Észak-Magyarország, 1968. augusztus (24. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

Ly 'J k­fr V <*•! Világ proletárjai, egyesüljétek! ' tecäP »^"CTigBag A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam, 17!*. szám Ara: 70 fillér Csütörtök, 1968. augusztus 1. Válság Bolíviában Hol Tata a volt belügyminiszter? Kedd estére válságosra for­dult a bolíviai helyzet. Barri­entos elnök, aki egyben a ■nemrég alakult katonai junta vezetője, nyíltan azzal fenye­getőzik, hogy feloszlatja a par­lamentet és magát diktátorrá kiáltja ki. Az AFP a válság kiéleződé­sével hozza összefüggésbe a következő két jelenséget: Bar­rientos elnök kedden este be­jelentette, hogy helyi idő sze­rint húsz órakor rádiószózat­tal fordul az országhoz. A ki­tűzött időpont előtt azonban a tervezett beszédet minden indoklás nélkül lemondták. A válság súlyosbodására mutat az is, hogy a parlamenti Sajtószabadság és felelősség Aki a napi híreket, tudó­sításokat figyelmesen olvassa, észreveheti, hogy a csehszlo­vákiai belső fejlődés egyik rendkívül ellentmondásos — és tegyük hozzá — nyugtala­nító mozzanata az a mód, ahogyan egyes ottani sajtó- orgánumok visszaélnek a szo­cialista demokrácia által biz­tosított szabadságjogokkal. A sok közül talán egyetlen példa is világosan szemlélte­ti, hogy mire gondolunk. Két újság, a Smena és a Mlada Fronte, arra a napra, ame­lyen a szovjet és a csehszlo­vák pártközi megbeszélések elkezdődtek, ötperces orszá­gos tüntető munkabeszünte­tést javasolt. Könnyű belát­ni, hogy egy ilyen indítvány, amelyet a csehszlovák veze­tők visszautasítottak, sok mindent szolgálhat, csak egyet nem: azt, hogy segít­se a szovjet—csehszlovák pártközi tárgyalások kedvező légkörén elv kialakítását. Márpedig nyilvánvaló, hogy egy olyan történelmi pillanatban, amely mind az ország belső helyzete, mind Pedig a többi szocialista or­szághoz fűződő kapcsolatok szempontjából rendkívül fe­lelősségteljes, legalábbis el­várható lenne, hogy azok, akiknek szava a modem technika jóvoltából egyszer­re tíz- és százezrekhez jut el. felmérjék cgy-egy ilyen felhívás várható visszhang­ját, hatását. Semmiképpen sem vezethet jóra az, ha a csehszlovák újságok (vagy sok közülük) nem veszik kel­lőképpen figyelembe a sajtó- szabadságnak a másik olda­lát is: az írástudók, a sajtó felelősségét. Hadd tegyük hozzá, hogy erre a felelősség­re nálunk sokan nagyon szo­morú történelmi tapasztalat arán ebredtek rá. «*m°íMUíatná valilki azt is: tőlünk, innen n szomszédból nehez megítélni; hogy eev- egy, hatásában provokatív csehszlovákiai sajtóhangot milyen szándék vezérelt De ha feltételezzük is az indíték kok jóhiszeműségét, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy hatás és következmény soha nem csupán a szándékon múlik. Kivált így van ez a sajtó esetében, ahol a leírt szó — a modern tudományos kutatások tanúsága szerint — szinte annyiféle hatással lehet, ahányan olvassák-. Amikor hetekkel ezelőtt nap­világot látott a Kétezer szó című felhívás, éppen az egyik csehszlovák vezető, Josef Smrkovsky figyelmez­tette ennek, a — vélemé­nyünk szerint — ezerkilenc- százötvenhatos ízű iratnak a szerzőit, hogy az emberek szemét nem az általános és hangzatos csengésű elvi meg­fogalmazások ragadják meg, kétezer, vagy akar több ezer szóból sem, hanem — az a néhány, amely „kézzelfogha­tó” dolgokat mond: sztrájk­ra, tüntetésre, bojkottra agi­tál, mozgósít, Korántsem mindegy tehát, hogy a sajtó, a rádió, a televízió milyen ii-ányban hangolja — és szervezi — a közvéleményt. A szenvedélyek felkorbácso­lása pedig beláthatatlan kö­vetkezményekkel járhat. A sajtószabadság — éppen a fent vázolt felelősség miatt — semmi esetre sem jelent­het szabadosságot. Emberileg lehet érthető — különösen ott, ahol sokáig más volt a gyakorlat — a szókimondás mámora, de társadalmi té­nyezőként a mámor, a bódu­lat veszedelmes dolog. Haj­lamossá teheti az embert, hogy megfeledkezzék arról az alapvető igazságról, hogy sem a demokrácia, sem az általa biztosított sajtószabad­ság nem elvont fogalom, ha­nem társadalmilag, osztály­érdekek révén, tartalmát és célját tekintve, nagyon is meghatározott dolog. A csehszlovák sajtó egy részé­ben ez a feledékenység odáig fajul, hogy egyik-másik lap szerkesztősége tág teret ad az állítólag egyéni véleményt képviselő jobboldali, objek­tíve a szocialista társadalmi rend ellen izgató fellépések­nek, de nem talál helyet a szocializmus mellett egyértel­műen fellépő cikkírók véle­ményének publikálására. Kü­lönös, fejtetőre állított sajtó- szabadság az ilyen! Arról nem is szólva, hogyha a csehszlovákiai megújhodási folyamat részvevői komolyan veszik azt, amit emberségről és erkölcsről mondanak, ak­kor joggal tehetjük fel a kér­dést hogy vajon az-e a tisz­tességes — és tegyük hozzá: bátor — kiállás, ha valaki kényelmesen együtt úszik az árral, vagy pedig az, ha ál­lampolgári és újságírói fele­lősségét felismerve, vállalja a kockázatot, hogy teljesítse küldetését akkor is, ha an­nak nem egyértelmű taps a jutalma. A mi felfogásunk szerint az a szocialista demokrácia, az a szocialista sajtószabad­ság, ami a dolgozó emberek boldogulását, vagyis — ahogy mondani szoktuk — szo­cializmus ép í tés étjfi eg j ób­ban szolgál ja. Ez "természete­sen korántsem azt jelenti, hogy nem lehet vita, ellenvé­lemény. Csupán azokra a ter­mékenyítő eszmecserékre hi­vatkozunk. amelyek a hazai, naP*-_ és hetilapokban, vagy ojég inkább az elmélyültebb elemzésre, vitára „alkatilag” alkalmasabb, nagyobb terje- elmu. folyóiratok hasábjain gyakorlatilag napirenden . c’ sokszor „kényesnek” tartón témákról is.-fanWnk a saitószabad- sagnak ez a felelős az or­—“«"**"* holnapja iránt elkötelezett felfogása a helyes. S miután volt ré­szünk az ellenkező előjelű var?dalkozó_ .,sajtószabadság­ból” is — és láttuk, hogy mi­re vezetett, érthető, ha aggo­dalommal fogadjuk, amikor egy baráti, szocialista or­szágban ilyen, „tegnapi” saj­tószabadosság bontakozik ki, . képviselők fiókjaikból kirá­molták irataikat és elhagyták hivatali helyiségeiket. Egy másik AFP-jelentés ar­ról ad hírt. hogy a kormány­palotában magas rangú katona­tisztek értekeznek. Ezzel össze­függésben La Pazban utalnak Óvandó tábornoknak, a fegy­veres erők főparancsnokának ama kijelentésére, hogy a „hadsereg szükség esetén to­vábbra is kötelességének érzi az ország belügyeibe való be­avatkozást”. Arguedas volt bolíviai bel­ügyminiszter hollétéről egyéb­ként továbbra is ellentmondó hírek keringenek. Leginkább az a feltételezés tartja magát, hogy a volt belügyminisztert Londonban a CIA és az angol titkosszolgálat ügynökei őrzik. A jelek szerint ugyanis a CIA fontos szerepet játszott Che Guevara meggyilkolásában, és a tervekről feltehetően az ak­kori belügyminiszternek is tu­domása volt. Szovjet-csehszlovák párlkezi megbeszélések Cicrna (Agcscrnyő), Csehszlovákia: A CSKP KB elnökségének és az SZKI’ KB Politikai Bizottságának küldöttsége megkezdte a pártközi tárgyalásokat. Képünk az első ülésen készült. Az asztal bal oldalán a szovjet, a másik oldalán a csehszlovák delegáció tagjai. A szolidaritás napja Szófiában Magyar—vietnami baráti találkozó Hangulatosan, énekkel kez­dődött szerdán az afrikai kül­döttek és a szocialista orszá­gok fiataljainak találkozója. A szovjet lányok a Katyusát énekelték, amelyet átvett az egész terem a bolgár Nemzeti Klubban; Érdekes erdészeti események Miskolcon és a Országos erdészeti vándorgyűlés — Nemzetközi fakitermelő verseny — Emlékmű-avatás a Kurtabércen Tegnap, július 31-én, szerdán délelőtt a Keletbükki Állami Erdőgazdaságnál sajtótájékoz­tatót tartottak, amelyen is­mertették, milyen érdekes, or­szágos és nemzetközi jellegű erdészeti eseményekre kerül sor a közeljövőből Miskolcon és a Bükkben. Augusztus 11-én, vasárnap és 12-én, hétfőn a miskolci Gsanyik-völgy ben, a sportlövő pálya mellett rendezik meg [lazánkban a második nem­zetközi fakitermelő versenyt. A verseny célja az élenjáró munkamódszerek széles körű megismerése és átadása. A kétnapos, öt különböző ver­sen yszámból álló vetélkedőn 49 hazai és három külföldi fakitermelő szakmunkás méri össze tudását. Egyes verseny­számonként és az összetett versenyben is arany, ezüst, illetve bronzplakettel jutal­mazzák a győzteseket. A leg­jobban szereplő erdőgazdaság elnyeri a fakitermelők öttusa- versenyének vándorserlegét. Az egyéni összetett verseny első tíz helyezettje 500-tól 1000 forintig terjedő pénzju­talomban is részesül. Az érdekes vetélkedőre sok érdeklődőt várnak. A verseny színhelye gépjárművekkel és az erdei kisvasút járataival is megkőzelithetó. A nemzetközi versenyre Lengyelországból, az NDK-ból és Jugoszláviából is várnak megfigyelőket. Az el­ső három helyezett szeptem­berben, a magyar fakitermelő válogatott tagjaként részt vesz egy hasonló, nagyszabású ju­goszláviai versenyen. Augusztus 5-én, hétfőn a nemzetközi vetélkedő valósá­gos főpróbájaként a Kelet­bükki Állami Erdőgazdaság 19 dolgozója „házi” fakitermelő öttusaversenyen vesz részt. Legjobbjaik vehetnek részt a nemzetközi versenyen. A másik érdél-: es erdészeti eseményre augusztus 11-e és 13-a között kerül sor Miskol­con, illetve a Bükkben. Itt rendezik meg az Országos Erdészeti Egyesülés 1968. évi vándorgyűlését. A háromna­pos vándorgyűlés programjá­ban érdekes beszámolók, elő­adások és bemutatók szerepel­nek. A vándorgyűlés záróülé­se előtt, augusztus 13-án, ked­den a bükki Kurtabércen ün­nepélyes külsőségek között avatják fel az erdészet és az erdei munkák, elsősorban a fakitermelés halottjainak em­lékművét. Az elmúlt évtize­dekben a nagyon balesetve­szélyes eidei munkák során elhunyt 22 erdészeti dolgozó nevét vésték fel az emlék­műre. Az emődi fiatalok szép tette Kocsis Péter, az emődi Sza­badságharcos Termelőszövet­kezet KISZ titkára szép cse­lekedetről számolt be szer­kesztőségünknek. Az elmúlt vasárnap hat ipari tanuló KISZ-fiatol látogatta meg a helybeli Ferenczi családot, és segédkezett a lakás rendbeté­telén, meg a ház körüli mun­kákban. A Ferenczi-szülök bi­zonyára úgy érezték, hogy több fiuk is lett József he­lyett. A családot ugyanis tra­gédia érte: Ferenczi Józsefet agyonsújtotta a villám. A szü­lök bánatán most a KISZ-fia- talok szeretnének enyhíteni. A magyar fiatalok szex-dán két ízben is a vendéglátó sze­repét töltötték be: A Nem­zeti Klubban délelőtt cseh­szlovák, délután pedig jugo­szláv fiatalokat fogadtak. A délelőtti tulajdonképpen foly­tatása volt annak a találkozó­nak, amely a Csehszlovák Kul­túra helyiségében, kedden este a csehszlovák fiatalok meghí­vására kezdődött. Altkor is és szerdán délelőtt is őszinte, nyílt beszélgetés formájában fiataljaink kifejtettéit vélemé­nyüket » jelenlegi. csehszlová­kiai helyzetről. Káx-páti Sán­dor, a találkozón részt Vevő magyar fiatalok vezetője bú­csúszavaiban a szocialista tá­bor egységét éltette. Delegá­ciónk szép szántmai képvisel­tette magát a parasztfiatalok összejövetelén is. A szófiai magyar nagykövet­ség épületében kedden este ( meleg hangulatú baráti találko­zóra kex-ült sor a magyar VIT- { delegáció és a fesztiválon rész­vevő észak- és dél-vietnami küldöttek között. A találkozón Nádasdi József, a KISZ Köz­ponti Bizottságának titkára méltatta a vietnami nép hősi harcát és kifejezte azt a szi­lárd meggyőződését, hogy Vi­etnam mielőbb végső győzel­met arat az agresszor fölött A VDK VIT-küldöttségének vezetője, valamint a dél-viet­nami küldöttek meleg köszö­netét mondtak a magyar dol­gozók és a magyar ifjúság szo­lidaritásáéi-t Kedden délután Szófiában a IX. VIT keretében megnyílt a magyar ipari tanulók kiál- j lítása. Beszédet mondott Kárpáti Sándor, a KISZ Központi Bi­zottságának titkára. A meg­nyitó ünnepségen részt vett Ganev bolgár oktatásügyi mi­niszter. Már csak négy községben... Négy községben nem fejez­ték még be az aratást a mező- sövesdi járásban. A járás töb­bi termelőszövetkezete még a rossz idő előtt végzett az ara­tással, sőt, jó ütemben halad­tak a talajmunkákkal is. S az eredmények is jónak mond­hatók. így például búzából 14,2 mázsás holdahkénti át­lagra számítottak, de már bi­zonyos, hogy 16 mázsán felül lesz. Ugyancsak jobb a terve­zettnél az őszi árpa termés­hozama: 13,7 mázsa helyett 14,5 mázsa az átlagos termés­eredmény. A kalászosoknál tehát a tervezettnél jobb eredmények­kel számolhatnak, s ha fi­gyelembe vesszük a rendkívül száraz időjárást, még elége­dettek is lehetnek a járásban. Eddig több mint 11 ezer ka- tasztrális holdon végezték el a talajmunkákat, hogy megfele­lően előkészített talajt biztosít­sanak az őszi és a másodveté­sek alá. A kedvezővé vált időjárás egyébként meggyorsí­totta ezt a munkát Viszály a Mao-csoportban? Mao Ce-tung július 28-án Pekingben teljes „vezérkara” élén fogadta a fővárosi felső­fokú tanintézetek „vörösgár­dista” szervezeteinek vezetőit és felszólította őket, hogy „szüntessék be az erőszakos j harcot”. Maoék már többször j : fordultak ilyen felhívással a | tömegszervezetekhez, de eddig j j minden felhívásuk hatástalan ; maradt. 1 A megfigyelők a fegyveres1 harc elhúzódását azzal ma-1 gyarázzák, hogy magában a Mao-vezérkarban viszály dúl, s ezért Peking ellentétes uta­sításokat ad. ^Hongkongból jelentik, hogy egy helybeli kínai kiadó új Mao-könyvecskét adott ki, amely külsőleg teljesen ha­sonlít a pekingi kiadásra: Azonban a hongkongi változat idézi például Mao szavait ar­ról, hogy a Szovjetunió Kom­munista Pártja mindig példa­képül szolgál a kínai kommu­nisták számára. Ezt Mao Ce- tung még azelőtt jelentette ki, mielőtt szakított a marxiz­mussal. A hongkongi köny­vecske egyébként több olyan régi Mao-idézeteket tartalmaz, amelyek azonosak a ma el- lenforradalmároknak kikiál­tott Liu Sao-csi és más kínfji vezetők kijelentéseivel* * I Mint a TASZSZ jelenti, a Tisza-menti Agcsernyőn szer­dán folytatódtak a tárgy alá- | sok az SZKP KB Politikai Bi­zottsága és a Csehszlovák Kommunista Párt Központi I Bizottságánál: elnöksége kö- I zött. A tanácskozást őszinte, I elvtársi légkör jellemezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom