Észak-Magyarország, 1970. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-01 / 1. szám

1fl s O Esztendő forduló, áii {Z. oldal) B.Ü.É.K.MisWe (5. oldal) Pillanatképek {6. oldal) (í hí csővár i */ a Pénzverőben fí. oldal) Jót mulattunk, VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK 1 MAGVAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYE! BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam, 1. szám Ära: 1 forint Csütörtök, 1070. január 1. <0. oldal) Tengerészeti szakértők ki­jelentették, hogy a Cher- bourgból megszökött öt hadi­hajó a szerdai nap folyamán megérkezett valamelyik iz­raeli kikötőbe. Kedden éj­félig az izraeli kormány fenntartotta teljes hallgatá­sát a naszádok ügyéről. Az AFP hírügynökség a Maariv című izraeli napilap­ra hivatkozva azt állítja, Abba Eban izraeli külügy­miniszter 'állítólag közölte Feladataink lelkesítőd D :.ii i A megyei párt-végrehaitóbízottság levele Borsod megye dolgozóihoz olgozó népünk a párt és a kormány helyes politikája alapján, szorgalmas alkotó mun­kával. sikerekben gazdag évet zár le 19b!)- ben. A megyei párt-végrehajtóbizottság üd­vözli ebből az alkalomból Borsod megye dolgozóit, kommunistákat és pártonkívülleket, a me­gye egész társadalmát, akik ezekből az eredmények­ből méltóan kivették részüket. Az új év küszöbén el­mondhatjuk: jól dolgoztunk, igyekeztünk becsülettel munkálkodni a IX. kongresszuson meghatározott fel­adatok megoldásán. Az elmúlt év alkotó tettei és ered­ményei Borsod inegyében is igenlő választ adtak a Párt és a kormány határozatainak. A kommunisták példa- mutatásával a munkások, parasztok. értelmiségiek ösz- szefogtak és azon fáradoztak, hogy mind az iparban, mind a mezőgazdaságban, az élet minden területén egyre nagyobb sikereket érjünk el. Elbizakodottság nélkül állapíthatjuk meg, hogy ez a fáradozás nem volt hiábavaló: Borsod megye jelentős mértékben hozzájárult a magyar népgazdaság fejlődéséhez. De azzal is tisztában vagyunk, hogy munkánknak voltak fogyatékosságai, hogy az eredmények feletti örömünk- be gondok is vegyülnek. Éppen ezért az új esztendőben arra kell törekednünk, hogy azokat a lehetőségeket, amely?'.-«* 1900-ben elmulasztottunk, 1970-ben kihasz­nálhatjuk. A megyei pártbizottság, miként eddig', ezután is azon ’esz, hogy Borsod megye dolgozói életszínvonala emeléséhez, a gondtalan, jöbb élethez, a töretlenebb előrehaladáshoz biztosítsa a feltételeket. A nemes el­határozás azc-'-c.n önmagában kevés, hiszen az élet- színvonal emelése nem csudán lő szándék kérdése Megvénk minden egyes dolgozójának tisztában kell lennie azzal, hogy a jövedelmek fokozásának, a na­gyobb árubőségnek és mindannak, ami az életszínvo­nal emelkedésével együttjár, a több. a jobb munka az elsődleges feltétele. Céljaink megvalósításában van kikre támaszkod­nunk. Elsősorban a párttagokra. Megyénk kommunis­tái számos alkalommal bebizonyították már, hogy mi­lyen teltrekészsűg lobog bennük, és a példa nyomán az ipari üzemekben és a termelőszövetkezetekben, va­rosokban és falvakban egyaránt helytállnak az em­berek. Büszkén szólhatunk a szocialista brigádokba tömörült ezrekről és tízezrekről, a szocialista építő- munka e nagyszerű mozgalmáról. Az új esztendő kü­szöbén elsősorban megyénk kommunistáihoz fordu­lunk: járjanak élen, személyes példamutatásukkal buzdítsák dolgozó társaikat: megyénk egész társadal­ma, fiatalok és felnőttek egyaránt legjobb tudásukkal hegyenek eleget n mecnövekedett feladatoknak. Az új esztendő, melynek dolgos hétköznapjai már holnap elkezdődnek, még remény tkel több, még gaz­dagabbnak ígérkezik, ez a szocializmus építésének törvényszerűsége. Lelkesítő feladataink megvalósítá­sához azonban szorgos kezekre, tervszerű termelésre és állampolgári fegijelmre van szükség 1970-ben nem csupán befelezzük harmadik ötéves tervünket, hanem az elért szint következő ötéves tervünk kiindulópontja is lesz. Reményeink megvalósulása, vívmányaink tovább­fejlesztése szorosan összefügg a béke ügyével. Csakis a béke, a kiegyensúlyozott társadalmi viszonyok ered­ményezik a töretlen feilődést A mi munkánk, lelkesítő feladatunk, hogy minden ember, párttagok és párton- kívüliek egyazon célért dolgozzon: erősítsük szocialista hazánkat, egyre nagyobb arányban mozdítsuk elő fej­lődésünket Felszabadulásunk jubileumi éve az új gaz­daságirányítási rendszer teljes kiterjesztésének éve is. Legyen tehát az új esztendő a serény munka éve, Borsod 'megye dolgozói az eddigieknél is jobban já­ruljanak hozzá a n^n,,"zdaéág további erősítéséhez, mind-m^viunk jobb boldogulásához E nagy és felelősségteljes feladatok eredmé­nyes megvalósításához kívánunk erőt. egész­séget. boldog új éyet valamennyi borsodi -.ónak! Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod megyei Bizottságának Végrehajtó Bizottsága Franciaország Tel Aviv-i nagykövetével, hogy a hajó­kat békés célokra, tengeri kutatásokra és tenger alatti fúróberendezések ellenőrzé­sére stb. kívánják felhasz­nálni E magyarázat — véli az izraeli lap —, arra szolgál, hogy a francia kor­mány ne tegyen diplomáciai lépéseket Izrael ellen. Algéria különösen súlyos­nak tanja az ágyúnaszádok ügyét, mert azt nem lehet elválasztani a francia—izra­eli kapcsolatok egyéb vonat­kozásaitól, mint például az izraeli külügyminiszter kü-1 szobön álló párizsi látogatá- j satól. attól, hogy nincs em- | bargó az Izraelbe irányuló j katonai felszerelésekhez szükséges alkatrészek tekin­tetében stb. Hozzáfűzték, mindez azt mutatja, hogy ellentmondás áll lohn a fran­várostörténetben először IVÍegyénk első szocialista városának sok újat es szépét, adott az elmúlt esztendő. Je­lentős intézményekkel, köz­épületekkel, modern, esztéti­kailag is szép látványt nyúj­tó létesítményekkel gazuago- Idott 1969-ben. Augusztus 20- /án* avatták fel a 450 ágyús kórházát és n rendelőin teze- tet. A „hotel-kórház” azóta már teljes „üzemben” hozzá­járul a város és a környék egészségügyi ellátásához. Idén auták át rendelteté­sének a majdani városköz­pont első épületéit is. A város főterén, a Jó sze­rencsét és a Lenin út talál­kozásánál a felszabadulás ne­gyedszázados évfordulóján, december 13-án vették bir- j fokukba a város lakói az ú.i I művelődési központot. A na­pokban került sor a ruháza­ti áruház műszaki átadásá­ra is. A 8,5 millió forintos beruházással létesített, mint­egy 1780 négyzetméternyi alapterületű, emeletes áru­házban végre korszerű kö­rülmények között vásárol­hatnak ruházati cikkeket a barcikaiak. 1969 azért is emlékezetes, mert a város történetében először a tervezett 317 lakás mind felépült. Már átadásra is került, vagy. kerül majd az új esztendő első heteiben. cia nyilatkozatok és a való­ság között. Az izraeli hírügynökség közlése szerint a Cherbourg- ból karácsonykor kifutott öt ágyúnaszád szerdán a kora reggeli órákban izraeli vi­zekre érkezett. A hírt hiva­talosan nem erősítették meg. A hírügynökség „közleke­dési ügyekben és hajózási kérdésekben rendszerint tá­jékozott” informátorok jelen­tésére hivatkozik. Nem kö­zöltek adatot arról, hogy me­lyik kikötőbe futottak be a hajók. A második „kis csúcs“ A közel-keleti hírügynök­ség jelentése szerint Nuemiri tábornok, szudáni vezető ki­jelentette, hogy január har­madik hetében megtartják Egy’iptom, Líbia és Szudán második „kis csúcs”-értekez- letét. Nuemiri szerint az újabb tanácskozás célja a há­rom ország politikájának egybehangolása lesz. a Foto: Szabados György Példaként az ország előtt Ünnepi értékelés a Lenin Kohászati Müvekben A fennállásának immár a 200. évébe lépő diósgyőri ko­hászat vezetői tegnap, 1969. december 31-én déli 12 óra­kor — hagyományos módon — ünnepi év végi értékelést tartottak. Részt vett rajta dr. Bodnár Ferenc, a KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Varga Zoltán, a Mis­kolci városi Pártbizottság tit- ■ kára, dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke, Tóth József, az SZ.MT vezető tit­kára, dr. Pásztor Pál, a MÁV Miskolci Igazgatóság veze­tője. — örömmel állapíthatom meg — kezdte értékelőjét dr. Énekes Sándor, az LKM ve­zérigazgatója —. hogy a gyár kollektívája 1969-ben is be­rr-Lt •iiar f 9 ? e iobb milliós beruházás A MÁV vontatási főnöksé­ge 1900 dolgozójának mind­össze egy 200 személyes öl­tözője volt az év közepéig. A júniusban átadott másfél millió forintos öltözőhelyiség csak a kocsijavító műhely dolgozóinak a gondját oldot­ta rreg. A 15 millió forint beru­házással épülő öltöző­mosdó komplexumot, va­lamint a 600 személy ét­kezését biztosító üzemi konyhát még 1968-ban kezdték építe­ni. Az 1969-es évben jó mun­kát végeztek az építők: már­ciusban mindkét létesítményt átadják. A telepi hőkezpont építé­se is szépen haladt. A von­tatási főnökség minden dol­gozója reméli, hogy 1970 vé­gén már központi fűtéssel melegített irodákban és mű­helyekben dolgozhatnak. Az év második felében egy három évig tartó nagy beruházás építését is megkezdték. A hatmil­lió forintos, korszerű sze­relőcsarnokot 1972 végére adják át a von-j tatási főnökség dolgozóinak. I csülettel megállta a helyét. A vezérigazgató elmondta. . hogy a gyár fizikai dolgozói­nak, vezetőinek lelkiismere­tes munkája nyomán az el­múlt évbéri 5,3 milliárd fo­rint termelési értéket adtak, 0,2 milliárddal többet az elő­ző évinél. A vállalat, ex­portban eddig a legnagyobb eredményt érte el, a több mint 300 ezer tonna áru kül­földre szállításával, örvende­tesen, tovább javították a munkakörülményeket. Tavaly 2,D, az idén 3 százalékos bér- fejlesztést valósítottak meg. Az ünnepi tanácskozáson felszólalt dr. Bodnár Ferenc elvtárs. Arról beszélt, hogy gyakorlatilag ebben az évben kezdtük megvalósítani az új gazdasági mechanizmust. Azok értek el jó eredménye­ket, akik bátrak voltak, kez­deményeztek. akik lelkiisme­retesen dolgoztak. Ezt el le­het mondani a Lenin Kohá­szati Művekről is. Az új irá­nyítási rendszer gyakorlati megvalósításában a vállalat jelentős eredményeket ért el; növelte a termelés volume­nét, javította a minőséget, jelentős eredményekről szá­molhatnak be a technika fej­lesztésében, a munkaviszo­nyok. körülmények javításá­ban. A vállalat, eredményei nyomán az ország, valameny- nyi vállalata elé példaképül állítható. Bodnár elvtárs el­ismeréssel szólt arról, hogy a gyár kollektívája a több ter­melés 80 százalékát a terme­lékenység növelésével érte el. Sajnálatos, hogy a megye üzemeire nem ez a jellemző Az új év feladatairól ezeket mondotta: — 1970 a reform bevezete sének harmadik éve. Az ed dlgi eredmények ismeretéi) azt várjuk az itt dolgoz kommunistáktól, hogy sokká határozottabban lépjenek eh re a vállalati belső mech nizmus korszerűsítésébe i, tartalékok feltárásában. Jái janak élen továbbra is a re­form szellemének vállalaton belüli megvalósításában. Bodnár elvtárs a további­akban arra hívta fel a figyel­met, hogy még jobban tá­maszkodjanak a dolgozók vé­leményére, aktivitására. — Legfontosabb, hogy az új viszonyoknak megfelelő vezetési és gazdálkodási szel­lem alakuljon ki és váljon ál­talánossá. Ehhez a tudat- formálás hatékonyságát keli növelni. Erősíteni kell a vál­lalati középvezetést, a terme­lést közvetlenül irányító ré­teget, és minden módon emelni kell a vezetés színvo­nalát. Tovább kell javítani a vállalat belső érdekeltségi rendszerét, korszerűsíteni a:- ügyvitelt. El kell érni. hogy r. vállalat középszintű gazdasá­gi vezetői jobb szószólóivá váljanak a vállalat feladatai­nak. Befejezésül Bodnár elvtár-, még' arra hívta fel a figyel­met. hogy tovább kell javí­tani a vállalatvezetés minder szintjén az érdekelt vállala­tokkal és a szervekkel való együttműködést, (cs. b.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom