Észak-Magyarország, 1969. május (25. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-01 / 98. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 2 Csütörtök, 1969, május 1. Eseményekről RÖVIDEN FELFALTA E] Óriáskígyó falt íel egy 8 éves gyermeket a kelet-pa­kisztáni Coxbazar körzetében. A kisfiú elindult falujából, hogy a környéken gyógyfüve­ket gyűjtsön. Amikor a késő délutáni órákban sem ért ha­za. a szülők a falu lakosai­val együtt a gyermek keresé­sére indultak és közben egy őrt - ígyóra bu' kantak. A pitcnt megölték és megtalál­ták benne az eltűnt kisfiú holttestét. LEZUHANT 0 A mexikói Pachuca váro­sában az utca kellős köze­pére zuhant egy helikopter. A gépen tartózkodó három személy azonnal meghalt. GYILKOLT ! 0 Letartóztatták Najibullah Khant, Ajub Khan volt pa­kisztáni elnök sógorát. Azzal vádolják, hogy meggyilkolt egy földesurat és földjét ma­gának sajátította ki. HAT HALOTT 0 Megmérgezte magát egy éhező család az indiai Nag­pur városában. A család hat tagja meghalt. A mérgezést csak az egyik 12 éves gyer­mek élte túl. HULIGÁNOK 0 Trágár szavakkal firkálják tele huligánok Lima épüle­teit. A rendőrség az elfogott tettesekkel ötezerszer íratja le a következő mondatot: „óvnunk kell a város tisz­taságát”. KITÜNTETTÉK 0 A szabadság arany érdem­rendjével tüntette ki Nixon elnök Duke Ellington neves amerikai dzsessz-zenészt, 70. születésnapja alkalmából. Merénylet a saigoni városháza ellen Szerdán kora reggel bombát dobtak a saigoni városháza épületére — jelentik a nyu­gati hírügynökségek. A hatal­mas robbanás a városházát megrongálta. Az épület óriási vaskapuja kiszakadt és a vas­tag falak megrepedeztek. Egyelőre nem ismeretes, hogy emberéletben esett-e kár. Rendőri jelentések szerint a merényletet négy kerékpáros fiatalember követte el. A tás­kában elhelyezett négykjlónyi robbanóanyagot az egyik rá­dobta a városháza épületére, . majd kerékpárjukon elmene­kültek. A rendőrség tüzet nyi- tolt és — jelentések szerint I — a merénylőket őrizetbe I vette. A merénylet vádjával letartóztatott egyik személy­ről később kiderült, hogy egy bolttulajdonosról van szó, aki a kora reggeli órákban leve­gőzni ment ki és amikor meg­hallotta a robbanást, futásnak eredt. Kedden heves csata dúlt Tay Ninh közelében amerikai páncélos egységek és a DN- FF fegyveres alakulatai kö­zött. Az amerikaiak harckocsi­kat is bevetettek a hazafiak elleni Kétórás csata után a harc lecsendesedett, de fél óra múlva a hazafias erők újult erővel rohamoztak. Saigoni bejelentés szerint a harcok­ban 47 partizán halt meg, vagy sebesült meg, míg az amerikaiak veszteségét 35 fő­ben jelölik meg. Véleménycsere Április 28-án és 29-én Os­lóban üléseztek Dánia, Finn­ország, Norvégia és Svédor­szág Kommunista Pártjának képviselői. Az északi országok kommunista pártjai a tanács­kozás végén kiadott sajtó- közleményben felszólították kormányaikat, hogy haladék­talanul és egyértelműen tá­mogassák az európai bizton­sági értekezlet összehívásáról szóló budapesti felhívást. A tanácskozás részvevői el­ítélték azokat a próbálkozá­sokat, hogy az északi országo­kat vonják be az Európai Közös Piacba, majd állást foglaltak az északi országok kölcsönösen előnyös együtt­működése mellett. A négy kommunista párt véleménycserét folytatott a kommunista pártok küszöbön álló nemzetközi tanácskozásá­ról is. Újpesti Dózsa—Göztepe Izmir 4:0 (1:0) Megyer; út, 18 000 néző, ve­zette: Tschenscher (nyugatné­met). Góllövők: Bene (3) és Nagy L. Rába ETO—Tatabánya 2:1 (2:1). Komló—Pécsi Dózsa 3:0 (1:0). Bp. Honvéd—Egyetértés 1:1 (1:0). Ferencváros—Eger 6:2 (3:0). MTK—Salgótarján 3:1 (2:1). Koszorúzás a Csanyikban A Himnusz hangjai után, egy pillanatra mély, ünnepé­lyes csend borult a csanyiki erdőkre, majd felhangzott a Munkás gyászinduló. Az em­lékműhöz vezető 'sárga kavi­csos út két oldalán piros- nyakkendős úttörők sorfala állt. Az emlékmű mellett munkásőr, karhatalmista, ha­tárőr és rendőr adta a dísz­őrséget. Miskolc város dolgo­zói tegnap, április 30-án déli 12 órakor a munkásmozgalom mártírjaira emlékeztek. A megyei és a városi párt- bizottság nevében Deme Lász­ló, a megyei pártbizottság tit­kára, Havasi Béla, a városi pártbizottság első titkára és Tóth Tibor, a városi pártbi­zottság végrehajtó bizottságá­nak tagja helyezett el koszo­rút a mártírok emlékművének talapzatán. A KISZ nevében Nagy Tibor, a megyei KISZ- bizottság titkára és Németh Tibor, városi KISZ-titkár, az SZMT nevében Kiss Béla me­gyei titkár és Pásztor Mihály, az SZMT munkatársa, a Ha­zafias Népfront nevében He­gyi József megyei titkár és Szuchy Róbert városi titkár helyezett el koszorút az emlék­mű talapzatára. Elhozták ko­szorúikat az LKM, a DIGEP és a többi miskolci üzem és vállalat képviselői, a veterá­nok és az úttörők is. A lroszorúzási ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget. Mire vársz,Jankó ? N em, én soha többé nem megyek vissza abba a pártba — jelentette ki Kerekes harmadszor is, ami­kor a szervező megkérdezte. Az abba szót egy kicsit meg js nyomta. A hangsúlyból érezni lehetett, hogy „abban a pártban” Kerekest valami nagy sérelem érte. Legalább­is ő úgy gondolta, pedig a dolog nem volt olyan egy­szerű. Az idő meg mindenkit sürgetett, mert a régi párt­tagok átigazolását május 1-ig lehetett kérni. Galambost, a szervezői bántotta, nagyon bántotta Kerekes makacssága. Az az igazság, hogy Kerekes Jan­kót — mert a hozzá közel állók csak így titulálták — az üzemben mindenki sze­rette. Éveken át ő Volt az alapszervezet agit.-prop. fe­lelőse, lelkes, értelmes, csu­paszív embernek ismerték, aki nemcsak beszélt, amikor tenni kellett. De mielőtt cse­lekedni kellett volna, mindig megfontolta. Talán éppen a lelkesedéséért és a megfon­toltságáért szerették és tisz­telték sokan, meg azért, mert soha sem gondolkodott úgy, hogy „fogjuk meg, és vigyé­tek”. — Tulajdonképpen mire vársz te, Jankó? Vagy mi az istennyila ütött beléd, hogy ennyire vérig sértődtél egy ember meggondolatlansága miatt? — És itt Galambos arra az emlékezetes október végi napra célzott, amelyen Szemák, a párttitkár egy vi­haros hangulatú rendkívüli taggyűlésen bizony megsér­tette Kerekest. Mert még ő is emlékezett rá, hogy Sze­mák milyen korholóan be­szélt Kerekesről, aki a gyű­lésen több hangoskodó elle­nében kijelentette, hogy a kommunistáknak értelmetlen dolog lecsatlakozni a hangos­kodik mellé, és még értel­metlenebb utcára menni és tüntetni, tulajdonképpen a rendszer ellen. És ekkor a párttitkár gyávának nevezte Kerekest. November köze­pén meg Szemák már az MSZMP-t szervezte. N ézd, Feri — mondta Galambosnak most Is. — Nekem nem veszi be a gyomrom egykönnyen az ilyen köpönyegforgatást! Az idő, te is tudod, engem nem cáfolt meg, amikor til­takoztam, vagy legalábbis megpróbáltam gondolkodásra késztetni azokat, akik már elvesztették a józan ítélőké­pességüket. ö meg, párttitkár létére, engem nevezett gyá­vának a taggyűlésen. Hát ezért nem jelentkeztem mindjárt november 5-én, pe­dig hidd el, hogy lélekben ott voltam veletek, akik hoz­záláttatok a párt újjászerve­zéséhez. És ezért nem kér­tem mind a mai napig az át­igazolásomat és nem is ké­rem, amíg Szemák párttitkár lesz abban az alapszervezet­ben. — Nézd, Jankó. Te 45 óta sok mindent végigcsináltál, sokat tanultál és tapasztal­tál. Azt is tudod, hogy a kommunista párt nálunk is, meg más országban is, nem egyszer került olyan helyzet­be, hogy tagjainak, funkcio­náriusainak nehéz volt a döntés. Akkor meg, 56 őszén, nálunk igazán nehéz volt. Ne csodálkozz rajta, ha Szemák elvetette a sulykot. Magad is láthatod, nem sok idő kellett neki, hogy kijózanodjék. Én tudom, és ezt ő már nekem nem sokkal a történtek után i mondta, hogy megbánta, na­gyon megbánta, hogy téged azon a taggyűlésen ledoron­golt. — És mondd, Ferikém, Galambos elvtárs, te érted azt, hogy annyi idő óta nem jutott eszébe, hogy legalább két szóval megkövessen azért, ami akkor történt? Mert hoz­zám azóta se jött. Néha úgy érzem, hogy messzire elke­rül. Vagy annyi munka van most a pártban, hogy egy ember, aki tizenegy esztendőt végigcsinált, az semmit se számít? — Hát, munka az van, hidd el. Különben azt te is el tudod képzelni, hogy sok, nagyon sok még a tennivaló. Én azt gondolom, hogy in­kább restellj magát előtted. De neked, mint régi propa­gandistának túl kellene tenni magadat ezen a kis emberi gyengeségen. Neked előbbre kellene látni, annál minden esetre előbbre, mint ameddig most nézel. Jól gondold meg, most április 28-a van, két nap múlva már nem kér­heted még te sem az átiga­zolásodat. Azt meg én biz­tosan tudom, hogy később te ezt nagyon meg fogod bánni. Tudod, hogy holnapután az utcára megyünk. Tüntetni a forradalmi munkás-paraszt kormány mellett, az úJfSr­szervezett párt politikája mellett. Még sok híja van az előkészületeknek is, jó­formán csak egy-két vörös zászlónk van, de se transz­parens, se jelszavak. Szóval, te tudod, mi minden leéli egy ilyen tüntetéshez. Per­sze, a tüntetés meglesz nél­küled is. És tudhatod, hogy most már nem is vágyunk olyan nagyon kevesen. De azért, hidd el, nagyon hiány­zol. — No és, mit gondolnak: rólam, ha most egyszerűen oda állítok Szemák elé és azt mondom neki, hogy ál­lítsa ki az ideiglenes tagsági igazolványt — kérdezte a ví­vódó ember és Galambos már érezte, hogy megtört a jég. — Mit mondana? Mit mondhat? Végtére is ez az egész ügy nemcsak szemé­lyes probléma és lehet, hogy nagyon megkönnyítenéd ve­le az ő helyzetét is. Külön­ben, ha akarod, én meg- könnyíthetem a dolgot. Ha mégis úgy döntesz, hogy ké­red az átigazolásodat, én édes örömest vállalom a parlamenter szerepét. H át, jól van, Galant bos elvtárs, győzték Ha te is úgy gondo­lod, nem bánom. Nekem nem voltak kételyeim egy percig sem az újjászervezett párt igazában, de mindig bántott az igazságtalanság, akkor is, ha más becsüle­tes emberen esett, akkor is* ha rajtam. Beláthatod, hogy nem volt könnyű és most sem könnyű a helyzetem, de azt hiszem, abban neked van igazad, hogy végered­ményben a személyes sérel­meket nem helyes a párton megtorolni. A világ nem állt meg 56-ban sem és mindig előre megy. Igaz, sokszor volt nehéz helyzetben a párt, egyik-másik tagja ta­lán csetlett-botlott is a ne­hezebb helyzetekben, de a párt mindig kilábalt a vál­ságból és azok, akik a nehéa helyzetben nem lettek rene­gátok, azok mindig megta­láltak az utat vissza isi Rendben van, intézd az át­igazolásomat és reggel a de­korációs műhelyben találko­zunk. Az elsejei programot meg ott majd részletesebben megbeszéljük... Csépányl Lajos hősek n í. ötven esztendővel ezelőtt, ezekben a napokban harcolt megyénk északi vidékén a hí­res 39. dandár, illetve annak kisebb egységei: a IV/10. zász­lóalj, amely főleg Heves me­gyei, Eger és Gyöngyös vidéki vöröskatonákból állt. Az ő harcaik nyomában járván ele­venítjük most fel a fél évszá­zad előtti küzdelmeket, me­lyeknek nyomán Borsodnádasd és Ózd is felszabadult a cseh intervenciós csapatok igája alól. A cseh intervenciós csapa­tok ugyanis meglepetésszerű támadást indítottak Eger irá­nyába, hogy egyesüljenek a Ti­sza vonalán álló román bojár hadsereggel, és így ketté akar­ták szakítani a Vörös Hadse­reg védelmi vonalait. A IV/10. zászlóalj Egerbakta és Sirok között állomásozott. Már sötétség húzódott a mély völgyekbe, amikor küldönc ér­kezett fáradt, habos lovon, sür­gős paranccsal: „A IV/10. zászlóalj 3. százada vonuljon vissza az egri katonai lőtérhez és az erdőben foglaljon tüzelő­állást.” Hajnalban fellángolt a harc. A győzelmesen előretörő légionárius zászlóalj parancs­nokai nem ügyeltek az oldal­szárnyak biztosítására. Így a lőtér melletti erdőben meghú­zódó 3. század az ellenség há­tához kerülhetett. Leide Ri­chard századparancsnok gyor­san Mmérve a helyzet adta előnyt, tüzet vezényelt. Az egyetlen géppuska korbács­ként verte végig a légionáriu­sok csatárláncát. A váratlan helyről jövő golyózápor szinte a földre nyomta az ellenséget. Pánikot, zűrzavart okozott. Késő délutánig ropogtak a fegyverek Eger körül. Végül is a jól felszerelt és arannyal fi­zetett, számbeli fölényben levő ellenség, ezen a frontszakaszon először, a szégyenteljes futás­ban keresett menedéket. Ekkor a már második napja nem pi­hent század késő éjszaka ért Egerbocsra, ahol végre előke­rült a tábori konyha is. De a forró vacsorát riadó szakította meg. A parancs így hangzott: tovább indulni és állást foglal­ni a monosbéli völgyet hatá­roló dombok peremén, arccal Monosbél felé! A hajnali derengés már el­űzte az éjszaka sötétjét, ami­kor a raj megérkezett Monos- bélbe. Itt a lakosságtól szer­zett értesülések alapján meg­tudták, hogy a csehek még az este folyamán elvonultak Bél­apátfalva irányába, de innen is tovább futottak Szilvásvá­rad, illetve Borsodnádasd felé. A borsodnádasdi munkások erejükhöz és lehetőségeikhez mérten igyekeztek támogatni a század parancsnokát. Jelen­tették, hogy a csehek a gyár épületeiben tartózkodnak. De arra is felhívták a figyelmet, hogy a község feletti dombon megerősített osztag figyeli a vöröskatonák hadmozd alatait. A csehek még nem szereztek ugyan tudomást a század je­lentéséről, de támadás előtt fel­tétlenül likvidálni kellett ezt az előretolt egységet, mégpe­dig zaj nélkül, a legnagyobbb csendben. A faladat végrehaj­tása veszélyes volt, ezért Dó­zsa István századparancsnok- helyettes, mint a vállalkozás megbízott vezetője, húsz ön­ként jelentkezőt kért. Mivel az egész század jelentkezett, vé­gül is a parancsnok maga vá­lasztotta ki a kényes portyá­ra induló különítmény tagjait. Két csoportban indultak. A csoportokat a terepet kitűnően ismerő borsodnádasdi munká­sok vezették. Szakadékok mé­lyén lappangva, sűrű bozótos hegyoldalakon átkúszva fér­kőztek a mit sem sejtő csehek közelébe. Amikor a vöröska­tonák szuronyai megvillantak a légionáriusok előtt, a kezek ellenállás nélkül magasba len­dültek. Meglepetésszerűen érte őket a támadás, nem védekez­tek. Tizenhat légionárius esett fogságba a hadnagyi rangban levő parancsnokokkal együtt. A legnagyobb értéket azonban a zsákmányolt géppuska jelen­tette, mert erős tűzerejű fegy­verekre nagy szüksége volt a századnak. A sikeres vállalko­zás után ismét kettévált a bá­tor csapat. Egyik fele a fog­lyokat kísérte és a fegyvere­ket szállította vissza a század­hoz. míg a másik fele Dózsa István parancsnoksága alatt Borsodnádasdra indult, hogy pontos adatokat szerezzen a gyártelepen tartózkodó ellen­ségről. A századnál tízen is meg­markoltak egy-egy fogoly lé­gionáriust, de főleg a had­nagy jelenléte és gőgös maga­tartása váltott ki határtalan dühöt. A vöröskatonákban még élénken élt a korábban bestiálisán meggyilkolt bajtár­sak emléke. Leide Richard századparancsnok ezért nem is próbált gátat vetni a megtor­lásnak ... Ám egy váratlan esemény megmentette a foglyok életét. Az erdei úton két lovas köze­ledett. Nagy sárga lovon egy markáns arcú katona vágta­totta parancsoláshoz szokott hangon az első lovas. — Ké­rem a parancsnokot! Leide századparancsnok ke­mény vigyázzállásban jelentet­te: — Dandárparancsnok elv­társ, Leide Richard, a IV/10. zászlóalj 3. századának pa­rancsnoka, jelentkezem. A lét­szám 123 fő. Azután elmondotta, hogy miképpen fogták el a légioná­riusokat. A történet tetszett a tott a csoportokra oszlott szá- kemény kezű dandárparancs- zad közé, akit egy bőrkabátos, noknak. Lenin-sapkát viselő férfi kö- — Cikrák, egri fiúk, büszke vetett. vagyok rátok! Jó munkái *ü­— Mi történik itt? — kiál- geztetek. Ezt követően Karikás Fri­gyes — mármint a bőrkabátos, Lenin-sapkás lovas — beszélt a századhoz: — Mi a szabadság katonái vagyunk és nem gyilkosok. Ha ti is azt csináltok velük, mint ők cselekedtélc, tőrbe csalt bajtársaitokkal, gyilkosokká válnátok. Kérlelhetetlenek va­gyunk a harcban, de nem öl­hetünk meg fegyvertelen hadi­foglyokat. Meg kell magyaráz­nunk, hogy nem mi vagyunk az igazi ellenségeik... A csodálkozó légionáriusokat cigarettával kínálták, majd két vöröskatona kíséretében Eger­be indították őket. Bár a Dózsa István vezetése alatt álló raj még nem hozott jelentést a borsodnádasdi hely­zetről, a század erőltetett, biz­tosított menetben továbbin­dult. Ám mire megközelítették a községet és a gyártelepet, már csak a menekülő légioná­riusok után küldhették néhány sorozatot a zsákmányolt gép­puskával. Egy egész ellensé­ges zsázlóalj futamodott meg a tíz kiéhezett, fáradt vöröskato­na elől. Siker volt ez a javá­ból. Mire a század a gyártelepre ért, már elcsitult a harci zaj. A támadó raj nyolc foglyot — köztük egy zászlóst —• ejtett. De hadizsákmány is akadt bő­ven. Számtalan kerékpár és lőszer gazdagította a század leltárát. A legnagyobb örömet azonban a tábori konyhák okozták; amelyekben konzerv- hús melegedett a légionáriu­sok részére. Az éhes század bőséges ebédhez jutott az el­lenség szakácsainak jóvoltából. Laczik János (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom