Észak-Magyarország, 1968. február (24. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

egy amerikai fegyenclelepen Szeretem az igazságot Nemcsak hobby1 Eos^igisi Afganisztánban Koszigin szovjet miniszter- elnök szerda délután látoga­tást tett Nur Ahmed Etemadi afgán miniszterelnöknél és külügyminiszternél. A két kor­mányfő baráti megbeszélést folytatott az országaikat köl­csönösen érintő kérdésekről. Walter Ulbricht beszéde Az NDK népi kamarája szerdai ülésén elfogadta a Né­met Demokratikus Köztársa­ság új alkotmánytervezetét. A tervezetet most — végleges formába öntés előtt — széles körű népi vitára bocsátják. Az új alkotmány tervezetét Walter Ulbricht, az NSZEP első titkára, az NDK Állam­tanácsának elnöke terjesztette a népi kamara elé. Walter Ulbricht a tervezetről szóló beszédében megállapította, hogy az új alkotmány nemcsak a társadalmi fejlődés eddig ei­ert magas fokát tükrözi, ha­nem megfelel a fejlett szocia­lista társadalom felépítésével kapcsolatos jövőbeni felada­toknak is. Kiemelte, hogy az új alkotmány a legdemokrati­kusabb a német földön szüle­tett összes eddigi alkotmányok között, ' s az első szocialista német alkotmány. Világ psroüetéziei ®gyeski!iaSeM_ I hírnök már % MAOyAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYE» BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam, 26. szám ÁEAs 36 FILLÉR Csütörtök, 1968. február L, Parfiiáűol az amerikai nagykő vétségéit Saigon egyetlen csatatér A DNFF erődemonstrációja ragyogóan sikerült A csalhatatlan zsűri tunk egy új zsűrit. Egy sok tekintetben csalhatatlant Neve: piac. A piacot nem érdekli sem­mi, ami mellékes. A piac nem kérdi, hogyan, s meny­nyi idő alatt készültünk fel erre, vagy arra. Nem ható­dik meg attól, ha rokon­szenvesek vagyunk, sem at­tól, ha homlokunkra kiül a verejték. Az összképre, az eredményre kíváncsi. A pro­dukció sikerét nézi. a szá­mítógép befolyásolhatatlan- ságával. Mert a piacon az egész társadalom jelenik meg, úgy is, mint a portéka kínálója, s úgy is, mint an­nak elfogadója, vagy eluta­sítója. Követel. Tökéleteseb­bet, jobbat kér. A „ld mit tud?” versenyzői összemér­hetik; erejüket ösztönöz a piac, légyen bár bel-, vagy külföldi. Ar­ra buzdít, hogy ne álljunk meg a fejlődésben, hogy mindig újat és újat hozzunk. Eldönti: jóra, vagy felesle­gesre pazaroltuk-e erőinket Látszólagos szenvtelensége niellett forró pártossággal képviseli mindarmyiunk ér­dekét. S mert ezt így. ilyen következetesen és pontosan teszi, segít helyes, célszerű mederbe terelni munkánkat, egész életünket Mely medér, persze, nincs simára betonozva. Ezernyi szikla és zuhogó állja utun­kat, számos kisebb-nagyobb buktatón kell áthaladnunk. De szükségtelen fütyülnünk, vagy elkeserednünk, ha e zsűri olykor nemet int, ha olykór lepontoz bennünket Hisz nemet sem azért mond, hogy kizárjon minkét a ver­senyből. B anem azért, hogy kiiga­zítsa a rossz irányba iévedőkeí, hogy e jövő­ben mind gyakrabban len­düljenek magasba nagyobb, igazi Sikert jelentő számok. Flasek Tibor S zámok a magasban. Ä közönség tapsol. A közönség fütyül. Tap­sol, mert tetszett a produk­ció, Fütyül, mert a zsűri­nek nem tetszett Vagy for­dítva. Az egyik ember énekelni tud, a másik szavalni. A legtöbb egyiket sem. „Csak” dolgozni. Két kezével, a gé­pen. vagy papinál és ceru­zával. Fejével. De a zsűri döntését egyforma izgalom­mal lesik. Mert a hivatását gyakorló ember számára az ítélet létfontosságú. Megha­tározza, mennyit ért amit eddig tett, megjósolja a jö­vőt. Az egyén és a közös­ség további boldogulásáról beszél. S ha téved a zsűri, baj van. Baj,, ha igazságta­lanul oszt dicséretet, vagy elmarasztalást, de még rosz- szabb, ha a jövő képét ha­misan vetíti elénk. Hol van hát az igazi zsű­ri? Hol a csalhatatlan? Hisz nem vitás, ilyenre lenne szükség. De tárgyilagosan, íévedhetetlenül ítélni ne­héz. Ismerünk műszereket, ismerünk elektronikus szá­mítógépeket. Ezeknek több­nyire hiszünk. Azonban éle­tünk bonyolult, sokfélekép­pen kapcsolódó jellemzőit, munkánk hatékonyságát, si­kerét nem tudjuk velük mérni. Éppen, mert oly bo­nyolultak, éppen, mert olyan sokfélék. Mégis rosszul tennénk, ha belenyugodnánk. Ha a vé­letlenre, a vaksorsra bíz­nánk, hogyan alakul a jö­vő. Nem is nyugodtunk be­le éddig sem. Lázasan, nyug­talanul kerestük a jobbat, a tökéletesebbet. Ezután pedig még inkább keresni fogjuk. S nem eredménytelenül. Mert míg ráébredtünk, hogy gazdasági életünk kü- , lőnféle mutatói, a termelési, az anyag- és forintfelhasz- kálási, tervek nem jól feje­lik ■ jd * valóságot* ialál­Egyébként a partizánok a fő­város négy körzetében- éjszaka lakógyűléseket hívtak J össze, és kérték támogatásukat. Közben az amerikaiak és szövetségeseik megkezdték a saigoni külvárosok bombázá­sát. Előzőleg felszólították a lakosságot, hogy hagyják el otthonaikat. Az AP szerint a Saigonban bekövetkezett drámai esemé­nyeket követően Thieu elnök ismeretlen helyre távozott. Hírügynökségek újabb rész­leteket közölnek a saigoni amerikai nagykövetség ellen múlt éjszaka indított partizán- ostromróL Az AP hangoztatja, hogy a támadást „elképesztően jól” szervezték inog. Maga az ostrom egyébként valóban sajátos körülmények között kezdődött. A támadást végrehajtó partizánok vala­mennyien polgári öltözéket vi­seltek. Egyeseken a vietnami parasztokra jellemző fekete ruha volt, míg mások a sai­goni burzsoázia között divatos fehér inget viseltek. A parti­zánoknál tökéletesen hamisí­tott. igazolványok voltak. Az AP úgy tudjad hogy az ostromlók egy része taxin ér­kezett a nagykövetség elé, míg a parasztruhások gyalog. A taxiból kiszállók mintegy jelként fehér ingük felső gombján tartották ujjúkat, míg a parasztöltözéket viselők vörös karszalagot kötöttek fel. így kezdődött meg a drá­mai ostrom, amelynek eredmé­nyeként a partizánok behatol­tak a nagykövetség épületébe és azt hat órán át tartották megszállva. A partizánok pán­célöklökkel nyitottak rést a követség épületét védő hatal­mas falon. Az amerikai diplo­maták, köztük Bunker nagy­követ ismeretlen helyen tar­tózkodik. Az AFP jelentése szerint a szerda esti órákban a sötétség leple alatt a partizánok meg­kezdték erőik kivonását, mi­után a dél-vietnami főváros ellen intézett legnagyobb tá­madássorozatuk során szinte minden valamirevaló cél­pontra csapást mértek. Washingtonban a hazafias erők minden. eddiginél na­gyobb erejű offénzivája mély­séges megdöbbenést és nyug­talanságot keltett. Mint az AFP írja, Amerika önérzeten »agy sebet ejtett, hogy a parti-, tótjuknak sikerült elfog- lalniok a saigoni nagykö­vetség épületét. Johnson .elnök & Fehér Házban katonai tanácsadóival folytat megbeszéléseket. Ge­orge Christian, a Fehér Ház szóvivője kijelentette, hogy Dél-Vietnamban „a helyzet rendkívül komoly”. A Pravda szerdai számában kommentárt közöl- a legújabb dél-vietnami fejleményekről. Miként írja, a dél-vietnami hazafiak új támadássorozata, 15 dél-vietnami város és tíz nagy amerikai támaszpont el­len intézett egybehangolt tá­madás leleplezi az amerikai agresszoroknak azt az állítá­sát, hogy a Dél -vietnami Nem­zeti Felszabadítást Front ereje „kimerülőben van”. A vietnami partizánok erő­demonstrációja ragyogóan si­került — állapítja meg a szerda reggeli Combat. Sem­mivé teszi azokat a választási célokból hangoztatott állításo­kat, hogy a forradalmi, szerve­zeteknek összetörték a csont­jait. Ellenkezőleg *- ezek a csontok olyan szilárdak, hogy a partizánok nemosak arra ké­pesek’, hogy szinte egyik nap­ról a másikra Üz különböző helyen indítsanak halálos és összehangolt támadásokat, órákon ét elfoglalva, tartsanak olyan városokat, amelyeket bevehetetlennek tekintettek, hanem büntetlenül rohamoz­zák a Vietnamban levő leg­erősebb amerikai támaszpon­tok szivét Is. Kétségkívül sú­lyosak a partizánok vesztesé­gei, de cselekményük pszi­chológiai hatása felmérhetet­len. Diplomáciai kapcsolat Jugoszlávia és az NSZK közeit Jugoszlávia és a Német Szö­vetségi Köztársaság képviselői ez év január 23-tól 29-ig Pá­rizsban tárgyalásokat folytat­tak a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról. Miként a Tanjug hírügynök­ség jelenti, a szövetségi vég­rehajtó tanács (kormány) csütörtökön meghallgatta" a tárgyalások eredményeiről, elő­terjesztett beszámolót,, majd határozatot fogadott el arról, hogy 1968. január 31-töl léte-» sítenek diplomáciai kapcsola­tokat az NSZK-val, és erről közös nyilatkozatot tegyenek közzé. A két kormány a közeljövő.) ben nagykövétségi szinten diplomáciai képviseleteket nyit és nagyköveteket cserél. Holtponton a Pueblo-ugy Népi felkelés Dél-Koreábae Az AFP ENSZ-tudósítója szerint a megbeszélések még mindig holtponton vannak, egy kérdés azonban már biz­tosra vehető: az Egyesült Ál­lamok as adott helyzetben már nem folyamodhat kato­Fiafalok klubja a könyvtárban Miskolcon, a II. Rákóczi Fe­renc Könyvtárban immár má­sodik esztendeje működik az ifjúsági klub. Gimnazisták, ipari tanulók és 'az élet légkü­lönbözőbb területein dolgozó fiatalok találkoznak itt rend­szeresen. : ' ., " ! A klubélet örömeiről és gondjairól szeretnék röviden beszámolni. A klubnak még ma sincs önálló helyisége, sőt, megfelelő környezete sem, emiatt ritkán — jobbára csak havonta kétszer — kerül sor az összejövetelekre. A felnőtt kölcsönző egyik kis sarok­Kiíünteíett népművelők tanácskozása Előadást fart* a moszkvai népművelési intézet igazgatója Érdekes és színvonalas ta­nácskozás színhelye lesz feb­ruár 5-én 9 órakor a megyei művelődési ház klubterme. Itt gyülekeznék Borsod mégy© ki­tüntetett népművelői és nép­művelés irányítói, hogy ta­pasztalat-jellegű tanácskozá­són fontos népművelési kér­désekről tárgyaljanak. A be­vezető előadást Varsa Gá* bomé, & megyei tanács vb- elnökhelyéttese tartja. Ezt kö­vetően Új törekvések a szov­jet népművelésben címmel Jevgenyij Alekszejevics Vla­gyimiron kandidátus, a moszk­vai népművelési intézet igaz­gatója tart előadást A nagy érdeklődésre számottartó nép­művelési rendezvény kemzul- UsA&val fejeződik fc* részét igyekeztünk mégis ott­honossá tenni a fiataloknak. Az elmúlt év végén két na­gyon jól sikerült rendezvénye volt a klubnak — a szerény körülmények között is. No­vemberben a Szevasz, Vera! című filmről vitáztak a fiata­lok Herskó Jánosnak, a film rendezőjének tár­saságában. Decemberben a ju­bileumi évforduló tiszteletére megrendeztük a megye könyv­táraiban működő ifjúsági klu­bok vetélkedőjét az orosz és a szovjet irodalomból. Terveink is változatosak. Közös klubestet rendezünk majd a szakmunkásképző in­tézet fiataljaival, márciusra pedig ellátogatunk a miskolci művésztelepre. Dr. Benkő Csabámé nai megoldáshoz. Álláspont-; jár diplomáciai -fáradozásai­ban szükségképpen az „pu­hítja”, hogy nem tartja al­kalmasnak a helyzetet egy második ázsiai front megnyit tására és tekintettel kell ten­nie a számára súlyosbodó vi­etnami hadihelyzetre. - ENSZ-körökben úgy vélik, hogy egyelőre nem tudják folytatni a Biztonsági Tanács Pueblo-vitáját Az amerikai katonai ható­ságok szerdán közölték,• hogy kedden, késő este, a fegyver* mentes övezet nyugati "szaka­szán folytatódtak az" ellensé­geskedések amerikai katona- sag és dél-koreai gerillák között. Kedden éjjel • és szer­dán hajnalban, négy összecsa­pásra került sor a gerillák -és a 2. amerikai lövészhadosztály alakulatai között. A Kyodo hírügynökség je« . lentése szerint a. közel jövőben a dél-koreai nép partizánhar­ca fokozódni fog a Pák Csöng Hi-kormány ellen. A Szöul szivében nemiég lezajlott raj­taütésszerű partizántámadás­ból kiolvasható, hogy a sza­badságharcosok már elég erő- sek ahhoz, hogy a hegyvidék­ről a városokba vigyék át & harcot Tény az, hogy Dél- Koreában népi felkelés fohüfc­Űj autóbusz-pályaudvar Befejezték a miskolci Béke téren épülő, új MÁVAUT-pá- lyaudvax alapozását Elkészül­tek a hozzá vezető korszerű utak is. Az összesen S millió forin­tos költséggel épülő autóbusz- pályaudvar az ország egyik legszebb ilyen létesítménye lesz, eddig csak Szegeden épí­tettek hasonlót, A modem, merész vonaM, feszített acél­szerkezetű épületben nagy be­fogadóképességű váróterein, és büfé fogadja majd az utaso­kat A mosdó és az öltöző pe­dig a közlekedési dolgozók munkakörülményeit kel­lemesebbé. A térvek szerint a pálya­udvart még ebben az évben, a következő tfi beállta előtt átadják. Hírügynökségi jelentések szerint szerdán a délutáni órákban'minden eddiginél he­vesebb harcok lángoltak . fel Saigonban. Az egész város egyetlen csatatérré változott. Az utcákon és a sugár­utakon a partizánok és az amerikaiak, valamint szö­vetségeseik elkeseredett csatákat vívnak. A UPI gyorshírben számol be arról, hogy a partizánok százai ismét behatoltak az amerikai nagykövetség terü­letére, áttörték az amerikai katonai főhadiszállás köré vont páncélos védelmet és tűzzel árasztották el az elnöki palotát, a szállodákat és a kormányépületeket Ezt meg­előzően Thieu tábornok dél­vietnami elnök a reggel üzem­be helyezett póladó hullám­hosszán egész Dél-Vietnam te­rületére rendkívüli állapotot rendelt el és felszólította a lakosságot, hogy ne támogas­sák a partizánokat. A saigoni nagy adó nem működik, mert a partizá­nok csaknem földig lerom­bolták az adócpülctet és annak berendezéseit ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom