Észak-Magyarország, 1968. március (24. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

ág proletóijai egyesüli eíekí fymmmíe & tSAGVAB SZOCIALISTA ÜDNRASPAB1 BORSOD MEGVET BIZOTTSÁGAMAS LAPJA Ä kommunista és munkás­pártok konzultatív találkozója csütörtök délelőtt folytatta munkáját. Jack Woddis, Nagy-Britan- nia Kommunista Pártja Vég­rehajtó Bizottságának és Poli­tikai Bizottságának tagja, csü­törtökön ellátogatott a Magyar Baj tő Házába és nemzetközi sajtókonferencián válaszolt az újságírók kérdéseire. Egyebek között hangsúlyozta: megítélé­se szerint nincs komoly aka­dálya annak, hogy az év vé­gére összehívják a kommu­nista és munkáspártok világ- értekezletét. A konferencia időpontjával, napirendjével, céljával kapcsolatban vannak Ugyan bizonyos véleménykü­lönbségek, ezek azonban ér­demlegesen nem gátolják a tanácskozás megtartását A' továbbiakban nyomatéko­san aláhúzta, hogy a budapesti konzultatív találkozót a legteljesebb demokratizmus jellemzi. Ä kommunista és munkáspár­tok mindegyike maga döntöt­te el, hogy elfogadja-e a Bu­dapestre szóló meghívását, s a jelenlevő delegációk mind­egyike korlátozás nélkül ad­hat hangot nézeteinek, állás­pontjának. Egyik delegáció centi próbálja véleményét rá­kényszeríteni a többiekre. A demokratizmus jegyében ka- ' pott helyet minden küldött­ség képviselője a titkárság­ban, ahol valamennyiüknek egyenlő értékű és jogú szava­latuk van. vonult fel a kommunista és munkáspártok budapesti kon­zultatív találkozójára a világ­sajtó. í)t világrész 17 hírügynök­sége, 28 rádió- és televí­zió társasága, valamint 102 lap küldte cl tudósítóit, kommentátorait a ma­gyar fővárosba, hogy hírt adjanak a nemzetközi élet e kiemelkedő eseményéről. Összesen 203 újságíró ad nap­ról napra helyszíni beszámolót. Közülük 109-en a kapitalista, 94-en pedig a szocialista or­szágok olvasóit tájékoztatják. A legnépesebb újságíró- csoport Csehszlovákiából ér­kezett hazánkba: 26-an képvi­selik a prágai, a pozsonyi és az egyéb lapokat, illetve hír­közlő szerveket. Megkülönböz­tetett figyelmet tanúsít a ta­lálkozó iránt a japán sajtó. A felkelő nap országában ha­tan küldenek tudósításokat;, s — mint ennek többször is ta­nújelét adták — nagy örömükre szolgál, ha európai időszámítás sze­rint a késő esti órákban kapják meg a közlemé­nyeket, inert így megelőz­hetik a kollegáikat. A külföldi újságírók csoport­jában ezenkívül egyebek kö­zött megtalálhatjuk a legna­gyobb nyugati hírügynöksé­gek, az UPI, a Reuter, a DPA, az AFP, az AP, s az olyan mammutiapokat, mint a New York Times, a Washington Post, Newsweek, az Observer, a Frankfurtéi' Allgemeine Zeitung, a Die Welt, a Der Spiegel, a Le Monde, a Figaro, az li’Massaggero, az Avan­ti, a Neue Zürcher Zeitung, a Die Presse munkatársait. Ter­mészetesen itt vannak a Nép- szabadság testvérlapjainak, valamint az európai szocialista országok más újságjainak kép­viselői és sok kisebb orgánum tudósítói. Jól példázza a kon- j zul tatív találkozó súlyát te- | kintélyét, hogy még Spanyol- j országból iß három újságírót 1 delegáltak az eseményre^ Virágzik az üvegházi orgona A Kertészei* és Szőlészeti FS'skola Soroksári Tangazdaságában virágzik az üvegházi fe« herorgoua. Képünkön: csokorba kötik a tavasz legszebb virágát, «M» Összeül a Varsói Szerződés tagállamainak tanácskozó íestiüeíe Ólai provokációk a washingtoni szovjet nagykövetség ellen Szerdán a késő esti órákban a washingtoni szovjet ‘nagy- követség épületének északkele­ti oldalán robbanás, vagy lö­vés zaja hallatszott, amelyek 20—25 perces időnként továb­bi három robbanás követett. Körülbelül egy óra múlva, az épület nyugati oldalánál. a faltól mintegy másfél méter­nyire ötödször is robbanás zaja hallatszott. A nagykövet­ségi tisztviselők az utolsó rob­banás helyén egy kisebb gyújtórakéta füstölgő marad­ványaira bukkantak. Ugyancsak csütörtökre vir­radó éjjel egy Virginia ál­lambeli rendszámot, viselő gép­kocsi hajtott a nagykövetség kapuja elé. A kocsi két isme­retlen utasa megpróbált be­hatolni az épületbe. A washingtoni külügymi­nisztérium a február 2í-i bon barobbanás után biztosította szovjet nagykövetség tisztvisi lóit, hogy biztonságuk és sér hetetlenségük érdekében mii dent elkövetett. Ugyanakki semmi jele annak, hogy hatóságok az épület rendő őrzésének biztosításán kívii valami mást is tettek voln 150 FBI-ügynök és detekti még mindig keresi a februí 21-i merénylet tettesét. Nagy-Britannia Kommu­nista Pártja annak a hí­ve, hogy Moszkva lenne a legalkalmasabb a világ- értekezlet megtartására, ti az időpontot még erre az esztendőre tűzzék ki —• fejte­gette; s nagy derültség köze­pette hozzátette: azt sem el­leneznék, hogy Washington­ban találkozzanak, a világ kommunista .és munkáspárt­jainak vezetői, ha az Egye­sült Államok kormánya sza­vatolja az értekezlet zavarta­lan lebonyolítását és a rész- tevők személyi biztonságát Ul-alt arra, hogy a konzul­tatív találkozón részt vevő kommunista és munkáspártok korábbi állásfoglalásai és az egyes delegációk eddigi buda­pesti nyilatkozatai azt bizo­nyítják: a többség azt helyesli, hogy az Idén, Moszkvá­ban tartsák meg a világ- értekezletet. Véleménye szerint — mondta — a konzultatív találkozón határozott megfogalmazású ajánlást fogadnak el ebben a kérdésben, A továbbiakban arról szólt, hogy a konzultatív találkozó részvevőinek nem céljuk va­lamilyen párt, vagy pártok megbélyegzése, vagy kiközö­sítése. Nem ideológiai kérdé­seket vitattak meg, hanem ar­ra törekednek, hogy a véle­ménycsere eredményeként tettekben megnyilvánuló ak- cióegvséget alakítsanak ki az imperializmus elleni küzde­lemben. Ritkán látott apparátussal Vallott a 59Iieszegkirályíé Szenzációs zsákmány! Jó né­hány ezer kilóval gazdagabb az előző évinek A sok átvir­rasztott éjszaka és zimankós hajnal, a különböző csalétkek meghozták az eredményt.. Ne­hogy krimire gondoljon vala­ki is. A legcsendesebb, leg- békésébb emberek, a sport­horgászok vallomásáról van szó. Az Északmagyarországi Horgász Egyesület tagjait ugyanis minden esztendő vé­gén vallomásra bírják. Fogási eredménynaplóik alapján ösz- szesítik halfajtánként és hor- gászvi zenként az évi zsák­mányt. Bizonyára jócskán akadnak olyanok, akik nem bíznak túl­ságosan a horgászok szavahi­hetőségében. Megnyugtatásuk­ra közöljük, hogy a fogási eredménynapló becsületbeli ügy. És tegyük még hozzá a horgászok véleményét a né­zőről, azaz a kibicről. Sze­rintük a kibieek rosszmájú­sága közismert. Legnagyobb vágyuk, hogy egyszer saját maguk fogta halat ehessenek, de ez alig néhányuknák sike­rült. akkor is csak a fürdő­kádból. Az elmúlt évben a borsodi horgászvizekből csaknem 32 tonna hal került partra, vagy ötezer kilóval több mint az “Törő esztendőben. A pontyok á'Tnak az élen csaknem 13 ezer kálóval, A csukák 4493, a har­csák 1157, a süllők 1851, tf márnák pedig 1040 kilóval „nyomják” a statisztikát, Pisztráng és angolna akadt a legkevesebb, 37, illetve 36 kiló, A rakacai víztároló az ein múlt esztendőben is kiérde­melte a horgászparadicsont elnevezést. Itt. fogták a leg­több halat, pontosan 8067 tó­lót. A Hemádból 7055, a nyék­iád házi István tavakból 2567, a Bódvából 1539, a debreceni tóból 878 kilónyit zsákmányol­tak a sporthorgászok. Megle­pően javult az arlói tó „hal­sűrűsége”: 1606 kilónyit sike­rült belőle kifogni. A legjobb egyéni teljesít­ménnyel Koltai Ferenc. Sztro- ka Rezső, Bagi József. Dolo» viczi István, Gyenes István, Németh Béla és még néhány társuk dicsekedhetett. A leg­eredményesebbek eevike kiér­demelte a „keszegkirály” cí­met. 353 kiló és 10 deka halat fogott eev év alatt, s' ennek 90 százaiéira néhány dekás keszeg volt. Érdemes megem­líteni. hosv a második leg- »z»renesé«ehb snorthorgász 220 kilő és 4r dekával szerepel ss «■fc+sc-Ttikában. ("Ebben a statisztikában tet’J mészefesen nem szerepelnék az a evőd ó féle»é«f«k . meg- mnmtatására”. a hatszaküzlei— b-r. és a csarnokban vásárolt élő pontyok.) Üp, fi# Baráti vacsora az Országimban Kádár János, »: Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titká­ra szerdán este az Országház Gobelin-termében vacsorát adott a kommunista és mun­káspártok konzultatív találko­zója alkalmából Budapesten tartózkodó testvérpártól el­nökei, főtitkárai és első titká­rai tiszteletére. V képen: William Kashtnn, a Kanadai Kommunista Párt főtitkára, fi. A. Wange, aa 1®­diai Kommunista Párt elnöke. Kádár János» »s MSZMP KB első titkár», A többség javaslatai Az év végére hívják össze a kommunista és munkáspártok világértekezletét Ja eh Woddis sajtókonferenciája — As újságírók jőhadissáí fásán i ződós tagállamainak politikai I tanácskozó testületé. I Március 6-án, szerdán Sző 'iában összeül a Varsói Szer

Next

/
Oldalképek
Tartalom