­port a szalonnái Tókörnyéke Termdlöswövetkezet 3 ezer li­teres tejházának és járulékos létesítményeinek dokumen­tációját készíti el csaknem öt hónappal az eredeti ha­táridő előtt. A többi kollek­tívák például Tiszaszeder- kény-óvjóros vizái látási ta­nulmánytervét, útterveket, csatornázási terveket 'készí­tenek el a tervezettnél rövi- debb idő alatt. A vállalat, talajmechanikai laboratóriumának dolgozói vállalták, hogy a tervezési mun lm meggyorsítása érde­kében saját feladataikat, vizsgálataikat és szakvéle­ményeiket a lehető legrövi­debb idő alatt kidolgozzák. A tervező vállalat kollek­tívája a korábbiakhoz ha­sonlóan bizonyára ezeket a vállalásokat is becsülettel teljesíti. Felajánlásaiknak az ad különös jelentőséget, hogy a tervezési idők lerövidítése elősegíti több beruházás mi­előbbi megvalósulását. A DECEMBER 4. Drótmű­veik vezetősége az elmúlt év szeptemberében fogalmazta meg a jubileumi szocialista munkavereenv feladatait. A vállalat előtt álló célkitűzé­sek megvalósítása érdekében 42 szocialista, illetve szocia­lista címért küzdő brigád vállalta az igazolatlan mu­lasztások csökkentését, a ter­melés fokozását, a selejtcsök- kentést és a társadalmi mun­kaórák számának növelését. A brigádok felajánlásai­ban a legnagyobb szerep ter­mészetesen a termelés növe­lésének jut. De feltétlenül meg kell említeni a TAT fi­sok vállalásait: az üzemza­varok, a kényszerű gépállá­sok csökkentése javítja a munka term eteken ys égét, fo­kozza a termelés gazdasá­gosságát. A vállalat jelenleg súlyos munkaerő-hiánnyal küzd. Ebben a helyzetben sokat segíthet, a brigádoknak az az igyekezete, hogy támo­gatják az új dolgozókat, ar­ra törekszenek: új munka­társaik minél gyorsabban ta­nuljanak bele a speciális fel­adatokba is. A jubileumi szocialista munkaversenv első eredmé­nyei már 1 969 végén meg­mutatkoztak: volt olyan bri­gád is, amelvik minden hó­napban 7—3 ezer forintot takarított meg a termelés költségeiből. Természetesen nem feled­keznek meg a legjobbak ju­talmazásáról sem. Április közepén értékelik majd a verseny első szakaszának eredményeit, s május 1-ón ünnepélyeden osztják ki a díjakat. Ezúttal a különféle fokozatokat elért szocialista brigádok minden dolgozója 50—250 forint jutalmat kap. A verseny második szakaszá­ban már az új versenysza­bályzat alapién értékelik a brigádokéit. A jutalmak ösz- szege sokkal nagyobb lesz. A vállalat kiváló szocialista brigádja címet nyert' kollek­tívák tagjai 1500—.1000 fo­rintot. a magasabb fokozatot elérték még ennél is többet kapnak. kérése Az idén teljesül a gíbár- tiak kérése. A kis község lcg- súrosabb részein járdát épí­tenek. A járdaépítéshez a ta­nácsnak jóformán csalt a ce­mentet kell biztosítania. A lakosság és a tsz társadalmi munkában szállítja az anya­gokat és fekteti le a járda­lapokat. A piacról jelentjük Március közepén annyira eiénk a mezőgazdasági piaci felhozatal, hogy az évszak­hoz képest kedvezően alakul­nak az árak is. Ritkán for­dul csak elő, ami most elő­fordult, hogy március köze­pén a február végihez képest némileg csökkent a sárgaré­pa, a gyökér, a karalábé, a fejes és kelkáposzta, vala­mint a télt alma ára. Az árak az elmúlt év azo­nos időszakában kialakult árakhoz igazodnak. A sárga­répa kilóját 1,80—2,80 forin­tos áron lohet meg vásárolni. De téli piros álmát is le­het kapni három forint kö­rüli áron. A piaci kínálat továbbra is bőséges. Van elegendő burgonya, vöröshagyma és káposztaféle. Megélénkült a primőr cikkek kínálata is: napról napra több fejes sa­látához, zöldhagymához, hó­naposretekhez lehet hozzá­jutni. Hamarosan az üzletek­be kerül a sóska, a zöldpap­rika, a paradicsom és az új karalábé. Áruk viszont elég­gé borsos. A miskolci piac és az or­szág más városainak piaci árai között lényeges eltérések most nem tapasztalhatók. Budapesten, Pécsett. Kapos­váron, Tatán. Debrecenben és Miskolcon alig harminc fil­lérrel tér él például a rózsa­burgonya. Széiiiadó épül Farkasakban Körültekintő előkészítés után megszületett a szerző­dés az Özdvidéki Szénbá­nyák és a .TÜZEP Vállalat között. A szerződésben rög­zítik a Farkaslyukban épülő szénkiadó, szénosztályozó és TÜZÉP-tclep létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos • lehetőségeket és kötelezett­ségeket. Az új típusú szénkiadó és TÜZÉP-telep — első a me­gyében — szovjet mintára épült. A szerződés értelmé­ben 15 'éven át kezeli közö­sen a két vállalat. A tervek szerint május végén kezdi mag üzemelését és évente 100 ezer tonna durvaszenet juttat a fogyasztóknak. Gya­korlatilag az összes szén­mennyiséget, amit a kohá­szat nem használ fel. A járási tanács felajánlot­ta segítségét. Az Ózd—Far­kaslyuk közötti utat megja­vítja és a gépkocsival tör­ténő szénszállítás B kategó­riáid úton zallik. Az ózdi já­rás területére gépkocsival szállítják a szenet. Ez — a szénkiadóval együtt — szá­mos előnyt jelent a fogyasz­tóknak. Egyrészt csökken az adminisztráció, másrészt ke­vesebbet kell várni a szén­Az új telep üzemelésével megoldódnak a tárolási gon­dok is, és megszűnik az ed­dig meglevő, főszezonbeli el­látási nehézség. cs. Húszíves Húsz évvel ezelőtt, a mis­kolci Szemem uteai bérhá­zak egyikében kezdte meg működését a MÁ'V-re*delő- intózet. Akkor naoonta 80— T00 beteget tudtak ellátni) öt évvel ezelőtt adták jít rendeltetésének n Seiv^mré­ten a korszerű, új intézetet, ahol naponta 700—G00 bote­get viasoálnnk, gyógykezel­nek. A M A V-ren del ŐSn főzet­ben április 2-án tartják meg a jubileumi ünnepséget: töb­ben kitüntetésben, jutalom­ban részesülnek. Társadalmi munkában építették A Diósgyőri Gépgyár nagyüzemi ' KISZ-bizottsága pinceklubot adott át a Ki- Hán-déli lakótelep ifjúságá­nak. A Benedek utca 24. szám alatti Klubhelyiséget, amelyet társadalmi munká­ban építették, vasárnap dél­előtt 10 órakor Benyik János, a D1GÉP nagyüzemi KISZ- bizottságának titkára adta át a fiataloknak. 1500 mázsa zsineg 1969-ben keréken ezer már asa zsineget használták el a megye termelőszövetkezetei a termelés folyamatában, el­sősorban kévekötéshez ara­táskor és zsákok bekötésér­hez, a magtárakban. Az idén 1500 mázsa zsineget igényel-í tek a megye tsz-ei az AGRÖ-.: KER-töL A Miskolci Pannii fonóban elismerően nyilatkoznak, a ké­pen látható lengyel káríológépről, sok jó műszaki adottsá­gai miatt. Mar huzamosabb ideje folytatnak vele próba­termelést. Különösen szép eredményt produkál a szinte­tikus anyagok feldolgozásánál. Foto: Szabados Hasi tanfolyam A Miskolci Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalatnál is sok olyan fiatal dolgozik, aki nem rendelkezik szak­munkás bizonvítvómíyal. A vállalat vezetői elhatározták, hogy házi taniolyamot szer­veznek: a legfőbb ismerete­ket így elsajátíthatják a fia­tal dolgozók. Az első ilyen csoportban 84 fiatal elárusító ismerkedik az alapvető tud­nivalókkal. Tizeneggyel több Tavaly hat brigád tűzte Id célul a szocialista brigád cím egyszeri, vagy többszöri el­érését a Mezőkövesdi járási Építőipari Szövetkezetben. Az idén újabb 11 brigád jelen­tette be csatlakozását. Gépek, műtrágyák* növónyvétíöszerek Nélkülük nem kezdődhet a tavasz Lesz-e elegendő gép, alkatrész, műtrágya, növénjteédőszcr és más anyag? Ez a ltérdcs mindennél .jobban izgatja most a mezőgazdasági üzemek vezetői! & dolgozóit, hiszen gépelt, műtrágya, növényvédőszerek és más anyagok nélkül ma már a mezőgazdasági munka elképzelhetetlen, nélkülük -*- képletesen szólva •— a tavasz sem kezdődhet cL Legrosszabb a mezőgazda­sági gépellátns helyzete. Elsőn sorban erőgépek kellenének. Jelenleg a borsodi tsa-ek igé­nye csak MTZ-trak torból 354 darab, az AGROKER megyei vállalata viszont csak 150 új MTZ-t tud biztosítani. Más típusú erőgépekből is na­gyobb az igény, mint' a be­Taraszra készülnek Somogy megye egyik burgonyatermelő tsz-e, a kadarkúti Szabadság, az alkalmas idő­szakot várva, előkészült a burgonyavetésre. Előhajtatásra készítik élő a vetőgumókat, hogy az elsők között szállíthassanak primőr árut a piacokra. Az előhojtniíshoz ládákba szedik a vetőburgonyát. szerzés. A helyzet nem ró­zsás.. A tavaszi munkák meg­kezdéséhez nem tud elegendő új erőgépet biztosítani az AGROKER. 1970-ben össze­sen 10 000 új traktor érke­zik ugyan az országba kül­földről, s ennek fele MTZ lesz Korlátlan vásárlási le­hetőség azonban csak az esz­tendő második felében nyílik, s ez azt jelenti, hogy a tava­szi munkákat, nagyrészt, a meglevő traktorokkal kell el­végezni, akkor is, ha azok javítása és üzemeltetése »költ­séges és problematikus. A gépjavításhoz szükséges pótalkatrészekből is hiány van. A megyei AGROKER Vállalat vezetői mindent el­követtek, hogy enyhítsék a gondokat, de — elsősorban Zetor-alkatrészt — még így se tudnak elegendőt biztosí­tani. A vállalat megbízottai beutazták az országot, és ösz- szesen 20 millió forint érté­kű pótalkatrészt kutattak fel, s vásároltak meg más me­gyékből. Megszervezték a he­lyi pótalkatrészgyártást is. Borsod megyei kisebb üze­mekkel kötöttek szerződést a hiányzó alkatrészek gyártásá­ra, amelyek pontos méretek szerint és jó anyagból ké­szülnek majd. A munkagépek közül szin­te minden gazdaság keresi a rotációs fűkaszát. Ezt a gé­pet megfelelő minőségben és elegendő mennyiségben csak 1971-ben tudja biztosítani az AGROKER, mert az ipar egy teljesen új, jó minőségű ro­tációs fűkasza gyártását kez­di el ebben az évben. Más munkagépekből a beérkezett megrendeléseket kielégítik. A tavaszi vetéssel egyidő- ben keli elvégezni a fejtra­gyázást Szamosvári István­nak, az AGROKER Vállalat megyei igazgatójának tájé­koztatója szerint 115 000 ton­na nitrogénműtrágya áll a borsodi termelőszövetkezetek rendelkezésére. Ez sokkal több az előző évinél. Fosz- forműtrugyából viszont csak' 41 000 tonnát szerzett be az AGROKER, és ez nem ele­gendő. Ráadásul a szuperfosz- fáf fele nem szemcsés, ha­nem sima. Szuperfoszfátból is csak 1971-re ígér elegen­dőt a vállalat. Ezt csak im­port útján tudják biztosítani, elsősorban a Szovjetunióból, de hoznak be szuperfoszfátot nyugati tőkés országokból is. Káliműtrágyából 18 000 tonnát igényeltek a megye termelőszövetkezetei, de a vállalat csak 12 000 tonnát tud biztosítani. Az NDK kül­kereskedelmi képviselőivel folytatott tárgyalások alap­ján legfeljebb az remélhető, hogy az esztendő második fe­lében. az őszi vetésekhez már káliműtrágyából is megfelelő mennyiség lesz a megyében. Forgalomba hoznak viszont egy magyar gyártmányú ke­vert műtrágyát, amely na­gyon gazdaságos és jó, a foszfor és a káli hiánya is enyhíthető vele. Az új mű­trágya 24 százalékos ható­anyagú. Nitrogént, foszfort és káliumot azonos arányban, nyolc-nyolc százalékban tar­talmaz. tiszta hatóanyagban számítva. Növényvédőszerből 1970- ben elegendőt biztosít a vál­lalat. A forgalomból kivont szerek helyett inakat szerez­lek be. megfelelő mennyiség­ben, és kiváló minőségben, összesen 45 millió forint ér­tékben. Ezek kezelését és fel- használását azonban — a korma nyren del et értelmében — már csak megfelelően be­tanított, vagy szakképzett munkások végezhetik, a ren­deletben előírt szakemberek irányításával. (Sri W

Next

/
Oldalképek
Tartalom