Észak-Magyarország, 1970. március (26. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-01 / 51. szám

^II>Ö^LETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEG* El BIZOTTSÁGÁN AK LATJA XXVI. évfolyam, 51. szám Ara: 1 forint Vasárnap, 1970. március 1. Az 111 jeleiiii \ szombati A] Akhbar i • znmani politikai rnegfigye-i .ökre hivatkozva. közli, hogy j rövid időn belül átalakítják a jordániai kormányt, s az új j . ormányban a Palesztinái el­lenállási szervezetek képvi­selői is helyet kapnak. Rész­vételük feltehetően elháríta­ná egy újabb válság kirob­banását. Szériára isszefiiwták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alkotmány 12. paragrafusának második bekezdése alapján az ország- gyűlést 1970. március 4-én, szerdán délelőtt 11 órára összehívta. Életszínvonal — 1969 (J, oldal) 20 év — 20 ezer lakás (3. oldali Hsus Pályaválasztás «4, oldalt Szigorú megrovás egy levágott ujjért <5. oldal) A realitások Abaújszántója <6. oldal) Ülésezett a KGST V. B. Moszkvában február 24— :7-én megtartották a KGST ,’egrehajtó bizottságának 45. ülésszakát. Az ülésszakon részi vett: Csezar Avra­mov, a Bolgár Népköztársa­ság minisztertanácsának el­nökhelyettese, Frantlsek Ha- mouz, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság kormányá­nak elnökhelyettese, Piotr Jaroszewlez, a Lengyel Nép­köztársaság minisztertanácsá­nak elnökhelyettese. Apró Antal, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány el­nökhelyettese. Damdingijn Gombozsav, a Mongol Nép- köztársaság minisztertanácsá­nak elnökhelyettese, Gerhard Weiss, a Német Demokrati­kus Köztársaság miniszterta­nácsának elnökhelyettese, Gheorghe Radulescu, a Ro­mán Szocialista Köztársaság minisztertanácsának elnök- helyettese és Mihail Leszecs- ko, a Szovjet Szocialista Köz- títsaságok Szövetsége mi~ Friss források K étnapost Borsod me­gye j útjukon —• melyről lapunkban beszámoltunk — alkal­min! volt elkísérni a test* véri Lengyel Népköztársa­ság budapesti rendkívül] és meghatalmazott nagy­követét. a nagykövetség ke- wskedelmí tanácsosát és » budapesti Lengyel Kultúra igazgatóját. Tanúja és kró­nikása voltam szívélyes fogadtatásuknak a megyei pártbizottságon, a Diós­győr! Gépgyárban, a Mis­kolc városi Tanácson, » Miskolci Tervező Válla­latnál, s részt vettem azo­kon az eszmecseréken, amelyeken megyénk és Miskolc vezetői, a meglá­togatott gyárak és intéz­mények vezetői és dolgo­zói kicserélték nézeteiket megyénk kedves vendégei­vel, a lengyel—magyar barátság történelmi gyö­kereiről és frissebb forrá­sairól. Mindezek alapján raj­zolódott ki bennem a két­napos látogatás céljának és eredményének összké­pe: népeink hagyománvos barátságának erősítése, kö­zös gondjaink megosztása, a szocialista építés köl­csönösen hasznos tapasz­talatainak kicserélése. Ez a szándék escndiiH ki megyei pártbizottsá­gunk első titkárának őszinte, sokoldalú tájé­koztatójából — megyénk általános politikai és kul­turális helyzetéről, hazánk egészében betöltött szere­péről — énpúgv. mint a nagykövet beszámolólából — a lengyel külpolitika és a népgazdaság időszerű kérdéseiről. Ezt tükrözték a ,vendégek és a vendég­látók a Diósgyőri *'1éo- gyárban a gyár vezetőivel és munkásaival folytatott közvetlen baráti eszmecse­re során — a lengyel—ma­gyar gazdasági kapcsola­tok továbk^ilesztésének lehetőségeiről, útjairól, médiairól a KGST-n Pelöl és a közvetlen reláetók Ui- szé'""Mésépck útján. Bizo­nyos. bogy népeink test­véri hará*régé««t< őszinte erősítésére törekedett a Miskolc városi Ibnács Vb- elnöke, amikor a lengyel nép képviselőinek beszá­molt Miskolc és Katowice testvérvárosi kapcsolatai­ról, és ugyanez a szán ­dék csendült ki a Miskolci Tervező Vállalat főmérnö­kének figyelmes tájékoz­tatójából Is —, bizonyára hasonló szándék vezette » nagykövetet és munkatár­sait a Tervező Vállalat munkájáról megfogalma­zott elismerő szavak han­goztatásakor. Vendégeinket jóleső ér­zéssel töltötte el a feléjük megnyilvánuló őszinte sze­retet, és az a széles körű érdeklődés is, amit párt­munkások és propagandis­ták, igazgatók és munká­sok tanúsítottak a T.cngyel Népköztársaság, a lengyel nép helyzete, gondjai, ter­vei iránt. Ennek alapján újra meggyőződhetlek hogy a magyar nép őszinte irokonszcnvvel, s a szoli­daritás mély érzésével vi­seltetik a testvéri lengyel ncn iránt. Ezek az érzések — mint azt többen konkrétan is megfogalmazták — mély történelmi gyökerekből táp'álkoznak. E látogatás során azonban a régmúlt időkbe visszanyúló törté­nelmi gyökereknél is na­gyobb hangsúlyt kaptak barátságunk frissebb for­rásai. Azok a kapcsolatok, amelyek az utóbbi ne­gyedszázad alatt alakul­tak ki, pontosabban, fej­lődtek tovább a közös el­lenség ellen vívott harc­ban, a közös eszmék alap­ján a közös célokért — a szocializmus, a kommu­nizmus megvalósításáért és a békéért — a Szovjet- ' unióval és valamennyi testvéri szocialista ország­gal közösen vívott küzde­lemben. M a valójában ez kap­csolja össze minden eddiginél erősebb szálakkal népeink barátsá­gát, amelyet — meggyő­ződésünk — jól szolgált » lengyel nép képviselőinek kétnapos Borsod megyei látogatása is. Csépányi Lajos nisztertanácsúnák elnökhe­lyettese. Az ülésen P. Jaraszewicz, a Lengyel Népköztársaság képviselője, a lengyel minisz­tertanács elnökhelyettese el­nökölt. A KGST soron levő ülés­szakának előkészítésével kapcsolatban a végrehajtó bizottság megvitatta a KGST 24. ülésszaka beszámolójá­nak előkészítését a KGST 23. (különleges) ülésszakán ho­zott határozatok megvalósí­tása érdekében végzett mun­ka menetéről. A KGST végrehajtó bi­zottságának ülésein folytat­ták azoknak a kérdéseknek a megvitatását, amelyek össze­függenek a KGST-tagálla- mok közötti együttműködés további elmélyítése és töké­letesítése komplex távlati programtervezetének előké­szítésével. A végrehajtó bizottság ha­tározatot hozott a jelzett anyagok további kidolgozá­sának rendjéről és határidő-, jéről azzal, hogy azt a vég­rehajtó bizottság 46. üléssza­ka elé terjessze. M. BajbakoVj az első mun­kacsoport elnöke, a (Szovjet­unió minisztertanácsának el­nökhelyettese, a Szovjetunió Állami Terv-bizottságának el­nöke a végrehajtó bizottság elé terjesztette a munkacso­(Folyt at ás a 2. oldalon) Péter János hazaérkezett Péter János külügyminisz­ter, aki Pierre Harmel belga külügymiisiszter meghívásá­ra hivatalos látogatást tett Belgiumban, szombat este visszaérkezett Budapestre. A megérkezés után a kül­ügyminiszter nyilatkozott bel­giumi útjának tapasztalatai­ról. Elmondotta, hogy eszme­cseréjük nagyon őszinte, nyílt szellemben folyt, s vég­eredményben azzal a meg­győződéssel jött el Belgium­ból, hogy érlelődnek a felté­telek az európai biztonsági konferencia összehívására. E cél elérése azonban még ren­geteg tennivalót követel, igen sokat kell még tennünk e fel­adat érdekében. Kormá­nyunk — a Varsói Szerződős tagállamaival együtt — kö­vetkezetesen, fáradhatatlanul fog tevékenykedni a továb­biakban is azért, ho~~ Euró­pa és a világ békéje szem­pontjából oly nagy jelentősé­gű nemzetközi konferencia mielőbb létrejöjjön. Évi 110 millió Mint ismeretes, a kormán« határozatot hozott a felsőok­tatási intézmények oktató-’- nak, valamint technikai c* egyéb dolgozóinak béremelé­séről. Az erről szóló végre ­hajtási utasítás most jeleni meg a művelődésügyi köz­lönyben. A kormány’natároza. értelmében március 1-i ha­tállyal az oktatók átlagosa'. 17 százalékos, a különbőz', más kategóriákban dolgozók pedig átlagosan 8 százalékos béremelésben részesülnek. A bérrendezés mintegy 10 50» oktatót és 13 800 műszálé, gazdasági, adminisztratív és kisegítő dolgozót érint, s a-; összeg évente mintegy 1P> millió forintot tesz Iá. Tízéves a vegyipari védnökség v „ -- * Szolgálja jobban a nevelést Tegnap délelőtt folytató­dott Kazincbarcikán a vegy­ipari védnökség! konferen­cia. Azok a fiatalok mond­ták el véleményüket a moz­galomról, akik a három bor­sodi vegyiüzemet építő, sze­relő vállalatokat képviselték. A kilenc hozzászólás tulaj­Cuatemalában elrabolták a külügyminisztert Guatemalái gerillák pénte­ken éjjel foglyul ejtették Al­berto Fuentes Mohr külügy­minisztert, és bejelentették, hogy csak egy letartóztatott gerillatársuk szabadon bocsá­tása fejében adják vissza. A 42 éves politikus este Alberto Fuentes Mohi megbeszélést folytatott az Amerikai Államok Szervezete által kiküldött választási megfigyelő bizottság tagjai­val. A konferencia után ha­zafelé tartott, amikor kocsi­ját körülfogták a gerillák autói. Fuentes Mohrt kiszál­lították és egv másik kocsiba tuszkolták, majd elhajtottak vele. Az incidenst sofőrje je­lentette a külügyminiszté­riumnak:'' Követelik, hogy bocsássák szabadon Vincente Giron Calvillót és biztosítsák, hogy eljusson Mexikóba. Ha kö­veteléseit nem teljesítenék, a szervezet kilátásba helyezi j az elrabolt külügyminiszter | kivégzését Nagy a valószínűsége an­nak — hangoztatja a levél — hogy Calvillót megkinoz- ták, esetleg meg is gyilkol­ták, ahogyan ez már több pzor guatemalaival megtör­tént. A kormány szóvivője kije­lentette, hogy erőfeszítéseket tesznek a miniszter szabadon bocsátásának kieszközlésére, ami arra vall, hogy a guate- malai kormány kész az al­kura. Guatemalában' vasárnap általános választásokat ren­deznek. A kampányban sok erőszakos cselekmény for­dult élő. donlcéppen folytatása, kiegé­szítése volt az első napon hallottaknak. Az ma már vi- tathatalan, az élet bizonyí­totta be, hogy a vegyipar fe­letti KISZ-védnökség szüksé­ges és eredményes volt. Az is bizonyos,, hogy ez a mozga­lom 10 év óta sem szürküli el. Tehát él, aktív és friss hatóerő. S éppen ez a bizto­sítéka a fejlődésnek, a to­vábblépésnek, mely ma épn olyan szükségszerű, mint a mozgalom születése volt, 10 évvel ezelőtt Ezt fejezi ki az intéző bizottság februári ha­tározata is, mely a gazdasá­gi mechanizmus körülményei között mint új célt határozza meg, hogy a védnökségi munka a gazdasági feladatok megoldásán kívül jobban se­gítse az ifjúság, a KíSZ-fia- talok nevelését. Védnökséget ott vállaljon a jövőben a KISZ, ahol valóban szükség van a fiatalok lelkesedésére, helytállására. Más szóval a legfontosabb népgazdasági beruházások, fejlesztések fö­lött Az ország különböző vidé­keiről jött fiatal küldöttek örömmel szóltak arról a fejlődésről, amelynek ered­ményeit a Borsodi Vegyikom­binátban láthatták. Mint mondták, büszkeség tölti el őket, hiszen a gyár a maguk és sok társuk munkájának gyümölcse is. Többen kérték a BVK-ról készített filmet, hogy elvihessék majd válla­latukhoz, s bemutathassák a fiatal és idős szakmunkások­nak egyaránt, hova kerültek azok a berendezések, ame­lyeket a Ganz-MÁVAG-ban. a Láng Gépgyárban, a Lenin Kohászati Művekben, a Di­ósgyőri Gépgyárban, az Ózdi Kohászati Üzemekben, a Szé­kesfehérvári Könnyűfémmű­ben és a Kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyárban készí­tet, tek. Az értekezlet Németh An­talnak, a megyei KlSZ-bizotí - ság titkárának záró szavaival ért véget. Délután a küldöt­tek Aggtelekre kirándultak, ahol megtekintették az Eu~ rópa-hírű cseppkőbarlangot Gigánd nagyközség A nagyközséggé nyilvání­tott Cigánd ünnepi tanács­ülésén Vaskó Mihály elvtárs. a megyei pártbizottság tit­kára, e terület országgyűlési képviselője adta át a megyei tanács végrehajtó bizottságé nak oklevelét. Ünnepi be­szédében, melyben a ctgán- diakat köszöntötte, a megyei tanács végrehajtó bizottsága nevében elismerését fejezte ki az eddig végzett munká­ért. egyben vázolta azt a programot is. amely újabb nagy feladatokat ró a nagy­község lakóira és a helybeli vezetőkre. A rang, a meg­tiszteltetés, amely a megye többi nagyközségeivel együtt Cigándot is érte, kötelez, mindenekelőtt arra, hogy u várost megközelítő szinte', kell biztosítani a lakosság kommunális, kereskedelmi ’ szociális, egészségügyi és kul turális ellátása tekintetében Az ünnepi tanácsülésen részt vett dr. Németh Pál elvtárs. a Sátoraljaújhelyi járási Pártbizottság első tii kára, /Majoros László elvtárs. a járási tanács vb-elriöke is aki a járási szervek, a felet- „ tes hatóság nevében ugyan­csak elismerését és gratulá­cióját fejezte ki. A díszes okmányt. amely Cigánc. nagyközséggé nyilvánításá­nak tényét rögzít«' Kernes Ferenc vb-elnök vette át Vaskó Mihály elvtárstól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom