Észak-Magyarország, 1969. május (25. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-01 / 98. szám

ESS EGYESÜLJETEK! ____________A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X XV. évfolyam, 98. szám____________________________ Ára: 1 forint , Csütörtök, 1969. május 1. ( 2. oldal) SÄ (5. oldal) (6. oldal) (7. oldal) (8. oldal) (9. oldal) (4. oldal) (5. oldal) Irta: Tóth József, a Szakszervezetek Borsod megyei Tanácsának vezető titkára M ájus elsejét a világ a szocializmus újabb győzelmeinek, a kom­munista és munkás- mozgalom, a nemzeti felsza­badító harc növekvő sikerei­nek jegyében köszönti. A vi­rágba borult, újjáéledt ter­mészettel együtt éled újjá minden május elsején az em­beriség nagy reménysége: a szabad, a kizsákmányolástól mentes, a békés alkotó mun­kától gyümölcsöző, emberibb élet. Immár 80 éve, hogy 1889- ben, a II. Intcrnacionálé ala­kuló kongresszusa munkásün­neppé nyilvánította május el­sejét — „örök emlékül és örök tiltakozásul” az 1886. évi chicagói vérengzésre. És azzá vált! Emlékezéssé és til­takozássá, majd ennél is lé­nyegesen többé: a szabadság­ért harcoló munkásosztály po- itikai harcának éltető forrá- ává. Történelemmé vált a nunkásosztály harcos ünnepe, la tál más, világot átfogó és órmáló történelemmé; népek, lemzetek sorsát meghatározó falósággá. A történelem bizonyítja, íogy a munkásosztály az első nájus elseje óta napjainkig iáját nemzeti érdekeiből ki- ndulva — a proletárszolidari- ás szükségességétől áthatva és annak jegyében — mindig meg­fogalmazta gazdasági és po­étikai követeléseit. Ez a harc lem volt mindig egyenes vo- lalú, mint ahogyan ma sem us még; hol könyörtelenebb, íol fáradhatatlanabb, asze- •int, hogy milyen mértékben /ált alapjává a marxizmus— eninlzmus eszméje. Soha sem feledkezhetünk el i magyar munkásosztály éle- ében történelmi sorsfordulók­ká váló május elsejékről: az 1890-es, az 1919-es, az első sza- aad május elsejéről, melynek Ártalmát és jelentőségét a Vörös Üjság 1919. május 1-i száma a következőkben ösz- szegezte: „A mostani május -lseje ^ a szocializmus győzel­mi útjainak ünnepe. A világ- íorradalom folyamatában a proletariátus nemzetközi fel­szabadulásának előestéjén a májusi ünnep, a forradalmi cselekvés, a forradalmi nem- setköziség, a világforradalom győzelmének ünnepe.” Örömmel emlékezünk 1945. május elsejére, a magyar nép visszavonhatatlanná vált sza­badságának hajnalára, amikor a Horthy-reakció népellenes rendszere vérben és gyalázat­ban összeomlott. A május el­sejék közül különösen jelen­tős az 1957. évi. Nagy csapás volt ez az ellenforradalom ?rőire. Ojabb bizonyíték volt irra, hogy május elseje esz­méit nem lehet megsemmisí­teni, mert legyőzhetetlenek, akár a munkásosztály. A huszonötödik szabad május elseje jelentő­ségét, e történelmi nap eszmei tartal­mát növeli hazánkban az a tény. hogy egybeesik a ma­gyar forradalmi munkásmoz­galom, a Magyar Tanácsköz­társaság 50., jubileumi évfor­dulójának emléket állító ün­nepségekkel, fémjelezve és kifejezve ezzel eszmei azo­nosságukat. Lelkesítő, mozgó­sító erő ez népünk alkotó te­vékenységéhez. A mai május elseje harci ünnep! Az összefogás, az együttműködés az imperializ­mus elleni tüntetés napja. Tiltakozás az ellen a barbár irtóháború ellen, amelyet az USA a vietnami nép ellen folytat. Egyben erősítése is annak a segítségnyújtásnak, melyet népünk eddig is kez­dettől fogva tanúsított. a z idei május 1. kifeje­zője annak az egység megteremtéséért folyó küzdelemnek is, amely a kommunista mozgalomban folyik. A nemzetközi kom­munista mozgalom fejlő­dése annak a harcnak a jegyében zajlik, amelynek célja a mozgalom egységének és összeforrottságónak meg­szilárdítása, a marxizmus— leninizmus és a proletár nem­zetköziség alapján. Remény­séggel és bizakodással tekin­tünk a kommunista és mun­káspártok ez évben sorra ke­rülő moszkvai tanácskozása elé. Bízunk abban, hogy elő­mozdítója lesz az egységnek, amely megálljt parancsol az imperializmus világot fenye­gető háborús tevékenységé­nek. A nemzetközi politiká­ban Európa jelentősége válto­zatlanul döntő. Ennek a fel­ismerésnek a jegyében hívta fel Európa országait és népeit a Varsói Szerződés tagálla­mainak budapesti tanácsko­zása egy európai konferencia megtartására. Az alapgondo­lat világos. Európa biztonsá­gának megteremtése minden európai népnek létérdeke. A konferencia a nyugatnémet militarizmus békét veszélyez­tető fenyegetéseinek megaka­dályozásában jelentős fórum lehet. A felhívás nemzetközi visszhangja megerősít ben­nünket abban, hogy minden olyan gyakorlati lépés, ame­lyet a szocialista országok tesznek, nagy horderővel bír. Még gyilkol az amerikai im­perializmus Vietnamban, még tombol a reakció Latin-Ame- rika, Afrika és Közel-Kelet szá­mos országában. Még másfél milliárd ember él szerte a földön emberhez nem méltó körülmények között. De éppen ez tanít meg száz- és száz­milliókat a világ megértésére, mozgósít a világ megváltoz­tatására. A mi ünnepünk, a mi mun­kánk is része annak a harcnak, amely május 1. céljaiért fo­lyik. Mi már szocialista ha­zában ünnepelünk, a magunk uraivá, a magunk gazdáivá lettünk. A magyar munkás­osztály — történelmi elhiva­tottsága és az ország sorsá­ért érzett felelőssége tudatá­ban — az eltelt negyedszázad alatt az épitőmunkában, a társadalom átalakításában, az ország felemelkedésében, gaz­dagításában bizonyította be, hogy méltó történelmi külde­tésére. A párt és a munkás- osztály vezetésével olyan tár­sadalmi légkört teremtettünk, amely serkenti a szocialista építést, az alkotó gondolko­dást. A szocializmus építésének tapasztalata bizont ítja, hogy pártunk és munkásosztályunk mindig és mindenkor annyira tudott felemelkedni a felada­tokhoz,' amennyire képes volt a valóságos társadalmi folya­matokat elemezni, s ennek alapján célt és perspektívát adni. Ez a cél vezérelte akkor is, amikor a szocialista fejlő­dést, népünk egész jövőjét és jólétét meghatározó lépés mel­lett döntött az új gazdaság- irányítási rendszer bevezetésé­vel. Nincsenek illúzióink, reá­lisan értékeljük az első ev gazdasági és politikai tapasz­talatait. Örömmel állapíthat­juk meg, hogy népünk sikere­sen váltja valóra a mechaniz­mus alapelveit a gyakorlat­ban. Megyénk dolgozói mun­kájukkal, helytállásukkal, fe­gyelmezett magatartással ad­ták tanújelét, hogy minden­kor lehet rájuk számítani. Az ipar, a mezőgazdaság fejlődé­se megfelel mind a megye, mind a népgazdaság célkitű­zéseinek, ■ szükségleteinek. Szocialista brigádjaink élen­járói ennek a munkánkk, bá­zisává váltak mind a terme­lőmunkának, mind a politikai és társadalmi aktivitásnak. A szorgalmas munkának ünnepi kifejezője — a nap tartalmához illően —hogy ezekben a napokban került átadásra a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaja — immár egymás után negye­dik alkalommal a Lenin Ko­hászati Művekben, 34 válla­lat, mezőgazdasági üzem és kereskedelmi egység kapott különböző megtisztelő, kitün­tető címet. Köszöntjük a ki­tüntetett vállalatok dolgozóit, köszöntjük a megye munkás- osztályát, amely a társadalmi haladásért élen járva kivívta az egész lakosság megbecsü­lését. Május elseje alkalmából köszöntjük megyénk termelő­szövetkezeti parasztságát, akik méltó segítőtársaivá váltak a munkásosztálynak a haza fel­virágoztatásában. Köszöntjük értelmiségünket, akik aktív cselekvő részesei a szocializ­mus építésének. Köszöntjük megyénk ifjúságát, a jövő le­téteményeseit, aki le a mun­kásosztály politikai és gazda­sági tapasztalatai alapján vál­tak részeseivé a szocialista építőmunkának, akikre nem kevesebb feladat vár, mint hogy befejezzék a szocializ­mus építésének nagy munká­ját M ájus elsején, ezen a nagy évfordulón de­monstráljuk erőnket, szándékunkat és eltö­kéltségünket, szilárd meggyő­ződésünket a békéért, a sza­badságért, a nemzeti függet­lenségért, a kommunista moz­galom egységéért. Demonstrál­juk egyetértésünket, rendít­hetetlen barátságunkat a Szovjetunió, a szocialista kö­zösség országai mellett. A szocialista építőmunkában — a gyárakban, az üzemekben, a földeken, az intézmények­ben és iskolákban — erősöd­jék népünk nemzeti egysége, új munkasikereink szolgálják a nemzetközi proletárszolida- ritás nagy eszméjét! Ez ad ér­telmet munkánknak, ez avattr népünket eddig is tekintélyei rangra., az egész emberisét- haladó''^rt folytatott nem zetközi küzdelemben. A proletárszolidaritás nagy ünnepe

Next

/
Oldalképek
Tartalom