Észak-Magyarország, 1968. május (24. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

-f-7> . Világ proletárjai, egyesütiéleíc! A MAGTAB SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGTEJ BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam, 101. szám ARA: 1 FORINT Szerda. 1968. május 1. A történelem a proletár in­ternacionalizmus nagy ünnepévé avatta május 3'ét. A II. International 1889- es párizsi határozata szerint az évszázados májusi örömün- hep hagyományát követve, az 3886. évi. haymarketti véreng­zés mártírjainak emlékére, az amerikai munkások iránti szo­lidaritásból munkaszüneti nap lett május elseje. Ma már az öt kontinens dolgozói nemzetközi összefogásának napja. Május I-én a munkásosztály ''entire megfogalmazta politi­kai követeléseit, amelyeket a nemzeti érdekek sajátosan szí­neztek, s a nemzetköziség esz­méje fogott egységbe. Tartal­mát a munkásság politikai jó­saiért folyó harc jellemezte. Kezdetben az európai és az amerikai munkások a válasz- lói, az egyesülési, a gyülekezé­si szabadságot, a nyolcórás munkanap jelszavát írták zász­lajukra. A fasizmus idején az *.E1 a kezekkel a Szovjetunió­tól!” követelésben foglalta ösz- szc nemzetközi érdekeit a munkásosztály. A mai május elseje öt világ­rész dolgozóinak — békében élőknek és Vietnam őserdei­ben harcoló partizánoknak — hntiimperialista egységét de­monstráló harci seregszemléje. A békéért, a szabadságért, a nemzeti függetlenségért és a •szocializmusért vívott küzde­lemben ma már hatalmas erő, a nemzetközi kommunista moz­galom. Öröm tölt el bennün­ket, hogy a kommunista par­tok az elméleti viták és óhajok •ltjáról, a gyakorlati cselekvés •ltjára léptek. A kommunista Pártoknak- nincs és és nem is lehet fontosabb feladatuk, mint hogy az imperialistaellenes trónt; erősítésén és szélesítésén munkálkodjanak. Ma, amikor egyre mélyebb és tartósabb kapcsolatokra van szükség, a nemzetközi összefogásnak kell Vezérlő elvünknek lennie. Ezt követeli meg a szociálist;! or­szágok közötti, nélkülözhetet­len gazdasági együttműködés, erre ösztönöz az államunk tüggetlenségét, békés építő­munkáját védelmező katonai összefogás, amely a Varsói Szerződésben testesül meg. R eménnyel tekintünk a kommunista és munkás- . pártok. november— decemberben Moszkvában sor­ja kerülő nemzetközi tanács­kozása elé, mely az egység megszilárdításával megálljt pa­rancsolhat az imperializmus­nak. Bizalommal tekinthetünk ® jövő elé, mert a munkás- mozgalom élén a proletár nemzetköziségnek eddig soha nem látott erejű hatalma, a Szovjetunió áll. Az idei május elseje a viet­nami nép iránti rokonsz'mv kifejezésének napja is. Né­pünk kezdettől fogva a vietna­mi nép mellett állt. Munká- • fk, parasztok, értelmiségiek, 3 atalok és öregek, asszonyok vs lányok önkéntes munkafel- i'mániásokkal, véradással fejez- • ik ki segítő szándékukat. Né­pünk nem maradt érzéketlen, •’mikor más népek válságos helyzetbe kerültek, szabadsá­gukért harcoltak. Gondolatban •sokszor felmértük a szenve­dést. tudjuk, milyen borzalmat Öelent a második világháború­ból ismert bombázás, össze­szorul a szívünk, ha a lövedé­kek vijjogásában gyermekét védő vietnami anyákra gondo­lunk, s igyekszünk az adott körülmények között enyhíteni szenvedésükön. Kötszer és vér a sebesültek­nek, otthon a családoknak, ve­gyiháborútól tiszta, levegő, pi­henés a harcosoknak, jólét a népnek — tudjuk, erre van szüksége a vietnami népnek. Tudjuk, hogy segítenünk kell. | Mind többen kövessék a Diós- I győri Gépgyár, a Borsodi Ve­gyikombinát dogozóinak, ál­lami gazdaságok és termelő­szövetkezeti tagok példáját, munkafelajánlásait. Csak az antiimperialista egy­ség szabhat határt a nyugat­német imperializmus revan- sista politikájának, biztosít­hatja a határok sérthetetlensé­gét, Európa békéjét. A bizton­ságot növeli az atomsorompó- tervezet is, amely minden le­hetőségét kizárja annak, hogy az atomfegyverrel nem ren­delkező országok atomfegyver­hez jussanak. Érdekeink fűződ­nek a tervezet megvalósításá­hoz, készek vagyunk aláírni. T ámogatjuk a haladó moz­galmakat szerte a vilá­gon. Felszabadult né­pünk új munkasikerekkel, a szocialista haza felvirágoztatá­sáért folyó munka eredmé­nyeivel köszönti az idei május elsejét. Nálunk így ölt testet á szocialista hazafíság, a nemze­ti büszkeség, és a proletár in­ternacionalizmus. Pártunk IX. kongresszusa megfogalmazta a jelen és a jö­vő feladatait, népünk boldogu­lásának gazdag programját. Szükségessé vált a gazdaság- irányítás új rendszerűnek be­vezetése, mely az értéktör­vény, a piac, a vállalati önál­lóság szerepének növelésével biztosítja a szocializmus teljes felépítését, a nemzeti jövede­lem és az életszínvonal emel­kedését. Fock Jenő elvtárs sza­vait idézzük: ha „a reformot okosan, nyugodtan és becsü­lettel végrehajtjuk __a ma­g yar nép biztos lehet saját jö­vőjében, boldogulásában. Biz­hat a pártban, a kormány­ban ... És nem szerénytelen a megjegyzés, hogy a párt és a kormány rá is szogált erre a bizalomra.” Erről tanúskodnak a gazdasá­gi reform előkészítésének évé­ben elért eredmények, melyek­nek alapján a Borsodi Szénbá­nyák, a Miskoci Közlekedési Vállalat és a Lenin Kohászati ■Művek dolgozói elnyerték a Minisztertanács és a SZOT vö­rös vándorzászlaját. Köszönt- jük az élüzem címet elért vál­lalatok lelkes kollektíváit, s további sikereket kívánunk. A gyárakban, a termelő- szövetkezetekben, az in- _ tézményekben, az isko­lákban és mindenütt az or­szágban, erősödjék népünk szocialista nemzeti egysége, szolgáljuk tetteinkkel a nem­zetközi munkásosztály győze­delmes harcát. Koszti Lajos, ct Lenin Kohászati Művek szakszervezeti bizottságának titkára LJjabb lépés előre Céltársak és útitársak Az első csillag Együtt a várossal H. H. H. is indul Szakmaszeretet Megemlékezések május 1-ről az iskolákban Szakszervezeti vezetők kitüntetése Kedden országszerte meg­emlékeztek áz általános kö­zépiskolákban május 1-ről, a nemzetközi proletariátus nagy ünnepéről. Sok helyen szavala­tokból, énekszámokból össze­állított ‘műsorrali köszöntötték a diákok az ünnepet, amelynek jelentőségét a pedagógusok méltatták a tanulóifjúság előtt. A Lon a—14 folytatja programját A Luna—14 automatikus űr­állomás kedden moszkvai idő szerint 11.30 órakor befejezte a 176. fordulatát a föld körül. A Szovjetunió 4. mesterséges hold-szputnyikja, amelyet áp­rilis 10-én lőttek fel, folytatja repülését. Ez idő alatt az automatikus űrállomással 97 esetben létesí­tenek rádiókapcsolatot, ame­lyek során az űrállomás tudo­mányos információkat közölt a földre és sor került bizonyos pályamódosításokra is. A telemetrikus információ adatai szerint a fedélzeti mű­szerek és a különböző tudo­mányos berendezések megfele­lően működnék, a Luna—14- gyel a kapcsolat kielégítő, s a hold és a hold körüli térség ku­tatása sikeresen folytatódik. A SZOT elnöksége május I-e alkalmából — a magyar szak- szervezeti mozgalomban vég­zett eredményes tevékenységük elismeréséül — a szakszerve­zeti munkáért kitüntető jel­vény arany fokozatát adomá­nyozta: Vas-Witteg - Miklósnak, a SZOT alelnökének, Ligeti Lászlónak, a KPVDSZ főtitká­rának, Péter Ernőnek, a Pe­dagógusok Szakszervezete fő­titkárának, Vass Imrének, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége főtitkárának. Földi Vilmosnak, a SZOT üdülési és szanatóriumi főigazgatósága vezetőjének, Donáth Bélának, a SZOT munkavédelmi osztá­lya vezetőjének, Bogár József­nek, a Szakszervezetek Bara­nya megyei Tanácsa vezető titkárának és Szabó Lajosnak, a Szakszervezetek Bács-Kiskun megyei Tanácsa vezető titká­rának. A kitüntetéseket kedden, a SZOT székhazában Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja,, a . SZOT 'főtitkára adta át. Ismét Mezőkövesdre került a SZÖVOSZ és a KPVDSZ vörös vándorzászlaja Április 29-én, hétfőn este is­mét örömünnepet ült Mezőkö­vesden az ország legnagyobb és esztendők óta a legjobbak közé tartozó általános szövet­kezetének tagsága. A Mezőkö­vesd és Vidéke Általános Fo­gyasztási és Értékesítő Szövet­kezet a járási művelődési ház­ban ünnepélyesen kapta meg az ötödik kiváló szövetkezet címet, és az előző évhez ha­sonlóan, birtokukba került a SZÖVOSZ igazgatóságának és a KPVDSZ országos elnöksé­gének vörös vándorzászlaja is. Az ünnepi gyűlés elnökségé­ben ott volt Nánási Lász­ló, az Elnöki Tanács tagja, a SZÖVOSZ felügyelő bizottsá­gának elnöke, Gelb Miklós, a KPVDSZ megyei titkára, Cse- ge Géza, a MÉSZÖV igazgató­ságának elnöke, Molnár And­rás, a járási pártbizottság első titkára, Lelik János, a megyei tanács osztályvezetője, és dr. Bucskó Mihály, a járási tanács vb-elnöke. Antal Ferenc szb-titkár megnyitó szavai után Nánási László a SZÖVOSZ, Gelb Mik­lós pedig a KPVDSZ nevében nyújtotta át a magas kitünte­tést. Mindketten méltatták a szövetkezet országosan kiemel­kedő eredményeit. Csege Géza a MÉSZÖV, Molnár András a megyei és a járási pártbizott­ság, Lelik János a megyei ta­nács nevében köszöntötte a ki­váló szövetkezet dolgozóit. Farmosi Imre, a szövetkezet igazgatóságának elnöke kö­szönte meg a kitüntetést. Az ünnepség során csaknem negy­venen kapták meg a kiváló szö­vetkezeti dolgozó kitüntetést, illetve a kiváló dolgozó jel­vényt. Különböző kitünteté­sekben és pénzjutalomban ré­szesült több. mint 30 szocialis­ta brigád. A szövetkezet dol­gozói összesen több. mint 125 ezer forint jutalomban része­sültek. Eseményekről RÖVIDEN MEGSZŰNT □ A csehszlovák külügymi­nisztérium bejelentette, hogy szombaton életbe lépett az a csehszlovák—román megálla­podás. amelyet a két prezág viszonylatában a vízumkény­szer megszüntetéséről 1968. január 26-án kötöttek Prágá­ban. ROSSZUL LETT □ Eisenhower volt amerikai elnököt hétfőn éjszaka heli­kopteren a légierők marchi tá- maszper.t'Anate a kórházába szállító'?»*., miután mellkasi bántalmakrói panaszkodott. Eisenhower, akinek korábban * két súlyos szívrohama volt. hétfőn délután hosszú ideig golfozott és ezután lett rosz- szuL DEVALVÁLTAK □ Az uruguayi pénzügymi­nisztérium közölte, hogy a kormány az ország hivatalos pénznemét: az uruguayi pesot 25 százalékkal devalválta, az utóbbi öt hónapban immár másodszor. SZERENCSÉTLENSÉG □ Hét paraszt meghalt, 17 súlyosan megsérült, amikor a közép-anatóliai Sivas közelé­ben egy folyóba zuhant az a traktorvontatta pótkocsi, ame­lyen munkába mentek. Éljen május 1, \ Öt világrész ünnepe *• fewymfcá üifiKwÉáiy

Next

/
Oldalképek
Tartalom