Észak-Magyarország, 1968. május (24. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

VST A KTM A RT AROR5TZ AO Szerda. 1958. májas L Átadták a SZOT 1968. évé művészeti díjait Ami azonban megrémít, az az, hogy a nácik ugyanilyen mó­don kezdték összegyűjteni az „elégedetlenek” szavazatait 1930-ban, ugyanazt a szava­zatarányt érték el Baden— Württembergben, mint ma az NPD, és ez mindössze há­rom évvel a hatalomra jutá­suk előtt volt. Ha ilyen ütemben folytató­dik az NPD előretörése, ez 1969 őszére, amikor az álta­lános választások sorra kerül­nek, szélesre tárhatja a Bun­destag kapuit az új náci párt előtt — állapítja meg a Na­tion kommentátora. Nemcsak Keleten nyugta­lankodnak emiatt az eredmény miatt — hangsúlyozza a cikk­író —, hanem Nyugaton is. A tapasztalat, sajnos, azt bizo­nyította nekünk, hogy arról az országról van szó, amely elindította az em­beriség történelmének lcgszörnyűbb tömeggyilko­lását. A lap az új nácik sikerének okát abban látja, hogy a- nagy koalíció létrehozása el­tüntette a nyugatnémet politi­kai életből az ellenzéket, és az elégedetlenségnek nem volf más megnyilvánulási le­hetősége, mint az NPD. A kedden megjelent moszk-. vai lapok behatóan kommen­tálják a baden—Württemberg? választások eredményét. A Pravda nyomatékosan rámutat: ezek újból megmutatták, hogy a neofasiszta veszély növeke­dése az NSZK-ban és a „nagy- koalíció” kormányának revan- sista, militarista irányvonala egyazon lánc összefüggő sze­mei. ■ . Magyar küldöttség az NBK-ban A Német Szocialista Egység- párt Központi Bizottságának meghívására Révész Géza, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának tagja és* Vészi Béla, a Pártfő­iskola igazgatóhelyettese ked­den a Német Demokratikus Köztársaságba utazott a Marx Károly születésének 150. évfor­dulója alkalmából rendezendő ünnepségekre. Űjabb lépés előre Meghalt öovis Roblain Kedd délelőtt meghalt Clovis Roblain, a francia szívműtétes beteg — jelentette be dr. Mercadier, a Pitié-kórház se- bészfőorvosa, egy külön erre a célra összehívott sajtóérte­kezleten. Mint mondotta, „be­következett az esemény, amely­től mindnyájan tartottunk, Clovis Roblain 10,30 órakor el­hunyt”. A halál oka az agy elégtelen vérellátása és a szer­vezet legyengült ellenállása volt. Roblain, aki a műtétet 51 és fél órával élte túl, a világ he­tedik és Európa első szívátül­tetései betege volt. Husszein Londonban A kommunista és munkás­pártok nemzetközi tanácskozá­sának előkészítő bizottsága eredményes munkát végzett Budapesten. A részt vevő test­vérpártok képviselői közös el­határozással megállapodtak a nemzetközi tanácskozás kezde­tének Időpontjában, s a gya­korlatban hozzákezdtek a „nagy tanácskozás” clókészíté- tcschez. Egyetértésre jutottak azokban a nagyon lényeges módszerbeni kérdésekben, amelyek segítségével kidol­gozzák majd a dokumentum- tervezeteket. Külön jelentősé­ge van annak, hogy létrejöt­tek, s már meg is tartották: első ülésüket azok a munka­csoportok, amelyek anyagot dolgoznak ki a nemzetközi ta­nácskozás számára. Szeptern- j bérre kitűztek az előkészítő bizottság következő ülését, I amely már a munkaesoportok- | ban összegezett javaslatokat tárgyalja meg. Elmondhatjuk tehát, hogy az előkészítő bizottság üt nap alatt lényeges eredményre ju- j tolt Budapesten, s ezzel újabb | lépéssel vitte előre a kommu­nista és munkáspártok nem­zetközi tanácskozásának ügyét. Szélesebb értelemben ez any- nyit jelent, hogy előbbre ju­tott a kommunista és mun­káspártok, az összes imperia­listaellenes erők akeiócgyscgé- nek ügye. Ez örvendetes hír minden kommunista, minden haladó ember számára, Hiszen a legkisebb lépesnek, a leg­csekélyebb haladásnak is, amit ezen a lérc.i elérünk, hatása van a béke és a háború erői- j nck világméretű harcára: erő­síti a béke híveinek helyre* tét, javítja az antiimperialist* küzdelem pozícióit világszerte. Az előkészítő bizottság mun­kája hu maradt a budapesti konzultatív találkozó elveibe* A részvevő pártok egyenjogú­ságát, a pártok közti erintke* zés demokratikus formáit a bi* zottság munkájában mindé* tekintetben érvényre juttatta* Ez tükröződik a hétfő este köz* readott közleményből is, amclf egyrészt figyelembe veszi min® az előkészítő bizottság munká­jában részt vett pártok jogait és érdekeit, mind pedig azo* pártokét, amelyek — külön* böző okok következtében nem vettek részt a bizottsáí munkájában. A november 25* én kezdődő moszkvai tanács* kozás változatlanul nyitva éti a kommunista világmozgalc** bármely osztaga előtt, fiigg'k lenül attól, bekapcsolódott-e- * mikor kapcsolódott be az elú* készítés munkájába. Követke“ zésképpen a találkozás élőké* szitésének bármely szakaszén lehetséges a pártok mindegyiké számára, hogy megtegye javas* latait, részt vállaljon az elüké* szités munkájából. Minden testvérpárt c\öt nyitva áll a moszkvai tanács* kozóaszlalhoz vezető út. • A* előkészítő bizottság nyílt, elv* társiás légkörben lezajlott hu* dapesti tanácskozása ezt isinél megerősítette, s gyakorlati cl* határozásokkal biztosította. E** zel hozzájárult a kommunista' és munkásmozgalom törekvő* selhez: a nemzetközi együtt* működés további erősítésébe* a közös célokért vívott haro* ban. törvényhozásban. Harcolt az a tomesend-egyezmeny megkö­téséért, ott volt Moszkvában, mikor aláírták a megállapo­dást, és ő vezette a négerek érdekében folytatott szenátusi vitát a polgárjogi törvény el­fogadásáért 1964-ben. Nem véletlen, hogy John­son ezt a liberális múlt.tál ren­delkező politikust választotta álelnökének, hiszen ez elosz­latta azok aggodalmát, akik Kennedy meggyilkolása után Johnson texasi „demokratasá- gátói” féltették az országot. A számítás bevált. „Hubert Humphrey tői töb­bet nem hallhattok ragyogó ötleteivel. Ha valamilyen gon­dolatom támad, elmondom Lyndon Johnsonnak” — jelen­tette ki Humphrey, amikor al- elnök lett, és ettől kezdve va­lóban liberális múltjával fe­dezte Johnson minden csele­kedetét. A tönkrement gyógy­szerész egekor nyomorgó fia rájött, hogy a liberalizmus jó lépcsőfok a csúcs felé, de a Fehér Házban már nem min­dig használható, ha valaki be­jutott a. falakon belülre. Ro­bert Kennedy haialmas va­gyona megengedi, hogy leple­zetlenül liberáliskodjék, de egy* lentről jöttnek már vi­gyáznia kell, nehogy „gyanú­ba keveredjék”. , Ezzel a pályafutással készül most H. H. H. az elnökjelölt­ség elnyerésére. Első nyilat­kozatában körülbelül azt han­goztatja. amit Johnson,, vagy­is mindannak ellenkezőjét, amit valaha képviselt.. Amikor még nem volt el­nök. * ■ .........'imától H arcok Saigonnál A partizántüzérség hétfőn lövedékekkel árasztotta el Quang Tri amerikai támasz­pont villamos erőművét és megsemmisítette azt. Dong Ha közelében, az amerikai jelen­tés szerint, három szabadság- harcos zászlóalj ütközött össze amerikai tengerészgyalogosok­kal és dél-vietnami kormány­katonasággal. A harc több mint öt órán át tartott. Saigon környékén, Cu Chi térségében csaknem egész napos küzd«* lem folyt az erődilményekbctJ védekező gerillák cs a tüzqr* seggel, légierőkkel támadd amerikaiak között. Az amerikai légierő hétfőd folytatta a VDK déli területei“ nek fokozott bombázását. A dél-vietnami csapatok szárnál ra egy partizánoffenzfva esetéi re elrendelt készültséget májúi 3-ig meghosszabbították. Hubert Horatio Humphrey, vagy ahogy az amerikai saj­tóban röviden nevezik: H. H. H„ bejelentette, hogy harma­dik demokrata jelöltként ó is pályázik az elnökségre. Sze­mélyében az amerikai politi­kai élet legnagyobb vargabe­tűt tett politikusa küzd azért, hogy jelöljék a demokrata párt augusztusi elnökjelölő gyűlésén. McCarthy és Robert Kennedy ellenzéki demokrata programjával szemben Hum­phrey Johnson politikájának folytatását ígéri, és ehhez kér támogatást a választóktól. Az. álláspont hangoztatásának ér­dekessége, hogy Humphrey maga is a liberálisok egyik vezéralakja volt Robert Ken- nedyvel együtt, mielőtt 1964- ben Johnson Kennedyvel együtt, mielőtt 1964-ben Johnson meg nem. hívla a Fe­hér Házba aielnöknek. Azóta alelnök és néni liberális. De ha már nem liberális, akkor micsoda is? Humphrey az USA Dakota államának egyik városkájában született 1911-ben, apja gyógy­szer táros volt, és a gazdasági válság idején teljesen tönk­rement. Humphrey kénytelen volt abbahagyni egyetemi ta­nulmányait és állást vállalni í> elővárosában, mint elárusító. Később mégis elvégezte az egyetemen a politikai tudomá­nyok fakultását, és tanítani kezdett. 1945-ben polgármes­ter lett. Egyik alapító tagja volt Minesota államban a haladó Demokrata—Munkás— Farmer Pártnak. 1948-ban a négerek. egyenjogúsításáért harcolt, és szenátor lett. Li­berális elveiért szállt síkra a Az amerikai Fortune című üzleti folyóirat májusi száma kimutatást közöl a leggazda­gabb amerikaiakról. A lap szerint a 75 éves olaj­mágnás. Paul Getty és a 63 éves Howard Hughes pénzem­ber tekinthető az Egyesült Ál­lamok két leggazdagabb embe­rének. A lap Getty érdekelt­ségeit 957—1338 millió dollárra becsüli. Hughes-ét pedig 985— 1373 millió dollárra. A két fér­fiú magánvagyona is megha­ladja a száz—száz millió dől* lárt (eltekintve a részvényektől és az érdekeltségektől). A Fortune szerint azoknak a személyeknek a száma, akik százmillió dollárnál nagyobb vagyon fölött rendelkeznek, ti* év alatt 45-ről több mint 135-ra emelkedett. A 200-tól 300 mii“ lió dollárig terjedő kategória-* ban foglal helyet Nelson íto* ckefeller New Yorki kor* mánvzó és meg négyen * Rockefeller családlxii. íí Olimos tűzvész Újvidék ni Felelmesnek látszó tűzvész rémítette meg a hét végén a jugoszláviai Újvidék Jakéit. A Duna partján a kamenicai parkban péntek este vörösen izzó sűrű füst felhő tört a ma gasba, majd tűzesót szórva, óriási lángoszlop tört fel. A lángokat robbanások sorozata követte. A városban szombat­ra virradóig tartott a rémü­let. * A tüzet — mint kiderült — a második világháborúban ját­szódó A kastély védői jugo­szláv—amerikai koprodtikciós film készítői okozták, akik a rendőrséget is elfelejtették értesíteni arról, hogs* ezen az estén készítik el a film nagy- jelenetét. A jelenet azonban túlságosan is élethűen sike­rült. Az eredeti terv szerint csak a díszlet-kastélyt körül­vevő vi-zesárkot átívelő hidat ! kellett vo'na felrobbantani A hidat 1600 liier benzinnel eS nyersolajjal öntötték le oá aláaknázták húsz. dinamitlöl-* tettel. A filmesek pirotechni­kusa Lee Zavilz a. nban ál­lítólag elszámílotta magái e* ' a detonáció szétvetette aá | egész díszlet-kastélyt, a tüss pillanatok alatt átterjedt a környezd erdőre ts. Az újvi­déki tűzoltóság hétórás mun­kával tudta csak megfékezni s tűzvészt. Súlyosabb sebesü­lés nem történt, az anyagi károk azonban becslések sze­rint meghaladják a 200 ezer dollárt. Ami azonban a filme­sek számára a legszomorubbs a robbantási jelenetet meg kell ismételni, tehát a kas­télyt is újból fel kell építeni — mert a felvétel nem sík«-» rült EL EL EL is indul Vigyázat, fasizmus! A kedd reggeli varsói sajti élénken kommentálja az NPE újabb, minden eddiginél na­gyobb választási sikerét. Kie­singer úrnak most az a fc gondja — írja a Trybuna Lu- du —, hogy mit fog mondani e külföld. Nos, a külföld mái régen megmondta a magáét Most arról van szó, hogy Bonniak és a nyugatne- * met politikai pártoknak a legkomolyabban meg kell vizsgálniuk az NSZK- ban kialakult helyzetet. Az NPD Bonn felé menetel — írja kommentárjában a Try­buna Ludu. „Vigyázat, fasizmust” — cím alatt a Standar Mlodych kommentálja a baden—Würt­temberg! választások eredmé­nyét, amely a neonáci erők aggasztó előretörése miatt — írja — mélységes nyugtalan­ságot kelt a világon és meg­döbbenést az NSZK-ban. Valamennyi francia lap ked­di számában nyugtalansággal kommentálja az NPD nyugat­német neonáci párt nagyará­nyú előretörését a vasárnapi baden—-Württemberg'! * válasz­táson. Legtöbben emlékeztet­nek rá, hogy Hitler nemzeti szocialista pártja is ugyan­ilyen eredményt ért el ebben a tartományban, éppen három évvel hatalomra jutása előtt. A valóságban ezt az ered­ményt a szakértők előre lát­ták — írja Tabouis asszony a Paris Jourban. — Az elégedetlenkedők­nek ugyanis nem maradt más eszközük, hogy ki­fejezésre juttassák elége­detlenségüket. mekben, szakszervezeti könyv­tárakban és tanfolyamokon évek óta folytatott, odaadó és eredményes munkásságáért; Horváth Teri színművésznő, elsősorban a munkás- és pa­rasztfigurák magas, művészi színvonalú megformálásáért; Némethy Ferenc színművész, a Miskolci Nemzeti Színház tagja, magas színvonalú alakí­tásaiért elsősorban Trenyov: „Ljubov Jarovája” című da­rabjában nyújtott alakításáért, valamint a diósgyőri Lenin Kohászati Művekben folytatott népművelési tevékenységéért; Kovács András filmrendező, időszerű társadalmi kérdéseket feldolgozó, magas, művészi színvonalú filmjeiért, társa­dalmi és népművelési tevé­kenységéért; Kiss István szobrászművész, köztéri szobraiért, elsősorban a debreceni Agrártudományi Főiskolán felállított szobor- kompozíciójáért, a szegedi Le- nin-szobráért, A munka című alkotásáért, valamint közéleti tevékenységéért; Xantus Gyula festőművész, a képzőművészeti közízlés ala­kítása, az üzemi képzőművész­körök fejlesztése érdekében végzett népművelő tevékeny­ségéért és művészi munkássá­gáért; Pauló Lajos, a Magyar Rá­dió és Televízió rendezője, nagy, nevelő hatású vetélkedő­sorozatok rendezéséért, vala­mint a Hajóépítők című doku- mentumfilm-sorozatáért. A kitüntetettek nevében Czí- ne Mihály mondott köszönetét nevelési célok megvalósítását. A díjat megkapták: Urbán Ernő, Kossuth-díjas író, az „Írott malaszt” című regényéért, valamint közéleti, publicisztikai munkásságáért, az író—olvasó találkozókon ki­fejtett népművelési tevékeny­ségéért; Czine Mihály kritikus, iroda­lomtörténész, a mai magyar irodalom népszerűsítése üze­Kedden a Szakszervezetek Országos Tanácsának székhá­zában — a május 1-i ünnepsé­gek hagyományos eseménye­ként — átnyújtották a SZOT 1968. évben adományozott dí­jait azoknak a művészeknek, akik kiváló alkotásaikkal, a munkások körében végzett kulturális felvilágosító tevé­kenységükkel a legeredménye­sebben segítették a szocialista tosra veszik, hogy Husszein meg akarja győzni az angol kormányköröket a Jordánia melletti határozott kiállás szükségességéről. Az utóbbi időben az angol közvéleményben érezhető han­gulati eltolódás állott be Iz­rael agresszív magatartásával szemben és egyre többen isme­rik fel az arabok álláspontjá­nak igazságos voltát. Husszein meg akarja értetni az angol ve­zetőkkel, hogy országa csak­nem teljesen védtelenül áll szemben Izraellel, ha . Anglia nem hajlandó Hunter-mintájú vadászbombázókat szállítani Jordániának. Husszein jordáníai király hét­főn este sajátkezüleg a londoni repülőtérre vezetett egy Cara- Vélle-típusú repülőgépet. A ki­rály-tíznapos magánjellegű lá­togatásra. az angol fővárosba érkezett. Érkezése nemcsak a brit külügyminisztériumot, hanem Jordánia londoni nagy- követségét is meglepte, hiszen a királynak a programja sze­rint ezen a héten Líbiába kel­lett volna látogatnia. , Úgy tudják, hogy az udvar hivatalosan gyógykezeléssel in­dokolja a király látogatását (állítólag gyomorbántalmai vannak), de megfigyelők biz­fi vegyszeres gyomirtásról Több év tapasztalatai azi mutatják, hogy a gyomok évente 20—'25 százalékkal csök­kentik termesztett növényeink hozamát, ami .nagymértékben növeli az 1 kh-ra jutó termény önköltségét. A gyomok irtása tehát minden gazdaságnak nemtsak feladata, hanem el­sőrendű érdeke is. A gyomok elleni küzdelem ma már közismerten legkor­szerűbb módja a vegyszerét gyomirtás. E módszer előnye nemcsak abban van, hogy megkönnyíti a dolgozók fizikai munkáját, hanem — különö­sen a kevés kézi munkaerővel rendelkező gazdaságokban — az oly gyakran jelentkező munkaerő-probléma megoldá­sát is nágyban segíti. A szak­szerűen végrehajtott vegysze­res gyomirtás minél kiterjed­tebb alkalmazása mellett .szól a munka gazdaságossága is. nem utolsósorban az alkalma zott szerek'kitűnő gyomirtó ha tása, amely egy tenyészidőre, sőt kukorica esetében két év­re terjedő gyommentes séget biztosít. Figyelembe véve a fentebb ismertetett előnyöket, felhív­juk a termelő üzemek figyel­mét a- vegyszeres gyomirtás minél kiterjedtebb alkalmazá­sára. E munkára aránylag rö­vid idő all rendelkezésre, ezért különös göndört kell fordítani a gépek minél tökéletesebb ki- lasználására. 1 Gabonafélék vegyszeres ; gyomirtására igen jól bevált a I már közismert Dikonírt, rnely- ! bői őszi gabonában 1,2—1,3 kg/kh, tavaszi gabonában és külföldi búzafajtáknál 1 kg/kh használható fel 150 liter víz­ben. A Dikonirt keverhető hol­danként 6,5 kg karbamidrial levéltrágyázás céljára, ez eset­ben a kevert szert 200 liter vízben kel! holdanként kiper­metezni. A kukoricánál, ott, ahol a Hungazirmal és K—64-gyel nem kezelték a talajt, java soljuk a Dikonirttal való per­metezést, kezelés előtt 1,6 kg/kh és állományban 1,25 kg/kh-f-150 liter vízmennyiség­ben. kizárólag 20 cm-es fejlett­ségig. Meg kell oldani a vegysze-, rés gyomirtás kiterjedt alkal­mazását a borsókultúrában is. E célra a Krezonit—E és a Sevtox gyomirtószerek alkal­mazhatók eredményesen. Előb­biből 2 kg/kh, utóbbiból 2,5 liter/kh szükséges 400 liter víz­ben. A szereket a borsó 10— 15 cm-es fejlettsége idején kell cirkulációs rendszerű géppel kipermetezni. A borsóban használatos gyomirtószerek erős mérgek, ezért a vonatkozó óvórendsza- bályok betartására ügyelni kell. Megyei Növényvédő Állomás Miskolc A leggazdagabb amerikaiak

Next

/
Oldalképek
Tartalom