Észak-Magyarország, 1968. november (24. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

Nap? postánkból (2. Gidai) Elnök'elöltek a szárítóban (2. oldal) Egy út keresi gazdáját (3. oldal) Aggódom érted, Eszterbe Világ proletárjai, egyesüljetek! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam, 257. szám Ara: 70 fillér Péntek, 1968. november 1. (4. oldal) I fáíöya'siereifii! (6. oldal) Választási segítség; Humphrey-nah? j» Újabb híresztelések sis íu Dif: Cé;1 l í i ,n^aira leállítására Johnson bejelentését várják Valamennyi amerikai lap és rádióállomás csütörtökön reg­gel azt jelenti, hogy „rendkí­vül közelinek látszik az ame­rikai légitámadások megszün­tetéséről szóló bejelentés”. A New York Times vezércikké­ben megállapítja „küszöbön áll az áttörés a vietnami bé­ke irányába Johnson elnök szinte bár­melyik pillanatban beje­lentheti az Észak-Victnam elleni bombatámadások le­állítását” — írja a lap. Tv-állomások je­A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Apró Antal, a kormány elnökhelyettese a magyar—szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési kormánybizottság Budapesten megtartóit VII. üléséről, dr. Ajtai Miklós, a kormány elnökhelyettese a szocialista országok Moszkvá­ban tartott műszaki-tudomá­nyos együttműködési megbe­széléséről, dr. Tímár Mátyás, a kormány elnökhelyettese a magyui-—NDK, majd a pénz­ügyminiszter a magyar—jugo­szláv gazdasági együttműkö­dési tárgyalásokról számolt be. A honvédelmi miniszter tájé­koztatta a kormányt a Varsói Bzerzödéshez tartozó országok honvédelmi minisztereinek Moszkvában tartott megbeszé­léséről. A kormány a beszámo­lókat jóváhagyólag tudomásul vettet A Minisztertanács megtár­gyalta az országgyűlés októbe­ri ülésszakán a képviselők fel­szólalásában elhangzott észre­vételeket és javaslatokat. Fel­hívta az illetékes minisztere­ket és országos hatáskörű szer­vek vezetőit, hogy a javaslatok megvalósításának lehetőségeit vizsgálják meg, s erről tájé­koztassák az országgyűlés el­nökét és a javaslattevő képvi­selőket. A mezőgazdasági és, élelme­zésügyi miniszter jelentést tett a friss és tartósított zöldség­es gyümölcstermékek termelé­sének és értékesítésének kér­déseiről, valamint a szarvas- marha- és a sertéstenyésztés helyzetéről. A Minisztertanács a beszámolókat megvitatta és határozatokat hozott. A kormány tudomásul vette a SZÖVOSZ elnökének jelen­tését a téli burgonya-, zöld­ség- és gyümölcsellátásra való felkészülésről. Borsodi ünnepségek november 7. tiszteletére A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 51. évfordulójáról ünnepélyes keretek között em­lékeznek meg Borsod megye dolgozói. A KISZ-szervezetek és úttörőcsapatok fiataljai máris munkához kezdtek és november 7-ig rendbe hozzák, illetve az ősz utolsó virágai­val ültetik be hazánk szabad­ságáért hősi halált halt szov­jet katonák sírjait Az évfor­duló alkalmából — az eddigi hagyományokhoz híven — a városokban és a falvakban több új létesítményt adnak át. így pádéul Miskolcon új la­kásokat, Pálházán 8 tantermes iskolát, Ricsén pedig új üzlet­házat. Az évforduló tiszteleté­re határidőre befejezték a Ti­szai Vegyikombinát 90 száza­lékos bővítését és a mezőgaz­daság kemizálása szempontjá­ból nagy fontosságú üzemet — amelynek felfejlesztése a Szov­jetunió segítségével történt — november 5-én avatják fel. No­vember- 5-én Miskolcon, a vá­rosi tanács dísztermében szo­cialista hazáért érdemrenddel tüntetik ki azokat a vetex-áno- kat, akik már a felszabadulás előtt a párt megerősítéséért harcoltak. Az évforduló elő­estéjén több mint 15 települé­sen munkás- és falugyűléseken méltatják az Októberi Szocia­lista Forradalom jelentőségét, Miskolcon pedig a Nemzeti Színházban díszünnepséget tar­tanak, ahol Demo László, a megyei párt-vb titkára mond ünnepi beszédet. A forradalmi ünnepségekre a borsodi bá­nyászok vendégségbe hívták özv. Károlyi Mihálynét és Kun Bélánét. Megeisilétós a misMei pártbizottságéit Tegnap, október 31-én, csü­törtökön délelőtt több mint száz meghívott gyűlt össze a Miskolci városi Pártbizottság tanácstermében. Köztük volt 19 veterán, 23 alapszervi tit­kár és 62 társadalmi pártak­tíva. Az összejövetelt a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom, valamint a Kommunisták Magyarországi Pártja megala­kulásának 5,0. évfordulója al­kalmából tartották. Moldován Gyula elvtárs, az MSZMP Miskolc városi titká­ba köszöntötte a jelenlevőket, méltatta november 7, vala­mint a KMP megalakulásának történelmi jelentőségét. Elis­meréssel szólt az alapszerveze- tx titkárok munkájáról, érde­meiről, a pártbizottság egyes osztályai mellett működő tár­sadalmi aktivisták tevékeny­ségéről, akik különösen a pártvezetőségek újjáválasztá- sánál jeleskedtek. Az ünnepség befejezésekép­pen Moldován elvtárs .könyv- és tárgyjutalmakat nyújtott át az összehívott elvlársaknak. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a nehéz­ipari, valamint a kohó- és gép­ipari miniszter beszámolóját a termelési tanácskozások és munkaértekezletek tapasztala­tairól. A Minisztertanács tudomá­sul vette a Központi Statiszti­kai Hivatal (Gazdaságkutató Intézet) jelentését a népgazda­ság 1968. évi várható fejlődé­séről, majd egyéb ügyeket tár­gyalt. lentése szerint erre „csütörtök és kedd között bánnelyik na­pon sor kerülhet”. A Washington Post utal ar­ra, hogy „magas rangú kor­mánytisztviselők” közölték: Abrams tábornok washingto­ni megbeszélésén feltételesen beleegyezett egy ilyen lépésbe. A tábornok állítólag azt mon­dotta Johnsonnak, hogy a je­lenlegi helyzetben „kész vál­lalni a bombázási szünettel já­ró kockázatot”, mivel a kato­nai fenyegetés az elmúlt he­tekben csökkent és az ame­rikai csapatok helyzete meg­szilárdult. Ugyancsak módosult a sai- goni rezsim álláspontja is. A lapok azt írják, hogy Thieu „beleegyezett a bombázások szünetelteté­sébe”. Az amerikai sajtó arra is utal, hogy Washington „kedvező vá­laszt kapott Hanoitól az el­múlt napokban” és a bombá­zási szünetet minden bizony­nyal megfelelő válaszlépés kö­vetné a VDK részéről. 29 emeletes, csigavonal alaprajzú toronjház, 209 lakással. Tanulmányterv tervező: Miskolci Tervező Vállalat. Épí­tész: Nagy Zoltán (Modellfoto). Modell: Bálint Antal. A világfabarékossógi nap megnyitója Tegnap, október 31-én csü­törtökön délután Miskolcon, az Avas-szálló Lőcsei termében a párt-, államhatalmi és tömeg­szervezeti képviselők részvéte­lével ünnepélyesen megnyitot­ták a világtakarékossági na­Tanácskozott az SZMT elnöksége Á dolgozó nők élet- és munkakörülményeiről tárgyaltak Tegnap, október 31-én, csü- törtököxi rendkívüli ülést tar­tott Miskolcon a Szakszerve­zetek Borsod megyei Tanácsa elnöksége. Itt tájékoztató hangzott el a megyei szakszer­vezeti szervek munkájáról, tár­gyaltak az üzemi táppénz­bevételi jog egyes gondjairól, több bejelentés és javaslat ügyében hoztak határozatot. A napirend legszélesebb kö­rű érdeklődésre számottartó pontja a dolgozó nők élet- és munkakörülményeivel foglal­kozó jelentés volt. A NEB-hel folytatott vizsgálat tapasztala­taiból kiindulva határozta meg az elnökség a feladatokat. A gazdaságirányítási rend­szer követelményei igénylik a nők fokozottabb politikai, gaz­dasági tevékenységének segíté­sét, sajátos és .-általános érde­keik védelmét. A megyében folytatott vizsgálat tapasztala­tai alapján jelentős az előre­lépés, de tennivaló is bőven akad. A nők foglalkoztatási aránya az utóbbi 5 évben je­lentősen növekedett. A szo­cialista iparban például 46,5, a közoktatási intézményekben pedig 22,5 százalékkal. Sajnos a szakmunkásképzésben csök­ken a nők aránya. A Kazinc­barcikai Hőerőműnél például 427 szakmunkásból csak 15 a nő. A nődolgozók bérezése is minden területen elmarad a férfiak bérezésétől. Az anyák legfőbb gondja gyermekeik óvodai, bölcsődei és napközi otthonos elhelyezése. Sajnála­tos tény, hogy megyénk a fé­rőhelyek tekintetében országo­san az utolsó helyen álL Az ipari településeken a gyermek- intézmények fejlesztését még a nyereségesen gazdálkodó üzemek sem támogatják kel­lően. Kivételt képez a TVK, ahol a városi bölcsődei és óvo­dai férőhelyek bővítésére ss üzem egymillió forintot tarta­lékolt. Az SZMT elnöksége részle­tesen meghatározta a szak- szervezeti szervek tennivalóit A jövő év dsö felében például a vállalatok vezetőinek bevo­násával megvizsgálják a nő­dolgozók élet- és munkakörül­ményeit. Szorgalmazzák, hogy a gyermekintézmények fej­lesztésére egyesítsék a tanácsi és vállalati pénzeszközöket. Felmérés alapján javaslatot tesznek az illetékes tanácsi szeneknek a nők gyermekne­velési és háztartási, munkáját könnyítő szolgáltatások fej­lesztésére. A szakszervezetek olyan elő­adások megtartását kezdemé­nyezik, amelyek a nők jogai­val, kötelességeivel, px"oblé- máik megoldásával foglalkoz­nak. Néhány szakmában meg­szervezik a dolgozó nők fóru­mát. A legfontosabb teendők közé tartozik a női szakmun­kások arányának javítása és annak segítése, hogy a nők bérezésében '„az egyenlő mun­káért, egyenlő bért” elve job­ban érvényesüljön. Az SZMT elnökségének rendkívüli ülése Tóth József elvtársnák, az SZMT vezető titkáránál-: tájékoztatójával ért véget pót. Endrédi József, az ÓIT5 megyei igazgatóságának veze­tője tartott bevezető előadást Ezután Hegyi Imre, a Haza­fias Népfront megyei bizottsá­gának elnöke mondott beszé­det méltatva a takarékosság, valamint a világtakarékossági nap jelentőségét FelbocsátoUáh 3 Kezmosz-251-et A Szovjetunióban csütörtö­kön pályájára bocsátották a Kozmosz—251. műholdat A szputnyikon elhelyezett tudo­mányos készülékek a koráb­ban bejelentett űrkutatási pi-ogramnak megfelelően foly­tatják a világűr kutatását. A műhold berendezései nor­málisán működnek. A földi koordinációs számítóközpont­ban folyik a beérkező adatok feldolgozása. A fogyasztók érdekvédelme Ülést tartott a Miskolci városi Tanács V. B. A Miskolci városi Tanács Végrehajtó Bizottsága tegnap, október 31-én, csütörtökön dél­előtt ülést tartott Rózsa Kál­mán vb-élnökhelyettes vezeté­sével. A fogyasztási árak alakulá­sáról, betartásáról és a fo­gyasztók érdekvédelméről tár­gyaltak a kereskedelmi osz­tály jelentése alapján. A jelentés részletesen felso­rolta azokat a feladatokat, amelyeket a kereskedelemnek végre kellett hajtania az ár­változtatásokkal kapcsolat­ban. Az árváltoztatások tették szükségessé, hogy a kereske­delmi osztály, az ÁKF-cl és a NEB-el közösen fokozza a fo­gyasztói érdekvédelmet — vagyis, több és alaposabb vizs­gálatot tai-tsanak. A kiske­reskedelmi vállalatoknál tar­tott ellenőraéseik során pél­dául 135 esetben találkoztak visszaéléssel. A legtöbb sza­bálytalanságot a vendéglátó­ipari vállalatoknál és az élel­miszer-kereskedelemben ta­láltak. Az iparcikk szakmában is előfordult, hogy bizonyos áru­kat magasabb osztályba sorol­tak. Ezt az árdrágítást a vevő nem is veszi észie. A TÜZÉP- nél nemegyszer helytelen fu­varköltséget állapítottak meg, s a szénben a megengedettnél több szénport szállítottak. A szabálytalanságok esetén bírságoltak is. Az ÄKF pél­dául a fogyasztói érdekek meg­sértése miatt ebben az évben 35 esetben összesen 16150 fo­rintnyi pénzbírságot szabott ld. Sajnos olyan esetek is elő­fordulnak, hogy a gyárilag csomagolt, vagy a nagykeres­kedelmi vállalat által kisze­relt áruk súlya sem volt meg­felelő. Az Élelmiszer Csoma­goló Vállalat által csomagolt babkávé 2—3 dekával, a Ma­lomipar által csomagolt liszt l —7 dekával volt kevesebb. A mosóporoknál még nagyobb eltéréseket tapasztaltak. Saj­nos, a boltokban elhelyezett úgynevezett gyorsmérlegek, amelyeken a vásárló ellen­őrizhetne az áru súlyát, nem pontosak. A végrehajtó bizottság elé került jelentés utalt arra a belkereskedelmi miniszteri rendeletre, amely kixnondja többek között: „Meg kell szün­tetni annak a dolgozónak a munkaviszonyát, akit... az Állami Kereskedelmi Felügye­lőség, vagy a szabálysértési hatóság két éven belül a tár­sadalmi tulajdon, vagy a fo­gyasztókat károsító magatartá­sa miatt 3 ízben jogerősen megbírságolt”

Next

/
Oldalképek
Tartalom