Észak-Magyarország, 1970. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1970-02-01 / 27. szám

fl ^ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÄSPART BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 27. szám Ara: 1 forint Vasárnap, 1970. február 1. fi magyar vezetek hazaérkeztek az KDK-Ssáí Kádár János nyilatkozata Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő, a Po­litikai Bizottság tagja, a for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke — akik a Né­tek az NDK-ban —, szomba­ton délelőtt visszaérkeztek Budapestre. Fogadásukra a Nyugati pályaudvaron meg­jelentek: Komócsin Zoltán és Nyers Rezső, a Politikai met Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága és a Né­met Demokratikus Köztársa­ság Minisztertanácsa meghí­vására baráti látogatást tet­Bizottság tagjai, a Központi Bizottság titkárai, dr. Ajtai Miklós, a Politikai Bizottság póttagja, a kormány elnök- helyettesei, dr„ Csanádi I könyv falusi ünnepe A mezőgazdasági könyv­hónap életűnknek esztendő­ről esztendőre növekvő je­lentőségű eseménye. E/.oiet a napokat a könyv falusi ünnepeként tartjuk számon. Nem véletlenül. A könyv­vel találkozni annyit jelent, mint kedves Ismerőssel be­szélgetni. A könyv jó barát, amely mellénk szegődik tétlen óráinkban éppúgy, mintáimkor meglevő isme­reteinket kívánjuk bővíteni. Nemcsak más emberek vi­lágába ka'nuzol bennünket, hanem segít megismerni ön­magunkat, hozzájárul látó­körünk szélesítéséhez, tudá­sunk gyarapításához, clgon- d-'koztat, tanít, szórakoz­tat. A könyv szerei etc régi ko’etű, egyidős az írás, a kódexek, a könyvnyomtatás megjelenésével. A könyv- barátoknak köszönhető, hogy az úgynevezett ős- nyomtatványok közül 40 ezer maradt ránk. Könyv­barátokat már az ókorból Ismerünk Polilcratész, Aristotelósz és Ciceró ne­vét mint könyvb’rátoUct is megőrizte a történc’cm. A bibliográfia a középkorban elsősorban a királyok, feje­delmek, egyházi méltóságok szenvedélye volt. Közülük is kimagaslik a mi Mátyás királyunk. Szerencsétlenül szétszóródott könyvtárának, a Corvináknak maradvá­nyai a birtokló könyvtárak féltve őrzött páncélszek­rényben védett ritkaságai. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az idén, sor­rendben tlzenharmodszor rendezik meg a mezőgazda­sági könyvhónapot. Vitatha­tó. hogy a mezőgazdasági könyvhónap fogalma hűen feíezi-e ki azt a szándé­kot. amely e kampánynak tűnő rendezvény mögött évről évre ott feszül. Az elmúlt esztendők ta­pasztalatai, tanulságai sze­rint egyre népszerűbbek a mezőgazdasági könyvhónap eseményei. Elegendő bizo­nyíték erre a tavalyi könyv- forgalom. Aminek pedig kü­lönösen örülünk, Jelentős pozitívuma ennek, az évről évre ismétlődő eseménynek, hogy nem csupán mind több jó szépiroda'mi könyv talál gazdára a falusi em­berek körében, hanem egy­re erősebb a mezőgazdasá­gi irodalom térhódítása is. Következik ez abból, hogy a nagyüzem több tudást és fcltéilcn szakosítást kíván. Az a parasztember, aki ko­rábban univerzális szakem­ber volt a kisgazdaság kö­vetelményei szintién, most vagy a kertészetben, vagy az állattenyésztésben, vagy a növénytermesztésben dol­gozik. A megváltozott vi­szonyok jó termelési mód­szerek elsajátítását teszik szükségessé, ezért ezrek és ezrek tanulnak a kü’önbft- ző szakmunkásképző tan­folyamokon és a dolgozók iskoláiban. A megyei mezőgazdasági Uönyvhónap megnyitására február 2-án Sárospatakon, a városi tanács dísztermé­ben kerül sor. A megyében ezenkívül számos mezőgaz­dasági szakember tart majd tudományos előadást az agronómia legújabb eredményeiről. Több he­lyütt könyvkiátlitás lesz, sőt sor kerül olyan be­mutatókra is, amelyek a legújabb mezőgazdasági eszközöket propagálják. Az idei mezőgazdasági könyvhónapot tekintsük te­hát súlyának megfelelő köz­ügynek, olyan rendezvény­nek, amely segíti tudásunk, szakismereteink bővülését. Fodor Lászlft Györyy közlekedés- és pos­taügyi miniszter, Péter János külügyminiszter, Gyenes András és Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottsá­gának osztályvezetői. Ugyan­csak jelen volt dr. Herbert Plaschke, a Német Demokra­tikus Köztársaság budapesti nagykövete. Kádár János a megérkezés után. a pályaudvaron nyilat­kozott az újságíróknak, az NDK-ban tett látogatásról: — Látogatásunk eredmé­nyeit a nyilvánosságra ho­zott közös közlemény össze­gezi. A Berlinben folytatott eszmecsere része a szocialista országolt között az utóbbi években kialakult gyakorlat­nak. Mind a belső éoítőmun­ka. mind a nemzetközi hely­zet azt igényli, hogy a szo­cialista országok képviselői — kétoldalú és sokoldalú ta­nácskozások keretében — rendszeresen kicseréljék véle­ményüket, hogy módjuk le­gyen a legidőszerűbb politi­kai kérdések megtárgyalásá­ra, a szocialista építésben szerzett tapasztalatok megis­merésére, azok kölcsönös hasznosítására. Ezek a talál­kozások jó alkalmat nyújta­nak arra is, hogy demonst­ráljuk politikai egységünket, egy etért és linket. — Fock elvtúrs ég jóma­gam készséggel, örömmel tet­tünk eleget a Német Szocia­lista Egységpárt Központi Bi­zottsága és a Német Demok­ratikus Köztársaság kormá­nya meghívásának. Mint is­meretes. a látogatás három­napos volt E bárom nap in­tenzív munkával, érdemi megbeszélésekkel, olyan lé­tesítmények megtekintésével telt el. amelyek valamilyen módon összefüggésben álltak beszélgetéseink témáival. — Walter Ulbricht és Willi Stoph elvtársak, valamint az NDK más párt- és állami vezetői, a testvéri ország dolgozói a legnagyobb szívé­lyességgel, testi-éri barátság­gal fogadtak bennünket. Tár­(Folytatás a 2 oldalon.) ReiÉlviiii állapot Salvadorban Manilában Lesothóban- Hatarincidensek ► Lázadás és feiforgatás ► Letartóztatás El Salvadorban, pénteken, az utóbbi két napban elő­fordult állítólagos határinci- densek miatt, ismét rendkí­vüli állapotot rendeltek el. A Las Táblás környékén le­zajlott két határincidensért a rendkívüli állapotot kihirde­tő kormánynyilatkozat Hon- durasra hárította a felelős­séget, s azt állította, hogy pénteken négy hondurasi re­pülőgép hatolt be az ország légi terébe. Ugyanakkor Tegucigalpá- ból érkezett jelentések sze­rint pénteken a salvadori lé­gierő gépei repültek be Hon­duras légiterébe és géppus­káikból tüzet nyitottak. Más jelentések szerint Ocot- peque falut a feszültség ki­éleződése miatt kiürítették. A hondurasi kormány ezeket a jelentéseket nem erősítette meg. Ellenzéki érzelmű manilai diákok pénteken este parázs tüntetést rendeztek az elnöki palota előtt. A tüntetés előz­ménye, hogy hétfőn, amikor a törvényhozás megnyílt, az ellenzéki lakosság kövekkel dobálta meg Ferdinand Mar­cos elnök gépkocsiját, mire a rendőrség olyan brutálisan avatkozott be, hogy sok tün­tetőt kórházba kellett szál­lítani. Az incidens miatt pénte­ken először békés felvonulás volt Manilában, de ez elmér­gesedett. A végén 400 egyete­mi hallgató valóságos utcai harcot vívott az elnöki pa­lotát védelmező rendőrséggel, miután az első sorokban ál­lók benyomták a palota, Malacanang főkapuját. Ai rendőrök tüzet nyitotta' Négy ember a helyszínen és egy a kórházban meghalt körülbelül 200-an megsebe sültek. Marcos fülöp-szigeti állam­elnök szombaton elhangzott rádióbeszédében azt állítot­ta, hogy nem diáktüntetésről volt szó, hanem „előre meg­fontolt kormányellenes tá­madásról, lázadásról és fel- forgatásrÖl”. Marcos bizonyí­tékokra hivatkozva kijelen­tette, hogy a tüntetők mögött maoista összeesküvők álltak, akik meg akarták dönteni a fülöp-szigeti kormányzatot. Jonathan, lesothoi minisz­terelnök, miután a választá­sok a