Észak-Magyarország, 1968. április (24. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

I v h) I ;i 'irtott Világ proletárjai, egyesüljelek!. "•J elnöksége 'if * . slista a lottó om­lásáról L - 1 few Ttanziszíoros oldó ' a DIGÉP-hen Beszédek, helyeit filmvetítés Művelődési hetek Szederkényben S fort eredmények ^Bfg^aSaBBaBBBOSBSBSBKKKBBBt % martak szocialista m onkaspakt borsod megye? bizottságának lapja XXIV. évfolyam, 78. szám A K A: 70 FILLÉR Kedd, 1968. április 2. Nem jelölteti magát — Bltiero egészséges Ky Fokvárosban vasárnap ki4°tt orvosi közlemény be­jein tette, , hogy Philip Blai- btp jó] alszik, jól eszik és «gffégi állapota állandóan ja, * A közlemény szerint Bfnard professzor szombaton elz ízben vizsgálta meg sze­nnyesen betegét, amióta az «.jfigyla a kórházat Johnson elnök manőverezik Részlegen támadást szünetet rendelt el a T DK ellen, mégis folytatják a bombázásokat. rumon megvitassák, mikent le­hetséges véget vetni ennek a háborúnak”. Kijelentette, sze­mélyes képviselőjévé nevezte ki Averell Harriman nagy­követet, aki különleges meg­hatalmazásokat kapott a tár­gyalásokra.- Ámde Washington előző „békelépéseihez” hasonlóan, Johnsonnak a bombázások csökkentésére irányuló elha­tározását most is az agresszió eszkalációjára teendő újabb intézkedések bejelentése kí­sérte. Johnson közölte, hogy a legközelebbi hónapokban to­vábbi 13 500 amerikai kato­nát küldenek Dél-Vietnamba. Johnson bejelentette, hogy nem szándékozik elnökjelölt­séget vállalni az 1968-ban esedékes választáson: „Nem fogok arra töre­kedni, hogy pártom egy újabb ciklusra jelöljön az Egyesült Államok elnö­kévé cs ha a párt jelöl, nem fogadom el” — mon­dotta. Amerikai hírügynökségek szerint az elnök ezt a várat­lan lei jelentést könnyekkel a AT/iPTTl phf>71 fp'ffp' o TYWVV?/*.*»,f nem szerepelt nyilatkozatának hivatalos szövegében. Egyelőre nehéz megítélni, vajon ez a lépés nyilvános beismerése-e annak, hogy vi­etnami politikája kudarcot szenvedett, vagy pedig csak választási manőver. Miközben az amerikai pro­paganda Johnson elnöknek a VDK elleni bombázások rész­leges beszüntetésére hozott döntést „amerikai békekezde­ményezésként” próbálja beál­lítani, az Egyesült Államok l_é- giereje folytatja a VDK sűrűn lakott területeinek bombázá­sát. A hétfői napon — mint az észak-vietnami hírügynökség közli — az amerikai kalózre­pülőgépek Hanoitól alig 160 kilométerre délre fekvő terü­letet bombáztak Thanh Hoa tartomány Tinh Gia körzeté­ben. Kosziéin Iránban Koszigin, a szovjet Minisz- ] tást tesz Iránban. Utján eTW» tertanács elnöke hétfőn dél- j séri Badal Muradjan örménv« veide miniszterelnök meghivá- j orszag & Abdulahad Kaharov, sára egyhetes hivatalos látoga- ' Tádzsikisztán kormányfője. Magyar párikiiiütség utazott Varsóba A Lengyel Egyesült Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására Nyers Rezső­nek, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizott­sága tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának vezetésével hétfőn pártküldöttség utazott Varsóba. A delegációt a Feri­hegyi repülőtéren Fehér La­jos, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottságá­nak tagja búcsúztatta. Az el­utazásnál jelen volt Jan Kijan- czyk, a Lengyel Népköztársa­ság budapesti nagykövete is. Komócsin Zoltán látogatása Bukarestben Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Gai-ai Róbert, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője, 1988. április 1-én ba­ráti látogatást tett a Román Szocialista Köztársaságban. Ez alkalommal az MSZMP képvi­selői Paul Niculescu-Mizil-lel, az RKP Végrehajtó Bizottsá­gának és állandó elnökségének tagjával, a KB titkárival, Mi- hai Dalea-val, az RKP KB tit­kárával és Vasile Vladdal, az RKP KB külügyi osztályának vezetőjével véleménycserét folytattak a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom, valamint a két párt közötti kapcsolatok fejlesztésének nó. hány időszerű kérdéséről. A megbeszélések nyílt elv­társi légkörben, a kölcsönös megértés szellemében folytak» Párlnap a mm tanácson A megyei tanács nagytermé­ben tegnap, hétfőn délután há­rom órai kezdettel pártnapot tartottak. A tanácsapparátus dolgozói megtöltötték a ter­met, s nagy érdeklődéssel hall­gatták dr. Bodnár Ferenc elv­társ, az MSZMP Központi Bi­zottsága tagja, a megyei párt- bizottság első titkára előadá­sát. A pártnápom a jelenlegi nemzetközi helyzet fontosabb eseményeit ismertette Bodnár elvtárs. A részletes beszámoló' követte. Befejezéshez közeledik a tavasziak vet se a megye déli részein Nyilvánvaló és vitathatat­lan mondta a párt első tit­kár* hogy a januári plé- n«rú óta megindult mozgás, atiiclyet a kommunista párt •zúdított el,, kifejezetten szocia­lista és demokratikus jelle­gű s azt valamennyi állam­polgár addig soha nem tapasz­talt aktivitása jellemzi. A januári plénum állásfog­lalása helyesnek, sőt, nagyon időszerűnek és szükségesnek bizonyult, mert a helyzet a sok megérett és megoldatlan politikai probléma miatt akiii politikai válsággal fenyege­tett, Dubcdk ezt követően han­goztatta, hogy a szocialista forradalom további és teljes megvalósításának alapvető té­nyezője a munkásosztály, amelyre a. társadalmi haladás eddig támaszkodott és a jö­vőben i,s támaszkodni fog. Ezután arról beszélt, hogy a párt tovább akarja fejlesz­teni és meg akarja sz9jí!dí' tani mindazt, ami a múltban pozitív volt. Teljesen alapta­lan — mondotta , hogy ezt a fejlődési folyamatot egye­sek arra akarják kihasználni, hogy sommásam elvetnek és lebecsülnek minden eddig el­végzett munkát. Amikor elvet­jük a hibákat és azt, ami túlhaladott, nem vetjük el a becsületes munkát. Majd ki­fejtette, hogy a sajtóban ed; Üig nem jutott megfelelő súllyal kifejezésre a muniká- sok és a parasztok vélemé­nye. Nem gondolok orra — mon­dotta Dubcek —, hogy kor­látozzuk az értelmiség nagy aktivitását, de az igazság az, hogy a problémák felvetésé­nek ütemét könnyebb fokozni, mint megoldani a problémá­kat. A párt visszautasít minden olyan kísérletet, amely a ha­ladó, demokratikus, szocialis­! ta törekvések gyengítésére és megosztására irányul. Újból ismétlem — mondotta —, hogy a demokratizálás, «me­lyet akarunk, kifejezetten szo­cialista jellegű, és semmiféle szocialistaellenes erő nem húzhat belőle hasznot, Az előadó a továbbiakban röviden ismertette a CSKP ak­cióprogramját. Beszéde befejező részében a I nemzetközi kérdésekkel fog­lalkozott. Mélyművelési bavicstemelés A nyékládházi bányatavak­ból az idén 1 millió 600 ezer köbméter jó minőségű kavicsot küldenek a keleti országrész építkezéseire. A tavak mélysé­ge sok helyen már meghaladja a tíz métert,, így a további ka- vicsmennyiség felszínre szállí­tása már csak hidropneumati- Uus kotrókkal gazdaságos. Jelenleg két ilyen „mélymű­velésre” alkalmas, magyar gyártmányú hajót üzemeltet­nek. Pneumatikus szívóberen­dezésükkel ezek egyenként akár 20—30 méter mélységből is, csaknem 2,5 ezer köbméter kavicsot szippantanak fel na­ponta a tavak fenekéről. Az egyik ilyen kotróhajót tartó­Választáséi lelptói ! #' idM .fetaároap Belgiumban álta- *J^választások voltak, ame- 'vvourán újraválasztották a \ <‘®';u képviselőházat és a szenátus kétharmadát * '>mányi tanácsokat, ő reggeli órákig a vá­m.i é I S* lasztásokből ma ismeretessé vált, 'hogy Paul van Den Boeynants miniszterelnök ke­resztényszocialista pártja nagy veszteségeket szenvedett, ugyanakkor előretörtek a val­lon és flamand szélsőséges irányzatok pártjai. lyokra szerelt szállítószalag kö­ti össze a parttal, és azon köz­vetlenül a vagonokba továbbít­ják a kavicsot. A .másik hajót öt öntartályos uszály szolgálja ki, amelyek ingajáratban köz­lekednek a kavicstermőhely és a kikötő között. A tavak mélyítésével egy- idöben gondoskodnak a bőví­tésről is. így például az idén Nyékládháza, Hejökeresztúr és Muhi határait érintve a Debre­cen felé vezető út jobb oldalán. 125 holdas területen mintegy 10 millió köbméter kavicsva- gyon feltárására új bányát nyitnak, amelyet összekapcsol­nak a régi tóval. A munkákat már megkezdték, és egyes ré­szeken másfél méter vastag földtakaró eltávolítása után el­érték a kavicsréteget. így lé­nyegében már ez a bánya is termeL A nyékládházi dolgozók jó munkájára jellemző, hogy ezekben a napokban, amikor országszerte megkezdődnek a nagyobb építkezések, a mester­séges tavakból 24 óránként ál­talában 500 vagon kavicsot í szállítanak eL Az elmúlt néhány nap idő­járása továbbra is kedvezett a mozöga 7d asá <mak. Nggvüzemi gazdaságaink zavartalanul, szinte rekord gyorsasággal folytathatták a tavaszi vetése­ket. Amire talán még sosem volt példa, április elejére a ta­vaszi vetőmagvak túlnyomó többsége már a földbe került A megye déli járásaiból ka­: * Ví •— kérdeztük a tsz-irodákban? A mosolyogva adott válaszok azonban gyorsan megnyugtat­tak. Nem április elsejei tréfa ez, de már valóban ott tar­tunk, hogy pihenhetnek a ve­tőgépek — válaszolta például Daragó István, a mezőkövesdi Üj Élet Tsz elnöke. — Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy ben már csak néhány hoídnyf cukorrépa és a kúkoric.. úéa van hátra. Nemesbikke i s alig vár már niuiika a ■ . pékre. A Dollár-tanya jelé zető út mentén a Hortróí :c-i szerződött dinnyékért.íj. \ megcsóválja fejét, hogy bizony ilyen korai, szép tava .1 még alig találkozott. — Csak az eső el ne in ad.* V ' • M/ 'MV Még néhány forduló és 35 holdon földbe kerül a lucernamag a sajöszogedi Dózsa Tjv-íh.s Sztankő József traktoros és Medgyes István munkagépkezelő nagyon elégedettek az Rs- - 09-es traktor munkájával, pott értesülések szerint a ta­vasziak vetése befejezéshez közeledik. Jó néhány olyan tsz akad a Bodrogközben, a Tak- taközben, a mczőcsáti és a me­zőkövesdi járásban, ahol mái csak a kukorica vetőmag talál­ható a magtárakban, a többi magféleség a földben várja a tavaszi esőket. • Hétfőn rövid körutat tettünk a déli részeken, s meglepődve tapasztaltuk, hogy hosszú kilo­métereken egyetlen vetőgéppel sem találkoztunk a határban. — Vajon mi ennek az oka több hetes előnyünk van a ta­vaszi munkákban. A 249 holdnyi tavaszi árpa már zöldell. Elvetettek 60 hold lucernát, 90 hold borsót, 20 hold cukorrépát, 70 hold vö­rösherét, és 200 hold naprafor­gót. Ami pedig a 72 hold má­kot illeti, április első hetében a tsz asszonyai és lányai már megkezdhetik sarabolását V • Hasonló előrehaladásról kap­tunk hírt a mezőcsáli járás né­hány termelőszövetkezetében is. A hejőbábai Üj Élet Tsz­}on — teszi hozzá. — Móni már jöhetne, mert. pőrzik c tár. — Már csak a Tisza ullám«• terén dolgozik néhány vei óné* Vünk — újságolja Oszlái-ca Kulcsár Barna, a Kossuth Tsz főagronómusa. — Most arra ké­szülünk, hogy a nővér yápolás is ilyen zökkenőment < kerüljön. Idős a tags , elet- kora, ezért a növényé. W pát néhány növénynél vegy­szerezéssel kell helyettesíteni, így például 70 hold kukoricán­kon és silókukoricánkon alkal­mazunk vegyszeres gyomirtást,! \ A fenti címmel a TÁSZSZ washingtoni tudósítója ezeket írja: Johnson, az Egyesült Álla­mok elnöke vasárnap rádiő- és televíziós nyilatkozatot tett. Kijelentette, parancsot ad-ott az amerikai repülőgé­peknek és hadihajóknak, hogy „ne hajtsanak végre többé támadásokat Észak-Vietnam ellen, kivéve a demilitarizált övezettől északra fekvő kör­zetet”. Az amerikai elnök azzal, hogy nem hajlandó teljes mér­tékben beszüntetni a Vietnami Demokratikus Köztársaság barbár bombázását, az Egyesült Államok to­vábbra is semmibeveszi a VDK kormányának és a világ egész közvélemé­nyének azt a jogos köve­telését, amelynek értel­mében teljesen cs feltétel nélkül be kell szüntetni a bombázásokat. Miként a múltban nem egy­szer megtörtént, az elnök most is megismételte azt a kijelentését, hogy az Egye­sült Államok „hajlandó elkül- leni képviselőit, hogy bár­mely időpontban, bármely íó­lasier üííeé lisáiiója a CSKP KB ülésén

Next

/
Oldalképek
Tartalom