Észak-Magyarország, 1968. június (24. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

r !•) pedagipsnapon MSaat az üj Magyar I Lexikon 5. kötelének * 398. oldaláról, a peda- tpögus címszó alól: „...A pe­dagógusok és a pedagógiai munka fokozottabb figyelem­énél kísérését jelzi az 1952 óta évenként, június első vasár­napján megtartott pedagógus­nap; célja, hogy emlékeztesse a dolgozó népet a nevelési munka fontosságára, és ser­kentse a pedagógusokat az ok­tató-nevelő munka színvonalá­nak emelésére. A pedagógus­nap alkalmával az oktató-ne­velő munkában kiváló ered­ményt elért pedagógusok ki­tüntetésben, illetve jutalma­zásban részesülnek— Száraz, hivatalos, konkrét meghatáro­zás. Körülbelül akkor fogal­mazták meg a lexikon szer­kesztői, amikor országszerte vitáztak még az iskolareform törvény javaslatáról, amikor ez­rek és tízezrek szóltak hozzá az újfajta műveltségünk nyúj­tásának alapjául szolgáló re­formhoz. 1961-ben jelent meg a lexikonnak ez a kötete, és 1961 őszén törvény lett a sok­sok javaslatból. Megszületett az 1961. évi III. törvény, az iskolareform. Ha egy későbbi lexikonkötetbe jut a pedagógus címszó, olyanba, amely bőveb­ben is foglalkozhat vele, bizo­nyára odakerül a meghatáro­zásba, hogy a pedagógus az iskolareform végrehajtásának központi alakja, legfontosabb tényezője, hiszen rajta áll vagy bukik, hogy az iskoia- 1 örvény betűiből élő valóság legyen. Nem túlzás ez a megállapí­tás. Amikor az országgyűlés az iskolareformot törvénnyé emel­te, amikor egész népünk elfo­gadta azt, a magyar társa­dalom bizalommal fordult a legkülönbözőbb szinteken dol­gozó pedagógusok felé. Tudta, hogy a magyar nevelők meg­értik a relorm célkitűzéseit, inagukévá (eszik azokat, és egész munkásságul«»!, minden erejüket arra áldozzák, hogy i) reform hármas alapvető cél­kitűzéseinek megfelelően évről évre jobban felkészített fiata­lokat bocsássanak ki az isko­lákból az életbe. Munkát sze­rető, széles körű általános mű­veltséggel felruházott, jó szak­ismeretekkel felvértezett és szocialista világnézetű embe­rek formálódtak az elmúlt esz­tendőkben szerte az ország is­koláiban. S ha a reform egyes részletfeladatainak megoldása nem is ment minden taninté­zetben azonos szinten, mert a legtöbbször tárgyi okok miatt nem is mehetett, alapvető vo­násaiban bebizonyosodott isko­lareformunk helyessége, élet­revalósága, s ismételten igazo­lódott, hogy a pedagógusokra mindig lehetett és lehet szá­mítani. Nevelőink döntő több­sége ma már nemcsak elfogad­ja a szocialista ideológiát, ha­nem magáénak is vallja, an­nak lelkes propagátora. min­dennapi munkáját annak szel­lemében végzi. Az emberi tu­dat formálásának szeretete, szinte nemes megszállottsága vezérli a nevelőket az iskolán kívül is azokra a posztokra, ahöl a tudást terjeszteni, a szép szeretelét nyújtani lehet. A lexikonban art olvastuk, hogy a pedagógusnap célja az emlékezte tés. Talán már szük­ségtelen is emlékeztetni, hiszen dolgozó népünk, a szülők és a 'olt tanítványok tisztelete és elismerése régem nem. korláto­zódik és nem korlátozódhat erre az egyetlen ünnepi napra, j és a pedagógusokat is a híva- j kustudatuk, pályájuk és népük t zeretete serkenti az év min­den napján munkájuk színvo­nalának emelésére. T izenhetedszer érkezünk június első vasárnapjá­hoz, a hivatalos peda- Pógusnaphoz. az új és őszin­tébb tartalmat kapott, keve- j f rbb formalitást felmutató ün- j néphez. Őszinte tisztelettel kö- j Kzöntjük d magyar nevelőket, s i fitigha tévedhetünk, ha arról biztosítjuk valamennyiültet, hogy mindaz a megbecsülés, amelyről ma és és holnap szó esik nemcsak a pedagógus­napon az övék, hanem, a szor­gos élet egyéb napjain, a *Bürke mindennapokon is. Valahogy ezzel bővítenünk fcl a lexikont a pedagógus — dimszó alatt. Benedek Mikii*. Világ proletárjai ügyesülietekL A MAGTAB SZOCIALISTA M UNKASPART BORSOD M.EGTET BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XNJV. évfolyam, ISI. szám ARA: 70 FILLÉR Szombat. 1968. június 1. A francia válság robbanóponthoz érkezett Günther Diehl, a bonni 'kor­mány szóvivője péntek dél­utáni sajtóértekezleten hiva­talosan közölte, hogy De Ga­ulle francia elnök repülőgépe szerdán délután rövid időre leszállt a Baden-Baden-i re­pülőtéren, és Franciaország nagykövete erről előre tájé­koztatta Kiesinger kancellárt — jelenti az AFP. A UPI amerikai hírügynök­ség bonni kormányforrásokra hivatkozva közli, hogy De Gaulle francia elnök szerdán, amikor vidéki birtokára, utazva, több órára „eltűnt”, a nyugat- németországi Baden-Ba- den-ben Massu tábornok­kal. az NSZK-ban tartóz­kodó francia csapatok pa­rancsnokával találkozott a legnagyobb titokban. Ba- den-Baden-ben van Massu fő­hadiszállása. Az amerikai hírügynökség szerint a találkozó eredmé­nyeként a Ny u gat- N émetor- szágban tartózkodó francia alakulatok közül 14 000 főt riadőkésziiltség'- be helyeztek, hogy bármely pillanatban visszatérhessen dir Franciaor­szágba. Lényegesen megváltozott formában péntek délután megalakult Georges Pompidou új kormánya. Ugyanakkor jú­nius 23-ára és 30-ra tűzték ki a franciaországi nemzetgyűlé­si választásokat. A konzervatív Daily Sketch szerint a francia válság rob­banóponthoz érkezett és sen­ki sem tudja, a robbanás szé­les körű vérontással és erősza­kossá gokkal bekövetkezik-e. A Pravda pénteki számában Kotov, a lap párizsi tudósító­ja rendkívül terjedelmes je­lentésben Ismerteti a francia- országi politikai helyzetet. A tudósító részletesen ismerteti az FKP állásfoglalását, amely kimondja: igazi agresszióról van szó, a munkásosztály, a párt. a szakszervezetek ellen. A tudósító a következőkkel zárja jelentését: Párizsban csakúgy, mint egész Franciaországban, fe­szült és súlyos a helyzet. A divatos Champs Élysées-n az „ötödik köztársaság védelmé­re alakult”, minden rendű és rangú bizottságok tüntetnek, tombol a kommunistaellenes lárma, amelyet a „köztársasági törvényesség” védelmezői ren­deznek. Megyei tanácselnök a Parlamentben Dr. DaRos Ferencnek, a Mi­nisztertanács tamácsszervek osztálya vezetőjének elnökle­tével a fiatalok helyzetéről, gondjairól és az új nemzedék­kel kapcsolatos tennivalókról tanácskoztak pénteken a Par­lamentben a fővárosi, a me­gyei és a megyei jogú városi tanácsok végrehajtó Wrottei­gainak elnökei. A tanácsok és a KISZ együttműködésének tapaszta­latairól, időszerű kérdéseiről Méhes Lajos, a KISZ Közpon­ti Bizottságának első titkára tartott vitaindító referátumot. Pedagégusnapi kitüntetések Az idei pedagógusnap alkal­mából Ilku Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának pót­tagja, művelődésügyi miniszter pénteken délután a miniszté­riumban 70 pedagógusnak adott át kitüntetést, eredmé­nyes oktató-nevelő munkájuk elismeréseként. 41-en kaptak kiváló tanár, 19-en' kiváló ta­nító, tízen pedig kiváló óvónő kitüntetést. Kiváló tanár kitüntetést ka­pott Borsod megyében Bárczy Jánosné, a miskolci 3. sz. Álta­lános Iskola tanára, Tölgyesi J József, a tolcsvai általános is­kola tanára, j Kiváló tanító kitüntetést ka- I pott Madarász Gyürgyné, a ti- l szálúéi általános iskola tani­‘ tója. I Kiváló óvónő kitüntetést ka- I pott Ablonczy József né, a mis­kolci Bársony utcai napközi­otthonos óvoda óvónője. A további kitüntetéseket át borsodi és miskolci pedagógu­soknak ma délelőtt adják át Miskolcon, a Rónai Sándor megyei Művelődési Ház klub­termében. Korbács és mézesmadzag De Gaulle elnök csütörtöki bejelentése a parlament fel­oszlatásáról nem tudta meg­változtatni azt az alapvető, az egész helyzetet meghatározó tényezőt, hogy tízmillió dolgo­zó sztrájkol és gazdasági kö­vetelései mellett új, baloldali, népi kormányzat megteremté­séért száll síkra. Pénteken a fegyveres karhatalom támadá­sával megkezdődött a sztrájk­mozgalom erőszakos letörése. Megkezdődött a monopolista rendszer és a dolgozók moz­galmának új erőpróbája. A kerületi prefektusok, akik az elnök rendeletéből úgyne­vezett köztársasági biztosok­ká változtak, szervezik a „munka szabadsága" elneve­zésű bizottságokat a sztrájktö­rőkből. A polgári lapokban közle­mények jelentek meg a Párizs körül hadniozdulaíokai végző páncélos egységekről. Ezek a lapok arra szólítják fel a la­kosságot:1 ne lepődjenek' mag, ha mind több és több katonát látnak. Az akció megfélem­lítő jellege félreérthetetlen. A kormány láthatóan a korbács és a mézesmadzag formulát alkalmazza: a hivatalos lap­ban Pompidon miniszterelnök bejelentette szándékát, hogy életbe lépteti a szakszervezeti vezetőkkel a múlt béten le­folyt tárgyalásokon vállalt kötelezettségei t­Az események nemzetközi visszhangját az jellemzi, hogy a baloldali körök világ­szerte felzúdulással es felhá­borodással. a polgári körök pedig leplezetlen nyugtalan­sággal és aggodalonunal fogad­ták De Gaulle csütörtöki lé­pesét. A Pravda megállapítja, bogy a tábornok koinmunista- cllcncs boszorkányiildözésbe kezdett, mit sem törődve a sztrájkoló 10 millió munkás és családtagjai követelésével. V' " o . ’ , ‘V-p,- ... Felsózsoicán gyártják magyar ezüstből A BBTV-n nagysi­kerrel mutatko­zott be a feliözsol- eal Mezőgazdasá­gi Gépjavító Vál­lalat új gyártmá­nya, az alumíni­umból készült nő­vény védőszer-rak­tár. Több mint ezer Hycn raktár elkészítésére vet­tek fel előjegyzést­Az Elnöki Tanács ülése Ä Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendelete­ket hozott a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt politikai főis­kolája, továbbá Győrött köz­lekedési és távközlési műszaki főiskola létesítéséről. A poli­tikai főiskolán az oktatás az 1968—69-es tanévben kezdődik. A politikai főiskola felada­ta, hogy a társadalmi élet különböző területem a vezető munkakörök betöltéséhez szükséges egyetemi szintű po­litikád képzést nyújtson. A fő­iskola az általános elméleti és Könyvheti hochúk Három úiabb íróvendég Az ünnepi könyvhét utolsó napjain újabb három. íróven­déggel talál kozhatnak a bor­sodi és miskolci olvasók. Má­jus 31-én, pénteken Simon Ist­ván, a miskolci Kazinczy könyvesboltban dedikálta mű­veit, majd Szikszóra utazott, és ott a községi művelődési házban vett részt irodalmi es­ten. A műsorban közreműkö­dött Merényi László tanár és a helyi gimnázium irodalmi színpada. Ma, június 1-én este Miskolcon a Rónai Sándor megyei Művelődési Házban ta­lálkozik Simon István a mis­kolciakkal. Fekete Gyula ma Sajóládon, holnap Szerencsen, hétfőn é hejőcsabai művelő­dési otthonban, valamint a miskolci Semmelweis kórház klubjában vesz részt író—ol­vasó találkozón. A harmadik iróvándég Karoondy László, aki ma Sárospatakra utazik, holnap pedig a samdrőládi könyvtár avatásán vesz részt. Fekete és Kamondy vasárnap a miskolci könyvesboltokban dedikálja müveit. Három könyvesbolt híreiből . A tiszaszederkényi könyves­bolt tíz helyen szervezett al­kalmi árusítást a könyvhétre, ! részben az üzemekben, rész­ben az újvárosban. Látogatá­sunkkor egyes könyvnapi ki­adványok elfogytak, néhányból már utánpótlás is érkezett. A vásárlók többsége az üzemi könyvterjesztőknél folyószám­lára vásárolt. A miskolci Kazinczy . köny­vesboltban már teljesen elfo­gyott a Körkép, a Szép versek 1967, Simon István és Váci Mihály kötete, valamint a leg­több külföldi ünnepi kiadvány. Az igazán nagy forgalmat, te­Idntetfel a fizetési napokra, mára és holnapra várják. A miskolci Hunyadi utcai könyvesbolt a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat bázis­boltja. Innen látják el sok üzem munkahelyi könyvter­jesztőit. Tizenegy helyen szer­veztek ünnepi könyvvásárt, ők szervezik Fekete Gy-ula estjét a Semmelweis kórház klubjá­ban. A szépirodalmi művek mellett náluk a Kislexikon iránt mutatkozik változatlanul a legnagyobb érdeklődés. Eszmecsere az ifjúsági irodalomról Az ünnepi könyvhét gazdag eseményei közül érdemes fel­figyelnünk arra a találkozóra, amelyet a Móra Ifjúsági Könyvkiadó és a miskolci já­rás Lévay József könyvtára rendezett Sajószentpéteren. Ezen a találkozón ugyanis (f olytatás ff *. otdalcmj politikai képzés mellett — gazdaságpolitikai, propagan­dista-tanári és más tagozato­kon — a gyakorlati feladatok követélményeinek megfelelő kiegészítő képzést is biztosít A közlekedési és távközlési műszaki főiskola felett a fel­ügyeletet a művelődési mi­niszter gyakorolja. A főiskola közlekedés-építési kara mär am 1968—69. tanévben Budapes­ten, a műszaki egyetem köz­reműködésével megkezdd te­vékenységét és mindaddig itt marad, amíg Győrbe való át­telepítésének tárgyi feltételei nem valósulnak meg A főis­kola többi karán az oktatás a IV. ötéves terv időszakában indul meg. fiz új kollégium névadó ünnepsége Két évvel ezelőtt kitűzött cél valósult meg amikor a mis­kolci 114. számú Ipari Szak­munkásképző Intézet otthona megkapta a kollégiumi címet. Egy ilyen esemény nagy ün­nep az otthon tanulóinak, ne­velőinek életében. Hosszas, szí­vós, fegyelmezett munka előzte meg, amelyről a tegnap, má- j jus 31-én, pénteken délelőtt ; megrendezett bensőséges ün­nepségen többen ie beszámol­tak. Az intézet otthonának udva­rán gyülekeztek a tanulók, ne­velők, szülőit, a testvérintéze­tek küldöttei, a megye építő­ipari vállalatainak igazgatói. A kollégiumavató ünnepséget Pázmándi László KlSZ-tanár- elnök nyitotta meg s egyben bejelentette, hogy a kollégium Gagarin űrhajós nevét kívánja felvenni. Mészáros Ferenc KlSZ-tit- kár beszámolt az otthonban zajló eleven KISZ-életről. El- : mondotta, hogy az otthon la­kóinak 82 százaléka KISZ-tag. Beszélt belső életükről, szer­vezettségükről. s arról is, hogy az otthon lakóinak tanulmányú j átlaga jóval magasabb az inté- | zet átlagánál. i Nyéki László, az otthon ve- I zrtője vázolta azt aa utat, amelyet az intézet megalaku­lása óta megtett. A vándorlá­sokról szólt, míg végül itt. a Kilián-déli lakótelepen végle­ges otthont kaptak. Az ünnepség fénypontja volt, amikor Salamon Péter, a KISZ Központi Bizottságának kül­dötte átadta, a KISZ KB vörös vándorzászlaját a KlSZ-titkár- nak, s az otthont kollégiummá nyilvánította. Pázmándi László­nak, az iskola KlSZ-tanárelnö- kének pedig átnyújtotta *» aranykoszorús KlSZ-jelvény! Nádor György, a Munkaügyi Minisztérium főosztály-vezető­helyettese átnyújtotta a kollé­gium vezetőjének azt az ok­mányt, amelyben a miniszté­rium engedélyezi, hogy a kol­légium J. Gagarin nevét vi­selje. Majd a minisztérium ne­vében több jutalmat adott, át nevelőknek és tanulóknak. Az intézet két magnetofont, kél [ lemezjátszót kapott, valanrfttí j 17 ezer forintot új sportfelsze­relések vásárlására, s újabb I 20 ezer forintot az otthon belső 1 fejlesztésére. I A Gagarin Kollégium vörös i vándarzászlajára emlékszala­got kötöttek a testvérintéze­tek küldöttei. Az emlékezetes ünnepség színvonalas oukqrnsl zárolt

Next

/
Oldalképek
Tartalom