Észak-Magyarország, 1968. október (24. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

Vi -\\ Világ proletár)ttj lagy-^tiulfeVe^ Polietiléngyár születik \ MAGYAR szocialista m unkaspaut borsod megyei bizottságának lapja KXIV. évfolyam, 230. szám Ara: 70 fillér Kedd, 1908. október 1. Megnyílt a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bizottság ülése Mai számunkból: Gyorslista a lottó iutatomsorsoisáról Miköztien életeket mente* Fedőneve: „Sajó“ A kommunista és munkás­pártok nemzetközi tanácsko­zását előkészítő bizottság 1968. szeptember 30-án Budapesten megkezdte munkáját. Az előkészítő bizottság ülé­sén részt vevő pártok képvi­selői tudomásul vették a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jelen­tését a nemzetközi tanácsko­zás előkészítésének eddigi munkálatairól, majd meg­kezdték a napirenden szerep­lő kérdések tárgyalását Furceva miniszter asszony Budapesten L Sportereiiräyel 3. A. Furceva, a Szovjetunió művelődésügyi minisztere Ilicu Pál művelődésügyi miniszter meghívására hétfőn hivatalos látogatásra Budapestre érke­zett Elutazott a iagyar küldöttség in ENSZ Oszakára tom a közgyu^^ hogy a öldkerekség nagyon ósszezsu- torodott Budapestről ugyanis óra 10 perckor indulunk, s íew Yorkba érkezünk, helyi ő szerint délután fél 4 kö- t, magyar idő szerint este 10 ikor. Ez mutatja, hogy innyire összezsugorodott a ág. Viszont ennek nagy po- kai jelentősége is van, mert rmi történik a világ bármely •kán, az, ha jelentős ese- ■ny, tulajdonképpen kihat az fez nemzetközi helyzetre, a ág minden más tájára. Nem iet azt mondani, hogy na­Jobb hírekkel jövöfc vissza az Egyesült Nemzetek Szervező té- ,nek közgyűléséről, mint ami­lyen hírekkel erre a közgyű­lésre indulok. Ez a feladata ennek a közgyűlésnek, hogy ja­vítsa a nemzetközi viszonyo­feovjet pedagógus-küldöttség érkezett megyénkbe Tegnap, szeptember 30-án kedves vendégek érkeztek Mis­kolcra: az a szovjet pedagógus­delegáció, amely a KISZ Köz­ponti Bizottságának meghívá­sán látogatott hazánkba. A küldöttség vezetője Borisz II­/ermek-tüdogyógyá^z ülés üskolcon és Tokajon II Korányi Frigyes Tüdőgyó- Isz Társaság gyermek-tüdő- ■gyász csoportja kétnapos örpányos ülést rendez me- inkben. Október 4-én, pón- en a miskolci Szentpéteri- iuí kórházban, 5-én, szom- (mi pedig Tokajban tartják iidományos ülést. Iz előadásokat budapesti, gedi, nyíregyházi, mosd ősi, Inoki, szentgotthárdi, vala- tt tokaji és miskolci orvo- tartják. Az előadásokon i vitákon kivül a program- ) szerepel még a tapolcai snz Jonas qoszláviáhan i-anz Jonas osztrák köztár- igi elnök Tito jugoszláv ál- Tő meghívására hétfőn dél­it hatnapos hivatalos láto- Isra Jugoszláviába érkezett ‘osztrák elnököt a belgrádi ülőtéren Tito és a jugoszláv : ti kai élet számos más vé­li személyisége fogadta, onas Bel grádon kívül Szlo- iába és Horvátországba Iá­it, s körútját Brioni-szige- fejezi be. A Jugoszlávia és ;ztria közötti hivatalos po- •: ai tárgyalások első részét r tódban, zárószakaszát pe­il .Honban bonyolítják le. bari ,ngfürdő megtekintése, va­lamint egy hangverseny, az avaa, templomban. jics Zsucskov, a Komszomol Központi Iskolájának igazgató- helyettese, tagjai pedig: Gali­na Ivanovna Bagatyikova és Anatoli) Alekszandrovics Sza- zanov, az iskola tanárai. A delegáció két napot tölt Borsod megyében. Megérkezé­sük napján fogadta a szovjet vendégeket Deme László elv- társ, az MSZMP Borsod me­gyei Bizottságának titkára. A küldöttség elsősorban a KISZ munkája, valamint a káder- és vezetőképzés iránt érdeklő­dött A vendégek ellátogattak a csanyiki KISZ-iskolára is, majd megtekintették Miskolc és a megye néhány nevezetes­ségét A Tiszai Vegyikombinátban épül a hazai polietilén alapanyaggyártás bázisa. Az iparban, a kereskedelemben és a mezőgazdaságban egyaránt nélkülözhetetlen polietilén alapanya­gát jelenleg jórészt külföldről importálják. A TVIv-ban létesülő szovjet es angol beren­dezésekkel működő üzem mind minőség, mind mennyiség tekintetében a teljes hazai igé­nyeket kielégíti. A leendő poltctUcngyár épülő reclrkulácJós vízmüve. A dolgozók egészsége érdekéken' Beszélgetés dr. Adorján Imre. városi-üzemi főorvossal az üzemegéssségügyi hónapról A város 80 üzemnek minő­sülő vöröskeresztes alapszerve- zoto kőéül 27 jelentette be még augusztus végén* hogy nészí vesz aa üzemegészségügy! hó­nap prasr.inajábcn. EaanJdvül a kohászat és a gépgyár kü­lön, önálló programot dolgo­zott ki. Az üzemegészségügyi hónap céljáról, feladatairól és ered­ményeiről kérdeztük meg dr; /\<ioriá-> frnre városi-üzfcnit fő­orvost.. — .......... - • — Üzemi egészségügyi szer­vezeteink a műszakjaikkal együtt rendkívül összetett programot dolgoztak ki a hó­napra. A munkásvédelmi fel­adatoktól az alkoholizmus el­leni küzdelemig, a betegeit lá­togatásától a rehabilitációs munkáig, a véradástól a szűrő- vizsgálatokig, nagyon sok min­dent magába foglalt az üzem­egészségügyi hónap. Formájá­ban is rendkívül változatosak voltak rendezvényeink, hiszen orvos—műszaki találkozók, egészségvédelmi kiállítások, a munkásvédelmi berendezések ellenőrzése, rendkívüli beteg- látogatás, tisztasági verseny, véradás szerepelt a program­ban. Naponta átlag 16—17 rendezvény volt, s ez össze­sen. 373 megmozdulást jelen­tett — Mi a legnagyobb eredmé­nye a hónapnak? — Szorosabb lett az együtt­működés az Üzemorvos, a he­lyi Vöröskereszt alapszerve­A Movszkij-brigád ajándéka Telkibányának mányt, társadalmi munká­ban.” Tömörítve ilyen tartalmú le­velet kapott a tv-film után a Telkibányai községi Tanács el­nöke. A levél Budapestről, az ÉM Mélyépítési Tervező Vál­lalattól érkezett és a Zsu- kovszkij-brigád nevében Nagy L. Dénes irodavezető, valamint Jani Sándor osztályvezető írta alá. Közlésük érthetően nagy örömet szerzett Telkibányán, ahol a községi tanácsnak ta­lán évekig nem lett volna pén­ze ilyen terv elkészítésére, pe­dig az ivóvízellátás javítása ugyancsak régi gond. Már az 1945 előtti képviselőválasztá­sokon úgy szerezték rpeg a telkibányeiak szavazatát a je­löltek, hogy megígérték: beve­zettetik a vizet. Aztán persze a választás után az Ígéretből semmit sem váltottak be. —■ A Zsukovszkij-brigád ígérete azonban nem maradt csupán szó — hallottuk Roz- gonyi Andrástól, az Encsi já­rási Tanács vb-elnökhelyetto- sétől. — A brigád képviselői a napokban eljöttek Budapestről Telkibányára, és felkeresték a tanácsot, majd számításokat, felméréseket készítettek, meg­kezdték a munkát. A tfivn <-'v tavaszára el- n ",r ’ u készül a mintegy 150 ezer forint értékű terv. Már tavasszal megkezdődhet egy törpe vízmű és a vízveze­ték-hálózat építése. A hír hal­latán Telkibánya lakossága is vállalta, hogy társadalmi mun­kában segít a földmunkáknál, a vezeték nyomvonalának ki­építésében. Legalább 500 ezer forint értékű segítség ez is. Most már csak a megyei szer­vek támogatását várják, s ha megkapják, altkor legkésőbb 1970-ben nrár egészséges, jó ivóvizet ihatnak otthonaikban a telkibányaiak. IL A. aelek, a szakszervezet, a mun­kásvédelmi felügyelők, és nem Utolsósorban a műszaki veze­tőit között. Ugyanakkor a xen- •desváayek módot nyújtottak rá, hogy összegezzük: mit tet­tünk már eddig is a dolgozók munkakörülményeinek, szociá­lis ellátottságának fejlesztése érdekében. Nagyon sok olyan területre bukkantunk, ahol még van munkálkodni válónk. Igv például az alkohol* zmus­kell fáradozniuk azért, hogy munkakezdés előtt és alatt semmiféle alkoholt ne fo­gyasszanak az emberek. Hi­szen ez súlyosabb kihatású, mint az egyébként fogyasztott szeszes ital. Ennek tudatosítá­sában még nagyon sok tenni­valónk van. Az is kiderült, hogy az üzemi étkeztetésben, a munkásszállásokon és a fürdő- ellátásban még nincs minden rendben. A rendkívül változatos té­májú üzemegészségügyi hónap során a részt vevő üzemek, profiljuknak megfelelően ala­kították ki a programok Egy bizonyos: az orvosok találko­zása a műszakiakkal, és ma­gukkal a dolgozókkal, feltét­lenül emelte ez munka «aíavo&aláti. — Mi volt a IcffM&jobB gondjalit — Tulajdonképpen egy téves szemlélettel kellett megbirkóz­nunk. Az üzemorvosokat ugyanis általában nem becsü­lne meg kellően. Az orvosi munkánál: csak a gyógyítást tart.iák. Erre p"dip ritkábban,. nál. A megelőző munka — kissé háttérbe szorult feladat­kör — legalább olyan lénye­ges, mint maga a gyógyítás, hiszen ha a megelőzés jó, ak­kor eleve nem kerülhet sor megbetegedésre. A prevenció­ért, a megelőző tevékenységért szálltunk síkra. Ügy érezzük, nem sikertelenül. Talán a kö­zeljövőben nagyobb megbe­csülést, nagyobb segítséget kapnak üzemorvosaink, mivel munkájukkal szervesen bele­illeszkednek az üzemek tevé­kenységébe. S ha a nagyobb megbecsülést elérjük, akkor talán két üres üzemorvosi ál­lásunkat is be tudjuk tölteni. Cs. A. Színek, formák, célszerűség Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy a szivárvány minden szí­ne felvonult azon a ruhabe­mutatón, amely a napokban zajlott le a megyei művelő­dési központ színháztermé­ben. A nézőtéren ezúttal azon­ban nem az új divat rajongói ültek. A Borsod és Heves me­gyei vállalatok, gyárak, intéz­ményeit képviselői előtt száz­nál több új védő- és munka­ruhát mutatott be a Szegedi Ruhagyár az Észak-magyar­országi Textil- és Felsőruháza­ti Nagykereskedelmi Vállalat­tal közösen. Fodor János, a Szegedi Ru­hagyár budapesti irodájának vezetője elmondta, hogy a be­mutató célja: a korszerű, prak­tikus, de ugyanakkor esztéti­kus munkaruhák népszerűsíté­se. A szintetikus anyagból ké­szült modellek tartóssága, szín­állósága, másfél-kétszerese a hagyományosoknak. Az eddig forgalomban levő munkaruhák választéka szűk volt, s minő­ségileg sem felel meg a köve­telményeknek Az új modellek tervezésénél előtérbe helyez­ték a munkalélektani, baleset- védelmi szempontokat is. A kezdeményezés sikerét bizo­nyítja az a tény, hogy a Sze­gedi Ruhagyár évi 1 millió 700 ezer darabos tervének legna­gyobb részét jövőre már ilyen újfajta munka- és védőruhák teszik ki. A miskolci bemuta­tón legtöbb szavazatot kapott ruhákból a gyár nagy tételben szállít az Észak - ma gy a rorszá gi Textil- és Felsőruházati Nagy­kereskedelmi Vállalatnak. A görögországi népszavazásról Görögországban vasárnap tartották meg a népszavazást a katonai junta által előter­jesztett alkotmánytervezetről. A leadott szavazatok 94,9 százaléka „igen” volt Miller brit munkáspárti képviselő, az Európa Tanács tagja, aki jelenleg Athénban tartózkodik, újságíróknak ki­jelentette, hogy a népszavazás eredményét nem lehet reális­nak tekinteni, a rendezés pri­mitív volt, azok, akik „igen”» nel szavaztak, ezt vagy féle» lemből, vágj' tudatlanságból telték. A—jjándék ezer Srintot ér. Telkibánya valal jknyi lakosát érinti, a csecta. íptől az aggastyánig. Hisz a jó ivóvíz mindenki­nek najttszükséglete. Ez az aján.jn ^ pedig ahhoz segíti hozz(örlt községet, hogy mi- ^“k’veszi ivóvize legyein. A közs< lóviz-ellátásával kap- csola^j Jknulmánytervről van ugyá ;n0 Jtó, amelyet ingyen készt, , Zsukovszkij nevét visel'* tJrzőmérnökökből ál­^ atmeiR Kik-kocíMaz emberek és ho- gyani égy «lek kapcsolatba a telkiír el||tkal? „A_°^a!®ú műsorában lát­tuk fygombos Telkibá­nya I ' fymet. Ennek alap­ján a , ., elhatározta, hogy a köz* 1 »Íjainak, bajainak enyhí újából felajánlja: elkés: 1/ község ivóvíz­ellátó ^vcsolatos tanul­űános i^ügymtadsztar-*, * £ vám*­Péter János elutazása előtti nyilatkozatában elmondta: _ Azzal a,gondolattal uta­% egyszerű nemzetközi vi­vők között Indulóié enne a i/űlésre, és azt sem, hogy vxn egyszerű nemzetközi rryok között kezdődött el iyesült Nemzetek Szerve- ek mostani közgyűlése. '<£l«wr 'vv-- «»■w—•" Xv *4 «.. -»■) — n.

Next

/
Oldalképek
Tartalom