kormánypárt számára kedvezőtlenül végződtek el­rendelte a rendkívüli állapo­tot, őrizetbe vették az ellen­zék vezetőjét és kijárási ti­lalmat rendeltek el a főváros­ban, az éjszakai órákra. Leabua Jonathan, lesothoi miniszterelnök szombaton rá­diónyilatkozatban közölte, hogy érvényteleníti a keddi választások eredményeit. A miniszterelnök most azt állította, hogy pártjának tá­mogatóit a keddi választások előtt megfenyegették, az el­lenzékiektől pedig „rendkívül veszélyes természetű”, de pontosabban meg nem neve­zett fegyvereket koboztak el. Jonathan kijelentette, hogy új választásokat tűznek ki, mihelyt a kormány a helyze­tet erre megfelelőnek ítéli. Ellenőrzés a vásárlók érdekében 13. oldali Sokan kopogtat­nak tS. oldat) A gyerek és a jérce (&, oldal) ¥ Élmények és vélemények fí, oldali R!de More hazánkba látogat Péter János külügyminisz­ter meghívására Aldo Moro olasz külügyminiszter febru­ár 9-én, hivatalos látogatásra Magyarországra érkezik. 1 1 *1 Mehes Lajos elvtárs Akarni kell ^NobabaiOj&etrS2 zarszamado kozgyu esen Nem elég óhajtani. Akarni kell! Az összefogás, az egy­ség mérhetetlenül nagy erőt ad- áthidalja a nehézségeket is. Hejőbábán összefogtak, mert nem csak óhajtották a gondtalanabb életet, s ami ennek alapja, a jobb gazda­sági eredményeket, hanem akarták is. Ezt igazolta a tegnapi zárszámadó közgyű­lés. amelyen ismét és újólag kifejezésre jutott, hogy még itt sem állnak meg, mert még ettől is többet akarnak A községnek ezen az ünne­pi eseményén kedves vendé­get köszönthettek maguk kö­zött: Méhes Lajost, pártunk Központi Bizottságának tag­ját, a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsá­gának első titkárát, e terü­let országgyűlési képviselő­jét. Vele volt, s részt vett a közgyűlésen Démuth József, a Mezőcsáti járási Tanács vb-elnöke, Dudla József, a KISZ Borsod megyei Bízott-. súgónak első titkára. Majo­ros László, a megyei pártbi­zottság osztályvezető-helyet­tese. A vezetőségnek a jó ered­ményekről számot adó beszá­molójához mindenekelőtt a Csúcsforgalom a miskolci egyelem új könyvtárában jó munka adott alapot, még­ha Vida László tsz-elnöknek az eredmények elismerése mellett, élnie kellett a bírá­lattal is. Hiszen bíráltak ma­guk a felszólaló tsz-tagok is. akik abból indultak ki, hogy azt az erőt, amely az Üj Elet közösségében rejlik, még to­vábbi nagy célok elérésére lehet fordítani. Evek óta fo­lyamatosan. magabiztosan fejlődik a közös gazdaság, s jóleső érzéssel állapíthatta meg felszólalásában Méhes Lajos elvtárs: ugyanezt ta­pasztaljuk ma a mezőcsáti... járás és™ a megye legtöbb községében. Országos siker, országos eredmény a terme­lőszövetkezetek fejlődése, po­litikai, gazdasági megerősö­dése. S ami a legszebb: az emberekben megvan a jogos büsz.. ség az eredmények fe­lett, de bennük él, a hangju­kon érezhető az izgalom, z nyugtalanság is, hogy itt meg nem lehet megállni, feltétle­nül tovább kell lépni. Sok minden mutatja a fejlődést. Egyebek között az is — mond­ta Méhes Lajos elvtárs —. hogy a tsz-mozgalom nem­csak politikailag aratott győ­zelmet, de közgazdaságilag is bebizonyította fölényét a kis- árutermelő gazdaság fölött.. A hejőböbai Űj Elet Tsz.- ben a múlt évi gazdálkodás eredményeként a tizenhatezer forintot meghaladja az egy dolgozóra jutó személyes jö­vedelem Ezzel a megyei leg­jobbak közé küzdötték fel magukat. Igen sokat fordíta­nak beruházásokra, az állat- tenyésztés fejlesztésére, a korszerűsítésekre. A tagság elégedetten, mondhatjuk így’: büszkén vett részt a közgvű- lésen. Hiszen volt miről be­számolni. volt mivel eldicse­kedni Mindezeket saját ere­jükből. lelkiismeretes mun­kával teremtették meg Szép eredményeket értek el. mert tiszta szívből, na­gyon, nagyon akarták' O. Ml

Next

/
Oldalképek
Tartalom